437/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

437
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 7/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) Čl. 147 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
2) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pôdnych blokov3) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 3 písm. h) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa slová „jednotnú platbu na plochu“ nahrádzajú slovami „základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ sa môže poskytnúť žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii dielov pôdnych blokov k 31. decembru 2018, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. a) až c), písm. e) prvom bode a písm. f) a ods. 14 sa číslo „2007“ nahrádza číslom „2018“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Čl. 109 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
Čl. 59 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
Čl. 147 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.
7.
V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „uvedené v žiadosti“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z.“.
9.
V § 4 odsek 12 znie:
„(12)
Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o platbu podľa odseku 2 písm. f), považuje sa za individuálnu kvótu pridelenú tomuto žiadateľovi k 31. marcu 2018 individuálna kvóta pridelená k 31. marcu 2007 a individuálna kvóta, ktorá mu bola pridelená pre kvótový rok 2007/2008 rozhodnutím platobnej agentúry,12) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
10.
V § 4 ods. 15 písm. a) sa slová „ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím platobnej agentúry predloženými spolu so žiadosťou do 31. marca 2009“ nahrádzajú slovami „ktorý sa uskutočnil do 31. marca 2018 a žiadateľ ho doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím platobnej agentúry“.
11.
V § 4 ods. 18 druhej vete sa slová „uvedené v zozname podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e) druhého bodu“.
12.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), c) a f).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
13.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
14.
V § 5 ods. 4 sa slová „a d)“ nahrádzajú slovami „a b)“.
15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 19 znejú:
16) § 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.
17) Čl. 147 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
§ 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z.
18) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
19) Kapitola III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a uplatňovanie a výpočet správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).“.
16.
V § 6 ods. 8 sa slová „jednotnej platby na plochu“ nahrádzajú slovami „základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti“.
17.
V § 6 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať o vyplatenie podpory do 15 pracovných dní odo dňa prevodu.
(10)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,21) je žiadateľ povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie do 15 pracovných dní odo dňa, keď odpadne prekážka spôsobená týmito okolnosťami, na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 24 sa vypúšťajú.
18.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Zníženie prechodných vnútroštátnych platieb
(1)
Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, platba podľa § 2 alebo § 3 sa určí na základe skutočnej výmery poľnohospodárskej pôdy, ak rozdiel nie je väčší ako 20 %; platba podľa § 2 alebo § 3 sa určí na základe skutočnej výmery poľnohospodárskej pôdy a zníži sa o 1,5-násobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako 20 %.
(2)
Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi skutočným stavom zvierat a údajmi v počte zvierat podľa § 4 ods. 2 písm. d) alebo písm. e) druhého bodu, doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa určí na základe skutočného stavu zvierat, ak rozdiel nie je väčší ako jedna dobytčia jednotka.
(3)
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa určí na základe skutočného stavu zvierat a
a)
zníži sa o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako jedna dobytčia jednotka, ale nie je väčší ako 20 %,
b)
zníži sa o 1,5-násobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako 20 %, ale nie je väčší ako 50 %,
c)
neposkytne sa, ak rozdiel je väčší ako 50 %.“.
19.
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. decembra 2022
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 14. decembra 2022 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. decembra 2022.“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) Čl. 52 a 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
Čl. 147 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.
21.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022 (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2022.
Eduard Heger v. r.