500/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

500
ZÁKON
z 29. novembra 2022
o Vojenskom spravodajstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť, riadenie, organizáciu, úlohy a kontrolu Vojenského spravodajstva, používanie osobitných prostriedkov, využívanie osobitných oprávnení, prevádzkovanie informačných systémov a evidencií Vojenského spravodajstva, postavenie, ochranu, povinnosti a oprávnenia príslušníka Vojenského spravodajstva a zamestnanca Vojenského spravodajstva a náhradu škody.
§ 2
(1)
Základné práva a slobody možno činnosťou Vojenského spravodajstva obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, pokiaľ je to nevyhnutné na zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky alebo na ochranu základných práv a slobôd.
(2)
Pri plnení úloh je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať služobnú techniku podľa § 25, dopravné prostriedky a služobného psa podľa § 26, a to spravidla utajeným spôsobom.
(3)
Vojenské spravodajstvo plní úlohy podľa tohto zákona spravidla utajeným spôsobom.
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
spravodajskou činnosťou súhrn spravodajských, analytických a iných úkonov vykonávaných Vojenským spravodajstvom spravidla utajeným spôsobom vrátane zabezpečenia realizácie týchto úkonov a jej podpora, zameraných na získavanie informácií a vecí, a to aj používaním osobitných prostriedkov a využívaním osobitných oprávnení, sústreďovanie a vyhodnocovanie získaných informácií,
b)
príslušníkom Vojenského spravodajstva profesionálny vojak v služobnom pomere1) a vojak v zálohe povolaný na výkon mimoriadnej služby vo Vojenskom spravodajstve,
c)
zamestnancom Vojenského spravodajstva fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu vykonáva prácu vo verejnom záujme vo Vojenskom spravodajstve.
Pôsobnosť, riadenie, organizácia a úlohy Vojenského spravodajstva
§ 4
(1)
Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy na úseku obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Vojenské spravodajstvo vykonáva spravodajskú činnosť a bezpečnostné opatrenia na úseku obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na spravodajskom zabezpečení obrany, ktorým je plánovanie a riadenie spravodajských operácií pri obrane štátu, plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, plnení ďalších úloh podľa osobitných predpisov a plnení úloh z dohôd a záväzkov vojenskej povahy.
(3)
Ak je to potrebné na predchádzanie alebo zabránenie aktivitám, ktoré ohrozujú obranu, obranyschopnosť alebo bezpečnosť Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo vykonáva primerané bezpečnostné opatrenia.
(4)
Na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len „riaditeľ“). Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný ministrovi.
(5)
Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra schvaľuje Štatút Vojenského spravodajstva, ktorý podrobnejšie upravuje činnosť Vojenského spravodajstva v rámci výkonu pôsobnosti a úloh ustanovených zákonom.
(6)
Celkové početné stavy Vojenského spravodajstva na návrh ministra schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(7)
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky môže ministrovi v písomnej forme ukladať úlohy pre Vojenské spravodajstvo v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 5.
§ 5
(1)
Vojenské spravodajstvo na účely plnenia úloh podľa § 4 ods. 1 získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky zamerané na
a)
činnosti ohrozujúce zvrchovanosť, ústavné zriadenie, územnú celistvosť, obranu, obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky,
b)
aktivity cudzej moci,2) najmä aktivity jej spravodajských služieb, vojenských a polovojenských zoskupení alebo cudzích činiteľov,2)
c)
terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,
d)
politický extrémizmus, náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) a extrémizmus profesionálnych vojakov,
e)
škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,
f)
organizovanú trestnú činnosť a výnosy z nej a trestnú činnosť proti obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky,
g)
nelegálne obchodovanie so zbraňami hromadného ničenia, s výrobkami obranného priemyslu, s určenými výrobkami alebo s položkami dvojakého použitia,
h)
škodlivé aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,
i)
nelegálnu migráciu a jej organizovanie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,
j)
ochranu vojensko-hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a na oblasť vojenskej výroby, výskumu a vývoja,
k)
hybridné hrozby a dezinformácie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,
l)
získavanie informácií zo zahraničných zdrojov, ktoré vzniknú alebo sú získané zo zahraničia alebo ktoré súvisia so zahraničím, a informácií potrebných na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky,
m)
radikalizáciu skupiny osôb alebo jednotlivcov spojenú s aktivitami a ohrozeniami podľa písmen c) a d),
n)
spravodajskú podporu ozbrojených síl pri plnení ich úloh; spravodajskou podporou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie spravodajských informácií osobám uvedeným v § 9 ods. 5 a technických prostriedkov a zariadení ozbrojeným silám v rozsahu podľa odseku 2,
o)
únik alebo ohrozenie utajovanej skutočnosti,
p)
únik alebo ohrozenie informácií a vecí pochádzajúcich z evidencií Vojenského spravodajstva,
q)
zamedzenie ohrozenia a narušenia činnosti a medzinárodnej spolupráce Vojenského spravodajstva.
(2)
Vojenské spravodajstvo vykonáva spravodajskú podporu ozbrojených síl a poskytuje súčinnosť ozbrojeným silám pri plnení ich úloh v rozsahu, ktorý určí minister na návrh riaditeľa po písomnej dohode s náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
§ 6
Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
zabezpečuje vzdelávanie a výcvik
1.
príslušníkov Vojenského spravodajstva a zamestnancov Vojenského spravodajstva,
2.
subjektov v rámci spolupráce podľa § 8,
b)
vydáva interné predpisy na zabezpečenie úpravy vecí patriacich do jeho pôsobnosti,
c)
vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,3)
d)
plní úlohy v oblasti výskumu a vývoja technických prostriedkov a zariadení.
§ 7
Centrum pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky
(1)
Vojenské spravodajstvo plní úlohy na úseku obrany Slovenskej republiky v kybernetickom priestore4) (ďalej len „kybernetická obrana“) a kybernetickej bezpečnosti v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky (ďalej len „centrum“), ktoré je osobitnou organizačnou zložkou Vojenského spravodajstva.
