394/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

394
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z. a zákona č. 507/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
kúpu nehnuteľností,
d)
spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.“.
2.
V § 7a ods. 1 písm. d) celom texte sa slová „školských zariadeniach výchovného“ nahrádzajú slovom „zariadeniach“.
3.
V § 7a ods. 5 prvej vete sa slová „školského zariadenia výchovného“ nahrádzajú slovom „zariadenia“.
4.
Za § 9n sa vkladá § 9o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v januári 2023 sa pre zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti podľa osobitného predpisu,28) použijú zozbierané údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023, overené a schválené ministerstvom. Ak ide o cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie alebo o súkromné zariadenie poradenstva a prevencie, použijú sa údaje o počte detí do dovŕšenia 15 rokov veku.
(2)
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 sa použijú aj zozbierané údaje o počte detí zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023 overené a schválené ministerstvom.
(3)
Zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie alebo cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie oznámi obci, na ktorej území má príslušné zariadenie poradenstva a prevencie sídlo, aktualizované údaje o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023 do 10. januára 2023. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné zariadenie poradenstva a prevencie so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu úradu do 16. januára 2023.
(4)
Príslušný regionálny úrad oznámi údaje o počte detí súkromných zariadení poradenstva a prevencie a cirkevných zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023 za obce podľa odseku 3 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2023.
(5)
Podrobnosti o požadovaných údajoch podľa odseku 2 a formu ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. novembra 2022.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) § 161o až 161q zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. III
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 337/2015 Z. z. a zákona č. 371/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7g sa vkladá § 7h, ktorý znie:
㤠7h
Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2023 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2022 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu6) do 1. februára 2023.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) § 9o zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 394/2022 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 351/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 161q sa vkladá § 161qa, ktorý znie:
㤠161qa
(1)
Do 31. decembra 2023 môže centrum poradenstva a prevencie zamestnávať dvoch odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej trojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
(2)
Do 31. decembra 2023 môže špecializované centrum poradenstva a prevencie zamestnávať jedného odborného zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej dvojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.