58/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022 do 14.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

58
ZÁKON
z 9. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. m) sa za slovo „prenose“ vkladá čiarka a slovo „ukladaní“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ap) a aq), ktoré znejú:
„ap)
opravou určeného meradla súbor činností na dosiahnutie zhody určeného meradla v používaní s technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčnými požiadavkami pre daný druh určeného meradla a umiestnenie zabezpečovacej značky opravára alebo dočasnej zabezpečovacej značky opravára, ak ju má pridelenú,
aq)
montážou určeného meradla súbor činností spojených s umiestnením a inštaláciou určeného meradla na miesto používania a umiestnenie zabezpečovacej značky montážnika.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.
6.
V § 4 písm. g) tretí bod znie:
„3.
oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o predĺžení autorizácie, rozhodnutia o pozastavení autorizácie, rozhodnutia o zrušení pozastavenia autorizácie, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie,“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z., vyhláška č. 161/2019 Z. z.“.
8.
V § 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
„i)
vydáva a uverejňuje na webovom sídle úradu metodické postupy o autorizácii, registrácii a o spôsobilosti v oblasti metrológie,
j)
poveruje právnickú osobu vykonávaním školenia spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 7 a odníma takéto poverenie,“.
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená k) až n).
9.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri výkone metrologického dozoru je oprávnený vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Čl. 11, 14 až 20, 25, 26 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).“.
10.
V § 6 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
poveruje autorizovanú osobu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8,“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „predlžuje platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie vykonaním skúšky alebo absolvovaním školenia a vedie zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. p) sa za slovom „metrológie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu,“ sa nahrádzajú slovami „a kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie“.
14.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa za slovom „druhu“ vypúšťa čiarka, vkladajú sa slová „a meracieho rozsahu“ a slová „ktorý je na daný účel použitia určený“ sa nahrádzajú slovami „ktoré sú na daný účel použitia určené“.
15.
V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
predkladať alebo sprístupniť povinne kalibrované meradlo na kalibráciu v intervale určenom používateľom povinne kalibrovaného meradla na príslušný účel merania, ak nie je ustanovený iný interval kalibrácie podľa osobitného predpisu,16)“.
16.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „používania,“ vkladajú slová „intervalu kalibrácie“.
17.
V § 20 ods. 8 a 9 sa za slovo „Ústav“ vkladá čiarka a slová „autorizovaná osoba“.
19.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Ústav môže so súhlasom úradu využiť na overenie určeného meradla výsledok skúšky vykonanej v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak na overenie určeného meradla nie je autorizovaná osoba alebo ústav takéto overenie nevykonáva a ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ktoré sa vyžadujú na daný druh určeného meradla.“.
20.
V § 25 odsek 9 znie:
„(9)
Ak overované určené meradlo pri skúške nevyhovie technickej požiadavke alebo metrologickej požiadavke na daný druh určeného meradla, vydá ústav alebo autorizovaná osoba zamietací list, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla a dôvod zamietnutia. Ak určené meradlo nevyhovie pri následnom overení a je označené platnou overovacou značkou alebo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, ústav alebo autorizovaná osoba, ktorá overuje určené meradlo, je povinná túto značku z určeného meradla bezodkladne odstrániť.“.
21.
V § 26 ods. 6 a 11 a § 27 ods. 9 sa za slovo „ústav“ vkladá čiarka a slová „autorizovaná osoba“.
23.
V § 27 ods. 1 sa slová „po vykonanej oprave určeného meradla.“ nahrádzajú slovami „každé overenie určeného meradla uvedeného na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa osobitných predpisov23) alebo sprístupneného na trhu alebo uvedeného do používania po posúdení zhody podľa osobitných predpisov.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení.“.
24.
V § 27 ods. 8 sa za slovo „ústavu“ vkladá čiarka a slová „autorizovanej osobe“.
27.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1)
Spôsobilosť v oblasti metrológie preveruje ústav na náklady žiadateľa a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykoná skúškou preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na predmet činnosti a na daný druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požadoval preveriť a osvedčiť.
(2)
Ústav vykoná skúšku preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
(3)
Ústav vydá doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní od úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
(4)
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
(5)
Dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie je
a)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby,
b)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla,
c)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie alebo
d)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby.
(6)
Ústav na základe písomnej žiadosti držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, predĺži platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o 5 rokov po úspešnom vykonaní skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na ústave držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. a) až c), alebo absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. d) na ústave alebo u právnickej osoby poverenej úradom.
(7)
Úrad môže poveriť výkonom školenia spôsobilosti v oblasti metrológie právnickú osobu, ktorá o to písomne požiada a preukáže
a)
vzdelávací program, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej osoby a zoznam učebných materiálov,
b)
vzdelávacie programy na účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditované podľa osobitného predpisu,27a)
c)
zoznam lektorov s odbornými predpokladmi, ktorí majú preukázanú lektorskú spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu27a) alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia,
d)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktorý zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu,
e)
kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia.
