436/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

436
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve vo forme oddelených a viazaných priamych platieb1) (ďalej len „priama platba“), ktorými sú
a)
základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti,
b)
komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti,
c)
komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára,
d)
podpora formou celofarmovej eko-schémy,
e)
podpora na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu (ďalej len „podpora pastevného chovu“),
f)
viazaná podpora príjmu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín (ďalej len „podpora na bielkovinovú plodinu“),
g)
viazaná podpora príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka (ďalej len „podpora na mlieko“),
h)
viazaná podpora príjmu na ovce a kozy (ďalej len „podpora na ovce a kozy“),
i)
viazaná podpora príjmu na pestovanie chmeľu (ďalej len „podpora na chmeľ“),
j)
viazaná podpora príjmu na pestovanie cukrovej repy (ďalej len „podpora na cukrovú repu“),
k)
viazaná podpora príjmu na pestovanie vybraných druhov ovocia (ďalej len „podpora na ovocie“),
l)
viazaná podpora príjmu na pestovanie vybraných druhov zeleniny (ďalej len „podpora na zeleninu“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
bylinným políčkom plocha pokrytá bylinami alebo krovinami, na ktorej sa nevykonáva poľnohospodárska činnosť,2) ktorej výmera nesmie byť väčšia ako 0,1 ha; súhrnná výmera bylinných políčok nesmie presahovať 10 % výmery súvislej poľnohospodárskej plochy ornej pôdy prijímateľa na jednom diele pôdneho bloku,3)
b)
priekopou líniový prvok, okrem kanálu s betónovými stenami, tvorený zasakávacím pásom, zavodňovacím pásom po vrstevnici alebo hydromelioračným kanálom, ktorý slúži na zavlažovanie alebo odvodňovanie poľnohospodárskej pôdy, ktorého šírka nesmie byť menšia ako 1 m a väčšia ako 10 m,
c)
chráneným územím súvislá plocha ornej pôdy4) prijímateľa v jednom diele pôdneho bloku, ktorej najmenej 5 % alebo 0,5 ha výmery sa nachádza v chránenom vtáčom území5) alebo v území európskeho významu,6)
d)
dojnicou samica hovädzieho dobytka s evidovaným príslušným úžitkovým zameraním vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila, okrem zvierat s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 1,
e)
vinicou obhospodarovaná vinohradnícka plocha,7) ako aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, spolu so súvislým manipulačným priestorom, ktorý svojou šírkou nepresahuje 8 m na začiatku a na konci riadkov a šírku 4 m po stranách pozdĺžne vysadených radov krov viniča, ak táto plocha netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne hranicu oplotenia,
f)
chmeľnicou poľnohospodárska plocha8) so súvislou výsadbou chmeľových rastlín a vybudovanou konštrukciou; súčasťou chmeľnice je aj súvislý manipulačný priestor, ktorý nie je súčasťou cesty a ktorý nepresahuje hranicu oplotenia, a ktorý prechádza šírkou najviac
1.
12 m priečne na začiatku a na konci radov vysadených chmeľových rastlín a
2.
8 m pozdĺž radov vysadených chmeľových rastlín,
g)
ovocným sadom poľnohospodárska plocha so súvislou výsadbou jedného alebo viacerých druhov ovocných stromov alebo ovocných krov s hustotou najmenej 100 ks životaschopných ovocných stromov na hektár alebo s hustotou najmenej 900 ks/ha ovocných krov; súčasťou ovocného sadu sú aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, ako aj súvislý manipulačný priestor, ktorý nie je súčasťou cesty, nepresahuje hranicu oplotenia a ktorý prechádza šírkou najviac
1.
12 m priečne a na konci vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov,
2.
8 m pozdĺž vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov,
h)
prijímateľom poľnohospodár,9) ktorý spĺňa podmienky aktívneho poľnohospodára10) a ktorý dodržiava kondicionalitu.11)
§ 3
Minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb
(1)
Priama platba sa poskytne prijímateľovi, ktorý má k dispozícii plochu podľa § 4 ods. 1 vo výmere najmenej 1 ha a táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Prijímateľovi, ktorému sa poskytne priama platba podľa § 22, § 24 a 25 a ktorého výmera poľnohospodárskej plochy je menej, ako je výmera podľa odseku 1, sa priama platba poskytne, ak dosiahne v kalendárnom roku sumu najmenej 100 eur.
§ 4
Plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu
(1)
Plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu12) predstavuje plochu, ktorú má poľnohospodár k dispozícii (ďalej len „oprávnená plocha“) a ktorá je
a)
poľnohospodárskou plochou, ktorá sa počas kalendárneho roka, na ktorý sa žiada o podporu, využíva na poľnohospodársku činnosť alebo ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, využíva sa prevažne na poľnohospodársku činnosť; poľnohospodárska plocha sa považuje za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti významne obmedzené a využitie plochy na nepoľnohospodársku činnosť netrvá viac ako 28 dní v kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra najviac na 14 dní,
b)
plochou, ktorá je
1.
pokrytá krajinnými prvkami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich zachovania,13)
2.
využívaná na dosiahnutie minimálneho podielu ornej pôdy vyčlenenej pre neproduktívne plochy a prvky vrátane pôdy ležiacej úhorom,13)
3.
zriadená alebo udržiavaná v dôsledku celofarmovej eko-schémy podľa § 9 alebo
4.
pokrytá bylinnými políčkami alebo priekopami, ak neprevládajú a významne nebránia výkonu poľnohospodárskej činnosti, alebo
c)
plochou, ktorá oprávňuje na priamu platbu podľa § 7 alebo podľa osobitného predpisu14) a ktorá nie je oprávnenou plochou podľa písmena a) alebo písmena b)
1.
počas trvania záväzku zalesňovania prijatého poľnohospodárom podľa osobitného predpisu15) alebo
2.
pokrytá líniovou výsadbou drevín alebo výsadbou drevín vo forme vetrolamov na ornej pôde počas trvania záväzku prijatého poľnohospodárom podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Plocha, na ktorej sa nachádzajú roztrúsené stromy sa považuje za plochu podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
poľnohospodárske činnosti možno vykonávať podobne ako na poľnohospodárskej ploche bez stromov a
b)
počet stromov na hektár poľnohospodárskej plochy nepresahuje hustotu 100 stromov/ha; to sa nevzťahuje na roztrúsené ovocné stromy, z ktorých sa opakovane zberá úroda.
(3)
Oprávnená plocha uvedená v žiadosti musí byť prijímateľovi k dispozícii k 31. máju roka, v ktorom prijímateľ podá žiadosť17) (ďalej len „rok podania žiadosti“).
(4)
Oprávnená plocha uvedená v žiadosti musí zodpovedať vymedzeniu po celý kalendárny rok.