(2)
Centrum sa podieľa aj na plnení úloh podľa § 5 a 6.
(3)
Centrum plní úlohy národnej autority pre kybernetickú obranu, ktorá
a)
získava, sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie kybernetickej obrany,
b)
informuje dotknuté subjekty o dôležitých skutočnostiach, poskytuje im potrebnú súčinnosť a navrhuje vhodné opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti,
c)
riadi, koordinuje a vykonáva kybernetické operácie prostredníctvom činnosti zameranej na podporu obrannej informačnej a komunikačnej infraštruktúry, pasívnu obranu a aktívnu obranu v kybernetickom priestore alebo prostredníctvom kybernetického priestoru,
d)
plní úlohy v rámci medzinárodnej spolupráce na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a úlohy z dohôd a záväzkov vojenskej povahy,
e)
organizuje a participuje na cvičeniach kybernetickej obrany.
(4)
Pasívnou obranou sa na účely tohto zákona rozumie koordinovaný súbor aktivít realizovaných najmä v oblasti
a)
bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí,
b)
sieťovej a komunikačnej bezpečnosti,
c)
zaznamenávania udalosti a bezpečnostného prostredia,
d)
monitoringu a testovania bezpečnosti,
e)
riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
f)
kryptografických opatrení.
(5)
Aktívnou obranou sa na účely tohto zákona rozumie koordinovaný súbor aktivít, ktoré zahŕňajú detegovanie a analýzu kybernetických útokov a ak je to nevyhnutné, aj následnú reakciu, a to formou operácií vytvárajúcich účinky na útočníkove informačné systémy a siete s cieľom narušiť ich dostupnosť, dôvernosť alebo integritu.
(6)
Ak centrum po vyhodnotení informácie dôležitej na zabezpečenie identifikovanej kybernetickej obrany zistí, že
a)
nie sú splnené podmienky na vykonanie aktívnej obrany podľa odseku 7 alebo odsekov 8 a 9, bezodkladne postupuje podľa odseku 3 písm. b),
b)
sú splnené podmienky na vykonanie aktívnej obrany podľa odseku 7 alebo odseku 8 a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, vykoná za podmienok podľa odseku 9 aktívnu obranu na odvrátenie detegovaného kybernetického útoku alebo hrozby.
(7)
Centrum je oprávnené vykonať aktívnu obranu, ak
a)
informácie dôležité na zabezpečenie kybernetickej obrany svedčia o kybernetickom útoku na objekty osobitnej dôležitosti, ďalšie dôležité objekty a prvky kritickej infraštruktúry alebo závažnom kybernetickom bezpečnostnom incidente,5)
b)
detegovaný kybernetický útok alebo hrozba smerujúca proti dôležitým záujmom štátu bezprostredne hrozí, nastane alebo trvá a
c)
jej vykonanie je vyhodnotené ako jediný možný účinný spôsob ich odvrátenia.
(8)
Centrum je oprávnené vykonať aktívnu obranu aj vtedy, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 písm. b) a c) a
a)
detegovaný kybernetický útok alebo hrozba smerujúca proti informačným systémom a sieťam zriadeným v pôsobnosti ministerstva alebo Vojenského spravodajstva bezprostredne hrozí, nastane alebo trvá, alebo
b)
jej výkonom sa podieľa na plnení záväzku, ktorý Slovenskej republike vyplýva z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo z inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(9)
Centrum je oprávnené vykonať aktívnu obranu len po predchádzajúcom súhlase ministra a v čase jeho neprítomnosti po predchádzajúcom súhlase člena Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky povereného jej predsedom. O začatí a ukončení aktívnej obrany minister alebo poverený člen Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bezodkladne informuje predsedu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
(10)
Centrum je oprávnené požadovať od Národného bezpečnostného úradu, vlastníka alebo prevádzkovateľa objektov osobitnej dôležitosti, ďalších dôležitých objektov a prvkov kritickej infraštruktúry súčinnosť a informácie v rozsahu potrebnom na zabezpečenie kybernetickej obrany.
(11)
Na zabezpečenie plnenia úloh má centrum priamy prístup v elektronickej podobe, v reálnom čase a v plnom rozsahu k jednotnému informačnému systému kybernetickej bezpečnosti.6)
(12)
O začatí a ukončení pasívnej obrany a rozsahu vykonaných úkonov centrum informuje dotknutý subjekt mimo pôsobnosti ministerstva alebo Vojenského spravodajstva; to neplatí, ak by poskytnutím informácií došlo k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva.
§ 8
Vnútroštátna spolupráca a medzinárodná spolupráca
(1)
Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh môže spolupracovať s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, orgánmi verejnej moci alebo inými osobami.
(2)
Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh môže spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a s medzinárodnými organizáciami.
§ 9
Spravodajské informácie a ich poskytovanie
(1)
Spravodajskou informáciou na účely tohto zákona je údaj alebo súbor údajov vytvorený spracovaním informácie získanej spravodajskou činnosťou, a to najmä obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia a obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média.
(2)
Vojenské spravodajstvo poskytuje prostredníctvom ministra prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a príslušným členom vlády Slovenskej republiky spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.
(3)
Vojenské spravodajstvo poskytne prostredníctvom ministra prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť, na základe ich písomnej žiadosti, a to v nimi určenej lehote a v požadovanom rozsahu.
(4)
Vojenské spravodajstvo poskytuje orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť; to neplatí, ak ich poskytnutím môže dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(5)
Vojenské spravodajstvo poskytuje spravodajské informácie
a)
ministrovi, ak sú potrebné pre jeho činnosť a rozhodovanie,
b)
náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ak sú potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl, v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ,
c)
ministrom určeným osobám, ak sú potrebné pre ich činnosť a rozhodovanie, v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ.
