4/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

4
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30
z 12. januára 2022
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 827/2022
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. zrušuje
B.1. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021;

C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne

ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR