423/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

423
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z. a zákona č. 420/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj zdravotná starostlivosť v rozsahu praxe pôrodnej asistencie podľa osobitného predpisu11aa) v domácom prostredí v súvislosti s psychofyzickou prípravou na pôrod v rozsahu dvoch návštev počas tehotenstva v čase od 20. týždňa tehotenstva, ako aj popôrodná zdravotná starostlivosť o ženu a novorodenca v domácom prostredí v počte dvoch návštev počas šiestich týždňov po pôrode, z čoho prvá návšteva sa má vykonať do 24 hodín po prepustení poistenkyne z ústavnej starostlivosti po pôrode do domáceho prostredia. Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí podľa prvej vety poskytuje pôrodná asistentka, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti30) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistenkyňa verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.16a)“.
Doterajšie odseky 12 až 21 sa označujú ako odseky 13 až 22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 5 ods. 2 a 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.“.
2.
V § 3 ods. 18 sa slová „11 a 15“ nahrádzajú slovami „11 a 16“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.