463/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

463
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. decembra 2022 č. MF/013184/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2010-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74 (oznámenie č. 360/2018 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011078/2020-74 (oznámenie č. 407/2020 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.