(5)
Plocha využívaná na pestovanie konopy sa považuje za oprávnenú plochu, ak spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.18) Zber konopy pred uplynutím desaťdňovej lehoty po skončení kvitnutia sa môže povoliť za podmienok ustanovených osobitným predpisom.19) Prijímateľ oznamuje začiatok kvitnutia konopy na príslušnom diele pôdneho bloku Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) najneskôr do troch dní, a to za každú odrodu konopy samostatne. Na určovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v odrodách konopy sa uplatňuje metóda na overovanie odrôd konopy a kvantitatívne určovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v odrodách konopy podľa osobitného predpisu.20)
§ 5
Stropovanie a znižovanie priamych platieb
(1)
Na stropovanie a znižovanie priamych platieb podľa odseku 2 sa od sumy základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa má poskytnúť prijímateľovi v kalendárnom roku, odpočítajú
a)
mzdy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou vrátane daní,21) poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie22) súvisiacich so zamestnaním a ktoré prijímateľovi skutočne vzniknú v kalendárnom roku predchádzajúcom roku podania žiadosti, v odôvodnených prípadoch môže prijímateľ požiadať o použitie štandardných nákladov na základe priemerných mesačných miezd zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti vynásobených počtom ročných pracovných jednotiek; ak nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré sa týkajú miezd, ktoré v kalendárnom roku predchádzajúcom roku podania žiadosti prijímateľovi skutočne vzniknú, použijú sa najnovšie dostupné údaje,
b)
ekvivalent nákladov na pravidelnú a neplatenú prácu spojenú s poľnohospodárskou činnosťou vykonávanou osobami, ktoré pracujú u prijímateľa a ktorým sa nevypláca mzda alebo ktorých odmena je nižšia ako suma bežne uhrádzaná za poskytnuté služby, ale ktoré sú odmeňované prostredníctvom hospodárskeho výsledku podniku; použijú sa štandardné náklady, ktoré tvoria priemerné mesačné mzdy zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok vynásobené počtom ročných pracovných jednotiek, ktoré prijímateľ preukáže,
c)
zložky nákladov práce v rámci zmluvných nákladov24) spojených s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré preukáže.
(2)
Suma základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa má poskytnúť prijímateľovi na kalendárny rok, upravená podľa odseku 1, sa zníži o
a)
85 % v časti sumy nad 60 000 eur a do 100 000 eur vrátane a
b)
100 % v časti sumy nad 100 000 eur.
§ 6
Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti
Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti sa poskytne poľnohospodárovi na oprávnenú plochu.
§ 7
Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti
(1)
Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti sa poskytne poľnohospodárovi na oprávnenú plochu, ktorý je oprávnený na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti.
(2)
Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti sa poskytne na najviac 150,99 ha na prijímateľa, ktoré sú odstupňované takto:
a)
prvý interval do 100,99 ha,
b)
druhý interval od 101 ha do 150,99 ha.
§ 8
Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára
(1)
Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára sa poskytne na oprávnenú plochu poľnohospodárovi, ktorý je oprávnený na priamu platbu v rámci základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, spĺňa podmienky podľa odsekov 2 až 5 a ktorý prvýkrát založí poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku alebo ktorý už taký podnik založil počas dvoch rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti.
(2)
Mladým poľnohospodárom podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nemá v kalendárnom roku, v ktorom predložila žiadosť o základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti viac ako 40 rokov a
b)
má odbornú prípravu alebo požadované zručnosti; odbornou prípravou alebo požadovanými zručnosťami sa rozumie
1.
stredné vzdelanie zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárstvo, lesníctvo alebo ochranu životného prostredia alebo vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte Európskej únie zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárstvo, lesníctvo alebo ochranu životného prostredia, alebo
2.
najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvovaný akreditovaný25) vzdelávací program v Slovenskej republike alebo obdobný vzdelávací program v inom členskom štáte Európskej únie zameraný na poľnohospodárske podnikanie.
(3)
Ak je prijímateľom komplementárnej podpory príjmu pre mladého poľnohospodára právnická osoba, podmienky podľa odsekov 1, 2, 4 až 6 sa vzťahujú na mladého poľnohospodára, ktorý má v kalendárnom roku, pre ktorý právnická osoba podá žiadosť o komplementárnu podporu príjmu pre mladého poľnohospodára, nad touto právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík. Ak viacerí mladí poľnohospodári získajú účinnú a dlhodobú kontrolu nad právnickou osobou v rôznych časoch, založením poľnohospodárskeho podniku je získanie účinnej a dlhodobej kontroly v poradí prvého z nich. Ak má nad právnickou osobou kontrolu výlučne alebo spoločne iná právnická osoba, podmienky podľa odsekov 1, 2, 4 až 6 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá má kontrolu nad touto inou právnickou osobou.
(4)
Mladý poľnohospodár má podľa odseku 3 nad prijímateľom účinnú kontrolu, ak je oprávnený konať za prijímateľa sám alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od právnej formy právnickej osoby a zároveň má sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za prijímateľa, právo na najmenej 50 % zisku právnickej osoby.
(5)
Mladý poľnohospodár má podľa odseku 3 nad prijímateľom dlhodobú kontrolu, ak spĺňa podmienky nepretržite počas kalendárneho roka.
(6)
Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára sa poskytne najviac na obdobie piatich rokov, počnúc prvým rokom, v ktorom je predložená žiadosť o komplementárnu podporu príjmu pre mladého poľnohospodára; ak obdobie piatich rokov presahuje rok 2027, poskytne sa najviac do roku 2027.
(7)
Prijímateľovi, ktorý dostane podporu podľa osobitného predpisu,26) sa komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára poskytne len na zvyšok obdobia podľa osobitného predpisu.27)
(8)
Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára sa poskytne najviac na 100 ha.
§ 9
Celofarmová eko-schéma
(1)
Podpora formou celofarmovej eko-schémy sa poskytne prijímateľovi, ktorý je oprávnený na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti a ktorý dodržiava podmienky podľa § 10, 11 alebo § 12.
(2)
Podpora formou celofarmovej eko-schémy sa poskytne na oprávnenú plochu okrem plochy podľa § 4 ods. 1 písm. c) prvého bodu.
§ 10
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy najviac 10 ha
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy, ktorá dosahuje v roku podania žiadosti najviac 10 ha je na podporu formou celofarmovej eko-schémy povinný dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „postup“) podľa
a)
b)
§ 18, pričom výmera trvalého trávneho porastu28) určená na neskoršie kosenie (ďalej len „plocha na neskoršie kosenie“) je najmenej
1.
3 % výmery trvalého trávneho porastu alebo
2.
3 % výmery trvalého trávneho porastu nepaseného podľa § 19, ak poľnohospodár dodržiava kombináciu postupov podľa § 18 a 19 tak, že na trvalom trávnom poraste nespasenom postupom podľa § 19 dodržiava postup podľa § 18.
§ 11
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy nad 10 ha a prevažujúcim trvalým trávnym porastom a trávami alebo inými bylinnými krmovinami
(1)
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy, ktorá dosahuje v roku podania žiadosti viac ako 10 ha, ktorého výmera trvalých trávnych porastov a tráv alebo iných bylinných krmovín29) na ornej pôde dosahuje najmenej 50 % výmery poľnohospodárskej plochy, je na podporu formou celofarmovej eko-schémy povinný dodržiavať postupy podľa
b)
§ 14, pričom plocha neproduktívnych prvkov a neproduktívnych plôch podľa § 14 ods. 1 (ďalej len „neproduktívna plocha“) musí zodpovedať najmenej
1.
