523/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

523
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. decembra 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45j ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „15 %“ nahrádzajú slovami „20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
3.
V § 1 odsek 6 znie:
„(6)
Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) a skutočnými nákladmi podľa odseku 5 zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.