399/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024 do 31.12.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

399
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 posledná veta znie: „Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká
a)
dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,
b)
fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá
1.
je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
2.
nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
(2)
Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).
(3)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorý predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o
a)
práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c)
povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
e)
práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Informácia podľa odseku 4 musí byť zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie.“.
8.
V § 17a sa pred doterajší text vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť.“.
Doterajší text § 17a sa označuje ako odsek 2.
12.
V § 28a ods. 3 posledná veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety vráti povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa druhej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa.“.
13.
V § 28a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ako aj sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu,“.
58.
V § 46h ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 64 ods. 9 písm. f),“.
59.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré“ nahrádzajú slovami „v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý“.
60.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na odplatu za správu dôchodkového fondu.“.
61.
V § 63 odsek 4 znie:
„(4)
Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
62.
V § 63a ods. 3 sa číslo „0,3“ nahrádza číslom „0,4“.
63.
§ 63b a 63c sa vypúšťajú.
64.
§ 63d vrátane nadpisu znie:
㤠63d
Individuálna garancia
(1)
Individuálna garancia je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
2.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri
2a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
2b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a
2c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a
b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,
4.
vyplatenia výnosu z investovania a
5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(3)
Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
(4)
Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5)
Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.“.
67.
V § 63e ods. 1 sa za slová „zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“ vkladajú slová „podľa § 64 ods. 1 a 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b, vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, sa nesmú vynakladať žiadne výdavky; to neplatí, ak ide o nevyhnutné administratívno-technické výdavky spojené s uzatvorením takejto zmluvy.“.
68.
V § 64 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2.“.
69.
V § 64 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odsekov 1 a“ nahrádzajú slovom „odseku“.
70.
V § 64 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
72.
V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
73.
V § 64 ods. 9 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená e) až g).
74.
V § 64 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.
75.
V § 64 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
80.
V § 64 odsek 14 znie:
„(14)
Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa odseku 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi.“.
81.
V § 64a ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,“.
84.
V § 64a ods. 6 druhej vete celom texte sa vypúšťajú slová „písm. a), b) a d)“.
85.
V § 64a ods. 9 a 10 sa slová „§ 64a ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
86.
Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1)
Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1
a)
neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo
b)
nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.
(3)
Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi
a)
sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
87.
V § 64b odsek 1 znie:
„(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.
88.
V § 64b sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 4.
89.
V § 64b odsek 4 znie:
„(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, § 46a a 46b,
b)
odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo
c)
v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1.
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2.
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2.“.
91.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zmene.“.
92.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „majetok doplnený podľa § 63d,“.
93.
V § 72 ods. 4 písm. b) sa slovo „akciový“ nahrádza slovom „indexový“.
94.
V § 72 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy.
(6)
Dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. a) musí mať v názve slovo „garantovaný“ a dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí mať v názve slovo „negarantovaný“.
95.
V § 72 ods. 8 prvej vete sa slovo „akciový“ nahrádza slovom „indexový“ a slová „§ 72 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.
96.
V § 72 ods. 8 druhej vete sa slová „slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“,“ nahrádzajú slovami „slovo „indexový“ možno nahradiť skratkou „i.“,“.
97.
V 74a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
99.
V § 75 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a 63c“ a vypúšťa sa tretia veta.
100.
V § 75 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
101.
V § 77 ods. 4 písmená f) a g) znejú:
„f)
výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,
g)
informáciu o individuálnej garancii,“.
103.
V § 77 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
podrobný popis referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu spolu s uvedením jednotlivých zložiek a pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek tejto referenčnej hodnoty a pravidlá a postup pri preskúmaní a zmene tejto referenčnej hodnoty,“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
104.
V § 77 sa vypúšťa odsek 5.
105.
V § 79 ods. 1 úvodnej vete sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“.
106.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slovo „akciového“ nahrádza slovom „indexového“ a slovo „akciovým“ nahrádza slovom „indexovým“.
107.
V § 79 sa vypúšťa odsek 12.
108.
V § 79a ods. 1 sa slová „až 11“ nahrádzajú slovami „až 9“.
109.
V § 79a sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
110.
§ 88 vrátane nadpisu znie:
㤠88
Indexový negarantovaný dôchodkový fond
(1)
Indexový negarantovaný dôchodkový fond je dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty zostavenej podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Referenčnú hodnotu zostavuje dôchodková správcovská spoločnosť podľa podmienok ustanovených v tomto zákone. Dôchodková správcovská spoločnosť uvedie referenčnú hodnotu v štatúte indexového negarantovaného dôchodkového fondu a v kľúčových informáciách a zverejňuje ju na svojom webovom sídle.
(3)
Referenčná hodnota môže byť zložená z jedného alebo viacerých finančných indexov alebo iných finančných indexov, ktoré sú zložené z akcií.
