494/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

494
ZÁKON
z 2. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 488/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „sociálne podniky,“ vkladajú slová „rodinné podniky,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rodinných podnikov“.
2.
V § 2 ods. 5 písm. a) úvodná veta znie: „v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, ktorej zdaniteľné mesačné príjmy nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1) ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a ktorá“.
3.
V § 2 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:
„2.
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len „dlhodobé zdravotné postihnutie“); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršími ako dva roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
4.
V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
fyzická osoba, ktorá je závislou osobou30) príslušného sociálneho podniku, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku alebo ktorá je konečným užívateľom výhod31) príslušného sociálneho podniku.“.
5.
V § 2 odsek 10 znie:
„(10)
Novým podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ku dňu podania
a)
žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) existuje najdlhšie jeden rok alebo ktorá v období jedného roka pred podaním žiadosti o štatút nevykonávala hospodársku činnosť viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,
b)
žiadosti o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku (ďalej len „žiadosť o registráciu“) existuje najdlhšie jeden rok.“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
u koho je preukázateľne spochybnené, že v súvislosti s vykonávaním činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo v súvislosti s vykonávaním činnosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky bude čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút alebo žiadosti o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky (ďalej len „žiadosť o postavenie organizácie“) pôsobil vo funkcii štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo spoločníka právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom ktorejkoľvek z uvedených skutočností, alebo
c)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút bol fyzickou osobou – podnikateľom s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
(12)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(13)
Základným dokumentom na účely tohto zákona, ak ide o
a)
občianske združenie, družstvo a akciovú spoločnosť, sú stanovy,
b)
neziskovú organizáciu a neinvestičný fond, je štatút,
c)
nadáciu, je nadačná listina,
d)
verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
e)
jednoduchú spoločnosť na akcie, je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f)
fyzickú osobu – podnikateľa a účelové zariadenie cirkvi, je čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b),
g)
žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“), je zakladajúci dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak nemá zakladajúci dokument.“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „použije“ vkladajú slová „do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,“.
8.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slovo „použijú“ vkladajú slová „do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,“.
9.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Za použitie zisku po zdanení na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu sa na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) tiež považuje, ak sa zisk po zdanení uplatní
a)
spôsobom podľa osobitného predpisu35) na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
b)
na doplnenie rezervného fondu36) alebo nedeliteľného fondu37) na krytie účtovnej straty najviac do výšky 25 % základného imania sociálneho podniku, ak na tento účel už bol použitý celý nerozdelený zisk z minulých období a zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b),
c)
na krytie účtovnej straty do výšky daňovej straty, ak na krytie tejto účtovnej straty už bol použitý celý rezervný fond alebo nedeliteľný fond, celý osobitný fond podľa písmena e), celý nerozdelený zisk z minulých období a celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b); ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa považuje za splnenú najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,
d)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel jeho budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak k použitiu dôjde do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia; ak ide o obstaranie odpisovaného majetku, musí dôjsť k začatiu použitia najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,
e)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel krytia rizík podnikania, ak ide o sociálny podnik, ktorému osobitný predpis neustanovuje povinnosť vytvoriť osobitný fond na tento účel, najviac do výšky 5 % zo zisku po zdanení,
f)
ako peňažné plnenie zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažuje za mzdu,37a) zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), najviac do výšky 25 % z hodnoty zisku po zdanení, ktorá podlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), alebo
g)
na nákup zásob, ktoré nie sú určené na vlastnú spotrebu podniku, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) § 118 ods. 2 posledná veta Zákonníka práce.“.
10.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až l).
11.
V § 6 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku“ nahrádzajú slovami „určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť“.
12.
V § 6 ods. 1 písm. b) šiestom bode sa slovo „opis“ nahrádza slovom „záväzok“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“)“ nahrádzajú slovami „republiky alebo iného členského štátu“.
14.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o právnickú osobu, podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,“.
15.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
16.
V § 6 ods. 1 písmená g) až i) znejú:
„g)
žiada o priznanie štatútu integračného podniku, ktorý má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
1.
ktorí nie sú spoločníkmi, ak ide o žiadateľa, ktorý je spoločnosťou s ručením obmedzeným, verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou,
2.
ktorí nie sú členmi predstavenstva, ak ide o žiadateľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo družstvom,
3.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o žiadateľa, ktorý je občianskym združením alebo účelovým zariadením cirkvi,
4.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom a členom správnej rady, ak ide o žiadateľa, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo neinvestičným fondom,
5.
ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov37b) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
i)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov37c) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37b a 37c znejú:
37b) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
37c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 6 ods. 1 písm. j) sa za slovo „zamestnávania“ vkladajú slová „v Slovenskej republike (ďalej len „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“)“ a slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ sa nahrádzajú slovom „štatút“.
18.
V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ nahrádzajú slovom „štatút“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o štatút“.
19.