(6)
Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú orgány verejnej moci, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytne spravodajské informácie podľa odseku 4 povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie o spôsobe využitia poskytnutej spravodajskej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej spravodajskej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa spravodajská informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej spravodajskej informácie.
(7)
Vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej spravodajskej informácie poskytuje Policajný zbor v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru, Slovenská informačná služba v rozsahu, ktorý neohrozuje plnenie úloh Slovenskej informačnej služby a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu, ktorý neohrozuje prebiehajúce trestné konanie.
(8)
Druhy, obsahové náležitosti spravodajských informácií a formy, v ktorých sa spravodajské informácie poskytujú, určí riaditeľ.
§ 10
Poskytovanie súčinnosti
Vojenské spravodajstvo poskytuje súčinnosť podľa osobitných predpisov vrátane informácií, vyjadrení alebo stanovísk orgánom verejnej moci len za podmienky, že jej poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
Kontrola Národnou radou Slovenskej republiky
§ 11
(1)
Kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (ďalej len „výbor“).
(2)
Kontrola činnosti Vojenského spravodajstva podľa odseku 1 sa vykonáva s cieľom overenia súladu činnosti Vojenského spravodajstva s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
§ 12
(1)
Minister predkladá výboru najmenej raz ročne
a)
podrobnú správu o činnosti Vojenského spravodajstva, ktorá obsahuje najmä
1.
údaje o plnení úloh Vojenského spravodajstva,
2.
údaje o poskytovaní spravodajských informácií podľa § 9,
3.
údaje o čerpaní limitu finančných prostriedkov Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva, okrem údajov o sume a účele čerpania osobitných finančných prostriedkov na plnenie konkrétnych úloh Vojenského spravodajstva,
4.
údaje o spolupráci Vojenského spravodajstva podľa § 8,
5.
opatrenia prijaté a vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonávanej Vojenským spravodajstvom podľa § 6 písm. c) a kontrole vykonávanej inými štátnymi orgánmi podľa § 15,
b)
podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu finančných prostriedkov Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva okrem údajov o sume a účele čerpania osobitných finančných prostriedkov na plnenie konkrétnych úloh Vojenského spravodajstva,
c)
informáciu o vykonaní aktívnej obrany.
(2)
Minister na požiadanie výboru predkladá
a)
Štatút Vojenského spravodajstva,
b)
platné interné predpisy upravujúce
1.
zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva,
2.
osobitné prostriedky,
3.
druhy a spôsoby vedenia a prevádzkovania informačných systémov a evidencií.
(3)
Minister predkladá Národnej rade Slovenskej republiky písomne, najmenej raz ročne, správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu.
(4)
Vojenské spravodajstvo zverejní na svojom webovom sídle správu o plnení úloh podľa odseku 3, a to do 30 dní odo dňa jej prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky; zverejnením správy nesmie dôjsť k odhaleniu činnosti Vojenského spravodajstva, príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo majetku štátu v správe ministerstva, ktorý užíva Vojenské spravodajstvo, ani k ohrozeniu utajovaných skutočností.
§ 13
(1)
Člen výboru má na základe uznesenia výboru pri výkone kontroly právo vstupovať do objektov Vojenského spravodajstva v sprievode riaditeľa alebo ním povereného príslušníka Vojenského spravodajstva.
(2)
Skutočnosti, o ktorých sa člen výboru a ďalšia osoba, ktorá sa zúčastní na rokovaní výboru dozvedia, možno využiť len na dosiahnutie účelu kontroly. Oznámenie trestného činu sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(3)
Člen výboru a ďalšia osoba, ktorá sa zúčastní na rokovaní výboru, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone kontroly alebo v súvislosti s ňou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru alebo po ukončení účasti ďalšej osoby na rokovaní výboru.
(4)
Na účel podľa odseku 3 je Vojenské spravodajstvo v súčinnosti s výborom povinné prijať všetky opatrenia na ochranu skutočností prerokúvaných výborom; prijaté opatrenia oznámia riaditeľ a predseda výboru na začiatku každého rokovania výboru. Ak Vojenské spravodajstvo zistí podozrenie z neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami, ktoré sú predmetom kontroly výboru, oznámi túto skutočnosť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
(5)
Člena výboru a ďalšiu osobu, ktorá sa zúčastní na rokovaní výboru, možno oslobodiť od povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 3 len uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Pred prijatím uznesenia si Národná rada Slovenskej republiky vyžiada stanovisko Vojenského spravodajstva.
§ 14
Kontrolu používania informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním.
§ 15
Kontrola a audit inými štátnymi orgánmi
(1)
Kontrola a audit hospodárnosti a účelnosti nakladania s majetkom štátu v správe ministerstva, ktorý užíva Vojenské spravodajstvo a hospodárenia s verejnými prostriedkami podľa osobitných predpisov nie je týmto zákonom dotknutá, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak. Osobou vykonávajúcou kontrolu a audit podľa prvej vety môže byť len osoba osobitne písomne poverená štatutárnym orgánom tohto štátneho orgánu a oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia potrebného na vykonanie kontroly a auditu.
(2)
Kontrola a audit podľa odseku 1 sa nevzťahuje na kontrolu a audit hospodárenia s majetkom štátu v správe ministerstva, ktorý užíva Vojenské spravodajstvo na utajenie činnosti Vojenského spravodajstva, utajenie totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva a ich príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu, používanie osobitných prostriedkov, osobitných spôsobov vykazovania údajov a osobitných finančných prostriedkov.
(3)
Orgány kontroly a orgány, ktoré vykonávajú audit (ďalej len „orgány auditu“) podľa odseku 1 nie sú pri výkone kontroly a auditu hospodárenia Vojenského spravodajstva podľa odseku 1 oprávnené
a)
bez povolenia riaditeľa a bez splnenia podmienok ustanovených všeobecným predpisom o ochrane utajovaných skutočností vstupovať do objektov Vojenského spravodajstva,
b)
požadovať od Vojenského spravodajstva predloženie takých dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky alebo také ústne informácie a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a preverovaným zisteniam, ktorých poskytnutím môže dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(4)
Ak Vojenské spravodajstvo nesprístupní orgánom auditu požadované doklady a písomnosti z dôvodov podľa odseku 3 písm. b), orgány auditu môžu požiadať o vyjadrenie výbor.
(5)
Orgány kontroly, orgány auditu a nimi poverené osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri výkone kontroly a auditu alebo v súvislosti s ňou. Oznámenie trestného činu sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie, pracovnoprávneho vzťahu alebo výkonu činnosti.
(6)
Osobu, ktorá vykonávala alebo sa zúčastňovala na vykonávaní kontroly a auditu Vojenského spravodajstva možno oslobodiť od povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 5 len rozhodnutím ministra. Pred prijatím tohto rozhodnutia si minister vyžiada stanovisko Vojenského spravodajstva.
(7)
Postupom podľa odseku 6 nie je dotknutý postup pri zbavení mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.7)
§ 16
Oprávnenie na používanie osobitných prostriedkov a využívanie osobitných oprávnení
(1)
Pri plnení úloh je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať osobitné prostriedky a využívať osobitné oprávnenia.
(2)
Osobitnými prostriedkami podľa odseku 1 sú
a)
informačno-operatívne prostriedky,
b)
informačno-technické prostriedky,
c)
služobná technika,
d)
služobný pes.
(3)
Osobitným oprávnením podľa odseku 1 je oprávnenie
a)
držať nebezpečné látky a zakázané veci,
b)
získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie odvodené zo signálov v elektromagnetickom spektre, ktoré sú prenášané alebo vysielané prostredníctvom vedení, rádiovými vlnami, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,
c)
vykonávať technickú ochranu,
d)
osobitne nakladať s finančnými prostriedkami a majetkom štátu,
e)
používať osobitné spôsoby vykazovania údajov,
f)
vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií.
(4)
Vojenské spravodajstvo zabezpečí ochranu osobitných prostriedkov a osobitných oprávnení pred vyzradením a zneužitím.
§ 17
Informačno-operatívne prostriedky
(1)
Informačno-operatívnymi prostriedkami na účely tohto zákona sú
a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
legenda a krycie doklady,
c)
osoby konajúce v prospech Vojenského spravodajstva,
d)
zámena veci,
e)
predstieraný prevod veci.
(2)
Vojenské spravodajstvo vedie evidencie o používaní informačno-operatívnych prostriedkov. Podrobnosti o vedení evidencie o používaní informačno-operatívnych prostriedkov, najmä o ich ochrane, oprávnenosti prístupu k nim a o lehotách ich uchovávania určí riaditeľ.
§ 18
Sledovanie osôb a vecí
(1)
Sledovanie osôb a vecí je činnosť vykonávaná utajeným spôsobom, ktorá je zameraná na získavanie informácií o osobách a veciach.
(2)
O vykonaní sledovania osôb a vecí rozhoduje riaditeľ alebo ním poverený príslušník Vojenského spravodajstva na základe žiadosti príslušníka Vojenského spravodajstva, vyhotovenej v písomnej forme; ustanovenia zákona o ochrane pred odpočúvaním o používaní informačno-technických prostriedkov tým nie sú dotknuté.
(3)
Pri sledovaní osôb a vecí možno použiť služobnú techniku podľa § 25.
(4)
Vojenské spravodajstvo môže žiadať na základe dohody s oprávneným orgánom technické prostriedky a zariadenia na sledovanie osôb a vecí pre vlastnú potrebu alebo zabezpečenie prevádzky takýchto prostriedkov a zariadení aj od iných, na túto činnosť oprávnených orgánov; oprávnený orgán tieto prostriedky a zariadenia neposkytne, ak by ich zapožičaním alebo zabezpečením prevádzky mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh oprávneného orgánu, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov oprávneného orgánu, k odhaleniu jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech oprávneného orgánu. Ak o to oprávnený orgán požiada, je Vojenské spravodajstvo povinné preukázať, že technické prostriedky a zariadenia na sledovanie osôb a vecí sú použité v súlade s týmto zákonom.
(5)
Ak sledovaním nie sú získané informácie potrebné na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, vyhotovená dokumentácia okrem písomnej žiadosti podľa odseku 2, sa zničí bezodkladne.
§ 19
Legenda
(1)
Legendou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn nepravdivých údajov alebo súhrn nepravdivých údajov a pravdivých údajov o príslušníkovi Vojenského spravodajstva alebo o osobe konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva alebo súhrn nepravdivých údajov o spravodajskom krycom subjekte, spravodajskom krycom objekte alebo o inom majetku štátu, ktorý užíva Vojenské spravodajstvo a údajov o jeho skutočnom účele.
(2)
Používanie legendy nemá vplyv na skutočné právne postavenie alebo na právne vzťahy príslušníka Vojenského spravodajstva, osoby konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva, spravodajského krycieho subjektu, spravodajského krycieho objektu alebo iného majetku štátu, ktorý je v užívaní Vojenského spravodajstva.
(3)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené používať legendu v právnych vzťahoch, konaniach a pri rozhodovaní vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Vojenského spravodajstva aj podľa osobitných predpisov.
(4)
Príslušník Vojenského spravodajstva a osoba konajúca v prospech Vojenského spravodajstva sú na vytvorenie a zachovanie legendy oprávnené zriaďovať a prevádzkovať spravodajský krycí subjekt alebo používať alebo užívať spravodajský krycí objekt v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ.
(5)
Spravodajským krycím subjektom sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vystupujúca pod legendou na utajenie činnosti Vojenského spravodajstva alebo utajenie činnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva pri výkone pôsobnosti Vojenského spravodajstva a pri plnení jeho úloh alebo utajenie príslušnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva k Vojenskému spravodajstvu.