(4)
Pri zostavovaní referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská spoločnosť povinná
a)
rozložiť riziko v referenčnej hodnote, ktorým sa na účely tohto ustanovenia rozumie rozloženie makroekonomického rizika, geografického rizika a odvetvového rizika,
b)
zabezpečiť, aby referenčnú hodnotu tvorili finančné indexy alebo iné finančné indexy, v ktorých sú finančné nástroje naviazané najmä na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
c)
vyhýbať sa nadmernému spoliehaniu sa na rozvíjajúce sa krajiny.
(5)
Ak referenčnú hodnotu tvorí jedna zložka podľa odseku 3, rozloženie rizika musí byť zabezpečené v rámci tejto jednej zložky. Ak referenčnú hodnotu tvorí viac zložiek, rozloženie rizika možno dosiahnuť aj určením pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek v referenčnej hodnote.
(6)
Hodnota finančných nástrojov, ktorých vývoj hodnoty je odvodený od zloženia referenčnej hodnoty, musí tvoriť najmenej 90 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.
(7)
Hodnota akciových investícií musí tvoriť najmenej 95 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty. Pravidlá a postup podľa prvej vety dôchodková správcovská spoločnosť zverejní na svojom webovom sídle.“.
111.
§ 92 a 93 vrátane nadpisu § 92 znejú:
§ 92
Predvolená investičná stratégia
(1)
Predvolená investičná stratégia je pomer rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.
(2)
Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii je sporiteľ,
a)
ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení, a to odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo
b)
ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii nie je sporiteľ, ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za prejav vôle sporiteľa nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii sa považuje aj zmena v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 10.
(4)
Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, musí mať do dovŕšenia ustanoveného veku 100 % čistej hodnoty svojho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.
(5)
Ustanovený vek
a)
v roku 2023 je 50 rokov veku,
b)
sa zvyšuje o jeden rok od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa podľa osobitného predpisu,3) ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa.
(6)
Dovŕšením ustanoveného veku a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii sa podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v porovnaní s predchádzajúcim ustanoveným podielom čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o štyri percentuálne body v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
(7)
Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii nezodpovedá odseku 6, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odo dňa určeného podľa odseku 6 alebo odo dňa doručenia prejavu vôle podľa odseku 2 písm. b) previesť tomuto sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu; podmienka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu.
(8)
Pomer podľa odseku 6 nemôže byť po dni prevodu zmenený v neprospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky.
(9)
Ak sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť; to neplatí, ak ide o sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii podľa odseku 4.
(10)
Pomer platenia príspevkov sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedá pomeru rozloženia majetku podľa odsekov 4 a 6.
§ 93
(1)
Sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii,
a)
môže v rovnakom čase sporiť
1.
v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo
2.
vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak sa na tom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodne,
b)
musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku aký by mal, ak by bol sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2)
Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, minimálny podiel čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je polovica minimálneho podielu čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkom fonde uvedeného v odseku 1 písm. b); § 92 ods. 7 až 10 sa použijú primerane.
(3)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ žiada previesť časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, predchádzajúca veta sa použije primerane.“.
117.
V § 94 odsek 2 znie:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi osobný dôchodkový účet pre každý dôchodkový fond, v ktorom si sporiteľ sporí. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.“.
119.
V § 97 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
120.
V § 97 ods. 4 sa slová „dva osobné dôchodkové účty“ nahrádzajú slovami „viac osobných dôchodkových účtov“.
121.
V § 107 ods. 3 písm. g) sa slová „negarantovaného a akciového negarantovaného“ nahrádzajú slovami „iného ako dlhopisového garantovaného“.
122.
V § 108 ods. 5 sa slová „zriadené dva osobné dôchodkové účty“ nahrádzajú slovami „zriadených viac osobných dôchodkových účtov“.
123.
V § 110 odsek 5 znie:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
124.
V § 118 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
125.
Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.
§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.
§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 123ba
(1)
Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.
(2)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a)
2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b)
2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123bb
(1)
Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.
(2)
Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa odseku 1 o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa odseku 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4)
Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.
(5)
Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bc
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.
(2)
Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty,
a)
počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo
b)
po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.
(3)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o
a)
predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,
b)
finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.
§ 123bd
Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie je dotknuté.
§ 123be
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil po roku 1968,
b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2)
Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.
(3)
Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
b)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo
c)
dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
§ 123bf
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,
b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2)
Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.
(3)
Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.
§ 123bg
(1)
Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a)
nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a
b)
má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2)
Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.
(3)
Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a)
od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,
b)
na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.
§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.
§ 123bi
Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023, sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.“.
126.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/ 2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024“ nahrádzajú slovami „januára 2022“.
6.
V § 159 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
7.
V § 168 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
8.
V § 168 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
9.
V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa osobitného predpisu.1)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 2, 5, 8, 58, 68, 69, 73, 75, 80, 81, 86, 91, 93 až 96, 103, 104, 106, 110, 111, 117, 120 až 122, § 123bb až § 123bd a § 123bi v bode 125 a čl. II bodu 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, a čl. I bodov 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 až 57, 65, 66, 71, 76 až 79, 82, 83, 90, 98, 102, 112 až 116, 118 a § 123bj v bode 125 a čl. II bodov 2 až 4 a bodu 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.