V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. b), c), f), h), i) a k) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. b), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, a na podmienku podľa odseku 1 písm. k), ak ide o žiadateľa, ktorý je účelovým zariadením cirkvi. Žiadateľ, ktorý je účelovým zariadením cirkvi, preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. k) čestným vyhlásením. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d), j) a l) z úradnej povinnosti u všetkých žiadateľov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. j).
(3)
Na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. g) sa ako zamestnanec započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch integračných podnikoch.“.
20.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
21.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“)“ nahrádzajú slovom „štatút“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky.“.
22.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „písm. d), g), i) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. c), f), h), i) a k)“.
23.
V § 7 ods. 2 sa slová „osvedčenie podľa § 26 ods. 8; ak je osvedčenie“ nahrádzajú slovami „potvrdenie podľa § 26 ods. 10; ak je potvrdenie“.
24.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „potvrdenie“.
25.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
26.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu, adresy sídla alebo miesta podnikania registrovaného sociálneho podniku.“.
27.
V § 7 ods. 6 celom texte sa slová „bodu, písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami „bodu a písm. g)“ a za slovom „štatútu“ sa vypúšťa čiarka a slová „a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu“.
28.
V § 7 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 a dodržiavať základný dokument v rozsahu podľa § 6 ods. 1 písm. b) počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. g). Podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f), h) a i) sa považuje za splnenú počas troch mesiacov odo dňa, keď registrovaný sociálny podnik prestal spĺňať túto podmienku. Podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. h) a i) sa považujú za splnené, aj ak registrovanému sociálnemu podniku sú povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie,38a) splátky dlžných súm z pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou,38b) je povolené zaplatenie colného dlhu v splátkach38c) a povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach38d) a príslušná dlžná suma sa nestala splatnou.38e)
(8)
Registrovaný sociálny podnik je povinný zriadiť poradný výbor podľa § 9 alebo začať uplatňovať demokratickú správu podľa § 10 a túto skutočnosť preukázať ministerstvu práce do troch mesiacov, a ak ide o registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6, do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Od zriadenia poradného výboru alebo od začatia uplatňovania demokratickej správy je registrovaný sociálny podnik povinný mať zriadený poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 38e znejú:
38a) § 146 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2017 Z. z.
38b) § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38c) § 38 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38d) § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38e) § 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
§ 18 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
§ 57 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.“.
29.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa § 6 ods. 1 a zmenu údajov podľa § 27 ods. 2 písm. c), i) až k) a m) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, registrovaný sociálny podnik je povinný spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(10)
Registrovaný sociálny podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. Označenie „registrovaný sociálny podnik“ sa zapisuje do registra alebo do inej evidencie, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba. Registrovaný sociálny podnik je povinný podať návrh na zápis podľa druhej vety do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.
30.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 6 prvej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 7 alebo ods. 8“.
31.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
32.
V § 9 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.
33.
V § 9 ods. 10 sa vypúšťajú slová „zamestnanecká rada39) alebo“ a slová „1 až 6 a 8 až 10“ sa nahrádzajú slovami „1 až 9“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
34.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Na účely dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sa ako znevýhodnená osoba alebo zraniteľná osoba započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch registrovaných sociálnych podnikoch.“.
35.
V § 12 ods. 4 sa slová „rozšírenia výroby“ nahrádzajú slovami „rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, rozšírenia podniku“.
36.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V integračnom podniku, ktorý prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g) z dôvodu skončenia pracovného pomeru, sa táto podmienka považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov splní podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g).“.
37.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania. Pozitívny sociálny vplyv sa meria
a)
počtom bytov vo výstavbe alebo v prestavbe,
b)
počtom obstaraných bytov alebo
c)
percentom prenajímaných bytov.“.
38.
V § 13 ods. 3 sa slovo „štvornásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“ a na konci sa pripája táto veta: „U sociálneho podniku bývania, ktorý je družstvom alebo obchodnou spoločnosťou a ktorý prenajíma byty svojim členom alebo spoločníkom, sa mesačný príjem členov družstva alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti posudzuje ku dňu vloženia členského vkladu alebo vkladu.“.
39.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa považuje za dosiahnutý pri
a)
výstavbe bytov alebo prestavbe bytov
1.
ak sociálny podnik bývania uskutočňuje výstavbu alebo prestavbu v súlade so stavebným povolením, najviac však počas troch rokov odo dňa vydania stavebného povolenia; ministerstvo práce môže na žiadosť sociálneho podniku bývania uvedenú lehotu predĺžiť až na šesť rokov,
2.
počas šiestich mesiacov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie bytu,
b)
obstaraní bytu počas šiestich mesiacov odo dňa obstarania bytu,
c)
prenajímaní bytov, ak sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.“.
40.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu44) najneskôr od účtovného obdobia bezprostredne nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.“.
41.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45 a 46 sa vypúšťajú.
42.
V § 15 ods. 1 sa slová „kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „účtovné obdobie“ a slová „30. júna nasledujúceho kalendárneho roka“ sa nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje“.
43.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „účtovnom období“.
44.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „účtovného obdobia“.
45.
V § 15 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Registrovaný sociálny podnik splní povinnosť podľa odseku 1 aj vypracovaním výročnej správy podľa osobitného predpisu,47) ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.
(4)
Registrovaný sociálny podnik je povinný uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu48) do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis47) neustanovuje inú lehotu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 48 znejú:
47) Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
47.
Za druhú časť sa vkladá nová tretia časť, ktorá vrátane nadpisov znie:
„TRETIA ČASŤ
RODINNÉ PODNIKY
§ 15a
Rodinný podnik
(1)
Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ,
a)
ktorí sú podnikateľmi,48a)
b)
v ktorých, ak ide o
1.
obchodnú spoločnosť,
1a.
najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
1b.
najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo
1c.
jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom obchodnej spoločnosti a súčasne je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo členom dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s touto obchodnou spoločnosťou,
2.
družstvo,
2a.
najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
2b.
najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania družstva spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení,
3.
fyzickú osobu – podnikateľa, najmenej jeden člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu s touto fyzickou osobou – podnikateľom.
(2)
Členmi spoločnej rodiny na účely tohto zákona sú
a)
manželia,
b)
príbuzní v priamom rade,
c)
súrodenci,
d)
osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.
(3)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločnej rodiny, alebo právnická osoba majú hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti alebo družstva spolu v rozsahu viac ako 50 % zo zisku po zdanení a ak vykonávajú v obchodnej spoločnosti alebo v družstve priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv z dôvodu ochrany svojej investície do obchodnej spoločnosti alebo do družstva na základe investičnej zmluvy uzavretej medzi touto fyzickou osobou alebo právnickou osobou a obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, podmienka podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu sa počas trvania tejto investície považuje za splnenú, ak
a)
investičná zmluva obsahuje
1.
určenie dĺžky trvania investície,
2.
predkupné právo na odkúpenie podielu tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby členmi spoločnej rodiny alebo určenie podmienok vykonávania väčšiny hlasovacích práv členmi spoločnej rodiny po uplynutí dĺžky trvania investície podľa prvého bodu a
b)
počas trvania investície v prípade obchodnej spoločnosti najmenej polovicu počtu spoločníkov alebo členov štatutárneho orgánu tvoria členovia spoločnej rodiny.
(4)
Rodinný podnik môže byť zaradený do evidencie rodinných podnikov. Rodinný podnik, ktorý bol zaradený do evidencie rodinných podnikov, je evidovaným rodinným podnikom.
(5)
Rodinný podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného rodinného podniku, je registrovaným rodinným podnikom.
(6)
Rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť48b) vrátane hospodárskeho chovu rýb alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami,48c) je rodinnou farmou.
§ 15b
Rada rodinného podniku
(1)
Rada rodinného podniku je kolektívny orgán rodinného podniku, ktorého vnútornú organizáciu a fungovanie upravuje štatút rady rodinného podniku. Štatút rady rodinného podniku schvaľuje obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ. Rada rodinného podniku prerokúva najmä
a)
dlhodobé strategické smerovanie rodinného podniku,
b)
rodinnú politiku zameranú na rodinný podnik a súlad cieľov rodinného podniku a cieľov rodiny,
c)
vzťahy medzi rodinou a rodinným podnikom, práva a povinnosti členov spoločnej rodiny vo vzťahu k rodinnému podniku, potreby a požiadavky členov spoločnej rodiny,
d)
podmienky prijímania členov spoločnej rodiny do rodinného podniku alebo odchodu členov spoločnej rodiny z rodinného podniku,
e)
nástupníctvo a prípravu budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku, generačnú výmenu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a odovzdanie vlastníctva alebo hlasovacích práv,
f)
informácie týkajúce sa rodinného podniku, ktoré poskytuje členom rady rodinného podniku.
(2)
Rada rodinného podniku má najmenej troch členov. Väčšinu členov rady rodinného podniku tvoria členovia spoločnej rodiny.
(3)
Rada rodinného podniku je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady rodinného podniku a viac ako 50 % prítomných členov rady rodinného podniku tvoria členovia spoločnej rodiny. Rada rodinného podniku prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady rodinného podniku. Každý člen rady rodinného podniku má jeden hlas. Štatút rady rodinného podniku môže určiť, kedy je potrebné na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov členov rady rodinného podniku.
(4)
Rada rodinného podniku zasadá najmenej raz za kalendárny rok. Zo zasadnutia rady rodinného podniku sa vyhotovuje zápisnica, ktorú rodinný podnik na požiadanie poskytne ministerstvu práce.
(5)
Zriadením rady rodinného podniku nie je dotknutá pôsobnosť štatutárneho orgánu, dozornej rady a valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo práva a povinnosti spoločníkov, ak obchodná spoločnosť nemá orgány správy a riadenia, nie je dotknutá pôsobnosť predstavenstva, členskej schôdze a kontrolnej komisie družstva a nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa podľa osobitných predpisov.
