445/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

445
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 7. decembra 2022,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím 6. regulačné obdobie od 1. januára 2023,
b)
rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej vody alebo 1000 m3 energetickej vody,1)
f)
jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,
g)
mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku alebo v umelom koryte vodného toku.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
odber povrchovej vody z vodných tokov2) (ďalej len „odber povrchovej vody“),
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov2) (ďalej len „využívanie hydroenergetického potenciálu“),
c)
odber energetickej vody z vodných tokov2) (ďalej len „odber energetickej vody“).
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za
a)
odber povrchovej vody z vodných tokov,
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
c)
odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a)
primerané technologické náklady,
b)
osobné náklady3) podľa odseku 2,
c)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,4)
d)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, pričom za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku najviac vo výške zohľadňujúcej dobu technickej životnosti z obstarávacej ceny5) majetku evidovaného v účtovníctve regulovaného subjektu,
e)
nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena d),
f)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,6)
g)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky7) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,
h)
prevádzkové náklady na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývoja8) súvisiacich s výkonom regulovanej činnosti v sieťových odvetviach vo výške schválenej úradom.
(2)
Za ekonomicky oprávnené náklady na rok t sa považujú priemerné osobné náklady za príslušné obdobie na jedného zamestnanca zohľadňujúce najviac výšku dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky. Na účely výpočtu osobných nákladov sa považuje počet zamestnancov za konštantný na celé regulačné obdobie, pričom ide o priemerný počet zamestnancov v roku t-2. V odôvodnenom prípade nevyhnutného zvýšenia počtu zamestnancov počas regulačného obdobia o viac ako 10 % sa použije nový počet zamestnancov.
(3)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účel uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,
b)
údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.
(4)
Ekonomicky oprávnené náklady pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023 sa určujú na jednotlivé regulované činnosti a neregulované činnosti v rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku v percentách využívajú na vodohospodárske služby9) podľa tejto tabuľky:
Skupina majetku Upravené vodné toky a hrádze Odvodňovacie a závlahové kanály Hate Neenergetické vodné diela Vodné diela s energetickým využitím Čerpacie stanice
Vodohospodárske služby10)
Regulované Odbery povrchových vôd z vodných tokov 25 20 60 47 2 3
Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov 15 0 4 4 85 0
Odbery energetickej vody z vodných tokov 0 0 3 1 1 0
Neregulované Používanie vôd na plavbu 15 0 5 10 3 0
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami 40 0 18 30 8 96
Odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy 5 80 10 8 1 1
Spolu 100 100 100 100 100 100
(5)
Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa pri predaji hmotného majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti, zníži o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. d).
(6)
Pri určení výšky ekonomicky oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. h) sa vychádza z hodnotenia projektov predložených na schválenie regulovaným subjektom v návrhu ceny. V cenovom konaní na základe hodnotenia projektov úradom sa určí výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývoja nesmie presiahnuť 1 000 000 eur za regulovaný subjekt a regulačné obdobie.
(7)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,11)
d)
odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie12) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. c),
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú v § 76 a 76a Zákonníka práce,
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152 Zákonníka práce,
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)
j)
náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
k)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
l)
náklady na dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,16)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,17)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovaných činností,
u)
daň z nehnuteľnosti platená za vzdelávacie zariadenia a rekreačné zariadenia,
v)
štipendiá poskytnuté žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl,
w)
odpis nedobytnej pohľadávky okrem pohľadávok za odbery podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd,
x)
náklady na tvorbu rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
y)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,19)
z)
náklady na tvorbu opravných položiek,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
ag)
straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah)
náklady na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku protiprávneho konania regulovaného subjektu,
ai)
iné náklady neuvedené v odseku 1.
(8)
Do ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchových vôd nemožno zahrnúť náklady spojené s odberom povrchovej vody podľa osobitného predpisu21) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej vody odberateľovi.
§ 5
Spôsob určenia miery výnosnosti za regulovanú činnosť
(1)
Miera výnosnosti za regulovanú činnosť sa určuje na celé regulačné obdobie a zohľadňuje financovanie nákladov spojených výhradne so zabezpečovaním regulovanej činnosti.
