407/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

407
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 456/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 14 sa za slovo „únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
2.
V § 17 ods. 5 prvej vete sa za slovo ,,závierku“ vkladá čiarka a slová ,,okrem súhrnnej účtovnej závierky podľa § 22a,“.
3.
V § 17a ods. 3 písm. a) sa slová „na regulovanom trhu,22aa)“ nahrádzajú slovami „na regulovanom trhu členského štátu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa sa vypúšťa.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:
22ac) Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31 Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 v platnom znení.“.
5.
V § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 6 a § 39d ods. 1 sa za slová „na regulovanom trhu“ vkladajú slová „členského štátu“.
7.
V § 20 ods. 2 sa slová „odsekoch 1 a 16“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 17“.
9.
V § 20 ods. 7 úvodná veta znie:
„Ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a týka sa ich ponuka na prevzatie, je povinná vo výročnej správe uviesť aj údaje o“.
10.
V § 20 ods. 7 písm. a) sa slovo „neboli“ nahrádza slovami „nie sú“ a vypúšťajú sa slová „alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru“.
11.
V § 20 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odseku 7.
(9)
Subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a o boji proti korupcii a úplatkárstvu (ďalej len „oblasť spoločenskej zodpovednosti“), ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.“.
12.
V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Subjekt verejného záujmu podľa odseku 9 uvedie vo výročnej správe najmä
a)
stručný opis obchodného modelu,
b)
opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti,
c)
opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané, aj opis jej obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré súvisia s týmito rizikami vplyvu, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,
d)
významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,
e)
odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.“.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.
13.
V § 20 ods. 11 až 13 a 16 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
14.
V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa za slovo „závierka“ vkladajú slová „a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“.
15.
V § 20 ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
18.
V § 22 ods. 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“.
19.
V § 22a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
verejných výskumných inštitúcií29bb).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29bb znie:
29bb) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.“.
20.
V § 22a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: ,,Ministerstvo je povinné zostaviť súhrnnú účtovnú závierku najneskôr do deviatich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa súhrnná účtovná závierka zostavuje. Ministerstvo ukladá súhrnnú účtovnú závierku v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa súhrnná účtovná závierka zostavuje.“.
22.
V § 23a ods. 3 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „§ 22a ods. 3 alebo“.
34.
Za § 39x sa vkladajú § 39y až 39za, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2022
Ustanovenia § 20 ods. 7 až 17 v znení účinnom od 31. decembra 2022 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2022.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2022 okrem čl. I bodov 8, 26 až 28, 30, 32 a § 39z v bode 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I bodov 6, 16, 17, 21, 23 až 25, 29, 31, 33, § 39za v bode 34, bodu 35 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. júna 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.