404/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

404
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. novembra 2022,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. a vyhlášky č. 304/2022 Z. z. sa mení takto:
§ 11a znie:
㤠11a
(1)
Súdy postupujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 15. septembra 2022 prvýkrát
a)
pri tvorbe rozvrhu práce mestských súdov a správnych súdov na rok 2023,
b)
pri tvorbe rozvrhu práce iných súdov na rok 2023,
c)
pri vydávaní dodatkov k rozvrhu práce podľa písmena b) súvisiacich s prechodom výkonu súdnictva podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Prvý rozvrh práce mestského súdu a správneho súdu sa vydáva na obdobie od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z.
Zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2022 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
Viliam Karas v. r.