356/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

356
ZÁKON
z 18. októbra 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 12 sa dopĺňa § 13, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Nárok na 13. dôchodok v decembri 2022 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2022 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.
(2)
Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 sa určí ako súčin sumy 13. dôchodku podľa § 3 ods. 1 a čísla 0,7. Suma 13. dôchodku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(3)
Na účel určenia sumy 13. dôchodku podľa odseku 1 sa na prepočet dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. októbru 2022. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.
(4)
13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa § 2 v decembri 2022.
(5)
Poberateľ dôchodku podľa § 2 je povinný na účely odseku 1 oznámiť do 4. novembra 2022 príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).
(6)
Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 3 ods. 3, § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 a 10 vzťahujú rovnako.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.