(6)
Spravodajským krycím objektom je hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť používaná alebo užívaná pod legendou na účely utajenia činnosti Vojenského spravodajstva alebo činnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo utajenia príslušnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva k Vojenskému spravodajstvu.
§ 20
Krycie doklady
(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny alebo predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Vojenského spravodajstva alebo jeho príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu alebo na utajenie osoby konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
preukaz poslanca Európskeho parlamentu,
f)
preukaz člena Európskej komisie,
g)
preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
h)
preukaz šéfredaktora, redaktora periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.
(3)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené požiadať Policajný zbor o vyhotovenie krycieho dokladu.8) Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vedú evidenciu takto vyhotovených krycích dokladov.
§ 21
Osoba konajúca v prospech Vojenského spravodajstva
(1)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá dobrovoľne a utajovaným spôsobom Vojenskému spravodajstvu poskytuje informácie alebo služby.
(2)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva nesmie byť
a)
príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru,
b)
príslušník Slovenskej informačnej služby,
c)
vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.
(3)
Odsek 2 sa nepoužije, ak je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh ministra písomne rozhodnúť, že Vojenské spravodajstvo využije služby, ktoré mu poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 2.
(4)
Vojenské spravodajstvo je povinné chrániť osobu konajúcu v jeho prospech pred vyzradením a spôsobením ujmy na živote, zdraví, cti alebo majetku, ktorá jej môže vzniknúť takýmto konaním.
§ 22
Zámena veci
Ak je na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nevyhnutné zameniť vec za inú vec, zámenu veci možno vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním; zámenou veci nesmie vzniknúť väčšia ujma ako tá, ktorá hrozí použitím zamieňanej veci.
§ 23
Predstieraný prevod veci
Ak je na plnenie úloh Vojenského spravodajstva potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním. Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.
§ 24
Informačno-technické prostriedky
(1)
Na plnenie úloh podľa tohto zákona je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať informačno-technické prostriedky za podmienok ustanovených zákonom o ochrane pred odpočúvaním.
(2)
Podrobnosti o vyžadovaní, používaní a evidencii informačno-technických prostriedkov určí riaditeľ.
§ 25
Služobná technika
(1)
Služobnou technikou sa na účely tohto zákona rozumejú najmä elektronické, elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, fotogrametrické, optické, mechanické a chemické prostriedky, bezpilotné lietadlá9) a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory, softvérové vybavenie a technológie, ak sa ich použitím nezasahuje do základných práv a slobôd, používané pri
a)
technickej ochrane podľa § 29,
b)
získavaní, sústreďovaní a vyhodnocovaní
1.
informácií, ktoré sú šírené spôsobom, ktorý umožňuje prístup k nim vopred neurčenému okruhu osôb,
2.
informácií v osobitných sieťach a informačných systémoch ministerstva,
3.
obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových, radarových a iných obdobných informácií na verejne dostupných miestach,
c)
monitorovaní a detegovaní zdrojov elektromagnetického žiarenia a ich rušení v súlade s osobitným predpisom,10)
d)
plnení úloh podľa § 7,
e)
sledovaní osôb a vecí podľa § 18.
(2)
Použitím služobnej techniky podľa odseku 1 nie je použitie informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním.
(3)
O použití služobnej techniky rozhoduje riaditeľ.
(4)
Služobnú techniku možno použiť aj na identifikáciu osoby a jej komunikácie v elektronických komunikačných sieťach, ak je takáto identifikácia nevyhnutná na následné použitie informačno-technických prostriedkov Vojenským spravodajstvom voči tejto osobe podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním. Služobnú techniku možno podľa prvej vety použiť do okamihu identifikácie osoby a jej komunikácie.
(5)
Ak použitím služobnej techniky podľa odsekov 1 až 4 nie sú získané informácie potrebné na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, vyhotovená dokumentácia sa zničí bezodkladne.
(6)
Na základe dohody s oprávnenými orgánmi11) môže Vojenské spravodajstvo pre ich potreby zapožičať služobnú techniku alebo zabezpečiť prevádzku služobnej techniky; to neplatí, ak jej zapožičaním alebo zabezpečením jej prevádzky môže dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(7)
Podrobnosti o vyžiadaní, používaní a evidencii služobnej techniky určí riaditeľ.
§ 26
Služobný pes
Vojenské spravodajstvo je oprávnené použiť služobného psa
a)
pri zabezpečovaní ochrany chráneného objektu,
b)
pri vyhľadávaní režimovými opatreniami nepovolených technických prostriedkov a zariadení,
c)
pri výkone pyrotechnickej ochrany chráneného objektu,
d)
pri vyhľadávaní nebezpečných látok a zakázaných vecí.
§ 27
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo je na účely plnenia úloh oprávnené nadobúdať a držať nebezpečné látky a zakázané veci, ktorých držbu alebo nakladanie s nimi obmedzujú alebo zakazujú osobitné predpisy.
§ 28
Informácie z elektromagnetického spektra
(1)
Ak to nie je v rozpore so zákonom o ochrane pred odpočúvaním na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa § 5 je Vojenské spravodajstvo oprávnené získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie odvodené zo signálov v elektromagnetickom spektre. Vojenské spravodajstvo pri plnení týchto úloh vystupuje ako národná autorita k domácim a zahraničným orgánom obdobného zamerania a pôsobnosti a plní úlohy na úseku medzinárodnej spravodajskej spolupráce a záväzkov kolektívnej obrany.
(2)
Ak informácie získané podľa odseku 1 nie sú potrebné na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, zničia sa bezodkladne.
§ 29
Technická ochrana
(1)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené vykonávať technickú ochranu chránených objektov v užívaní Vojenského spravodajstva, technických prostriedkov a zariadení a dopravnej techniky.
(2)
Technická ochrana sa vykonáva použitím zabezpečovacieho systému, poplachového systému, systému ochrany pred bezpilotnými lietadlami, služobnou technikou alebo prostriedkami pyrotechnickej ochrany slúžiacimi na ochranu chráneného objektu, technických prostriedkov a zariadení a dopravnej techniky alebo na hlásenie jeho narušenia.
