381/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2022
Od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 je minimálna prípustná operatívna teplota pre chladné obdobie roka v triede práce 1a 19 °C.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.