473/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

473
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 353/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 7 až 17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ba a 2c sa vypúšťajú.
2.
Za § 11g sa vkladá § 11h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 4 ods. 7 a 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktoré nebolo ukončené do 31. decembra 2022, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Eduard Heger v. r.