368/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

368
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 8. novembra 2022
o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 116 ods. 11 písm. a) až f) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
prevádzkových a technických parametroch zoznamu telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing podľa § 116 ods. 2 zákona (ďalej len „zoznam“),
b)
rozsahu informácií vedených v zozname,
c)
notifikácii uvedenia telefónneho čísla v zozname,
d)
spôsobe aktualizácie dátumu uvedenia telefónneho čísla v zozname podľa § 116 ods. 9 zákona,
e)
spôsobe poskytnutia údajov zo zoznamu osobe vykonávajúcej priamy marketing,
f)
sume, spôsobe výpočtu a platobných podmienkach úhrady podľa § 116 ods. 10 zákona.
Prevádzkové a technické parametre zoznamu a notifikácia uvedenia telefónneho čísla v zozname
§ 2
(1)
Prístup do zoznamu na účely overovania podľa § 116 ods. 10 zákona sa realizuje prostredníctvom konta osoby vykonávajúcej priamy marketing na prístup do informačného systému (ďalej len „konto“).
(2)
Na overenie telefónneho čísla alebo množiny čísel v zozname sa osoba vykonávajúca priamy marketing registruje v aplikačnom rozhraní informačného systému (ďalej len „aplikačné rozhranie“).
(3)
Pri registrácii konta podľa ods. 2 sa uvedie
a)
meno a priezvisko, identifikačné číslo organizácie alebo daňové identifikačné číslo, ak jej je pridelené, adresa trvalého pobytu a bankové spojenie, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty a právna forma, adresa sídla, fakturačná adresa, ak je iná ako sídlo a bankové spojenie, ak ide o právnickú osobu,
c)
obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, miesto podnikania, fakturačná adresa, ak je iná ako miesto podnikania a bankové spojenie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a
d)
kontaktnú adresu elektronickej pošty, kontaktné telefónne číslo a heslo.
(4)
Na kontaktnú adresu elektronickej pošty sa zašle odkaz na aktiváciu konta na vykonávanie priameho marketingu.
(5)
Pre vstup do konta sa zadá užívateľské meno, ktorým je kontaktná adresa elektronickej pošty a heslo, ktoré je uvedené pri registrácii.
(6)
Zaregistrovaná osoba aktualizuje každú zmenu v informáciách podľa odseku 3 do siedmich dní odo dňa, keď k nej dôjde; to neplatí, ak ide o zmenu hesla.
(7)
Pri používaní zoznamu sú úradom spracúvané osobné údaje fyzickej osoby uvedené pri registrácii do zoznamu v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa elektronickej pošty a kontaktné telefónne číslo. Údaje podľa prvej vety sa uchovávajú v zozname najviac štyri roky po tom, čo fyzická osoba požiada o vymazanie údajov zo zoznamu, a to na prevádzku zoznamu a výkon štátneho dohľadu nad plnením povinností, ukladania sankcií, ako aj pre vedenie súdnych sporov týkajúcich sa uchovávania údajov v zozname.
§ 3
(1)
Geografické telefónne číslo účastníka alebo užívateľa podľa § 2 ods. 29 zákona alebo negeografické telefónne číslo účastníka alebo užívateľa podľa § 2 ods. 30 zákona z číslovacieho plánu (ďalej len „telefónne číslo“) sa uvedie do zoznamu prostredníctvom aplikačného rozhrania v tvare bez medzinárodnej predvoľby.
(2)
Prístup do zoznamu a uvedenie do zoznamu sa pre každé telefónne číslo vykonáva osobitne.
(3)
Telefónne číslo pre prístup do aplikačného rozhrania sa overí tak, že sa zavolá na určené telefónne číslo z overovaného telefónneho čísla, alebo tak, že sa zadá overovací kód v rámci jeho časovej platnosti, ktorý mu je doručený prostredníctvom krátkej textovej správy alebo hovoru s hlasovým oznámením na toto telefónne číslo.
(4)
Po overení telefónneho čísla vyjadrí účastník alebo užívateľ nesúhlas s volaním na účely priameho marketingu pre všetky kategórie alebo pre vybrané kategórie podľa § 4 ods. 2 v aplikačnom rozhraní (ďalej len „preferencie“).
(5)
Po vyjadrení nesúhlasu podľa odseku 4 sa telefónne číslo uvedie v zozname podľa § 116 ods. 7 zákona. Ak sa nevyjadrí nesúhlas pre žiadnu kategóriu podľa odseku 4, toto telefónne číslo nebude uvedené v zozname.
(6)
Uvedenie telefónneho čísla v zozname, zmena preferencií, ako aj vymazanie telefónneho čísla zo zoznamu, sa účastníkovi alebo užívateľovi potvrdí priamo v aplikačnom rozhraní s uvedením dátumu a času uvedenia, zmeny preferencií alebo vymazania telefónneho čísla zo zoznamu a s uvedením časového údaju, keď uvedenie, zmena preferencií alebo vymazanie telefónneho čísla nadobudne účinnosť.
(7)
Uvedenie telefónneho čísla v zozname, zmena preferencií alebo vymazanie telefónneho čísla zo zoznamu je možné len pre telefónne číslo, pri ktorom dôjde k jeho overeniu podľa odseku 3.
§ 4
Rozsah informácií o účastníkovi alebo užívateľovi vedených v zozname
(1)
V zozname sa eviduje telefónne číslo a údaje potrebné na evidenciu preferencií vo vzťahu ku kategóriám podľa odseku 2 vrátane časových údajov podľa § 3 ods. 6. Nastavením sa rozumie aj žiadosť o vymazanie údajov zo zoznamu.
