407/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

407
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 456/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 14 sa za slovo „únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
2.
V § 17 ods. 5 prvej vete sa za slovo ,,závierku“ vkladá čiarka a slová ,,okrem súhrnnej účtovnej závierky podľa § 22a,“.
3.
V § 17a ods. 3 písm. a) sa slová „na regulovanom trhu,22aa)“ nahrádzajú slovami „na regulovanom trhu členského štátu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa sa vypúšťa.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:
22ac) Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31 Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 v platnom znení.“.
5.
V § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 6 a § 39d ods. 1 sa za slová „na regulovanom trhu“ vkladajú slová „členského štátu“.
6.
V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
V správe audítora k účtovnej závierke obchodnej spoločnosti, ktorá má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d) alebo podľa § 22 ods. 2, audítor uvedie aj informáciu o tom, či
a)
za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, za ktoré je overovaná účtovná závierka zostavená, vznikla účtovnej jednotke povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a alebo § 21b,
b)
účtovná jednotka uvedená v písmene a) správu s informáciami o dani z príjmov uložila v súlade s § 23a ods. 11.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
7.
V § 20 ods. 2 sa slová „odsekoch 1 a 16“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 17“.
8.
V § 20 ods. 3 písm. e) sa za slová „v nej“ vkladajú slová „získaných počas auditu účtovnej závierky“.
9.
V § 20 ods. 7 úvodná veta znie:
„Ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a týka sa ich ponuka na prevzatie, je povinná vo výročnej správe uviesť aj údaje o“.
10.
V § 20 ods. 7 písm. a) sa slovo „neboli“ nahrádza slovami „nie sú“ a vypúšťajú sa slová „alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru“.
11.
V § 20 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odseku 7.
(9)
Subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a o boji proti korupcii a úplatkárstvu (ďalej len „oblasť spoločenskej zodpovednosti“), ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.“.
12.
V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Subjekt verejného záujmu podľa odseku 9 uvedie vo výročnej správe najmä
a)
stručný opis obchodného modelu,
b)
opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti,
c)
opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané, aj opis jej obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré súvisia s týmito rizikami vplyvu, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,
d)
významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,
e)
odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.“.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.
13.
V § 20 ods. 11 až 13 a 16 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
14.
V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa za slovo „závierka“ vkladajú slová „a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“.
15.
V § 20 ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
16.
V § 20 ods. 17 úvodnej vete sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
17.
Za § 20b sa vkladajú § 21 až 21f, ktoré vrátane nadpisu nad § 21 znejú:
„Správa s informáciami o dani z príjmov
§ 21
(1)
Na účely správy s informáciami o dani z príjmov sa rozumie
a)
konečnou materskou účtovnou jednotkou obchodná spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu účtovných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo,
b)
samostatnou účtovnou jednotkou obchodná spoločnosť, ktorá nie je súčasťou žiadnej skupiny účtovných jednotiek,
c)
prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny účtovných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo.
(2)
Na účely posúdenia vzniku povinnosti podľa § 21b až 21d sa rozumie
a)
zahraničným subjektom zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia členského štátu, ktorej právna forma je obdobná právnej forme obchodnej spoločnosti,
b)
zahraničným konečným materským subjektom zahraničný subjekt, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku zahraničnej skupiny,
c)
zahraničnou skupinou najväčšia skupina subjektov, bez ohľadu na ich sídlo, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky zahraničného konečného materského subjektu,
d)
zahraničným samostatným subjektom zahraničný subjekt, ktorý nie je súčasťou žiadnej skupiny,
e)
organizačnou zložkou zahraničného subjektu účtovná jednotka, ktorá je organizačnou zložkou podniku zahraničného subjektu a je zapísaná v obchodnom registri,
f)
konsolidovanou účtovnou závierkou zahraničného konečného materského subjektu účtovná závierka zahraničnej skupiny zostavená zahraničným konečným materským subjektom, v ktorej sú aktíva, záväzky, vlastné imanie, výnosy a náklady vykázané tak, ako keby zodpovedali jednému ekonomickému celku,
g)
konsolidovanými výnosmi zahraničného konečného materského subjektu konsolidované výnosy vykázané v jeho konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bol zahraničný konečný materský subjekt založený,
h)
výnosmi zahraničného samostatného subjektu výnosy vykázané v jeho účtovnej závierke zostavenej v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bol zahraničný samostatný subjekt založený.