1 % výmery ornej pôdy v roku 2023,
2.
1,2 % výmery ornej pôdy v roku 2024,
3.
1,4 % výmery ornej pôdy v roku 2025,
4.
1,6 % výmery ornej pôdy v roku 2026,
5.
1,8 % výmery ornej pôdy v roku 2027,
c)
§ 15, pričom najväčšia výmera súvislej poľnohospodárskej plochy ornej pôdy na jednom diele pôdneho bloku (ďalej len „najväčšia výmera ornej pôdy“) musí byť najviac 50 ha; prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 1,5 ha a
d)
§ 18, pričom plocha na neskoršie kosenie musí byť najmenej 15 % výmery trvalého trávneho porastu.
(2)
Prijímateľ môže, inak ako podľa odseku 1 písm. d), na najmenej 10 % výmery trvalého trávneho porastu dodržiavať postup podľa § 19 a na zvyšnej časti výmery trvalého trávneho porastu dodržiavať postup podľa § 18; plocha na neskoršie kosenie musí byť najmenej 10 % výmery trvalého trávneho porastu, na ktorej sa nevykonáva pasenie podľa § 19.
§ 12
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy nad 10 ha a prevažujúcou ornou pôdou
Prijímateľ s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy, ktorá dosahuje v roku podania žiadosti viac ako 10 ha, ktorého výmera trvalých trávnych porastov a tráv alebo iných bylinných krmovín na ornej pôde predstavuje menej ako 50 % výmery poľnohospodárskej plochy, je na podporu formou celofarmovej eko-schémy povinný dodržiavať postupy podľa
b)
§ 14, pričom plocha na neproduktívny účel musí zodpovedať najmenej
1.
1 % výmery ornej pôdy mimo chráneného územia v roku 2023,
2.
1,2 % výmery ornej pôdy mimo chráneného územia v roku 2024,
3.
1,4 % výmery ornej pôdy mimo chráneného územia v roku 2025,
4.
1,6 % výmery ornej pôdy mimo chráneného územia v roku 2026,
5.
1,8 % výmery ornej pôdy mimo chráneného územia v roku 2027,
6.
3,5 % výmery ornej pôdy v chránenom území; ak prijímateľ dodržiava postup podľa § 16, nie je povinný vyčleniť v chránenom území neproduktívnu plochu,
c)
§ 15, pričom najväčšia výmera ornej pôdy musí byť
1.
najviac 50 ha, ak druhý bod neustanovuje inak; prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 1,5 ha,
2.
najviac 20 ha v časti chráneného územia, ktoré sa nachádza v chránenom vtáčom území alebo v území európskeho významu, pričom prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 0,7 ha; ak prijímateľ dodržiava postup podľa § 16, najväčšia výmera ornej pôdy je 50 ha,
d)
§ 18, pričom plocha na neskoršie kosenie musí byť najmenej 10 % výmery trvalého trávneho porastu; ak prijímateľ dodržiava postup podľa § 19 na najmenej 10 % výmery trvalého trávneho porastu a na zvyšnej časti výmery trvalého trávneho porastu dodržiava postup podľa § 18, plocha na neskoršie kosenie musí byť najmenej 3 % výmery trvalého trávneho porastu, na ktorej nevykonáva postup podľa § 19.
§ 13
Zlepšenie štruktúry ornej pôdy
(1)
Prijímateľ je v kalendárnom roku na výmere najmenej 25 % ornej pôdy, na ktorej sa nenachádzajú trávy a iné bylinné krmoviny, viacročné krmoviny alebo pôda ležiaca úhorom s porastom obhospodarovaná podľa § 14 ods. 3 a 4, povinný
a)
aplikovať maštaľný hnoj30) podľa odseku 2,
b)
pestovať medziplodiny podľa odsekov 3 a 4,
c)
aplikovať kompost31) podľa odseku 5 alebo
d)
aplikovať slamu, ktorou sa rozumejú nadzemné pozberové zvyšky tráv alebo iných bylinných krmovín na ornej pôde pestované na osivo alebo nadzemné pozberové zvyšky plodín patriace do skupiny obilnín, olejnín alebo strukovín; zoznam plodín patriacich do skupiny obilnín, olejnín alebo strukovín je uvedený v prílohe č. 1a.
(2)
Prijímateľ na plochu podľa odseku 1 aplikuje maštaľný hnoj s množstvom najmenej 20 t/ha a najviac 40 t/ha. Prijímateľ musí maštaľný hnoj zapraviť do ornej pôdy najneskôr do 12 hodín po jeho aplikácii.
(3)
Prijímateľ na ploche podľa odseku 1 do 30. septembra vyseje zmes medziplodín; za zmes medziplodín sa považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 90 % jednej z plodín uvedených v osobitnom predpise.32) Zmes medziplodín musí byť na ploche podľa odseku 1 prítomná najmenej desať týždňov od výsevu.
(4)
Prijímateľ na ploche podľa odseku 1 písm. b)
a)
nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu rastlín,
b)
nesmie medziplodiny mechanicky ani chemicky likvidovať a
c)
musí medziplodiny využívať výlučne pre potreby zeleného hnojenia.
(5)
Prijímateľ aplikuje kompost s množstvom najmenej 20 t/ha a najviac 75 t/ha. Prijímateľ kompost zapraví do ornej pôdy bezodkladne po jeho aplikácii, ak nepostupuje podľa osobitného predpisu.32a)
(6)
V roku podania žiadosti je možné na rovnakej ploche uplatniť postupy podľa odseku 1 len raz.
§ 14
Neproduktívna plocha
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti na ornej pôde vyčlení neproduktívnu plochu nad rámec najmenšieho podielu plochy podľa osobitného predpisu.33)
(2)
Prijímateľ je oprávnený použiť na vyčlenenie neproduktívnej plochy plochu podľa osobitného predpisu,34) biopásy podľa § 15, bylinné políčka a priekopy, a to aj vtedy, ak sú priľahlé k ornej pôde; pre neproduktívnu plochu sa použije váhový faktor 1, ak osobitný predpis35) nestanovuje inak.
(3)
Prijímateľ pri údržbe neproduktívnej plochy nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu rastlín. Ak Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave na základe rastlinolekárskej kontroly35a) vykonanej u prijímateľa na jeho žiadosť, zistí35b) silný výskyt hraboša poľného, prijímateľ môže aplikovať rodenticídy, ktoré sú autorizovanými alebo povolenými prípravkami na ochranu rastlín.35c) Ak ide o chránené územie, aplikácia rodenticídov podľa druhej vety sa môže vykonať len vkladaním do nôr, a to na základe súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny;35d) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.35e) Prijímateľ oznámi aplikáciu rodenticídov Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave do troch pracovných dní odo dňa ich aplikácie. Vzor oznámenia o aplikácii rodenticídov je uvedený v prílohe č. 1b.