§ 15c
Evidovaný rodinný podnik
(1)
Do evidencie rodinných podnikov možno zaradiť žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa § 15a ods. 1. Žiadosť o zaradenie do evidencie rodinných podnikov (ďalej len „žiadosť o evidenciu“) sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ministerstvo práce. Prílohou k žiadosti o evidenciu
a)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 15a ods. 1 písm. b),
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území iného členského štátu,
c)
je štatút rady rodinného podniku, ak žiadateľ má zriadenú radu rodinného podniku podľa § 15b,
d)
je informácia, či základný dokument žiadateľa obsahuje aj záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície,
e)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 15a ods. 6, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že je rodinnou farmou.
(2)
Ministerstvo práce zaradí rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov odo dňa podania úplnej žiadosti. Ministerstvo práce vyradí podnik z evidencie rodinných podnikov odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky podľa § 15a ods. 1.
(3)
Evidovaný rodinný podnik je oprávnený v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“. Evidovaný rodinný podnik môže podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra.
§ 15d
Podmienky priznania štatútu registrovaného rodinného podniku
(1)
Štatút registrovaného rodinného podniku je možné priznať žiadateľovi, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 15a ods. 1,
b)
vykonáva hospodársku činnosť,
c)
má základný dokument, ktorý obsahuje
1.
určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť podľa § 15f ods. 2,
2.
záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície,
d)
má zriadenú radu rodinného podniku podľa § 15b,
e)
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,
f)
nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu,
g)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nemu nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,
h)
nemal zrušený štatút registrovaného rodinného podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného rodinného podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o registráciu.
(2)
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), e) a g) zisťuje ministerstvo práce z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. f) a h) z úradnej povinnosti u všetkých žiadateľov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. f).
§ 15e
Konanie o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku
(1)
Konanie o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o registráciu sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ministerstvo práce. Prílohou k žiadosti o registráciu
a)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 15a ods. 1 písm. b); to neplatí ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik a odo dňa zaradenia do evidencie rodinných podnikov nedošlo k zmene skutočností podľa § 15a ods. 1 písm. b),
b)
sú doklady preukazujúce vykonávanie hospodárskej činnosti,
c)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
d)
je štatút rady rodinného podniku; to neplatí, ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik, ktorý predložil štatút rady rodinného podniku k žiadosti o evidenciu, a odo dňa zaradenia do evidencie rodinných podnikov nedošlo k jeho zmene,
e)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 15d ods. 1 písm. a), c), e) a g), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území iného členského štátu; ak iný členský štát doklad na preukázanie splnenia podmienky podľa § 15d ods. 1 písm. g) nevydáva, je možné ho nahradiť čestným vyhlásením,
f)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 15a ods. 6, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že je rodinnou farmou; to neplatí, ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik, ktorý má zapísaný údaj, že je rodinnou farmou, a odo dňa zápisu tohto údaja v evidencii rodinných podnikov nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre zápis tohto údaja.
(2)
V konaní o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok podľa § 15d ods. 1 a posúdenia predložených dokumentov.
(3)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku.
(4)
Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 15d ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného rodinného podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Ministerstvo práce doručí registrovanému rodinnému podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku. Na základe písomnej žiadosti registrovaného rodinného podniku ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania registrovaného rodinného podniku.
(5)
Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného rodinného podniku aj bez splnenia podmienky podľa § 15d ods. 1 písm. d). Registrovaný rodinný podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného rodinného podniku podľa prvej vety, je povinný zriadiť radu rodinného podniku podľa § 15b a jej existenciu preukázať ministerstvu práce do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku. Od zriadenia rady rodinného podniku podľa § 15b je registrovaný rodinný podnik povinný mať ju zriadenú počas trvania platnosti štatútu registrovaného rodinného podniku.
§ 15f
Povinnosti registrovaného rodinného podniku
(1)
Registrovaný rodinný podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 15d ods. 1 počas trvania platnosti štatútu registrovaného rodinného podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na podmienku podľa § 15d ods. 1 písm. d) počas troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku, ak ide o registrovaný rodinný podnik podľa § 15e ods. 5.
(2)
Registrovaný rodinný podnik je povinný najmenej 12 % zo zisku po zdanení použiť na posilnenie svojich vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov v súlade so záväzkom podľa § 15d ods. 1 písm. c) druhého bodu vyjadreným v základnom dokumente v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, a to najmä na
a)
vzdelávanie členov spoločnej rodiny,
b)
dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny,
c)
rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,
d)
zdravotnú starostlivosť o členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,
e)
sociálnu pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny.
(3)
Za použitie zisku po zdanení sa na účely odseku 2 tiež považuje, ak sa zisk po zdanení uplatní
a)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel jeho budúceho použitia na posilnenie vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov registrovaného rodinného podniku v súlade so záväzkom podľa § 15d ods. 1 písm. c) druhého bodu vyjadreným v základnom dokumente, pričom k ich použitiu musí dôjsť najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia; v prípade obstarania odpisovaného majetku musí dôjsť k začatiu použitia najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, alebo
b)
na krytie účtovnej straty do výšky daňovej straty, ak na krytie tejto účtovnej straty už bol použitý celý rezervný fond alebo nedeliteľný fond, celý nerozdelený zisk z minulých období a celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 2.
