464/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2022 do 07.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

464
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2022,
ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45j ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa § 45j ods. 1 zákona sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.1)
(2)
Jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla sa vypočíta podľa vzorca

JH = VZ + (FZ x RP) / OM,
kde je
JH prepočítaná jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla v eurách na kWh,
VZ variabilná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kWh,
FZ fixná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kW,
RP celkový regulačný príkon, na ktorý úrad schválil regulovanému subjektu fixnú zložku maximálnej ceny tepla v kW,2)
OM objednané množstvo tepla, na ktoré úrad schválil regulovanému subjektu variabilnú zložku maximálnej ceny tepla v kWh.2)
(3)
Regulovaný subjekt pri uplatnení ceny tepla3) zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla schválenej úradom pre rok 2023 zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie limitu nárastu ceny podľa odseku 1. Pri výpočte jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla pre rok 2023 sa postupuje podľa odseku 2.
(4)
Cena tepla určená podľa odseku 1, dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) v roku 2023, nemôže presiahnuť 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.
(5)
Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu4) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.
(6)
Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) a skutočnými nákladmi podľa odseku 5 zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.
2)
3)
§ 6 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.
4)
§ 8 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.