(4)
Ak prijímateľ založí pôdu ležiacu úhorom s porastom36) v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti, v období od 1. apríla do 31. júla roku podania žiadosti na nej nesmie vykonávať žiadne agrotechnické operácie; ak k založeniu došlo v roku podania žiadosti, agrotechnické operácie nesmie vykonávať v období od založenia do 31. júla. Pri výskyte inváznych nepôvodných druhov rastlín36a) alebo húževnatých burín36b) prijímateľ môže v období podľa prvej vety vykonať agrotechnické operácie. Prijímateľ oznámi platobnej agentúre vykonanie agrotechnickej operácie spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín alebo húževnatých burín a s údajom o ich geografickej polohe do siedmich pracovných dní odo dňa vykonania agrotechnickej operácie. Postupom podľa prvej vety nie je vylúčené založenie plochy vysiatej zmesami pre opeľovače podľa § 17.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa vzťahujú na celú neproduktívnu plochu vrátane neproduktívnych prvkov a plôch vyčlenených na účely najmenšieho podielu plochy podľa osobitného predpisu,33) bylinného políčka a priekopy.
§ 15
Dodržanie najväčšej výmery ornej pôdy
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti zabezpečí, že súvislá poľnohospodárska plocha ornej pôdy prijímateľa na jednom diele pôdneho bloku (ďalej len „súvislá plocha ornej pôdy“), ktorá presahuje najväčšiu výmeru ornej pôdy, sa rozčlení biopásom spôsobom podľa odseku 2.
(2)
Prijímateľ musí rozčlenenie biopásom vykonať a udržiavať ho tak, že
a)
súvislá plocha ornej pôdy nesmie presiahnuť najväčšiu výmeru ornej pôdy,
b)
šírka biopásu je najmenej 12 m; prípustná odchýlka z najmenšej šírky biopásu nesmie presiahnuť 5 %,
c)
výmera biopásu musí dosahovať najmenej 0,5 % súvislej plochy ornej pôdy podľa odseku 1,
d)
biopás musí založiť do 30. apríla roka podania žiadosti,
e)
biopás musí byť súvisle tvorený ďatelinovo-trávnou, trávno-bylinnou alebo bylinnou zmesou, ak odsek 8 neustanovuje inak; zmes musí obsahovať najviac 90 % jednej z plodín tvoriacich zmes,
f)
biopás obhospodaruje spôsobom podľa osobitného predpisu37) a
1.
môže ho kosiť najviac dvakrát ročne, pričom prvé kosenie biopásu môže vykonať najskôr od 23. júna a druhé kosenie biopásu najskôr dva mesiace po prvom kosení,
2.
odstráni pokosenú hmotu po každom kosení do 14 dní,
3.
pre biopás kosený od 23. júna do 31. júla sa použije váhový faktor 1 a pre biopás kosený po 31. júli váhový faktor 1,5,
4.
pri udržiavaní biopásu kosením môže vykonať aj mulčovanie tak, že biopás obhospodaruje kosením ako hlavnou agrotechnickou operáciou a mulčovanie vykonáva len ako vedľajšiu činnosť pred vykonaním hlavnej agrotechnickej operácie alebo po vykonaní hlavnej agrotechnickej operácie,
g)
na biopáse nepoužíva hnojivá a prípravky na ochranu rastlín; pri silnom výskyte hraboša poľného postupuje podľa § 14 ods. 3.
(3)
Ak súvislá plocha ornej pôdy dosahuje najväčšiu výmeru ornej pôdy, prijímateľ sa môže rozhodnúť, že do najväčšej výmery ornej pôdy sa nezapočíta zavlažovaná plocha ornej pôdy, ktorou sa rozumie plocha, na ktorej sa v roku podania žiadosti nachádza funkčné pevne inštalované zavlažovacie zariadenie; zavlažovanou plochou sa rozumie aj plocha, na ktorej sa v roku podania žiadosti používa funkčné mobilné zavlažovacie zariadenie.
(4)
Ak prijímateľ postupuje podľa odseku 3, musí na súvislej ploche ornej pôdy, ktorej súčasťou je zavlažovaná plocha, do 30. apríla roka podania žiadosti vyčleniť plochu pôdy ležiacej úhorom s porastom alebo bylinné políčko s výmerou najmenej 1 % tejto súvislej plochy ornej pôdy. Prijímateľ takto vyčlenenú plochu obhospodaruje podľa § 14 ods. 3 a 4.
(5)
Ustanovenie odseku 2 písm. e) a f) sa nevzťahuje na plochu biopásu, ktorá je založená podľa § 17.
(6)
Plocha biopásu pri postupe podľa odseku 1 zostáva ornou pôdou, aj ak sa ponechá na rovnakej ploche viac rokov po sebe.
(7)
Do najväčšej výmery ornej pôdy sa nezapočítava výmera tráv a iných bylinných krmovín, viacročných krmovín a výmera pôdy ležiacej úhorom s porastom obhospodarovanej podľa § 14 ods. 3 a 4.
(8)
Prijímateľ môže biopás založiť tak, že v roku 2023 sú najviac dve tretiny výmery biopásov prijímateľa tvorené pôdou ležiacou úhorom s porastom obhospodarovanou podľa § 14 ods. 3 a 4; v roku 2024 najviac jedna tretina výmery biopásov.
(9)
Ak sa na súvislej ploche ornej pôdy nachádza prvok chránený podľa osobitného predpisu (ďalej len „chránený prvok“),38) je možné ho použiť na členenie súvislej plochy ornej pôdy podľa odseku 1. Vtedy nie je potrebná prítomnosť biopásu na mieste, kde sa nachádza chránený prvok.
(10)
Prijímateľ môže biopás zrušiť po 1. septembri, ak pred jeho zrušením založí nový biopás podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) až g) na tej istej súvislej ploche ornej pôdy podľa odseku 1. Prijímateľ oznámi platobnej agentúre zrušenie biopásu a založenie nového biopásu podľa prvej vety spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou založenie nového biopásu a s údajom o jeho geografickej polohe do siedmich pracovných dní od zrušenia biopásu.
(11)
Pri výskyte inváznych nepôvodných druhov rastlín alebo húževnatých burín na ploche biopásu prijímateľ môže v období podľa odseku 2 písm. f) postupovať podľa § 14 ods. 4.
§ 16
Zatrávnenie ornej pôdy v chránenom území
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti zabezpečí, že najmenej 4 % ornej pôdy v chránenom území sú súvisle pokryté ďatelinovo-trávnou alebo trávovito-bylinnou zmesou najneskôr do 30. apríla roku podania žiadosti.
(2)
Prijímateľ je povinný na ploche podľa odseku 1 ako hlavnú agrotechnickú operáciu vykonať pasenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo koní a priemerné zaťaženie v období od 1. júna do 30. septembra musí predstavovať najmenej 0,5 dobytčej jednotky/ha. Prijímateľ na preukázanie obhospodarovania vedie evidenciu pasenia; evidencia obsahuje najmä informáciu o termíne vykonania pasenia, počte paseného hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní a vymedzenie plochy, na ktorej sa realizuje pasenie.