(2)
Miera výnosnosti za regulovanú činnosť pred zdanením na regulačné obdobie R sa ustanovuje ako hodnota váženého priemeru nákladov na kapitál v percentuálnej hodnote, matematicky zaokrúhlenej na dve desatinné miesta, a vypočíta sa podľa vzorca
R
=
E
E
+
D
×
K
e
1
-
T
+
D
E
+
D
×
K
d
,
kde
a)
Ke sú náklady na vlastný kapitál v percentách určené podľa odseku 3,
b)
Kd sú náklady na cudzí kapitál v percentách,
c)
E
E
+
D
je podiel vlastného majetku na celkovom majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 40 %,
d)
D
E
+
D
je podiel cudzieho majetku na celkovom majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 60 %,
e)
T je sadzba dane z príjmu právnických osôb v roku t v percentách.
(3)
Náklady na vlastný kapitál sa vypočítajú podľa vzorca

Ke = Rf + βlevered × MRP,
kde
a)
Rf je bezriziková výnosová miera, ktorá sa na regulačné obdobie ustanovuje vo výške 1,30 %,
b)
βlevered je vážený beta koeficient vyjadrujúci systematické riziko, citlivosť konkrétneho odvetvia na zmenu trhu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
β
l
e
v
e
r
e
d
=
β
u
n
l
e
v
e
r
e
d
×
1
+
1
-
T
×
D
E
,
kde
1.
βunlevered je nevážený beta koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 0,35,
2.
D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 1,5,
c)
MRP je trhová riziková prirážka, ktorá sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 5,08 %.
(4)
Hodnota R pred zdanením sa na regulačné obdobie ustanovuje vo výške 4,26 %. Ak sa určí nová hodnota R na rok t podľa odseku 5, hodnota R podľa prvej vety sa na rok t a zvyšok regulačného obdobia nepoužije.
(5)
Ak relatívna odchýlka medzi rokmi t-2 a t-1 v niektorom z parametrov vstupujúcich do výpočtu R v priebehu regulačného obdobia bude vyššia ako 20 % nová hodnota R na rok t a na zvyšok regulačného obdobia sa určí úradom a zverejnení sa na webovom sídle úradu najneskôr do 30. júna roku t-1. Relatívna zmena vyjadrená ako hodnota pomeru medzi aktuálnou číselnou hodnotou R a novou číselnou hodnotou R nepresiahne 10 %, teda pomer nepresiahne hodnoty uzavretého matematického intervalu [0,9 - 1,1].
§ 6
Podklady návrhu ceny
Súčasťou návrhu ceny sú:
a)
výpočet pevnej ceny za odber povrchovej vody podľa § 8 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber povrchovej vody,
b)
výpočet priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 9 ods. 1 a 2 a návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 9 ods. 3 až 6,
c)
výpočet pevnej ceny za odber energetickej vody podľa § 10 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber energetickej vody,
d)
údaje uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 1 a 2,
e)
údaje uvedené v prílohe č. 3 s prehľadom členenia hodnoty majetku a jeho percentuálnym podielom na jednotlivých činnostiach, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť podľa tabuľky uvedenej v § 4 ods. 4,
f)
údaje o nákladoch uvedené v prílohe č. 4 rozčlenené na jednotlivé činnosti podľa percentuálneho podielu majetku uvedeného v tabuľke v § 4 ods. 4,
g)
plán investičných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku na regulované činnosti na roky t až t+2,
h)
vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu režijných nákladov na regulované činnosti,
i)
vnútropodniková účtovná smernica a účtový rozvrh,
j)
údaje o plánovaných nákladoch a skutočných nákladoch podľa § 4 ods. 1 písm. h) projektu výskumu a vývoja podľa prílohy č. 5.
§ 7
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.22) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 4 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
(2)
Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6.
(3)
Ak sa postupuje v konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.
(4)
Vypočítané hodnoty na účely výpočtu cien sa matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.
