443/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2022,
ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 11 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Nárok na náhradu zvýšených výdavkov vzniká, ak zamestnanec krajského súdu má ku dňu prechodu práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon súdnictva (§ 3 ods. 3 zákona) obvyklý pobyt
a)
v obvode pôvodného krajského súdu a na účel výkonu práce dochádza do sídla správneho súdu, ktoré je mimo obvodu pôvodného krajského súdu, alebo
b)
mimo obvodu pôvodného krajského súdu a na účel výkonu práce dochádza do sídla správneho súdu dlhšiu vzdialenosť ako pred dňom prechodu na správny súd.
(2)
Na účel určenia vzdialenosti podľa odseku 1 písm. b) je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť po pozemných komunikáciách.
§ 2
Mesačná náhrada zvýšených výdavkov je 100 eur.
§ 3
(1)
Náhradu zvýšených výdavkov vypláca príslušný správny súd mesačne, vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(2)
Ak zamestnanec súdu spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov len časť kalendárneho mesiaca, patrí mu pomerná časť tejto náhrady.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2023.
Viliam Karas v. r.