(3)
Zabezpečovacím systémom sa na účely tohto zákona rozumie sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok a ich obslužného softvérového vybavenia tvoriacich pevne alebo prenosne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo výstupu z neho alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo výjazdu z neho, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo fyzickej sily, alebo sústava súčiastok zabraňujúca odpočúvaniu chráneného objektu, v ktorom sú prerokúvané utajované skutočnosti, alebo inému účinnému použitiu najmä elektronických, elektrotechnických, rádiotechnických, fototechnických, optických, mechanických a iných technických prostriedkov a zariadení proti chránenej osobe alebo chránenému objektu.
(4)
Poplachovým systémom sa na účely tohto zákona rozumie sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok a ich obslužného softvérového vybavenia tvoriacich predmet pevne alebo prenosne zabudovaný v chránenom objekte alebo používaný na technickú ochranu chránenej osoby, ktorý po neoprávnenom zásahu proti chránenému objektu alebo proti chránenej osobe vyvolá svetelný signál, zvukový signál alebo iný signál.
(5)
Systémom ochrany pred bezpilotnými lietadlami sa na účely tohto zákona rozumie sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok a ich obslužného softvérového vybavenia tvoriacich predmet pevne alebo prenosne zabudovaný v chránenom objekte alebo aj blízko neho, alebo používaný na technickú ochranu chránenej osoby, ktorý po neoprávnenom vstupe do vzdušného priestoru tvoriaceho hranicu chráneného objektu alebo proti chránenej osobe vyvolá notifikačný signál a zároveň prevezme riadenie bezpilotného lietadla, a to bez ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
(6)
Na žiadosť iného štátneho orgánu môže Vojenské spravodajstvo zabezpečiť technickú ochranu aj pre tento štátny orgán, a to aj mimo územia Slovenskej republiky; podrobnosti o vykonávaní technickej ochrany a jej kontrolu určí riaditeľ.
§ 30
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky a príjmy získané použitím osobitného spôsobu nakladania s majetkom štátu alebo z činnosti spravodajského krycieho subjektu, ktoré je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať na úhradu výdavkov spojených s plnením úloh vrátane výdavkov spojených so zriadením, založením, s činnosťou alebo so zrušením spravodajského krycieho subjektu a s nadobudnutím, používaním, užívaním alebo s likvidáciou spravodajského krycieho objektu a s utajovaním činnosti Vojenského spravodajstva, totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva a ich príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu.
(2)
Vojenské spravodajstvo môže pri plnení úloh na úseku spravodajského zabezpečenia obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky a na ochranu utajovaných skutočností podľa rozhodnutia riaditeľa používať osobitné finančné prostriedky a osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu. Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom účte ministerstva pre potreby zabezpečenia úloh Vojenského spravodajstva.
(3)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu určí riaditeľ.
§ 31
Osobitné spôsoby vykazovania údajov
(1)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené v záujme utajenia svojej činnosti, utajenia činnosti a skutočnej totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva a utajenia ich príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu používať osobitné spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom štátu vrátane devízového hospodárenia a obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb, pri priznávaní, odvádzaní, zúčtovaní a vykazovaní dane z príjmov, pri odvádzaní, zúčtovaní a vykazovaní poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne zabezpečenie, poistného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pri poskytovaní súčinnosti orgánu poverenému výkonom súdnych rozhodnutí a iných rozhodnutí podľa osobitných predpisov.
(2)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené v záujme utajenia svojej činnosti, utajenia činnosti a skutočnej totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva a utajenia ich príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu, používať osobitné spôsoby vykazovania údajov aj pri poskytovaní súhrnných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadaviek; vtedy Vojenské spravodajstvo poskytne požadované súhrnné údaje takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu bezpečnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o osobitnom spôsobe vykazovania údajov.12)
§ 32
Oprávnenie vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií
(1)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené v rozsahu svojej pôsobnosti vyžadovať
a)
poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností súvisiacich s plnením úloh, od orgánov verejnej moci a iných osôb,
b)
sprístupnenie a poskytnutie informácií, osobných údajov a iných údajov z informačných systémov a evidencií orgánov verejnej moci alebo iných prevádzkovateľov.13)
(2)
Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie Vojenskému spravodajstvu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Orgány verejnej moci plnia povinnosť podľa prvej vety bezplatne.
(3)
Informácie a údaje podľa odseku 1 písm. b) okrem dôverných štatistických údajov, orgány verejnej moci alebo iný prevádzkovateľ sprístupňujú alebo poskytujú Vojenskému spravodajstvu v rozsahu, v akom ich vytvárajú, spracúvajú alebo uchovávajú aj s vykonanými zmenami, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby;14) o poskytnutí alebo sprístupnení informácií a osobných údajov sa dotknutá osoba neinformuje. Vojenské spravodajstvo je oprávnené využívať informácie a údaje podľa odseku 1 len na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.
(4)
Záznam získaný monitorovaním verejne prístupného miesta sa môže použiť len na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva monitorovanie verejne prístupného miesta, je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť Vojenskému spravodajstvu videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(5)
Každý kto prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinný na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Vojenského spravodajstva oznámiť jemu dostupné údaje o osobe, ktorá prostredníctvom takéhoto webového sídla alebo doménového mena šíri myšlienky podporujúce alebo propagujúce terorizmus, kybernetický terorizmus, škodlivé aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, politický extrémizmus, náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.
(6)
Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmú byť osoby nútené.
§ 33
Informačné systémy a evidencie
(1)
Vojenské spravodajstvo je podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnené vytvárať a prevádzkovať informačné systémy a evidencie, v ktorých spracúva osobné údaje a informácie o osobách a údaje a informácie o objektoch, veciach, javoch alebo skutočnostiach, ktoré majú priamu súvislosť s plnením úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.