(4)
Registrovaný rodinný podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať použitie finančných prostriedkov podľa odseku 2, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie použitia zisku podľa prvej vety prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný rodinný podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie. Registrovaný rodinný podnik je na účely preukázania splnenia podmienky podľa odseku 2 povinný uložiť riadnu účtovnú závierku za príslušné účtovné obdobie vrátane prílohy k účtovnej závierke, ktorá obsahuje presný popis účelu použitia zisku po zdanení podľa odseku 2, do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, do registra účtovných závierok.
(5)
Registrovaný rodinný podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa § 15d ods. 1 a zmenu údajov podľa § 27d ods. 2 písm. c), h), i) a k) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(6)
Registrovaný rodinný podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“. Označenie „registrovaný rodinný podnik“ sa zapisuje do obchodného registra. Registrovaný rodinný podnik je povinný podať návrh na zápis podľa druhej vety do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku.
§ 15g
Zánik a zrušenie štatútu registrovaného rodinného podniku
(1)
Štatút registrovaného rodinného podniku zaniká
a)
zánikom právnickej osoby alebo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, jej smrťou či vyhlásením za mŕtvu, ak nedošlo k pokračovaniu v živnosti,48d) alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti,
b)
dňom vrátenia štatútu registrovaného rodinného podniku.
(2)
Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného rodinného podniku, ak
a)
registrovaný rodinný podnik porušil povinnosť podľa § 15e ods. 5 druhej vety alebo tretej vety alebo povinnosť podľa § 15f ods. 1 alebo ods. 2, alebo
b)
registrovanému rodinnému podniku bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
(3)
Ministerstvo práce môže zrušiť štatút registrovaného rodinného podniku, ak registrovaný rodinný podnik opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v odseku 2.“.
Doterajšia tretia časť až piata časť sa označuje ako štvrtá časť až šiesta časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48a až 48d znejú:
48a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
48b) Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
48c) Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
48d) § 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „poskytuje,“ vkladajú slová „a dosahuje pozitívny sociálny vplyv“.
49.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení“.
50.
V § 16 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „na tieto účely ministerstvo práce vytvorí schémy pomoci podľa osobitného predpisu.50)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 sa vypúšťa.
51.
V § 16 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „U registrovaného sociálneho podniku, ktorý je zároveň registrovaným rodinným podnikom, sa podmienka využívania 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) považuje za splnenú, ak registrovaný sociálny podnik využíva 88 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) a 12 % zo zisku po zdanení podľa § 15f ods. 2.“.
52.
V § 16 ods. 5 sa slová „písm. a) až c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“.
53.
V § 16 ods. 7 písm. a) a § 24 ods. 1 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 13“.
54.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.
55.
V § 17 ods. 3 písm. b) úvodná veta znie: „návratnej formy financovania, ktorá nie je štátnou pomocou ani minimálnou pomocou,58a) vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci poskytnutej právnickou osobou, ktorá nie je závislou osobou žiadateľa a ktorá najmenej počas dvoch rokov pred poskytnutím tejto formy financovania“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
58a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014) v platnom znení.“.
56.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
57.
V § 18 ods. 2 druhá veta a tretia veta znejú: „Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik nesmie presiahnuť sumu, ktorá je súčtom sumy zodpovedajúcej 25 % z čistého obratu59a) integračného podniku za predchádzajúci hospodársky rok, najmenej však sumy zodpovedajúcej trojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje, a súčinu počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené, a sumy zodpovedajúcej dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje. Suma dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce podľa druhej vety zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je dohodnutý rozsah týždenného pracovného času kratší, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, táto suma sa pomerne kráti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.
58.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky
a)
ak v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu je znevýhodnený oproti podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku,
b)
ak s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu pôsobí na trhu, ktorý z dôvodu svojej nedostatočnej veľkosti, obmedzenej kúpnej sily alebo iných špecifík dlhodobo neumožňuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri preukázateľnom napĺňaní verejného záujmu alebo komunitného záujmu,
c)
na náhradu škody spôsobenej prírodnou katastrofou; prírodnou katastrofou sa rozumie zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, lavína, plošný požiar prírodného pôvodu alebo iná nepriaznivá prírodná udalosť za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis,
d)
na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených situáciou, ktorá bola dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie,60aa) núdzového stavu alebo výnimočného stavu.60ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60aa a 60ab znejú:
60aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
60ab) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 20 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ústredie práce“)“.
60.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Dotáciu nie je možné poskytnúť počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie podľa osobitných predpisov63) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel.“.
61.
V § 24 ods. 1 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
62.
V § 24 ods. 2 prvej vete sa za slová „(ďalej len „mzdové náklady“)“ vkladajú slová „a peňažné plnenia zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažujú za mzdu,37a) poskytnuté zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní,“ a slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
63.
V § 24 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri porovnávaní sumy najvyššej mzdy a sumy najnižšej mzdy podľa prvej vety sa vychádza z miezd zodpovedajúcich pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas.“.