(2)
Pre evidenciu preferencií sa určujú tieto kategórie priameho marketingu:
a)
energetika,
b)
telekomunikácie,
c)
finančné služby a bankovníctvo,
d)
poisťovníctvo,
e)
predaj a prenájom nehnuteľností,
f)
zdravie, výživové doplnky, krása a kozmetika,
g)
gastronómia,
h)
domácnosť, stavba a záhrada,
i)
spotrebný tovar,
j)
služby informačnej spoločnosti,
k)
zážitky a zábava,
l)
tovary s digitálnymi prvkami,
m)
cestovný ruch,
n)
ostatné kategórie neuvedené v písmenách a) až m).
(3)
V zozname sa úradom spracúvajú osobné údaje účastníka alebo užívateľa v elektronickej podobe v rozsahu telefónne číslo, informácie o preferenciách vo vzťahu ku kategóriám podľa odseku 2 a o dátume a čase uvedenia telefónneho čísla v zozname, zmene preferencií alebo vymazaní telefónneho čísla zo zoznamu. Údaje podľa prvej vety sa uchovávajú v zozname najviac štyri roky po tom, čo účastník alebo užívateľ požiada o vymazanie údajov zo zoznamu, na prevádzku zoznamu, výkonu štátneho dohľadu nad plnením povinností a ukladania sankcií, ako aj na vedenie súdnych sporov týkajúcich sa uchovávania údajov v zozname.
§ 5
Spôsob aktualizácie dátumu uvedenia telefónneho čísla v zozname
(1)
Preferencie možno bezodplatne zmeniť alebo požiadať o vymazanie telefónneho čísla zo zoznamu. Na zmenu preferencií a výmaz telefónneho čísla zo zoznamu sa primerane použije postup podľa § 3.
(2)
Preferencie a nastavenia sa viažu na telefónne číslo a pri zmene účastníka alebo užívateľa využívajúceho telefónne číslo uvedené v zozname, zostávajú nezmenené až do nasledujúcej zmeny preferencií a nastavení zoznamu novým účastníkom alebo užívateľom. O tejto skutočnosti sa novému účastníkovi poskytne informácia pri uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 84 zákona.
§ 6
Spôsob poskytnutia údajov zo zoznamu osobám vykonávajúcim priamy marketing
(1)
V aplikačnom rozhraní možno overiť jednotlivo telefónne číslo jeho manuálnym zadaním alebo hromadne množinu telefónnych čísel prostredníctvom formulára vo formáte podľa štandardov vydaných podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Overenie telefónneho čísla alebo množiny telefónnych čísel sa vykoná porovnaním s údajmi v zozname. Výstupom overenia je údaj o preferenciách vrátane časového údaja o účinnosti preferencií podľa § 3 ods. 6. Výstupom pre manuálne zadané telefónne číslo a pre hromadné overenie množiny telefónnych čísel je súbor vo formáte podľa štandardov vydaných podľa osobitného predpisu.1) Výstup sa poskytne len vtedy a pre také overované telefónne číslo alebo telefónne čísla z množiny overovaných telefónnych čísel, ktoré sa nachádzajú v zozname, a len v rozsahu pre vyžiadané kategórie podľa § 4 ods. 2.
§ 7
Suma, spôsob výpočtu a platobné podmienky úhrady
(1)
Za overenie telefónneho čísla alebo množiny čísel v zozname sa platí úhrada takto:
a)
od 1 do 10 000 overovaných telefónnych čísel – 10 eur,
b)
od 10 001 do 100 000 overovaných telefónnych čísel – 20 eur,
c)
od 100 001 do 1 000 000 overovaných telefónnych čísel – 100 eur,
d)
od 1 000 001 do 5 000 000 overovaných telefónnych čísel – 300 eur.
(2)
Overovať možno telefónne číslo jednotlivo alebo množiny čísel opakovane, kým sa nedosiahne najväčší počet overovaných telefónnych čísel, za ktorú je zaplatená úhrada podľa odseku 1. Ak je skutočný počet overovaných telefónnych čísel menší ako najväčší počet overovaných telefónnych čísel podľa odseku 1, za ktorý je zaplatená úhrada, úhrada ani jej pomerná časť sa nevracia okrem prípadu podľa odseku 4.
(3)
Ak počet overovaných telefónnych čísel jednotlivo alebo uvedených vo formulári podľa § 6 ods. 1 prekročí najväčší počet overovaných telefónnych čísel podľa odseku 1, za ktorý je zaplatená úhrada, overenie v zozname sa nevykoná.
(4)
Ak sa písomne požiada o zrušenie konta, úrad vráti na účet uvedený ako bankové spojenie v konte alebo na iný účet uvedený v žiadosti časť úhrady, ktorá zodpovedá rozdielu medzi sumou úhrady podľa odseku 1 za najväčší počet overených telefónnych čísel a sumou, ktorá pomerne zodpovedá počtu už overených telefónnych čísel; výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
(5)
Aplikačné rozhranie poskytuje aktuálnu informáciu o počte zostávajúcich telefónnych čísel, ktoré je možné overiť v rozsahu úhrady podľa odseku 1.
(6)
Úhrada podľa tohto paragrafu sa platí na príjmový účet úradu.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2022.
Ivan Marták v. r.
1)
§ 24 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.