(3)
Prijímateľ nie je povinný vykonať agrotechnickú operáciu podľa odseku 2 počas dvoch rokov od prvého zatrávnenia podľa odseku 1. Poľnohospodár obhospodaruje prvýkrát zatrávnenú plochu podľa odseku 1 spôsobom podľa osobitného predpisu.38aa)
(4)
Prijímateľ nie je povinný vykonať agrotechnickú operáciu podľa odseku 2, ak to vyplýva zo schválenej dokumentácie ochrany prírody a krajiny38a) alebo rozhodnutia štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Poľnohospodár obhospodaruje plochu podľa odseku 1 spôsobom určeným v schválenej dokumentácii ochrany prírody a krajiny alebo rozhodnutí štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.
(5)
Zatrávnená orná pôda pri postupe podľa odseku 1 sa považuje za ornú pôdu.
§ 17
Plocha vysiata zmesami pre opeľovače
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti zabezpečí, že 10 % výmery neproduktívnej plochy vyčlenenej podľa § 14 ods. 1, ktorou je pôda ležiaca úhorom s porastom, bylinné políčko alebo biopás, je súvisle vysiatej zmesami pre opeľovače. Skupiny plodín na zmesí pre opeľovače sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Zmes pre opeľovače podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
40 % osiva aspoň troch plodín podľa prílohy č. 2 skupiny č. 1,
b)
50 % osiva aspoň štyroch plodín podľa prílohy č. 2 skupiny č. 2 a
c)
10 % osiva aspoň jednej plodiny podľa prílohy č. 2 skupiny č. 3.
(3)
Prijímateľ je povinný plochu vysiatu zmesami pre opeľovače
a)
založiť do 30. apríla,
b)
ponechať najmenej do 30. septembra,
c)
v období od 30. apríla do 30. septembra nekosiť a nemulčovať a
d)
neaplikovať na nej hnojivá a prípravky na ochranu rastlín; pri silnom výskyte hraboša poľného postupuje podľa § 14 ods. 3.
(4)
Poľnohospodár môže na rovnakej ploche udržiavať plochu osiatu zmesami pre opeľovače viac rokov po sebe; vtedy môže túto plochu kosiť alebo mulčovať najneskôr do 31. marca.
(5)
Pri výskyte inváznych nepôvodných druhov rastlín alebo húževnatých burín na ploche vysiatej zmesami pre opeľovače prijímateľ môže v období podľa odseku 3 písm. c) postupovať podľa § 14 ods. 4.
§ 18
Obhospodarovanie trvalého trávneho porastu kosením
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti obhospodaruje trvalý trávny porast, na ktorom nevykonáva pasenie podľa § 19, kosením v termíne podľa prílohy č. 3.
(2)
Prijímateľ na ploche trvalého trávneho porastu vyčlení plochu na neskoršie kosenie, ktorú kosí len v neskoršom termíne podľa prílohy č. 3; poľnohospodár vykoná neskoršie kosenie najneskôr do 15. septembra.
(3)
Odstup medzi riadnym a neskorším termínom kosenia musí byť najmenej 30 dní.
§ 19
Obhospodarovanie trvalého trávneho porastu pasením
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti obhospodaruje trvalý trávny porast pasením hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo koní.
(2)
Prijímateľ dodrží zaťaženie plochy trvalého trávneho porastu zvieratami podľa odseku 1 v prepočte najmenej 0,3 dobytčej jednotky/ha.
(3)
Prijímateľ zabezpečí, že celá plocha trvalého trávneho porastu je obhospodárená. Odstránenie nespasených častí plochy trvalého trávneho porastu prijímateľ realizuje podľa nadmorskej výšky v neskoršom termíne podľa prílohy č. 3 najneskôr do 15. septembra; to neplatí, ak ponechanie nespasených častí vyplýva zo schválenej dokumentácie ochrany prírody a krajiny alebo rozhodnutia štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.
(4)
Prijímateľ na preukázanie obhospodarovania podľa odsekov 1 až 3 vedie evidenciu pasenia; evidencia obsahuje najmä informáciu o termíne vykonania pasenia, počte paseného hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní a vymedzenie plochy, na ktorej sa realizuje pasenie.
§ 20
Celoročný zelený kryt medziradia viníc, ovocných sadov a chmeľníc
(1)
Prijímateľ v roku podania žiadosti vo vinici, ovocnom sade alebo chmeľnici zabezpečí najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt plodinami podľa prílohy č. 4 alebo ich zmesami.
(2)
Prijímateľ pri údržbe medziradia s celoročným zeleným krytom nesmie používať prípravky na ochranu rastlín určené na použitie podľa osobitného predpisu.39)
§ 21
Obhospodarovanie rýchlorastúcich drevín
Prijímateľ v roku podania žiadosti zabezpečí vo vegetačnom období najmenej dve ošetrenia rýchlorastúcich drevín40) na predchádzanie šíreniu inváznych nepôvodných druhov rastlín bez použitia prípravkov na ochranu rastlín.
§ 22
Podpora pastevného chovu
(1)
Podpora pastevného chovu sa poskytne prijímateľovi, ktorý v období od 1. mája do 31. októbra roku podania žiadosti zabezpečí pasenie v trvaní najmenej
a)
120 dní pre chov vybranej kategórie zvierat podľa odseku 5 písm. a),
b)
120 dní pre chov vybranej kategórie zvierat podľa odseku 5 písm. b) alebo
c)
150 dní pre chov vybranej kategórie zvierat podľa odseku 5 písm. c).
(2)
Pasenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré z objektívnych dôvodov nemôžu byť pasené; za objektívne dôvody sa považuje najmä ochorenie zvieraťa, vysoké štádium gravidity, karanténa z dôvodu účasti na výstave alebo súťaži a účasť na výstave alebo súťaži.
(3)
Prijímateľ zabezpečí, že základná potreba kŕmenia pasených zvierat v období podľa odseku 1 je zabezpečená pasením s výnimkou dní s nepriaznivými poveternostnými podmienkami a pasenie sa vykonáva podstatnú časť dňa.
(4)
Prijímateľ vedie evidenciu pasenia; evidencia obsahuje najmä informáciu, ktoré zvieratá vybranej kategórie sa v období pasenia nepásli a z akého dôvodu.
(5)
Vybranými kategóriami zvierat sú
a)
ovca a koza samičieho pohlavia od 12 mesiacov veku,
b)
dojnica,
c)
jalovica, ktorou je samica hovädzieho dobytka od 12 mesiacov veku, ktorá sa neotelila.