64.
V § 24 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný použiť 100 % zisku po zdanení v úhrne za obdobie piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej pomoci na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
65.
Nadpis piatej časti znie:
„VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
A V OBLASTI RODINNÝCH PODNIKOV“.

“.
66.
V § 25 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo práce v rámci výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky a v oblasti rodinných podnikov“.
67.
V § 25 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
priznáva a zrušuje
1.
štatút registrovaného sociálneho podniku,
2.
štatút registrovaného rodinného podniku,
3.
postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
b)
zaraďuje rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov a vyraďuje z evidencie rodinných podnikov,“.
68.
V § 25 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
vedie
1.
register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych podnikov“),
2.
register registrovaných rodinných podnikov (ďalej len „register rodinných podnikov“),
3.
register organizácií sektora sociálnej ekonomiky,
4.
evidenciu rodinných podnikov,
e)
poskytuje alebo sprístupňuje bezodplatne v elektronickej podobe osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov70ab) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo písomnej dohody, ktorá obsahuje účel spracúvania, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, z registra sociálnych podnikov, z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky a z informačného systému sociálnej ekonomiky orgánom štátnej správy, súdom, obciam, vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70ab znie:
70ab) Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
69.
V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
poskytuje alebo sprístupňuje bezodplatne v elektronickej podobe osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov70ab) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo písomnej dohody, ktorá obsahuje účel spracúvania, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, z registra sociálnych podnikov, z registra rodinných podnikov, z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky, z evidencie rodinných podnikov a z informačného systému sociálnej ekonomiky orgánom štátnej správy, súdom, obciam, vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,“.
70.
V § 25 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „sociálnych podnikov a rodinných podnikov,“.
71.
V § 25 ods. 1 písm. j) sa slová „sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov“ nahrádzajú slovami „sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov a rodinných podnikov“.
72.
V § 25 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v oblasti rodinných podnikov“.
73.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vydáva duplikát osvedčenia podľa tohto zákona.“.
74.
V § 25 ods. 4 sa za slovom „práce“ vypúšťa čiarka a slová „sociálnych vecí a rodiny“.
75.
V § 25 ods. 4 sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a v oblasti rodinných podnikov“.
76.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posúdenie, či fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie.
(2)
Lekárska posudková činnosť sa vykonáva na žiadosť posudzovanej fyzickej osoby. Žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia musí byť písomná a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,
b)
podrobný opis pracovnej činnosti,
c)
meno ošetrujúceho lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria posudzovanej fyzickej osoby (ďalej len „ošetrujúci lekár“),
d)
výpis zo zdravotnej dokumentácie71a) od ošetrujúceho lekára.
(3)
Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje úrad práce.
(4)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár úradu práce, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.71b)
(5)
Posudkový lekár posúdi, či posudzovaná fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie na základe zhodnotenia jej zdravotného stavu z výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke71c) posudzovanej fyzickej osoby. Posudkový lekár môže uložiť posudzovanej fyzickej osobe povinnosť predložiť doplňujúce doklady a údaje.
(6)
Posudkový lekár vypracuje do 30 dní od podania žiadosti o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia lekársky posudok, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,
b)
podrobný opis pracovnej činnosti,
c)
záver, či posudzovaná fyzická osoba má alebo nemá dlhodobé zdravotné postihnutie,
d)
dátum vypracovania lekárskeho posudku,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudkového lekára.
(7)
Úrad práce odovzdá lekársky posudok posudzovanej fyzickej osobe.
(8)
Ak posudzovaná fyzická osoba nesúhlasí s lekárskym posudkom, môže do piatich pracovných dní od prevzatia lekárskeho posudku požiadať úrad práce o preverenie lekárskeho posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.71d) Na preverenie lekárskeho posudku podľa prvej vety sa vzťahuje osobitný predpis.71d) Lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa odseku 6. Ústredie práce odovzdá lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov posudzovanej fyzickej osobe.
(9)
Opätovnú žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia vo vzťahu k tej istej fyzickej osobe a k tej istej pracovnej činnosti je možné podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od vypracovania predchádzajúceho lekárskeho posudku; to neplatí, ak dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré môže mať vplyv na posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 71a až 71d znejú:
71a) § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
71b) § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71c) § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
71d) § 20 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 96/2013 Z. z.“.
77.
V § 26 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „na základe písomnej žiadosti“.
78.
V § 26 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o postavenie organizácie“.
79.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
f)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
g)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,
h)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.“.
80.
V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:
„c)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
d)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
e)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,
f)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.“.
81.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa začína na žiadosť. Žiadosť o postavenie organizácie musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie, či žiadateľ žiada o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. Žiadosť o postavenie organizácie sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky; to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky. Prílohou k žiadosti o postavenie organizácie
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorým je občianske združenie,
c)
je zoznam členov žiadateľa a zápisnice zo zasadnutí orgánov žiadateľa, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena.“.