§ 8
Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber povrchovej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P
P
V
t
=
O
S
P
V
t
+
O
M
P
V
t
Q
P
V
t
+
O
N
P
V
t
Q
P
V
t
×
1
+
(
J
P
I
t
-
X
)
100
+
P
Z
t
Q
P
V
t
+
Z
t
,
pričom ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
a)
PPVt je pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
b)
OSPVt sú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-1 v eurách; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-2,
c)
OMPVt sú odpisy majetku alebo nájomné za majetok podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a úroky z úveru podľa § 4 ods. 1 písm. g) v eurách v roku t-1; vo výpočte na prvý rok regulačného obdobia sa použijú odpisy v roku t-2,
d)
ONPVt sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. a), c) a f) v eurách na odber povrchovej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemer skutočných ekonomicky oprávnených nákladov v rokoch t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
e)
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,
f)
QPVt je množstvo povrchovej vody v objemových jednotkách odobratej odberateľmi z vodných tokov v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemerné skutočné množstvo odobratej povrchovej vody v rokoch t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
g)
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
h)
X je faktor efektivity, ktorý sa ustanovuje na
1.
prvý rok regulačného obdobia vo výške 0 %,
2.
ďalšie roky regulačného obdobia vo výške 2,5 %,
i)
Zt je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálny primeraný zisk za odber povrchovej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P
Z
t
=
(
O
N
P
V
t
u
×
R
)
+
O
N
P
V
o
×
(
R
+
2
%
)
,
kde
a)
ONPVtu sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e) a g) v eurách na odber povrchovej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 bez nákladov na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONPVtu = ONPV2021 + OSPV2021 + OMPV2021,
b)
R je hodnota uplatňovaná na účely cenovej regulácie pre rok t ustanovená v § 5,
c)
ONPVo sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber povrchovej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONPVo = 0.
(3)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h) sa rozdelia na osobné náklady a prevádzkové náklady, pričom pri výpočte pevnej ceny za odber povrchovej vody PPVt podľa § 8 ods. 1 sa tieto náklady v príslušnej sume pripočítajú k nákladom OSPVt a ONPVt na regulovanú činnosť.
§ 9
Spôsob výpočtu pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu sa vypočíta priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t podľa vzorca

pričom ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu priemernej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
a)
PRHPt je priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
b)
OSHPt sú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-1 v eurách; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-2,
c)
OMHPt sú odpisy majetku alebo nájomné za majetok podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a úroky z úveru podľa § 4 ods. 1 písm. g) v eurách v roku t-1; vo výpočte na prvý rok regulačného obdobia sa použijú odpisy v roku t-2,
d)
ONHPt sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. a), c) a f) v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemer skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na skupinu majetku slúžiaceho na využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov v rokoch t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
e)
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,
f)
DMEt je množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie vypočítané z množstva predpokladanej vyrobenej elektrickej energie pri predpokladanej 97 % účinnosti energetických zariadení, v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemer skutočného množstva dodanej mechanickej energie v rokoch t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
g)
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
h)
X je faktor efektivity, ktorý sa ustanovuje na
1.
prvý rok regulačného obdobia vo výške 0 %,
2.
ďalšie roky regulačného obdobia vo výške 2,5 %,
i)
Zt je hodnota zmeny v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálny primeraný zisk za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P
Z
t
=
(
O
N
H
P
t
u
×
R
)
+
O
N
H
P
o
×
(
R
+
2
%
)
,
kde
a)
ONHPtu sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e) a g) v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 bez nákladov na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONHPtu = ONHP2021 + OSHP2021 + OMHP2021,
b)
R je hodnota uplatňovaná na účely cenovej regulácie na rok t určená v § 5,
c)
ONHPo sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONHPo = 0.
(3)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h) sa rozdelia na osobné náklady a prevádzkové náklady, pričom pri výpočte priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu PRHPt podľa § 9 ods. 1 sa tieto náklady v príslušnej sume pripočítajú k nákladom OSHPt a ONHPt na regulovanú činnosť.
(4)
Pevná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu sa navrhuje vo forme taríf pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu.
