435/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

435
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením vlády sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, požiadavky, ktoré musí spĺňať aktívny poľnohospodár, a spoločné požiadavky kondicionality.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
poľnohospodárskou činnosťou
1.
výroba poľnohospodárskych výrobkov1) okrem produktov rybolovu,2) ktorá zahŕňa chov zvierat alebo pestovanie plodín vrátane pestovania bavlny a rýchlorastúcich drevín a paludikultúry, alebo
2.
udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez prípravných činností presahujúcich použitie bežných poľnohospodárskych postupov a strojov podľa § 3 ods. 2 až 4,
b)
pestovaním rýchlorastúcich drevín pestovanie drevín, ktorých zoznam a maximálny cyklus zberu je uvedený v prílohe č. 1, pri ktorom sa dodržiava minimálne určený počet 1 600 ks na hektár,
c)
poľnohospodárskou plochou plocha, ktorá zahŕňa ornú pôdu, plochu s trvalými plodinami alebo trvalý trávny porast vrátane agrolesníckeho systému,
d)
ornou pôdou plocha obrábaná na účel pestovania plodín vrátane plochy nevyhnutne potrebnej na obhospodarovanie pestovaných plodín, ak sú pestované plodiny priamo spojené s pôdou, alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ktorá prechodne nie je využívaná na pestovanie plodín a ktorá bola v bezprostredne predchádzajúcom období najmenej jeden rok vedená v evidencii3) dielov pôdnych blokov4) (ďalej len „pôda ležiaca úhorom“), vrátane pôdy v skleníkoch a pôdy pod inými trvalými alebo mobilnými krytmi, a počas trvania záväzku5) sa ornou pôdou rozumie aj plocha na účel pestovania plodín alebo porast na pôde ležiacej úhorom, ktorá je vyňatá z produkcie podľa osobitných predpisov,6)
e)
plochou s trvalými plodinami plocha s plodinami pestovanými bez osevného postupu, ktoré sú priamo koreňmi spojené s pôdou a ktoré sú pestované na pôde najmenej 5 rokov a opakovane produkujú úrodu, vrátane škôlok, pôdy v skleníkoch a pôdy pod inými trvalými alebo mobilnými krytmi; trvalý trávny porast sa nepovažuje za plochu s trvalými plodinami,
f)
trvalým trávnym porastom plocha tráv alebo iných bylinných krmovín, ktoré vyrástli prirodzene alebo boli vypestované, a na ktorej sa najmenej 5 rokov nestriedali plodiny alebo nevykonávala orba,
g)
agrolesníckym systémom
1.
orná pôda so stromami vo forme stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov stromov 12 metrov a s najmenšou vzdialenosťou medzi stromami 3 metre, na ktorej sa nepestujú rýchlorastúce dreviny, ak poľnohospodársku činnosť možno vykonávať rovnako ako na pozemkoch bez stromov, a počet stromov, z ktorých sa nezberajú plody, je 80 až 120 stromov na hektár,
2.
plocha s trvalými plodinami, ak počet stromov, z ktorých sa nezberá úroda a nevykonáva ošetrovanie výsadby, je najviac 120 stromov na hektár; pestovanie rýchlorastúcich drevín nemožno kombinovať s pestovaním stromov, ktoré opakovane poskytujú úrodu,
3.
trvalý trávny porast udržiavaný spásaním hospodárskymi zvieratami evidovanými v centrálnom registri hospodárskych zvierat7) s priemerným zaťažením v období od 1. júna do 30. septembra najmenej 0,3 dobytčej jednotky8) na hektár so stromami, ktoré nie sú rýchlorastúcimi drevinami, vo forme
3a.
stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov stromov 12 metrov a najmenšou vzdialenosťou medzi stromami 3 metre,
3b.
roztrúsených stromov s najmenšou vzdialenosťou medzi stromami 8 metrov alebo
3c.
skupín drevín, ktoré nepresiahnu 400 m2 súvislej plochy na hektár, pričom na každom započítanom hektári môže byť len jedna skupina drevín, v ktorej počet drevín nepresiahne 20 ks, a ak trávy a iné bylinné krmoviny tvoria väčšinu rastlín a počet stromov, z ktorých sa nezberá úroda je 80 až 120 stromov na hektár,
h)
trávou alebo inou bylinnou krmovinou všetky bylinné rastliny, ktoré rastú na prirodzených pasienkoch alebo sú zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky alebo lúky, bez ohľadu na to, či sú využívané na spásanie,
i)
plodinou
1.
kultúra niektorého z rôznych druhov definovaných v botanickej klasifikácii jednoročných plodín alebo viacročných plodín,
2.
porast na pôde ležiacej úhorom,
3.
trávy alebo iné bylinné krmoviny.
§ 3
Udržiavanie poľnohospodárskej plochy
(1)
Poľnohospodár9) plní požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pasenie a pestovanie bez prípravných činností presahujúcich použitie bežných poľnohospodárskych postupov a strojov podľa odsekov 2 až 4. Požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy podľa odsekov 2 až 4 sa nevzťahujú na poľnohospodársku plochu, na ktorej je určený spôsob obhospodarovania podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Ak ide o porast na pôde ležiacej úhorom, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu najmä zabránením rozširovaniu náletov drevín a odstraňovaním inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.
(3)
Ak ide o plochu s trvalými plodinami, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu najmä ošetrovaním výsadby a medziradia v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním poľnohospodára. V prípade radov výsadby sa udržiavaním rozumie aj ošetrovanie radov výsadby vhodnou agrotechnickou operáciou v čase vhodnom na ošetrovanie a ochrana proti chorobám a škodcom.