82.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) až h) a odseku 3 písm. b) až f) zisťuje ministerstvo práce z úradnej povinnosti. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. g) a odseku 3 písm. e).“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
83.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
V konaní o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a posúdenia predložených dokumentov. Splnenie podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o postavenie organizácie.“.
84.
V § 26 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
85.
V § 26 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na základe písomnej žiadosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu alebo adresy sídla organizácie sektora sociálnej ekonomiky.“.
86.
V § 26 ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky porušila povinnosť podľa odseku 11,“.
87.
V § 26 ods. 9 písm. b) a c) sa slová „osvedčenie podľa odseku 8 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e)“ nahrádzajú slovami „potvrdenie podľa odseku 10 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d)“.
88.
V § 26 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
organizácii sektora sociálnej ekonomiky bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.“.
89.
V § 26 ods. 10 sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „potvrdenie“, slová „a e)“ sa nahrádzajú slovami „a d)“ a slovo „osvedčenia“ sa nahrádza slovom „potvrdenia“.
90.
V § 26 odsek 11 znie:
„(11)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je povinná spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3 počas trvania priznaného postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky; podmienky podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) sa nepovažujú za splnené, ak strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky nespĺňa tieto podmienky nepretržite najmenej počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
91.
V § 26 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky je povinná písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a zmenu údajov podľa § 27e ods. 2 písm. f), g) a i) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
92.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Register sociálnych podnikov
(1)
Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch.
(2)
Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom,
c)
adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
právna forma,
f)
predmet podnikania alebo činnosti,
g)
druh registrovaného sociálneho podniku podľa § 11 ods. 2,
h)
merateľný pozitívny sociálny vplyv,
i)
spôsob zapájania zainteresovaných osôb,
j)
percentuálna časť zisku po zdanení, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,
k)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
l)
údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 24 ods. 4,
m)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
n)
číslo osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,
o)
dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, dátum zániku štatútu registrovaného sociálneho podniku a dátum zrušenia štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra sociálnych podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do registra sociálnych podnikov sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
72) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
93.
V § 27a ods. 1 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3 až 7“.
94.
V § 27a ods. 2 písm. b) sa slová „priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „postavenie organizácie“.
95.
V § 27a odsek 4 znie:
„(4)
Evidencia žiadostí o postavenie organizácie obsahuje údaje zo žiadosti o postavenie organizácie a prílohy k žiadosti o postavenie organizácie.“.
96.
V § 27a ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a dátum narodenia,“.
97.
V § 27b ods. 1 písm. d) sa slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,“ nahrádzajú slovami „ústredie práce,“.
98.
V § 27b ods. 3 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovami „ústrediu práce“.
99.
Za § 27b sa vkladajú § 27c až 27e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠27c
Evidencia rodinných podnikov
(1)
Evidencia rodinných podnikov je verejný zoznam údajov o evidovaných rodinných podnikoch. Do evidencie rodinných podnikov sa zapisujú aj údaje o registrovanom rodinnom podniku v rozsahu podľa odseku 2.
(2)
Do evidencie rodinných podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno,
b)
adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
právna forma,
f)
predmet podnikania alebo činnosti,
g)
údaj o tom, či ide o rodinnú farmu,
h)
údaj o tom, či ide o registrovaný rodinný podnik,
i)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
j)
dátum zaradenia do evidencie rodinných podnikov a dátum vyradenia z evidencie rodinných podnikov.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z evidencie rodinných podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do evidencie rodinných podnikov sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)
§ 27d
Register rodinných podnikov
(1)
Register rodinných podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných rodinných podnikoch.
(2)
Do registra rodinných podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno,
b)
adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
právna forma,
f)
predmet podnikania alebo činnosti a prevažujúca podnikateľská činnosť,
g)
údaj o tom, či ide o rodinnú farmu,
h)
percentuálna časť zisku po zdanení, ktorú sa registrovaný rodinný podnik zaväzuje použiť podľa § 15f ods. 2,
i)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného rodinného podniku, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
j)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
k)
číslo osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku,
l)
dátum priznania štatútu registrovaného rodinného podniku, dátum zániku štatútu registrovaného rodinného podniku a dátum zrušenia štatútu registrovaného rodinného podniku.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra rodinných podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do registra rodinných podnikov sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)
§ 27e
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky
(1)
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky je verejný zoznam údajov o organizáciách sektora sociálnej ekonomiky.
(2)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
právna forma,
e)
údaj o tom, či ide o strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky alebo o najvyššiu strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky,
f)
zoznam členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene organizácie sektora sociálnej ekonomiky, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
h)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
i)
číslo osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo číslo osvedčenia o priznaní postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
j)
dátum priznania postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky a dátum zrušenia postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.
(4)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)“.
100.
V § 28 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Ministerstvo práce uloží pokutu do 1 000 eur
a)
registrovanému sociálnemu podniku za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 9 alebo povinnosti podľa § 15 ods. 4,
b)
registrovanému rodinnému podniku za porušenie povinnosti podľa § 15f ods. 5.