(2)
Údaje o osobe mladšej ako 14 rokov sa nesmú ukladať do informačných systémov a evidencií.
(3)
Vojenské spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu údajov a informácií spracúvaných v jeho informačných systémoch a evidenciách pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením, odcudzením, stratou alebo iným neoprávneným spracúvaním.
(4)
Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo je oprávnené pri plnení úloh a na účely spolupráce podľa § 8 spracúvať osobitné kategórie osobných údajov v rozsahu podľa všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov.15)
(5)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené spracúvať osobné údaje a informácie nevyhnutné na plnenie úloh bez súhlasu dotknutej osoby, získavať ich z verejne dostupných informačných zdrojov alebo z iných informačných zdrojov, a to spravidla pod krytím alebo iným spôsobom alebo inou činnosťou. Ak si to vyžaduje plnenie jeho úloh, môže Vojenské spravodajstvo vytvorené informačné systémy a evidencie účelne zlučovať alebo rozdeľovať.
(6)
Údaje a informácie uchovávané v informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva sa ukladajú spôsobom, ktorý bráni prístupu k nim. Súdu a orgánom činným v trestnom konaní sa môžu poskytnúť údaje a informácie uchovávané v informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce; to neplatí, ak neposkytnutie prístupu k údajom a informáciám uchovávaným v informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva spôsobí následok zjavne závažnejší, než aký hrozí pri jeho poskytnutí.
(7)
Ak údaje uchovávané v informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva už nie sú na plnenie úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, Vojenské spravodajstvo tieto údaje zničí bezodkladne.
(8)
Riaditeľ určí podrobnosti o informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva, najmä
a)
o spôsobe ich prevádzkovania a vedenia, evidovania, manipulácie a ochrany,
b)
o oprávnenosti prístupu k nim,
c)
o sprístupňovaní a poskytovaní údajov z nich,
d)
o rozsahu, spôsobe a lehote uloženia a zničenia údajov v informačných systémoch a evidenciách Vojenského spravodajstva.
(9)
Na spracúvanie osobných údajov Vojenským spravodajstvom, na evidencie a informačné systémy Vojenského spravodajstva v rozsahu pôsobnosti tohto zákona a osobitných predpisov,16) na sprístupňovanie údajov z nich a na informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s prijímacím konaním vo Vojenskom spravodajstve, sa nevzťahujú osobitné predpisy.17)
§ 34
Postavenie a ochrana príslušníka Vojenského spravodajstva
(1)
Úlohy Vojenského spravodajstva plnia príslušníci Vojenského spravodajstva.
(2)
Riaditeľ rozhoduje, ktorý príslušník Vojenského spravodajstva je osobou, ktorej totožnosť má zostať utajená v rozsahu a za ním určených podmienok. Bez súhlasu riaditeľa sa nesmú zverejniť osobné údaje,18) podobizeň a údaje o pobyte, a to ani po skončení služobného pomeru príslušníka Vojenského spravodajstva.
(3)
Vojenské spravodajstvo je na výkon ochrany podľa odseku 2 oprávnené zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb z informačných systémov prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje. Ak je potrebné na základe osobitného predpisu19) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje týchto osôb, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ informačného systému oprávnený takýto úkon realizovať len na základe vopred udeleného súhlasu riaditeľa; to neplatí pre informačný systém katastra nehnuteľností.20)
§ 35
Postavenie a ochrana zamestnanca Vojenského spravodajstva
(1)
Na plnení úloh Vojenského spravodajstva a ich podpore sa môžu podieľať aj zamestnanci Vojenského spravodajstva.
(2)
Fyzická osoba, ktorá sa má prijať do pracovného pomeru na výkon práce vo verejnom záujme, sa pred prijatím podrobí psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Fyzickú osobu, s ktorou sa má uzavrieť dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, možno pred jej uzatvorením podrobiť psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti.
(3)
Na zamestnanca Vojenského spravodajstva sa primerane vzťahuje § 34 ods. 2 a 3.
§ 36
Povinnosti príslušníka Vojenského spravodajstva a zamestnanca Vojenského spravodajstva
Príslušník Vojenského spravodajstva a zamestnanec Vojenského spravodajstva sú povinní pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, ako aj na svoju vlastnú, a na to, že osobám v súvislosti s ich činnosťou nevznikne škoda alebo iná bezdôvodná ujma.
§ 37
Preukazovanie príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu
(1)
Príslušník Vojenského spravodajstva preukazuje svoju príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Vojenské spravodajstvo“.
(2)
Príslušník Vojenského spravodajstva pri preukazovaní svojej príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu nesmie
a)
vydať služobný preukaz inej osobe; na požiadanie služobný preukaz predloží k nahliadnutiu,
b)
umožniť vyhotovovať zo služobného preukazu obrazový záznam ani obrazovo-zvukový záznam,
c)
oznámiť svoje meno, priezvisko, funkciu a hodnosť.
(3)
Služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva a preukaz zamestnanca Vojenského spravodajstva sú verejné listiny. Vojenské spravodajstvo je povinné zverejniť ich vzory na svojom webovom sídle.
(4)
Na zamestnanca Vojenského spravodajstva sa primerane vzťahuje odsek 1 a odsek 2 písm. a) a b).
§ 38
Psychologické vyšetrenie a psychofyziologické overenie pravdovravnosti
(1)
Príslušník Vojenského spravodajstva a zamestnanec Vojenského spravodajstva sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti na základe rozhodnutia riaditeľa.
(2)
Ak sa príslušník Vojenského spravodajstva alebo zamestnanec Vojenského spravodajstva odmietne podrobiť psychologickému vyšetreniu alebo psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, považuje sa to za porušenie povinnosti, závažné porušenie služobnej disciplíny alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny.
(3)
Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti určí riaditeľ.
