465/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

465
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2022,
ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny
(1)
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona (ďalej len „vybraní zraniteľní odberatelia elektriny“) pre rok 2023 sa skladá z maximálnej ceny za elektrinu vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.
(2)
Výška maximálnej ceny za elektrinu v roku 2023 (ďalej len „maximálna cena za elektrinu“) sa určuje pre každú sadzbu osobitne ako násobok maximálnej ceny za elektrinu určenej príslušnému dodávateľovi elektriny rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) platným a účinným k 31. decembru 2022 pre dodávku elektriny malému podniku a koeficientu vo výške 1,043084. Na účely výpočtu maximálnej ceny za elektrinu vybraným zraniteľným odberateľom elektriny zaradeným v jednotlivých sadzbách sa použijú maximálne ceny za elektrinu zodpovedajúce sadzbe s rovnakým označením a rozdelením ceny za elektrinu v jednopásmovej sadzbe alebo ceny za elektrinu odobratú v nízkom pásme a ceny za elektriny odobratú vo vysokom pásme. Maximálna výška ceny za elektrinu pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorého sadzba je odlišná ako sadzba DMP1 až DMP12 sa určí vo výške ceny za elektrinu zodpovedajúcej najvyššej sadzbe v eurách na megawatthodinu. Dodávateľ elektriny, ktorý nemal pre rok 2022 schválené maximálne ceny za elektrinu pre dodávku elektriny malému podniku rozhodnutím úradu, určí výšku maximálnej ceny za elektrinu pre každú sadzbu osobitne najviac vo výške maximálnej ceny za elektrinu určenej dodávateľom elektriny poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády; pri viacerých dodávateľoch elektriny poslednej inštancie sa pre určenie maximálnej ceny za elektrinu použije výška maximálnej ceny za elektrinu dodávateľa elektriny poslednej inštancie pôsobiaceho na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza odberné miesto.
(3)
Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
(4)
Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za elektrinu v 2023 určenou podľa odseku 5 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023“), a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Zmluvnou cenou za elektrinu v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi elektriny, ak by týmto nariadením vlády neboli ustanovené maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023. Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie v príslušnej sadzbe v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie, a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.
(5)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny dodával elektrinu v roku 2022 pred 1. augustom 2022, ktoré dodávateľ elektriny uzavrel najneskôr 1. augusta 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 471,20 eura na MWh,
b)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny nedodával elektrinu v roku 2022, a ktoré dodávateľ elektriny uzavrel po 31. decembri 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + O + PZ,
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 v eurách na MWh,
SPOT je aritmetický priemer denných cien produktu Base Load organizátora krátkodobého trhu s elektrinou za obdobie príslušného kalendárneho mesiaca v eurách na MWh, pričom denná cena je určená ako aritmetický priemer hodinových cien príslušného dňa v eurách na MWh,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny v rozsahu 1,1,
O sú náklady na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh,
PZ je primeraný zisk vo výške 8 eur na MWh,

c)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny iné ako zmluvy podľa písmen a) a b) vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 456,83 eura na MWh,
d)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1a) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,1b) ak dodávateľ elektriny znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu1c) vrátane nákladov na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh a primeraného zisku vo výške 8 eur na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny elektriny v 2023 podľa písmen a), b) alebo písmena c), nie však vyššej ako zmluvná cena za elektrinu v 2023.
§ 2
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu
(1)
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu podľa § 2 písmena k) šiesteho bodu a siedmeho bodu (ďalej len „vybraní zraniteľní odberatelia plynu“) pre rok 2023 sa skladá zo sadzby za odobratý plyn (ďalej len „sadzba za plyn v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.
(2)
Maximálna výška sadzby za plyn v roku 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn určenej v cenníku dodávateľa plynu účinného k 31. decembru 2022 pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti (ďalej len „sadzba za plyn v 2022“) a koeficientu vo výške 1,15. Pre výpočet sadzby za plyn v 2023 vybraným zraniteľným odberateľom plynu zaradeným v tarifách 1 až 8 sa použijú sadzby za plyn v 2022 zodpovedajúce tarife s rovnakým číselným označením. Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorého tarifa je odlišná ako tarifa 1 až 8, sa určí sadzba za plyn v 2023 vo výške zodpovedajúcej tarife 8. Dodávateľ plynu, ktorý nemal rozhodnutím úradu schválené maximálne sadzby za plyn v roku 2022, určí výšku sadzby za plyn v roku 2023 pre každú tarifu dodávky plynu osobitne maximálne vo výške sadzby za plyn v roku 2023 určenej dodávateľom plynu poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
(4)
Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 5 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“), a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Zmluvnou cenou za plyn v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi plynu, ak by maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu neboli ustanovené týmto nariadením vlády, a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023. Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.