(3)
Ministerstvo práce uloží organizácii sektora sociálnej ekonomiky pokutu
a)
do 1 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 26 ods. 12,
b)
od 1 000 eur do 10 000 eur za vydanie potvrdenia podľa § 26 ods. 10 v rozpore so skutočným stavom, ktorý poznala alebo musela poznať.
(4)
Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto používa
a)
označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“ a nie je registrovaným sociálnym podnikom,
b)
označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ a nie je registrovaným rodinným podnikom.“.
101.
V § 28 ods. 5 sa za slovo „podniku“ vkladajú slová „alebo registrovanému rodinnému podniku“.
102.
V § 29 ods. 1 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
103.
V § 29 ods. 2 písm. a) sa slovo „priznaní“ nahrádza slovom „priznanie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a konania o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku“.
104.
V § 29 ods. 2 písm. b) sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ nahrádzajú slovom „štatút“.
105.
V § 29 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vzor formulára žiadosti o štatút, žiadosti o evidenciu a žiadosti o registráciu,“.
106.
V § 32 ods. 2 celom texte sa slová „ods. 6 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
107.
V § 32 ods. 3 celom texte sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
108.
V § 32 ods. 4 sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „a 5“.
109.
Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 je aj zamestnanec integračného podniku, ktorý bol v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, do uplynutia platnosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
(2)
U sociálneho podniku, registrovaného sociálneho podniku alebo podniku so sociálnym dosahom, ktorý pred 1. januárom 2023 použil zisk na dosiahnutie svojho hlavného cieľa spôsobom podľa § 5 ods. 5 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2022, sa podmienka podľa § 5 ods. 5 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje za splnenú, ak finančné prostriedky vložené do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu budú použité na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu najneskôr do piatich rokov odo dňa ich vloženia do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu.
(3)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinný povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou splniť do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou považuje do 30. júna 2023 za splnenú,
b)
§ 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť a jej splnenie preukázať ministerstvu práce do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 30. júna 2023 za splnenú,
c)
§ 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť do 31. decembra 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 31. decembra 2023 za splnenú.
(4)
U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2023 v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) a c) považuje za splnenú.
(5)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023, je povinný podať návrh na zápis údajov podľa § 7 ods. 10 druhej vety, ak ich nemá zapísané v registri alebo v inej evidencii, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba, najneskôr do 31. marca 2023.
(6)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý spĺňal podmienku zriadenia poradného výboru prostredníctvom pôsobenia zamestnaneckej rady podľa § 9 ods. 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022, je povinný zriadiť poradný výbor alebo začať uplatňovať demokratickú správu a ich existenciu preukázať ministerstvu práce do 31. marca 2023. Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik nesplní povinnosť podľa prvej vety.
(7)
U organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. e) alebo ods. 3 písm. c) v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) považuje za splnenú.
(8)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) splniť do 30. júna 2023; u tejto organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) považuje do 30. júna 2023 za splnenú.
(9)
Osvedčenie podľa § 26 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 vydané pred 1. januárom 2023 sa považuje za potvrdenie podľa § 26 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2023.
(10)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná na účely § 27e ods. 2 písm. f) oznámiť ministerstvu práce zoznam svojich členov a predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena, do 31. marca 2023 alebo do troch mesiacov od priznania postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky podľa odseku 11.
(11)
Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 334/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z. a zákona č. 497/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rodinné podniky“.
Čl. III
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 21 až 23, ktoré znejú:
„(21)
Pred zápisom údaja o registrovanom sociálnom podniku15ace) do ďalších právnych skutočností registrový súd z predložených listín preverí, či zapísanej osobe bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.
(22)
Pred zápisom údaja o evidovanom rodinnom podniku15acf) do ďalších právnych skutočností registrový súd z predložených listín preverí, či zapísaná osoba je evidovaným rodinným podnikom.
(23)
Pred zápisom údaja o registrovanom rodinnom podniku15acg) do ďalších právnych skutočností registrový súd z predložených listín preverí, či zapísanej osobe bol priznaný štatút registrovaného rodinného podniku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15ace až 15acg znejú:
15ace) § 7 ods. 10 druhá veta zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.
15acf) § 15c ods. 3 druhá veta zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 494/2022 Z. z.
15acg) § 15f ods. 6 druhá veta zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z. a zákona č. 420/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 4 písm. b) sa slová „dávky alebo služieb zamestnanosti“ nahrádzajú slovami „dávky, služieb zamestnanosti alebo sociálnej ekonomiky“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„§ 25a zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z. a zákona č. 345/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 71 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
z príjmu sociálneho podniku,34)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.
2.
V § 71 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
z príjmu sociálneho podniku,34)“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 1, § 2 ods. 10 písm. b) v bode 5, bodov 47, 51, 65 a 66, § 25 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) v bode 67, § 25 ods. 1 písm. d) druhého bodu a štvrtého bodu v bode 68, bodov 69 až 72, bodu 75, § 27c a 27d v bode 99, § 28 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b) v bode 100, bodov 101 až 103, bodu 105, čl. II a § 7 ods. 22 a 23 v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.