(8)
Úrad odníme poverenie právnickej osobe poverenej úradom podľa odseku 7, ak
a)
zistí, že nespĺňa požiadavky uvedené v poverení, na základe ktorých bolo vydané,
b)
získala poverenie na základe nepravdivých údajov úmyselne uvedených v žiadosti,
c)
písomne požiada o odňatie poverenia,
d)
napriek písomnému upozorneniu vykonáva školenie v rozpore s týmto zákonom, alebo
e)
nevykoná školenie počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(9)
Podrobnosti o skúške preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie a školení spôsobilosti v oblasti metrológie, náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, požiadavky na vydanie a odňatie poverenia na výkon školenia v oblasti metrológie upraví úrad v metodickom postupe o spôsobilosti v oblasti metrológie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 30 ods. 1 prvej vete sa za slovom „etalón“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „veličiny, pre ktorú nie je vyhlásený národný etalón,“.
29.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania cestných rýchlomerov a analyzátorov dychu.“.
30.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a), b), e), h), i) a k).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b), doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená c) a d), doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno e) a doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená f) a g).
31.
V § 32 ods. 3 písm. a) sa slovo „e)“ nahrádza slovom „d)“.
32.
V § 32 ods. 3 písm. d) sa slovo „p)“ nahrádza slovom „n)“.
33.
V § 32 ods. 3 písm. e) sa slovo „m)“ nahrádza slovom „k)“.
34.
V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ktoré počas platnosti rozhodnutia o autorizácii používa len jeden žiadateľ o autorizáciu,“.
35.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a l).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j) a doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená k) až p).
36.
V § 33 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „autorizovaná osoba a“.
37.
V § 33 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 34“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 3“.
38.
V § 33 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Splnenie autorizačných požiadaviek podľa odseku 1 písm. a) až o) môže žiadateľ o autorizáciu preukázať akreditáciou podľa osobitného predpisu32) v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti rozhodnutia o autorizácii.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
39.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
40.
V § 34 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Úrad vykoná kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu má v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu32) v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly splnenia autorizačných požiadaviek sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu.
(3)
Úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu32) a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 10.
41.
V § 34 ods. 5 prvá veta znie:
„Kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa odseku 2 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu a kontrola na mieste u žiadateľa o autorizáciu úradom; pri výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 sa použijú výsledky posudzovania v rámci udelenej akreditácie podľa osobitného predpisu.32)“.
42.
V § 34 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa odseku 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
43.
V § 34 odsek 11 znie:
„(11)
Podrobnosti o autorizácii a výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe o autorizácii.“.
44.
V § 35 ods. 3 sa slová „§ 34“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 3“.
45.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 32 ods. 2 písm. a), c) až e),“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 5 písm. a), c) až g),“.
46.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak autorizovaná osoba nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 v rozsahu podanej žiadosti, úrad konanie vo veci zmeny autorizácie zastaví a autorizovaná osoba je povinná uhradiť náklady kontroly podľa § 34 ods. 6, ak bola vykonaná.“.
47.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak úrad pri kontrole podľa odseku 3 zistí, že autorizovaná osoba počas platnosti rozhodnutia o autorizácii neplnila povinnosť podľa § 41 alebo nedodržiavala ustanovenia tohto zákona, úrad konanie o predĺžení autorizácie zastaví.“.
48.
V § 39 písm. e) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „písomnú žiadosť o zrušenie autorizácie musí autorizovaná osoba podať najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným dňom ukončenia činnosti, ktorá je predmetom autorizácie“.
49.
V § 41 ods. 1 písm. c) sa slovo „f)“ nahrádza slovom „g)“.
50.
V § 41 ods. 1 písm. d) sa slovo „p)“ nahrádza slovom „n)“.
51.
V § 41 ods. 1 písm. e) sa slovo „p)“ nahrádza slovom „n)“.
53.
V § 41 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú druhý a tretí bod.
Doterajší štvrtý až šiesty bod sa označujú ako druhý až štvrtý bod.
54.
V § 41 ods. 1 písm. l) štvrtom bode sa za slovom „b)“ vypúšťa čiarka a slová „d) a e)“.
55.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou k prihláške na registráciu je
a)
kópia pracovnej zmluvy prihlasovateľa so zástupcom, ak zástupca nie je sám prihlasovateľom,
b)
dokumentácia podľa § 44 ods. 1 písm. f),
c)
návrh rubovej strany zabezpečovacej značky opravára alebo návrh rubovej strany zabezpečovacej značky montážnika, ak je to potrebné,
d)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30) alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa osobitného predpisu.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
30) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 44 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
má ako predmet činnosti opravu alebo montáž určeného meradla alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia,“.
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).
57.
V § 44 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
má na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie nestranná, nezaujatá a objektívna,“.
58.
V § 44 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 3“.
59.
V § 44 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
60.