(5)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu vybraným zraniteľným odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022, vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + PZ,
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,
SPOT je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle https://www.eex.com) pre mesiac, za ktorý sa realizuje výpočet kompenzácie,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,
PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,
b)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom plynu iné ako zmluvy podľa písmena a) vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však vo výške podľa vzorca
MCE = CEÚRSO * 0,9 + (SPOT1Q2023 * K + PZ) * 0,1,
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,
CEÚRSO je maximálna cena za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu v eurách na MWh,
SPOT1Q2023 je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle www.powernext.com) za 1. štvrťrok 2023 vo výške 54,42 eur/MWh,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,
PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,
c)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1a) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,1b) ak dodávateľ plynu znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu podľa osobitného predpisu1d) vrátane primeraného zisku vo výške 3 eurá na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny plynu v 2023 podľa písmena a) alebo písmena b), nie však vyššej ako zmluvná cena za plyn v 2023.
§ 3
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platnom pre kalendárny rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.
(2)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za straty pri distribúcii na základe tarify za straty pri distribúcii elektriny schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy na rok 2023 a nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny stanovenej podľa odseku 1 je predmetom priebežnej kompenzácie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca a pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy do 45 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe distribuovaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. V spôsobe výpočtu kompenzácií pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy sa zohľadní dopad zmeny tarify za straty pri distribúcii elektriny uplatňovanej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. Po vyúčtovaní skutočného distribuovaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.
§ 4
Tarifa za systémové služby pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 6,2976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty, ak v § 5d nie je ustanovené inak.
(2)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za systémové služby na základe tarify za systémové služby schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na rok 2023 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za systémové služby stanovenej na základe odseku 1 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného dodaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.
§ 5
Tarifa za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 1 podľa osobitného predpisu1) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny a nové odberné miesta bez histórie koncovej spotreby elektriny za rok 2022 koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 15,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(2)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 2 podľa osobitného predpisu2) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 11,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(3)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 3 podľa osobitného predpisu3) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 1,1870 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(4)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za prevádzkovanie systému na základe tarify za prevádzkovanie systému schválenej alebo určenej úradom na rok 2023 a nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za prevádzkovanie systému stanovenej na základe odsekov 1 až 3 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného dodaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku. Finančné prostriedky sú na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému poskytnuté podľa § 12 ods. 12 zákona.
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 1 za rok 2023 úhradou so štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo elektriny dodanej pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny príslušným dodávateľom elektriny podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023. Dodávateľ elektriny predloží ministerstvu do 31. augusta 2023 prepočet kompenzácií vyplatených do 1. júla 2023 podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. júlom 2023 a výškou kompenzácie podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023 zohľadní ministerstvo v kompenzáciách vyplácaných po 1. júli 2023 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 1 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.
§ 5b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2023
(1)
Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny podľa § 3 ods. 1, výška tarify za systémové služby podľa § 4 ods. 1 a výška tarify za prevádzkovanie systému podľa § 5 ods. 1 až 3 sa uplatňujú od 1. januára 2023; to neplatí, ak príslušný dodávateľ poskytol odberateľovi od 1. septembra 2023 do 14. septembra 2023 dobropis podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3 alebo § 5 ods. 5 v znení účinnom do 14. septembra 2023 a príslušný dodávateľ si zaň uplatnil kompenzáciu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Priebežná mesačná kompenzácia podľa § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 4 sa za mesiace január až apríl roka 2023 vykoná do 31. decembra 2023.
§ 5c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 2 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo plynu dodaného pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu príslušným dodávateľom plynu podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Dodávateľ plynu predloží ministerstvu do 31. decembra 2023 prepočet kompenzácií vyplatených za obdobie do 1. októbra 2023 podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. októbrom 2023 a výškou kompenzácie za toto obdobie podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023 zohľadní ministerstvo v roku 2024 spolu s rozdielmi medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste podľa § 2 ods. 4 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 2 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.
§ 5d
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Výška tarify za systémové služby je od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 pre koncových odberateľov elektriny spadajúcich do skupiny 2 podľa osobitného predpisu4) 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 12 ods. 16 písm. c) prvý bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.
1a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 ods. 2 a 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
1c)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.
1d)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.
2)
§ 12 ods. 16 písm. c) druhý bod vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.
3)
§ 12 ods. 16 písm. c) tretí bod vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.
4)
§ 19 ods. 1 písm. c) prvý bod podbod 1b. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike.