491/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

491
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 19. decembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 7 písm. c) sa pred slovo „staničnom“ vkladajú slová „poľnom teste a“.
2.
V § 21 ods. 11 úvodná veta znie: „Kontrole výkrmnosti a jatočnej hodnoty v poľnom teste alebo staničnom teste vrátane skúšok kvality mäsa podliehajú“.
3.
V § 21 odsek 12 znie:
„(12)
Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v uznaných skúšobných zariadeniach alebo v chovoch skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty samčieho a samičieho potomstva testovaných kancov a prasníc.“.
4.
V § 23 písmeno f) znie:
„f)
ošípaných zaradených do kontroly výkrmnosti a jatočnej hodnoty v skúšobných zariadeniach alebo chovoch,“.
5.
§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
plemenných kančekov v odchovniach.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Samuel Vlčan v. r.