397/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

397
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Prídavok je 60 eur mesačne. Suma podľa prvej vety sa zvýši
b)
o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.18dd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18db až 18dd znejú:
18dd) § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
zvýšenie prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, podľa osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 397/2022 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 107/2022 Z. z. a zákona č. 338/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je
a)
súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,
b)
náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že
1.
dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo
2.
úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)
c)
sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9)
d)
pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10)
e)
sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo obdobná dávka podľa písmen b) až d) vyplácaná z cudziny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
8) § 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a) § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b sa vypúšťajú.
3.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „výživnom,“ vkladajú slová „konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)“.
4.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. IV
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 489/2021 Z. z. a zákona č. 107/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10a ods. 1 a § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Výživné poukázané úradu na základe rozhodnutia súdu o uložení povinnosti povinnej osobe poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu,6) môže úrad previesť na samostatný účet úradu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 okrem čl. I § 8 ods. 1 prvej vety a písmena b) v bode 1, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čl. I bodov 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I § 8 ods. 1 písm. a) v bode 1 a bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.