379/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

379
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „určeným meradlom.
4)“ nahrádzajú slovami „povinne kalibrovaným meradlom.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2022
Teplo na vykurovanie musí byť v období od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 dodávané tak, že je vo vykurovaných priestoroch kancelárií, čakární, zasadacích siení a jedální v administratívnych budovách v správe subjektu verejnej správy podľa osobitného predpisu9) dosiahnutá výsledná teplota ti zodpovedajúca teplote podľa osobitného predpisu,10) ak je to technicky možné. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná podľa § 2 ods. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
9) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) § 9a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
Karel Hirman v. r.