V § 44 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa bodkočiarka a slová: „interval kalibrácie musí byť rovnaký alebo kratší, ako je ustanovený čas platnosti overenia druhu určeného meradla“.
61.
V § 44 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ich“ vkladá slovo „pri“.
62.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek podľa § 4 písm. n), pričom primerane postupuje podľa osobitného predpisu.36) Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa o registráciu a výkonu kontroly sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu alebo môže výkonom kontroly splnenia registračných požiadaviek poveriť ústav. Výkonu kontroly, ktorú vykoná ústav podľa druhej vety, sa môže zúčastniť zamestnanec úradu.“.
63.
V § 45 odsek 7 znie:
„(7)
Podrobnosti o registrácii a výkone kontroly splnenia registračných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe o registrácii.“.
64.
V § 46 ods. 3 sa slová „§ 45“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 3“.
65.
V § 47 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 43 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 4“.
66.
V § 47 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak registrovaná osoba nespĺňa registračné požiadavky podľa § 44 v rozsahu podanej žiadosti, úrad konanie o zmene registrácie zastaví a registrovaná osoba je povinná uhradiť náklady kontroly podľa § 45 ods. 3, ak bola vykonaná.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
67.
V § 47 ods. 4 sa za slovom „osoby“ vypúšťa čiarka a slovo „ktorú“ sa nahrádza slovami „alebo kontrolu“.
68.
V § 50 sa vypúšťa písmeno c).
69.
V § 51 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
zabezpečiť, že určené meradlo po oprave zodpovedá schválenému typu a spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a je označené, ak je to relevantné, zabezpečovacou značkou opravára alebo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, ak ju má rozhodnutím o registrácii pridelenú,
d)
viesť evidenciu o oprave určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a rozsahu vykonanej opravy, ak je predmetom jej činnosti oprava určeného meradla, alebo viesť evidenciu o montáži určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a dátumu vykonanej montáže, ak je predmetom jej činnosti montáž určeného meradla, vydať doklad o oprave určeného meradla alebo o montáži určeného meradla a rovnopis dokladu odovzdať používateľovi určeného meradla, ak o to požiada,“.
70.
V § 51 ods. 1 písm. e) sa slová „označené zabezpečovacou značkou opravára“ nahrádzajú slovami „zabezpečené zabezpečovacou značkou montážnika“.
71.
V § 51 ods. 1 písm. i) sa slová „§ 43 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 4“.
72.
V § 51 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 44 ods. 1 písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1 písm. b) a f)“.
73.
V § 51 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
74.
V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri oprave určeného meradla registrovaná osoba postupuje podľa dokumentácie, ktorá obsahuje spôsob manipulácie s určeným meradlom, ak takúto dokumentáciu výrobca určeného meradla k meradlu priloží.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
75.
V § 52 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a informovala inšpektorát o odstránení zistených nedostatkov v lehote určenej inšpektorátom“.
76.
V § 54 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „služobného“.
77.
V § 55 ods. 1 písm. p) sa za slovo „druhu“ vkladajú slová „a meracieho rozsahu“.
78.
V § 55 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nepoužíva určené meradlo podľa § 16 ods. 2 písm. a),“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
79.
V § 55 odsek 4 znie:
„(4)
Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu podľa odseku 3, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a dozorovaná osoba zaplatí pokutu v blokovom konaní.“.
80.
V § 55 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Pokuta uložená podľa odseku 1 sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty sú na príjmový účet inšpektorátu uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty a dozorovaná osoba v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty nepodala odvolanie.
(11)
Postup podľa odseku 10 sa nepoužije, ak dozorovanej osobe bola uložená pokuta podľa
a)
odseku 1 písm. m),
b)
odseku 1 písm. n),
c)
odseku 2 písm. k) alebo
d)
odseku 2 písm. l).
(12)
Na postup podľa odseku 10 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.38a)“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 13 a 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
38a) § 28 Správneho poriadku.“.
84.
Za § 60a sa vkladá § 60b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022.
(2)
Na ukladanie pokuty za porušenie tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022 sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2022, ak sú pre dozorovanú osobu priaznivejšie.
(3)
Doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie vydané do 31. marca 2022 sú dokladmi o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2022.
(4)
Rozhodnutie o autorizácii vydané na základe splnenia požiadavky na akreditáciu podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022 zostáva v platnosti len počas platnosti akreditácie.“.
85.
Za § 60b sa vkladá § 60c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023
Slovenská legálna metrológia, n. o. sa od 1. apríla 2023 považuje za autorizovanú osobu podľa § 31 v rozsahu a počas platnosti jej akreditácie, ak do 31. januára 2023 predloží dokumentáciu, ktorou preukáže úradu splnenie požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. d) až n) a p). Úrad vydá Slovenskej legálnej metrológii, n. o. autorizovanej podľa prvej vety rozhodnutie o autorizácii primerane podľa § 35.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022 okrem čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 15. marca 2023, a čl. I bodov 2, 5, 13, 18, 25, 26, 52, 81, 82, 83 a 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.