48/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

48
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
priamy odkaz vo forme Uniform Resource Locator (URL) na profil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v časti určenej na sprístupnenie informácií o verejnom obstarávaní, v ktorom bola zmluva uzatvorená, ak je zmluva uzatvorená na základe verejného obstarávania,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.