§ 21a
(1)
Správu s informáciami o dani z príjmov je povinná vyhotoviť:
a)
konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej konsolidované výnosy28f) vykázané v jej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov22a) presiahli sumu 750 000 000 eur,
b)
samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej
1.
výnosy vykázané v jej individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov22a) presiahli sumu 750 000 000 eur alebo
2.
čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej závierke, ak nezostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a), presiahol sumu 750 000 000 eur.
(2)
Konečná materská účtovná jednotka a samostatná účtovná jednotka, ktorým vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1, sú povinné túto správu vyhotoviť za druhé účtovné obdobie z dvoch účtovných období uvedených v odseku 1.
(3)
Povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1, konsolidované výnosy konečnej materskej účtovnej jednotky a výnosy podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu alebo čistý obrat podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu samostatnej účtovnej jednotky nepresiahnu sumu 750 000 000 eur.
(4)
Na konečnú materskú účtovnú jednotku a samostatnú účtovnú jednotku sa povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 nevzťahuje, ak
a)
sú tieto účtovné jednotky vrátane ich prepojených účtovných jednotiek a organizačných zložiek, ktoré sú umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, rezidentmi na daňové účely len v Slovenskej republike alebo
b)
zverejňujú výročnú správu v súlade s osobitným predpisom,28g) ktorá zahŕňa informácie o všetkých ich činnostiach alebo všetkých činnostiach všetkých prepojených účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej účtovnej jednotky.
(5)
Konečná materská účtovná jednotka a samostatná účtovná jednotka, ktoré majú povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1, sú povinné ju uložiť do registra v súlade s § 23a ods. 11 a do zbierky listín obchodného registra.
(6)
Náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie a označovanie ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 21b
(1)
Ak veľká dcérska účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, má zahraničný konečný materský subjekt, ktorého konsolidované výnosy vykázané v jeho konsolidovanej účtovnej závierke presiahli v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v mene štátu, ktorý nie je členským štátom, po prepočte referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným k 21. decembru 2021 a zaokrúhlení na najbližšiu tisícku meny (ďalej len „ekvivalentná suma“), je povinná uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu vyhotovenú za druhé účtovné obdobie z uvedených dvoch účtovných období do registra v súlade s § 23a ods. 11 a do zbierky listín obchodného registra.
(2)
Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa zahraničného konečného materského subjektu podľa odseku 1 zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1, konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu nepresiahnu sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu.
(3)
Ak veľká dcérska účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 a nemá k dispozícii správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa odseku 1. Ak veľká dcérska účtovná jednotka uvedená v odseku 1 nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s odsekom 1 správu s informáciami o dani z príjmov, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt neposkytol potrebné informácie.
(4)
Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na obchodnú spoločnosť, ktorá je mikro dcérskou účtovnou jednotkou alebo malou dcérskou účtovnou jednotkou, ak táto účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť len za účelom vyhýbania sa tejto povinnosti.
§ 21c
(1)
Organizačná zložka zahraničného subjektu je povinná uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu do registra v súlade s § 23a ods. 11 a do zbierky listín obchodného registra, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej čistý obrat presiahne sumu 8 000 000 eur a sú splnené tieto podmienky:
a)
zahraničný subjekt, ktorý zriadil organizačnú zložku zahraničného subjektu, je
1.
prepojeným zahraničným subjektom a konsolidované výnosy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke jeho zahraničného konečného materského subjektu presiahli v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu, alebo
2.
zahraničným samostatným subjektom, ktorého výnosy vykázané v jeho účtovnej závierke v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach presiahli sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu a
b)
zahraničný konečný materský subjekt uvedený v písmene a) prvom bode nemá
1.
veľkú dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v § 21b ods. 1 a
2.
dcérsky subjekt, ktorým je dcérska právnická osoba so sídlom v členskom štáte okrem Slovenskej republiky a s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti spĺňajúca veľkostné podmienky pre stredne veľký podnik alebo veľký podnik podľa právne záväzného aktu Európskej únie.