(6)
Podpora pastevného chovu sa poskytne pre chov vybranej kategórie zvierat podľa odseku 5 písm. a) alebo písm. c) na počet zvierat po prepočte na dobytčie jednotky určený podľa centrálneho registra hospodárskych zvierat42) (ďalej len „register“) ako priemerný počet v období podľa odseku 1 na základe denného stavu zvierat, najviac však na počet zvierat po prepočte na dobytčie jednotky vybraných kategórií uvedených v registri k 1. máju roku podania žiadosti. Priemerný počet sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Prepočet počtu zvierat na dobytčie jednotky sa vykoná prostredníctvom koeficientov podľa prílohy č. 5 a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nadol. Prijímateľ môže v období podľa odseku 1 nahradiť jedno zviera vybranej kategórie iným zvieraťom tej istej vybranej kategórie; ovce a kozy je možné nahradiť navzájom. Do denného stavu zvierat sa započíta aj zviera dočasne premiestnené z chovu, ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže.
(7)
Podpora pastevného chovu sa poskytne pre chov vybranej kategórie zvierat podľa odseku 5 písm. b) na počet zvierat evidovaných v registri v období podľa odseku 1, ktorých držiteľom je prijímateľ, a ktoré sú uvedené v žiadosti, po prepočte na dobytčie jednotky. Prepočet počtu zvierat na dobytčie jednotky sa vykoná prostredníctvom koeficientov podľa prílohy č. 5 a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nadol. Prijímateľ môže v období podľa odseku 1 nahradiť zviera vybranej kategórie iným zvieraťom tej istej vybranej kategórie najneskôr v deň premiestnenia mimo chovu. Pri dočasnom premiestnení zvieraťa v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže, prijímateľ zviera nenahrádza.
§ 23
Podpora na bielkovinovú plodinu
(1)
Podpora na bielkovinovú plodinu sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje poľnohospodársku plochu podľa § 4 ods. 1 písm. a), najmenej s výmerou podľa § 3 ods. 1 a do tejto plochy sa nezapočíta plocha podľa § 4 ods. 2.
(2)
Prijímateľ musí na ploche podľa odseku 1 pestovať niektorý z vybraných druhov bielkovinových plodín podľa prílohy č. 6 a musí dodržať najmenší počet kusov vysiatych alebo vysadených druhov bielkovinových plodín na hektár podľa prílohy č. 6. Plocha, na ktorej prijímateľ pestuje vybraný druh bielkovinovej plodiny, musí mať súvislú výmeru najmenej 0,3 ha.
§ 24
Podpora na mlieko
(1)
Podpora na mlieko sa poskytne prijímateľovi, ktorý k 31. máju roku podania žiadosti
a)
chová dojnice,
b)
má elektronický prístup do registra a
c)
vedie v registri určenú evidenciu.43)
(2)
Podporu na mlieko možno poskytnúť prijímateľovi na zviera,
a)
ktoré spĺňa k 31. máju roku podania žiadosti požiadavky identifikácie a registrácie zvierat,44)
b)
ktorého držiteľom45) je prijímateľ najmenej v období od 1. júna do 31. júla.
(3)
Ak je prijímateľom podpory na mlieko združenie fyzických osôb podľa § 221 Obchodného zákonníka alebo združenie právnických osôb podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka (ďalej len „združenie“), držiteľom podľa odseku 2 písm. b) môže byť člen združenia.
(4)
Podpora na mlieko sa poskytne na dobytčie jednotky, ktoré sa vypočítajú z počtu zvierat podľa odseku 2 zistených z registra. Prepočet počtu zvierat na dobytčie jednotky sa vykoná prostredníctvom koeficientov podľa prílohy č. 5 a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta nadol.
§ 25
Podpora na ovce a kozy
(1)
Podpora na ovce a kozy sa poskytne prijímateľovi, ktorý k 31. máju roku podania žiadosti
a)
chová oprávnené zviera podľa odseku 2,
b)
má elektronický prístup do registra a
c)
vedie v registri určenú evidenciu.
(2)
Na podporu na ovce a kozy je oprávneným zvieraťom
a)
bahnica, ktorou je samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahní alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
b)
baran, ktorým je samec druhu oviec, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
c)
jarka, ktorou je samica druhu oviec, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov a ktorá nie je bahnicou podľa písmena a),
d)
cap, ktorým je samec druhu kôz, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
e)
koza, ktorou je samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotí alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
f)
kozička, ktorou je samica druhu kôz, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov a ktorá nie je kozou podľa písmena e).
(3)
Podporu na ovce a kozy možno poskytnúť prijímateľovi na zviera,
a)
ktoré spĺňa k 31. máju roku podania žiadosti požiadavky identifikácie a registrácie zvierat,46)
b)
ktorého držiteľom47) je prijímateľ najmenej v období od 1. júna do 31. júla.
(4)
Ak je prijímateľom o podporu na ovce a kozy združenie, držiteľom podľa odseku 3 písm. b) môže byť člen združenia.
(5)
Podpora na ovce a kozy sa poskytne na dobytčie jednotky, ktoré sa vypočítajú z počtu zvierat podľa odseku 3 zistených z registra. Prepočet na dobytčie jednotky sa vykoná prostredníctvom koeficientov podľa prílohy č. 5 a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nadol.
§ 26
Podpora na chmeľ
(1)
Podpora na chmeľ sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu najmenej s výmerou podľa § 3 ods. 1.
(2)
Prijímateľ musí na ploche podľa odseku 1 pestovať chmeľ. Plocha, na ktorej prijímateľ pestuje chmeľ, musí mať súvislú výmeru najmenej 0,3 ha.
(3)
Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu chmeľu dodá spracovateľskému podniku alebo ho sám spracuje.
(4)
Podpora na chmeľ sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc.48)
§ 27
Podpora na cukrovú repu
(1)
Podpora na cukrovú repu sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje poľnohospodársku plochu podľa § 4 ods. 1 písm. a), najmenej s výmerou podľa § 3 ods. 1 a do tejto plochy sa nezapočíta plocha podľa § 4 ods. 2.
(2)
Prijímateľ musí na ploche podľa odseku 1 pestovať cukrovú repu. Plocha, na ktorej prijímateľ pestuje cukrovú repu, musí mať súvislú výmeru najmenej 0,3 ha.
(3)
Prijímateľ spolu so žiadosťou preukáže, že dodá cukrovú repu cukrovarníckemu podniku na základe dohody.49)
§ 28
Podpora na ovocie
(1)
Podpora na ovocie sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu, ktorá je vedená v registri ovocných sadov,48) najmenej s výmerou podľa § 3 ods. 1.
(2)
Prijímateľ na ploche podľa odseku 1 v roku podania žiadosti pestuje niektorý z vybraných druhov ovocia podľa prílohy č. 7 a musí dodržať najmenší počet jedincov na hektár podľa prílohy č. 7. Plocha, na ktorej prijímateľ pestuje vybraný druh ovocia, musí mať súvislú výmeru najmenej 0,3 ha.
(3)
Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov ovocia priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá ovocie na spracovanie prvému spracovateľovi; splnenie podmienky sa nepreukazuje, ak ide o mladý ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby okrem jahôd.
§ 29
Podpora na zeleninu
(1)
Podpora na zeleninu sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje poľnohospodársku plochu podľa § 4 ods. 1 písm. a), najmenej s výmerou podľa § 3 ods. 1 a do tejto plochy sa nezapočíta plocha podľa § 4 ods. 2.
