385/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

385
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2022
o jednotnom formáte elektronickej správy a elektronickej doručenky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 59 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje formát
a)
elektronickej správy vytváranej a odosielanej prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a špecializovaného portálu,
b)
elektronickej doručenky.
§ 2
Formát elektronickej správy
(1)
Formát elektronickej správy zahŕňa schému elektronickej správy, spôsob identifikácie odosielateľa elektronickej správy (ďalej len „odosielateľ“) a adresáta elektronickej správy a spôsob vytvárania a odosielania elektronických správ.
(2)
Formát elektronickej správy je založený na schéme elektronickej správy, ktorá je štandardom middleware protokolov sieťovej komunikácie podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „Sk-Talk“).
(3)
Elektronická správa sa prenáša s použitím Sk-Talk.
(4)
Identifikácia odosielateľa, adresáta elektronickej správy alebo osoby, ktorej možno doručovať elektronickú správu namiesto adresáta elektronickej správy (ďalej len „prijímateľ“) podľa osobitných predpisov, sa vykoná prostredníctvom identifikátora elektronickej schránky.
(5)
Identifikátorom elektronickej schránky je kombinácia znakov generovaných na základe identifikátora osoby podľa § 3 písm. n) zákona v komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa § 10 ods. 5 zákona.
§ 3
Formát vytvárania a odosielania elektronickej správy
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, elektronická správa sa vytvára a odosiela tak, že
a)
dátové prvky kontajnera elektronickej správy, ich štruktúra a spôsob použitia sú vytvorené podľa prílohy a
b)
každá elektronická správa obsahuje len jeden kontajner elektronickej správy.
(2)
Ak ide o elektronickú správu, ktorá nie je elektronickou úradnou správou a vytvára sa automatizovane, prostredníctvom spoločného modulu podľa § 10 zákona, štruktúra údajov a dátové prvky podľa odseku 1 písm. a) sa nemusia použiť, ak je dodržaná štruktúra údajov Sk-Talk.
§ 4
Formát elektronickej doručenky
(1)
Elektronická doručenka sa vytvára vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie údajov a prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona.
(2)
Moment elektronického doručenia sa identifikuje uvedením údaja o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia v časovom pásme platnom pre Slovenskú republiku.
(3)
Na identifikáciu odosielateľa a prijímateľa sa uvedie identifikátor elektronickej schránky.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
Veronika Remišová v. r.