374/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

374
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3i sa vkladajú § 3j až 3m, ktoré vrátane nadpisu nad § 3j znejú:
„Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie
§ 3j
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby zvýšených v dôsledku rastu miery inflácie okrem úhrady nákladov na
a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c)
cestovné náhrady,
d)
rutinnú a štandardnú údržbu,
e)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci a
f)
služby, ktorými sú odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.
(2)
Sociálna služba podľa odseku 1 je
a)
sociálna služba poskytovaná v zariadení uvedenom v § 3b písm. a),
b)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná ambulantnou formou mimo zariadenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,
c)
služba včasnej intervencie poskytovaná ambulantnou formou,
d)
sprievodcovská služba a predčitateľská služba poskytovaná ambulantnou formou,
e)
tlmočnícka služba poskytovaná ambulantnou formou,
f)
sprostredkovanie tlmočníckej služby poskytované ambulantnou formou,
g)
sprostredkovanie osobnej asistencie,
h)
požičiavanie pomôcok,
i)
monitorovanie a signalizácie potreby pomoci,
j)
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
k)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností poskytovaná ambulantnou formou,
l)
sociálna služba v dennom centre,
m)
sociálna služba v jedálni poskytovaná ambulantnou formou,
n)
sociálna služba v práčovni,
o)
sociálna služba v stredisku osobnej hygieny,
p)
základné sociálne poradenstvo poskytované ambulantnou formou,
q)
špecializované sociálne poradenstvo vykonávané ako samostatná odborná činnosť ambulantnou formou,
r)
sociálna rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť ambulantnou formou.
§ 3k
(1)
Dotáciu podľa § 3j možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
sociálna služba sa začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a
b)
ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení podľa
1.
§ 3b písm. a) bodov 1e až 1i, tento žiadateľ písomným čestným vyhlásením preukáže, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb,
2.
§ 3b písm. a) bodov 1j až 1p, na základe údajov z vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb4) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb.
(2)
Dotácia podľa § 3j je v sume
a)
360 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1o, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
b)
200 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1d až 1h, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
c)
230 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
d)
120 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1a až 1c, 1i a druhého bodu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
e)
120 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. c),
f)
5 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. b) poskytovanú ambulantnou formou mimo zariadenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine a sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. l),
g)
1 000 eur na poskytovanú sociálnu službu zapísanú v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. d) až k) a p) až r),
h)
10 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. m),
i)
2 000 eur na poskytovanú sociálnu službu zapísanú v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. n) a o).
(3)
Na sumu dotácie podľa § 3j sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3l
(1)
Dotáciu podľa § 3j možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona.
(2)
O dotáciu podľa § 3j sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie sa vykoná za všetky druhy
a)
sociálnych služieb, ktoré žiadateľ poskytuje, vrátane druhov sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona a
b)
zariadení, v ktorých žiadateľ poskytuje sociálnu službu, vrátane druhov zariadení, v ktorých poskytuje sociálnu službu právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona.
(3)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3j spolu s prílohou sa doručuje ministerstvu do 2. decembra 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Súčasťou žiadosti o dotáciu podľa § 3j je čestné vyhlásenie podľa § 3k ods. 1 písm. b) prvého bodu.
(5)
Prílohou žiadosti o dotáciu podľa § 3j je doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,5) že v predchádzajúcich troch rokoch žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(6)
Podmienky ustanovené osobitným predpisom,2) že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa na účel vyplatenia dotácie podľa § 3j považujú za splnené, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.
(7)
Na dotáciu podľa § 3j sa § 3d ods. 4, § 3e ods. 1 a § 3f vzťahujú rovnako.
§ 3m
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa § 3j, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 31. mája 2023; inak dotáciu podľa § 3j vráti v sume poskytnutej ministerstvom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) § 105a ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 280/2019 Z. z.
5) § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.