(2)
Prijímateľ na ploche podľa odseku 1 v roku podania žiadosti pestuje niektorý z vybraných druhov zeleniny podľa prílohy č. 8 a musí dodržať najmenší počet kusov vysiatych alebo vysadených druhov zeleniny na hektár podľa prílohy č. 8. Plocha, na ktorej prijímateľ pestuje vybraný druh zeleniny, musí mať súvislú výmeru najmenej 0,3 ha.
(3)
Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov zeleniny priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá zeleninu na spracovanie prvému spracovateľovi.
§ 30
Finančné ustanovenia
(1)
Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa uverejňujú jednotkové sumy podpory pre priame platby určené podľa osobitného predpisu.50)
(2)
Ak celková suma podpory na priame platby, ktorá sa má poskytnúť za kalendárny rok, prekročí finančnú alokáciu podľa osobitného predpisu,51) suma podpory pre priame platby sa zníži.
§ 31
Prechodné ustanovenia
(1)
Podmienky poskytnutia oddelených priamych platieb na základe žiadostí podaných podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022 sa posudzujú podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022.
(2)
Podmienky poskytovania viazaných priamych platieb na základe žiadostí podaných podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022 sa posudzujú podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022.
§ 32
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 33
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 30/2022 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 46/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2020 Z. z.
§ 34
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu
Kód plemena Plemeno
AA Aberdeen Angus
AR Aberdeen Red
AU Aubrac
BA Blonde d‘ Aquitaine
BB Belgické modré (Belgian blue)
BR Brahman
BS Brangus
CI Chianina
DX Dexter
GA Gasconne
GL Galloway
HE Hereford
HL Highland
CH Charolaise
L Limousin
MA Maine Anjou
PI Piemontese
SB Simentál bezrohý – výkrmový
SD Maďarský stepný dobytok
SG Santa Gertrudis
SH Shorthorn
SL Salers
SM Simentál – mäsový
SR Simentál rohatý – výkrmový
T Tarantaise
U Uckermarker
WG Wagyu
Príloha č. 1a
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Zoznam plodín patriacich do skupiny obilnín, olejnín alebo strukovín
Skupina obilnín Skupina olejnín Skupina strukovín
Pšenica letná Sója fazuľová Hrach siaty
Pšenica tvrdá Kapusta repková pravá Bôb obyčajný
Pšenica špaldová Slnečnica ročná Vika siata
Raž siata Mak siaty Šošovica jedlá
Tritikale Horčica biela Fazuľa záhradná (obyčajná)
Jačmeň siaty Repica olejnatá Fazuľa ostrolistá
Ovos siaty Ľan siaty olejný Fazuľa šarlátová
Kukurica siata* Fazuľa mesiacovitá
Pohánka jedlá Cícer baraní
Proso siate Lupina biela
Lesknica kanárska Lupina žltá
Cirok dvojfarebný* Lupina úzkolistá
Cirok sudánsky*
Poznámka:
* - do skupiny obilnín na účely zlepšenia štruktúry ornej pôdy podľa § 13 ods. 1 písm. d) patrí kukurica siata pestovaná na zrno, kukurica siata pestovaná na účely výroby siláže pri ponechaní výšky strniska najmenej 40 cm, cirok dvojfarebný pestovaný na zrno, cirok dvojfarebný pestovaný na účely výroby siláže pri ponechaní výšky strniska najmenej 40 cm, cirok sudánsky pestovaný na zrno alebo cirok sudánsky pestovaný na účely výroby siláže pri ponechaní výšky strniska najmenej 40 cm.
Príloha č. 1b
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Termíny kosenia
Nadmorská výška
(m n. m.)
Kosenie vykonať najneskôr do: Kosenie vykonať najskôr od:
riadny termín neskorší termín
94 – 600
22. 6. 23. 6.
nad 601 31. 7. 1. 8.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Zoznam plodín alebo ich zmesí, ktoré možno použiť na celoročný zelený kryt medziradia
Názov plodiny
slovenský latinský
ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
ďatelina lúčna Trifolium pratense L.
ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
ďatelina plazivá Trifolium repens L.
ďatelina purpurová Trifolium incarnatum L.
ďatelina mechúrikatá Trifolium vesiculosum Savi
facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
facélia kalifornská Phacelia congesta Hook.
horčica biela Sinapis alba L.
kostrava červená výbežkatá Festuca rubra subsp. rubra
kostrava červená trstnatá Festuca rubra subsp. commutata
kostrava drsnolistá Festuca brevipila
kostrava ovčia Festuca ovina
ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L.
ľaničník siaty Camelina sativa (L.) Crantz
lipnica lúčna Poa pratensis L.
lucerna siata Medicago sativa L.
lucerna ďatelinová Medicago lupulina
mätonoh mnohokvetý Lolium multiflorum Lam.
mätonoh trváci Lolium perenne
mrkva obyčajná Daucus carota L.
nevädza poľná Cyanus segetum Hill
pohánka jedlá Fagopyrum esculentum Moench
ranostajovec pestrý Securigera varia (L.) Lassen
reďkev siata Raphanus sativus L.
skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L.
slez nebadaný Malva neglecta Wallr.
slez praslenatý Malva verticillata L.
vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop.
psinček Agrostis
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Vybrané druhy bielkovinových plodín
a)
bôb – bôb obyčajný pravý, bôb obyčajný konský,
b)
cícer baraní,
c)
ďatelina – ďatelina egyptská, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina perzská, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová,
d)
fazuľa – fazuľa ostrolistá, fazuľa šarlátová, fazuľa mesiacovitá, fazuľa záhradná (obyčajná),
e)
hrach – hrach siaty kŕmny, hrach siaty pravý stržňový,
f)
lucerna siata,
g)
lupina – lupina biela (vlčí bôb biely), lupina úzkolistá, lupina žltá (vlčí bôb žltý),
h)
sója fazuľová,
i)
šošovica jedlá,
j)
vika – vika huňatá, vika siata.
Najmenší počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha a najmenšia hmotnosť osiva na 1 ha na podporu na bielkovinovú plodinu
Druh bielkovinovej plodiny Najmenší počet kusov druhu bielkovinovej plodiny [ks/ha] Najmenšia hmotnosť osiva [g/ha]
bôb obyčajný pravý, bôb obyčajný konský 400 000 140 000
cícer baraní 600 000 180 000
ďatelina egyptská, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina perzská, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová 4 000 000 6 000
fazuľa ostrolistá, fazuľa šarlátová, fazuľa mesiacovitá, fazuľa záhradná (obyčajná) 500 000 130 000
hrach (siaty) hrach siaty kŕmny, hrach siaty pravý stržňový 800 000 200 000
lucerna (siata) 4 000 000 6 000
lupina biela (vlčí bôb biely), lupina úzkolistá, lupina žltá (vlčí bôb žltý) 1 666 666 200 000
sója fazuľová 500 000 75 000
šošovica jedlá 1 600 000 40 000
vika siata, vika huňatá 2 880 000 72 000
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Vybrané druhy ovocia
a)
bobuľoviny – arónia čiernoplodá, brusnica obyčajná, ostružina černicová, čučoriedka, egreš, ostružina malinová, rakytník rešetliakový, ríbezľa, zemolez kamčatský,
b)
hruška obyčajná,
c)
jabloň domáca,
d)
kôstkoviny – broskyňa obyčajná, čerešňa vtáčia, marhuľa obyčajná, nektárinka, ringlota, slivka domáca, višňa,
e)
orechy – gaštan jedlý, lieska obyčajná, mandľa obyčajná, orech kráľovský,
f)
ostatné ovocie – baza čierna, jahody, ruža jabĺčkatá.