(4)
Ak ide o trvalý trávny porast, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu kosením alebo spásaním a prvú agrotechnickú operáciu vykoná do 31. júla s výnimkou prípadov, ak vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky nemožno prvú agrotechnickú operáciu vykonať v určenom termíne; túto skutočnosť poľnohospodár oznámi pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. júla a prvú agrotechnickú operáciu vykoná bezodkladne po tom, čo pominuli dôvody, pre ktoré nemohol vykonať prvú agrotechnickú operáciu v určenom termíne. Doplnkovo k udržiavaniu plochy kosením alebo spásaním podľa prvej vety možno vykonať aj mulčovanie; mulčovanie predstavuje také udržiavanie poľnohospodárskej plochy, pri ktorom každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo spásaním ako hlavnou agrotechnickou operáciou a vykonáva sa iba ako vedľajšia činnosť po vykonaní alebo pred vykonaním hlavnej agrotechnickej operácie. V prípade pasenia musia byť na poľnohospodárskej ploche odstránené nespasené časti; to neplatí, ak ponechanie nespasených častí vyplýva zo schválenej dokumentácie ochrany prírody11) alebo rozhodnutia štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Poľnohospodár do 14 dní po kosení odstráni pokosenú hmotu.
§ 4
Aktívny poľnohospodár
(1)
Za aktívneho poľnohospodára12) sa považuje osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2, odseku 5 alebo odseku 6.
(2)
Fyzická osoba sa považuje za aktívneho poľnohospodára, ak
a)
celková suma priamych platieb za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých je prijímateľom, je najmenej 5 % z celkových príjmov, ktoré získala z nepoľnohospodárskej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku, alebo
b)
jej celkové príjmy z poľnohospodárskej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku predstavujú najmenej jednu tretinu z jej celkových príjmov získaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak fyzickej osobe podľa odseku 2 písm. a) nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o priamych platbách za predchádzajúci kalendárny rok alebo táto osoba v predchádzajúcom kalendárnom roku nepodala žiadosť o priame platby, celkovou sumou priamych platieb je násobok počtu hektárov alebo zvierat, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených poľnohospodárom v roku podania žiadosti o podporu a príslušnej sadzby priamej platby za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Príjmom z poľnohospodárskej činnosti podľa odseku 2 písm. b) je príjem pred zdanením, ktorý fyzická osoba získala zo svojej poľnohospodárskej činnosti, a prijatá podpora; príjmom z poľnohospodárskej činnosti je aj príjem zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov, ak spracované poľnohospodárske výrobky neprechádzajú do vlastníctva spracovateľa a ak výsledkom tohto spracovania je iný poľnohospodársky výrobok. Ostatné príjmy zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov sa považujú za príjem z nepoľnohospodárskych činností pred zdanením.
(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa považuje za aktívneho poľnohospodára, ak jej
a)
predmetom podnikania, predmetom činnosti alebo druhom činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej obdobnej evidencii je len poľnohospodárska činnosť alebo poľnohospodárska činnosť a ďalšie činnosti súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou a prevádzkovaním poľnohospodárskeho podniku, alebo
b)
spĺňa podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(6)
Za aktívneho poľnohospodára sa považuje aj osoba, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 2 alebo odseku 5, ak celková suma priamych platieb za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých je prijímateľom, nepresiahla sumu 5 000 eur.
(7)
Ak osobe podľa odseku 6 nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o priamych platbách za predchádzajúci kalendárny rok alebo táto osoba v predchádzajúcom kalendárnom roku nepodala žiadosť o priame platby, celkovou výškou priamych platieb je násobok počtu hektárov alebo zvierat, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených poľnohospodárom v roku podania žiadosti o podporu a príslušnej sadzby priamej platby za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 5
Kondicionalita
Poľnohospodár dodržiava požiadavky hospodárenia13) a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Sociálna kondicionalita
Poľnohospodár dodržiava požiadavky podľa osobitného predpisu.14)
§ 7
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2022 okrem normy DPEP 7 Striedanie plodín na ornej pôde okrem plodín pestovaných pod vodou v prílohe č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2024, a § 6 a normy DPEP 2 Ochrana mokradí a rašelinísk v prílohe č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 435/2022 Z. z.
Zoznam
druhov rýchlorastúcich drevín a ich krížencov s uvedením maximálneho cyklu zberu


Názov rýchlorastúcej dreviny Maximálny cyklus zberu
(v rokoch)
slovenský vedecký
Topoľ osikový Populus tremula 8
Topoľ čierny Populus nigra 10
Topoľ biely Populus alba 8
Topoľ sivý Populus x canescens 8
Topoľ kanadský Robusta* Populus x canadensis
Robusta
8
Topoľ maximowiczov* Populus maximowiczii 8
Topoľ chlpatoplodý* Populus trichocarpa 8
Vŕba biela Salix alba 8
Vŕba košikárska Salix viminalis 5
Vŕba rakytová Salix caprea 8
Vŕba lykovcovitá Salix daphnoides 5
Jelša lepkavá Alnus glutinosa Gaertn. 8
Jelša sivá Alnus incana 8
Jelša zelená Alnus viridis 8
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior 8
Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia 8
Breza previsnutá Betula pendula 8
Gaštan jedlý Castanea sativa 8
Hrab obyčajný Carpinus betulus 8
Čerešňa vtáčia Prunus avium 8
*
Vyžaduje sa súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 435/2022 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).
1)
Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
2)
Čl. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.
3)
§ 10 ods. 1 písm. u) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 70, 71 a 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
6)
Čl. 31, čl. 70 a norma GAEC 8 uvedená v prílohe III nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
7)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
9)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
10)
Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čl. 70 až 72 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
11)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
13)
Príloha III nariadenia EÚ 2021/2115 v platnom znení.
14)
Príloha IV nariadenia EÚ 2021/2115 v platnom znení.