Predpis bol zrušený predpisom 377/2023 Z. z.

439/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 30.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

439
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022
o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 74,00 eur,
b)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 140,70 eura,
c)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 128,60 eura,
d)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 192,40 eura,
e)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 205,50 eura,
f)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 259,40 eura.
§ 2
Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 75,70 eura,
b)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 41,60 eura,
c)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 16,20 eura,
d)
suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 151,40 eura,
e)
suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 75,70 eura,
f)
suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 20,70 eura,
g)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 63,90 eura,
h)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 101,90 eura.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Milan Krajniak v. r.