403/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

403
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. novembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z., vyhlášky č. 411/2020 Z. z. a vyhlášky č. 306/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 15. septembra 2022 sa postupuje pri určovaní počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovaní zamestnaneckých miest na súdy
a)
v prípade správnych súdov od 1. decembra 2022,
b)
v ostatných prípadoch od 1. júna 2023.“.
2.
Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
Viliam Karas v. r.