(2)
Povinnosť organizačnej zložky zahraničného subjektu uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré jej vznikla povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1,
a)
čistý obrat organizačnej zložky zahraničného subjektu nepresiahne sumu 8 000 000 eur alebo
b)
konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu alebo výnosy zahraničného samostatného subjektu podľa odseku 1 písm. a) nepresiahnu sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu.
(3)
Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v odseku 1 nemá k dispozícii správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa odseku 1. Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v odseku 1 nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s odsekom 1 správu s informáciami o dani z príjmov, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt neposkytol potrebné informácie.
(4)
Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na organizačnú zložku zahraničného subjektu, ktorej čistý obrat nepresahuje v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 8 000 0000 eur, ak táto účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť len za účelom vyhýbania sa tejto povinnosti.
§ 21d
(1)
Na veľkú dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v § 21b sa povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu nevzťahuje, ak táto správa je bezplatne prístupná verejnosti v elektronickom formáte, ktorý je strojovo čitateľný, na webovom sídle jej zahraničného konečného materského subjektu aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie v lehote najneskôr do 12 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je táto správa vyhotovená a je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
táto správa je vyhotovená a uložená v súlade s týmto zákonom a uvádza sa v nej obchodné meno a sídlo jednej veľkej dcérskej účtovnej jednotky, ktorá splnila povinnosť uložiť túto správu, ktorá jej vznikla podľa § 21b alebo
b)
táto správa je vyhotovená a zverejnená v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie a uvádza sa v nej obchodné meno a sídlo jedného dcérskeho subjektu, ktorý túto správu zverejnil.
(2)
Na organizačnú zložku zahraničného subjektu uvedenú v § 21c sa povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu nevzťahuje, ak táto správa je bezplatne prístupná verejnosti v elektronickom formáte, ktorý je strojovo čitateľný, na webovom sídle jej zahraničného konečného materského subjektu alebo jej zahraničného samostatného subjektu aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie v lehote najneskôr do 12 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je táto správa vyhotovená a je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
táto správa je vyhotovená a uložená v súlade s týmto zákonom a uvádza sa v nej označenie a adresa umiestnenia jednej organizačnej zložky zahraničného subjektu, ktorá splnila povinnosť uložiť túto správu, ktorá jej vznikla podľa § 21c alebo
b)
táto správa je vyhotovená a zverejnená v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie a uvádza sa v nej označenie a adresa miesta činnosti jednej organizačnej zložky podniku zahraničného subjektu, ktorá túto správu zverejnila, pričom táto organizačná zložka sa nachádza na území členského štátu okrem Slovenskej republiky a jej zriaďovateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21c ods. 1.
(3)
Povinnosť účtovnej jednotky uložiť správu s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra podľa § 21a ods. 5, § 21b ods. 1 alebo § 21c ods. 1 sa považuje za splnenú uložením tejto správy v registri podľa § 23a ods. 11.
§ 21e
(1)
Správa s informáciami o dani z príjmov sa zverejňuje uložením do registra. Správa s informáciami o dani z príjmov sa ukladá do registra podľa § 23 až 23c.
(2)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a, § 21b alebo § 21c, súčasne zverejní túto správu aj na svojom webovom sídle v tom istom elektronickom formáte, rozsahu, jazyku a v tej istej lehote ako bola uložená do registra podľa § 23a ods. 11. Takýmto spôsobom musí byť správa s informáciami o dani z príjmov zverejnená minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovená.
(3)
Na účtovnú jednotku uvedenú v § 21a až 21c, ktorá má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov, sa povinnosť zverejniť túto správu podľa odseku 2 nevzťahuje, ak na svojom webovom sídle zverejní odkaz na webové sídlo registra, v ktorom je správa s informáciami o dani z príjmov uložená a bezplatne prístupná verejnosti a poukáže na to, že bola od povinnosti zverejnenia podľa odseku 2 oslobodená. Odkaz a informácia podľa prvej vety musia byť týmto spôsobom zverejnené minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovená.
§ 21f
Na účely uloženia a zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov účtovnou jednotkou uvedenou v § 21b alebo § 21c je táto účtovná jednotka zodpovedná za zabezpečenie súladu tejto správy s týmto zákonom podľa jej najlepších vedomostí a schopností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28f a 28g znejú:
28f) Medzinárodný účtovný štandard 1 body 102 a 103 Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 v platnom znení.
