Predpis bol zrušený predpisom 482/2023 Z. z.

438/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

438
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022
o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 6 tretej vety zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 3 ods. 1 zákona je 223,1 eura,
b)
suma podľa § 3 ods. 2 zákona je 390,3 eura.
§ 2
Koeficienty kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:
a)
koeficient podľa § 3 ods. 3 zákona je 19,6,
b)
koeficient podľa § 3 ods. 4 zákona je 26.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 495/2021 Z. z. o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Milan Krajniak v. r.