(5)
Tarify pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa vypočítajú podľa vzorca

Tt = PRHTt × k,
kde
a)
Tt je tarifa za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
b)
k je koeficient rozloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku medzi jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu vodného toku určený podľa odseku 6.
(6)
Koeficient rozloženia ekonomicky oprávnených nákladov k sa pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu ustanovuje takto:
a)
0,30 pri celkovom inštalovanom výkone vodnej elektrárne od 100 kW do 1000 kW vrátane,
b)
0,50 pri celkovom inštalovanom výkone vodnej elektrárne od 1001 kW do 10 000 kW vrátane,
c)
1,02 pri celkovom inštalovanom výkone vodnej elektrárne nad 10 000 kW.
(7)
Tarify za využívanie hydroenergetického potenciálu na rok t sa navrhujú tak, aby ich vážený priemer prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie neprekročil priemernú cenu za využívanie hydroenergetického potenciálu vypočítanú podľa odseku 1.
§ 10
Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber energetickej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca

P
E
V
t
=
O
S
E
V
t
+
O
M
E
V
t
Q
E
V
t
+
O
N
E
V
t
Q
E
V
t
×
1
+
J
P
I
t
-
X
100
+
P
Z
t
Q
E
V
t
+
Z
t
,
pričom ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
a)
PEVt je pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
b)
OSEVt sú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-1 v eurách; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú osobné náklady podľa § 4 ods. 2 v roku t-2,
c)
OMEVt sú odpisy majetku alebo nájomné za majetok podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a úroky z úveru podľa § 4 ods. 1 písm. g) v eurách v roku t-1; vo výpočte na prvý rok regulačného obdobia sa použijú odpisy v roku t-2,
d)
ONEVt sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. a), c) a f) v eurách na odber energetickej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemer skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za roky t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
e)
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,
f)
QEVt je množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije priemerné skutočné množstvo odobratej energetickej vody v rokoch t-2 až t-6 predchádzajúceho regulačného obdobia okrem rokov, počas ktorých trvala mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,
g)
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
h)
X je faktor efektivity, ktorý sa ustanovuje na
1.
prvý rok regulačného obdobia vo výške 0 %,
2.
ďalšie roky regulačného obdobia vo výške 2,5 %,
i)
Zt je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálny primeraný zisk za odber energetickej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P
Z
t
=
(
O
N
E
V
t
u
×
R
)
+
O
N
E
V
o
×
(
R
+
2
%
)
,
kde
a)
ONEVtu sú ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1písm. a) až e) a g) v eurách na odber energetickej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 bez nákladov na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONEVtu = ONEV2021 + OSEV2021 + OMEV2021,
b)
R je hodnota uplatňovaná na účely cenovej regulácie pre rok t určená v § 5,
c)
ONEVo sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1 na opravy a údržbu podľa § 4 ods. 1 písm. f); vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa ONEVo = 0.
(3)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h) sa rozdelia na osobné náklady a prevádzkové náklady, pričom pri výpočte pevnej ceny za odber energetickej vody PEVt podľa § 10 ods. 1 sa tieto náklady v príslušnej sume pripočítajú k nákladom OSEVt a ONEVt na regulovanú činnosť.
§ 11
Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov
(1)
Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci kalendárny rok
a)
uvedené v prílohách č. 1 až 4 a 6 až 9 v riadku alebo stĺpci „Rok t-2“,
b)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov súvisiacich s regulovanými činnosťami,
c)
výkaz ziskov a strát23) jednotlivo za každú regulovanú činnosť a za ostatné podnikové činnosti,
d)
údaje o skutočných nákladoch projektu výskumu a vývoja v prílohe č. 5.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky. Vyplnené tabuľky podľa odseku 1 písm. a) sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.
(2)
Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2023 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2022; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.
(3)
Na posúdenie návrhu ceny na rok 2023 predloženého úradu do 15. novembra 2022 sa použije táto vyhláška.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2022 okrem § 13, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2023.
Andrej Juris v. r.
1)
§ 2 písm. ai) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
2)
§ 78 ods. 3 a 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.
5)
§ 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
10)
§ 78 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 283/2022 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.
16)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
20)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 78 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
23)
§ 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.