Najmenší počet kusov vybraných druhov ovocia na 1 ha
Druh ovocia Najmenší počet jedincov [ks/ha]
Bobuľoviny arónia čiernoplodá 600
brusnica obyčajná 5 000
ostružina černicová 2 000
čučoriedka 2 000
egreš 1 000
ostružina malinová 2 000
rakytník rešetliakový 500
ríbezľa 2 000
zemolez kamčatský 2 000
hruška obyčajná 400
jabloň domáca 400
Kôstkoviny broskyňa obyčajná 300
čerešňa vtáčia 300
marhuľa obyčajná 300
nektárinka 300
ringlota 300
slivka domáca 300
višňa 300
Orechy gaštan jedlý 50
lieska obyčajná 200
mandľa obyčajná 200
orech kráľovský 50
Ostatné ovocie baza čierna 500
jahoda 20 000
ruža jabĺčkatá 600
Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Vybrané druhy prácnej zeleniny a vysoko prácnej zeleniny
1.
Vybrané druhy prácnej zeleniny:
a)
listová zelenina – šalát siaty, špenát siaty,
b)
ostatná zelenina – kukurica cukrová.
2.
Vybrané druhy vysoko prácnej zeleniny:
a)
cibuľová zelenina – cesnak, cibuľa, pór pestovaný,
b)
hlúbová zelenina – brokolica, kaleráb, kapusta hlávková, karfiol, kel hlávkový, kel ružičkový,
c)
koreňová zelenina – karotka a mrkva, paštrnák siaty pravý, petržlen záhradný, reďkev siata, reďkev siata čierna, repa obyčajná cviklová (cvikla), špargľa, zeler voňavý buľvový, zeler voňavý stonkový,
d)
plodová zelenina – dyňa červená, ľuľok baklažánový (baklažán), melón cukrový, paprika koreninová, paprika zeleninová, rajčiak jedlý, tekvica obrovská (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie), tekvica obyčajná pravá (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie), uhorka nakladačka, uhorka šalátová.
Najmenší počet kusov vybraných druhov zeleniny na 1 ha a najmenšia hmotnosť osiva na 1 ha na podporu na zeleninu
Druh zeleniny Najmenší počet kusov druhu zeleniny [ks/ha] Najmenšia hmotnosť osiva [g/ha]
Vybrané druhy prácnej zeleniny
Listová zelenina šalát siaty 100 000 100
špenát siaty 100 000 1 000
Ostatná zelenina kukurica cukrová 50 000 5 000
Vybrané druhy vysoko prácnej zeleniny
Cibuľová zelenina cesnak 300 000 500 000
cibuľa 600 000 2 280
pór pestovaný 120 000 300
Hlúbová zelenina brokolica 33 200 90
kaleráb 80 000 240
kapusta hlávková 25 000 75
karfiol 25 000 75
kel hlávkový 20 000 80
kel ružičkový 25 000 100
Koreňová zelenina mrkva obyčajná a karotka 600 000 720
paštrnák siaty pravý, petržlen záhradný 400 000 480
reďkev a reďkovka 1 000 000 7 000
repa obyčajná cviklová (cvikla) 200 000 2 600
špargľa 20 000 400
zeler voňavý buľvový 40 000 15
zeler voňavý stonkový 66 600 25
Plodová zelenina dyňa červená 3 000 120
ľuľok baklažánový (baklažán) 2 500 10
melón cukrový 3 000 120
paprika koreninová 40 000 240
paprika zeleninová 40 000 240
rajčiak jedlý 8 000 24
tekvica obrovská (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie) 2 500 325
tekvica obyčajná (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie) 5 000 500
uhorka nakladačka 30 000 750
uhorka šalátová 25 000 500
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 436/2022 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009) v znení
nariadenia Rady (EÚ) č. 518/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017),
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1432 zo 7. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom (Ú. v. EÚ L 205, 8. 8. 2017),
nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20. 4. 2018),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 231, 6. 9. 2019),
nariadenia Komisie (EÚ) 2021/383 z 3. marca 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo (Ú. v. EÚ L 74, 4. 3. 2021).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013 ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016, ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o podmienky nákupu cukrovej repy v sektore cukru od 1. októbra 2017 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o nepovinné vyhradené výrazy pre olivový olej (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat) (Ú. v. EÚ L 084, 31. 3. 2016) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 272, 31. 10. 2018).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022, ktorým sa mení príloha XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o sumu podpory Únie na typy intervencií v záujme rozvoja vidieka vo finančnom roku 2023 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o vyplácanie záloh na určité intervencie a podporné opatrenia ustanovené v nariadeniach (EÚ) 2021/2115 a (EÚ) č. 1308/2013 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).
6.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).
7.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a uplatňovanie a výpočet správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
8.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
1)
Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
2)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.
3)
§ 3 písm. h) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 25 a 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
6)
§ 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. l) prvý bod zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
11)
§ 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
12)
Čl. 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
14)
Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
15)
Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Čl. 70 alebo čl. 73 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
16)
Čl. 70 alebo čl. 73 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
17)
Čl. 69 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
18)
Čl. 4 ods. 4 druhý pododsek nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
Čl. 2 až 5 a príloha I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).
19)
Čl. 5 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126.
20)
Príloha I delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126.
21)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
26)
Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
27)
Čl. 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
30)
§ 2 písm. c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 písm. i) a § 3a zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32a)
Príloha č. 7 VI. časť bod 10.5.3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
33)
Príloha č. 2 časť A položka DPEP 8 písm. a) prvý bod a tretí bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2023.
35a)
§ 2 písm. b) a § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
35b)
35d)
§ 65a a 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35e)
36a)
§ 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
36b)
§ 2 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2023.
37)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2023.
38a)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38aa)
§ 3 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2023.
39)
Čl. 2 ods.1 písm. d) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009) v platnom znení.
40)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
42)
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
43)
§ 19 a § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
Napríklad časť IV hlava I kapitola 2 oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31. 3. 2016) v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov.
45)
§ 1 ods. 3 vyhlášky č. 20/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z.
46)
Napríklad časť IV hlava I kapitola 2 prvý oddiel nariadenia (EÚ) 2016/429 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov.
47)
§ 1 ods. 1 vyhlášky č. 18/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z.
48)
§ 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
49)
Čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
50)
Hlava IV nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
51)
Príloha V nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.