402/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

402
ZÁKON
z 10. novembra 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 298/2019 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 349/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
pokrytia dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny podľa § 13e.“.
2.
Za § 13d sa vkladá § 13e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13e
Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za podmienky, že sa na ňu nevzťahujú sankcie.40)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienky, že je v súlade so schválenou schémou pomoci18a) a výzvou na predkladanie žiadostí.
(4)
Maximálnu výšku dotácie podľa odseku 1, oprávnené obdobie na dotáciu podľa odseku 1 a oprávnený náklad pre určenie výšky dotácie podľa odseku 1 ministerstvo určí vo výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe žiadosti. Žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
sídlo alebo miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
f)
výšku požadovanej dotácie,
g)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN) vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
h)
ďalšie náležitosti uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí.
(6)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 sa predkladá v elektronickej podobe autorizovaná spôsobom určeným vo výzve na predkladanie žiadostí prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
(7)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 považujú za splnené.
(8)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie. Ak požadovaná výška dotácie podľa odseku 1 prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie alebo označenia konečného užívateľa výhod, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu podľa odseku 1 vrátiť.
(9)
Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.
(10)
Dotácia podľa odseku 1 sa poukáže žiadateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente.
(11)
Na účely posúdenia žiadosti je dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť.
(12)
Sumu za jednu MWh plynu a sumu za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie podľa odseku 1 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
40) Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17. 3. 2014) v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 389/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 37n sa vkladá § 37o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37o
Prechodné ustanovenia súvisiace s cenami plynu a elektriny
(1)
Bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2022 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu kompenzácie zvýšenia cien plynu a elektriny, ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2022, možno použiť až do 31. decembra 2024; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.
(2)
Bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2023 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu kompenzácie zvýšenia cien plynu a elektriny, ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2023, možno použiť až do 31. decembra 2024; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.
(3)
Ustanovenia § 8 ods. 7 a 8 sa uplatnia aj na prostriedky podľa odsekov 1 a 2.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.