28g) § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 22 ods. 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“.
19.
V § 22a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
verejných výskumných inštitúcií29bb).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29bb znie:
29bb) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.“.
20.
V § 22a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: ,,Ministerstvo je povinné zostaviť súhrnnú účtovnú závierku najneskôr do deviatich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa súhrnná účtovná závierka zostavuje. Ministerstvo ukladá súhrnnú účtovnú závierku v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa súhrnná účtovná závierka zostavuje.“.
21.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
správy s informáciami o dani z príjmov.“.
22.
V § 23a ods. 3 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „§ 22a ods. 3 alebo“.
23.
V § 23a ods. 9 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 21f neustanovuje inak.“.
24.
V § 23a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a až 21c do registra, je povinná ju uložiť v registri v elektronickom formáte, ktorý ustanoví ministerstvo opatrením, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovuje. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
25.
V § 23b ods. 1 štvrtej vete sa za slová „formáte podľa“ vkladajú slová „§ 23a ods. 11 alebo“.
26.
V § 27 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „za cenu ponúkanú na tomto trhu“.
27.
V § 29 ods. 3 prvá veta znie: „Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky, okrem účtovnej jednotky, ktorou je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré vykonávajú inventarizáciu v lehote ustanovenej v odseku 2.“.
28.
V § 31 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Daňový úrad vyzve účtovnú jednotku na predloženie účtovných záznamov v ním určenej lehote29ic) a poučí ju o následkoch nepredloženia účtovných záznamov.“.
29.
V § 35 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
správa s informáciami o dani z príjmov počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
30.
V § 38 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nevyhovela výzve podľa § 31 ods. 8 v určenej lehote alebo určenom rozsahu“.
31.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
uložila správu s informáciami o dani z príjmov, ktorá neobsahuje náležitosti ustanovené opatrením vydaným podľa § 21a ods. 6 alebo usporiadanie a označovanie týchto náležitostí je v rozpore s opatrením vydaným podľa § 21a ods. 6 alebo porušila ustanovenie § 21e alebo § 23a ods. 11.“.
32.
V § 38 ods. 2 písm. e) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a k)“.
33.
V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podľa odseku 1 písm. o) od 100 eur do 10 000 eur.“.
34.
Za § 39x sa vkladajú § 39y až 39za, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2022
Ustanovenia § 20 ods. 7 až 17 v znení účinnom od 31. decembra 2022 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2022.
§ 39z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ustanovenia § 38 ods. 1 písm. k) a ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2022.
§ 39za
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júna 2023
(1)
Ustanovenie § 19 ods. 4 v znení účinnom od 22. júna 2023 sa prvýkrát použije pri správe audítora k účtovnej závierke, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 22. júna 2025.
(2)
Ustanovenia § 21 až 21f v znení účinnom od 22. júna 2023 sa prvýkrát použijú pri ukladaní správy s informáciami o dani z príjmov za účtovné obdobie začínajúce 22. júna 2024.
(3)
Ustanovenia § 38 ods. 1 písm. o) a ods. 2 písm. g) v znení účinnom od 22. júna 2023 sa použijú na správne delikty spáchané po 21. júni 2023.“.
35.
Príloha sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1. 12. 2021).“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 519/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 192 ods. 1 prvej vete sa za slovo „závierky“ vkladá čiarka a slová „a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti“ sa nahrádzajú slovami „konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, vyhotovenie a uloženie správy s informáciami o dani z príjmov“.
2.
V § 192 ods. 3 sa za slovo „závierky“ vkladá čiarka a slová „a konsolidovanej výročnej správy“ sa nahrádzajú slovami „konsolidovanej výročnej správy a správy s informáciami o dani z príjmov“.
3.
V § 194 ods. 6 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a správu s informáciami o dani z príjmov, ak osobitný predpis ukladá povinnosť ju vyhotoviť“.
4.
V prílohe bod 4 znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).“.
5.
Príloha sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1. 12. 2021).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2022 okrem čl. I bodov 8, 26 až 28, 30, 32 a § 39z v bode 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I bodov 6, 16, 17, 21, 23 až 25, 29, 31, 33, § 39za v bode 34, bodu 35 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. júna 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.