441/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

441
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o náležitostiach výzvy, o náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie, o postupe pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie, o náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a o zverejňovaní informácií o poskytovaní dotácií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky www.mzv.sk/web/sk/ministerstvo/o-ministerstve/pravne-predpisy a možno doň nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.