§ 39
Oprávnenie na nosenie a použitie strelnej zbrane a streliva
(1)
Príslušník Vojenského spravodajstva je oprávnený nosiť strelnú zbraň a strelivo.
(2)
Príslušník Vojenského spravodajstva je oprávnený použiť strelnú zbraň
a)
v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
b)
ak osoba neuposlúchne výzvu príslušníka Vojenského spravodajstva smerujúcu na zaistenie bezpečnosti vlastnej osoby alebo bezpečnosti inej osoby,
c)
pri plnení úloh, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti vlastnej osoby alebo bezpečnosti inej osoby, alebo
d)
ak nemožno inak odvrátiť nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt.
(3)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník Vojenského spravodajstva povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že použije strelnú zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník Vojenského spravodajstva povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník Vojenského spravodajstva upustiť len vtedy, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník Vojenského spravodajstva povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej strelnú zbraň použije.
(5)
Použitie strelnej zbrane je príslušník Vojenského spravodajstva povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému.
(6)
Na použitie strelnej zbrane pri príprave, vzdelávaní a výcviku sa odseky 3 a 5 nevzťahujú.
(7)
Zamestnanec Vojenského spravodajstva vykonávajúci ochranu chráneného objektu je oprávnený držať alebo nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu, ktorý ho oprávňuje na nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku. Na zamestnanca Vojenského spravodajstva, ktorý vykonáva ochranu chráneného objektu, sa primerane vzťahujú odseky 1 až 5.
§ 40
Náhrada škody
Pri náhrade škody spôsobenej príslušníkom Vojenského spravodajstva, zamestnancom Vojenského spravodajstva, osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva alebo príslušníkovi Vojenského spravodajstva, zamestnancovi Vojenského spravodajstva alebo osobe konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva, sa postupuje podľa osobitných predpisov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Kto plní alebo plnil úlohy na základe tohto zákona, alebo poskytuje alebo poskytoval služby alebo pomoc Vojenskému spravodajstvu, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení služobného pomeru, pracovného pomeru, výkonu práce vo verejnom záujme, vykonávaní práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo po skončení poskytovania služieb alebo pomoci Vojenskému spravodajstvu.
(2)
Kto plní alebo plnil úlohy na základe tohto zákona, alebo poskytuje alebo poskytoval služby alebo pomoc Vojenskému spravodajstvu, poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1, ak skutočnosť, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva, poskytne v rozpore s týmto zákonom alebo takúto skutočnosť zverejní, oznámi, inak rozšíri alebo umožní sa s ňou oboznámiť neoprávnenej osobe, zneužije vo svoj prospech, v prospech neoprávnenej osoby alebo v neprospech neoprávnenej osoby alebo použije inak ako v súlade s týmto zákonom.
(3)
Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu môže minister zbaviť mlčanlivosti osobu uvedenú v odseku 1. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje najmä
a)
identifikáciu osoby, pre ktorú sa zbavenie mlčanlivosti požaduje,
b)
požadovaný rozsah zbavenia mlčanlivosti,
c)
identifikáciu trestného konania alebo súdneho konania, na účely ktorého sa zbavenie mlčanlivosti požaduje.
(4)
Ak sa porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 dopustí príslušník Vojenského spravodajstva alebo zamestnanec Vojenského spravodajstva, považuje sa to za porušenie povinnosti, závažné porušenie služobnej disciplíny alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny a postupuje sa podľa osobitných predpisov.
(5)
Osobu uvedenú v odseku 1 možno zbaviť mlčanlivosti len v takom rozsahu, v ktorom nedôjde k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(6)
Orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ktorý o zbavenie mlčanlivosti žiada a osobe zbavenej mlčanlivosti sa písomné vyhotovenie zbavenia mlčanlivosti preukázateľne doručí.
(7)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý všeobecný predpis o ochrane utajovaných skutočností.
§ 42
(1)
Osobe, ktorá nie je príslušníkom Vojenského spravodajstva alebo zamestnancom Vojenského spravodajstva, sa zakazuje používať označenie „Vojenské spravodajstvo“ vo všetkých jeho tvaroch pri ústnych prejavoch, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky, v elektronickej komunikačnej sieti a na akýchkoľvek hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach v jej vlastníctve alebo držbe na účely vyjadrenia príslušnosti k Vojenskému spravodajstvu; to neplatí, ak takéto použitie písomne povolil riaditeľ.
(2)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie „Vojenské spravodajstvo“ ustanovený v odseku 1.
(3)
Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 500 eur. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno za priestupok podľa odseku 2 uložiť pokutu do 300 eur.
(4)
Priestupok podľa odseku 2 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.
(5)
Na priestupok podľa odseku 2 a jeho prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
§ 43
(1)
Vojenské spravodajstvo zriadené podľa doterajšieho predpisu sa považuje za Vojenské spravodajstvo podľa tohto zákona.
(2)
Riaditeľ vymenovaný podľa doterajšieho predpisu sa považuje za riaditeľa vymenovaného podľa tohto zákona.
(3)
Každý, kto je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva podľa doterajších predpisov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach aj podľa tohto zákona.
(4)
Na zbavenie mlčanlivosti osoby podľa odseku 3 sa použijú ustanovenia tohto zákona.
(5)
Na informačné systémy a evidencie Vojenského spravodajstva vedené podľa doterajších predpisov sa použijú ustanovenia tohto zákona.
§ 44
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
§ 20 ods. 1 a § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
§ 27 ods. 10 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 8 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
7)
§ 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z.,
§ 27 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
8)
§ 40 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
10)
§ 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
11)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
§ 220 zákona č. 281/2015 Z. z.,
§ 114 ods. 8 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
13)
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Napríklad § 99 a § 224 ods. 2 písm. d) a e) Zákonníka práce, § 8a ods. 9 zákona o ochrane pred odpočúvaním, § 14 ods. 7, § 20 a 21 zákona č. 281/2015 Z. z.
17)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 katastrálneho zákona.