354/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

354
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. októbra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. e) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z., vyhlášky č. 81/2012 Z. z. a vyhlášky č. 141/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8c odsek 7 znie:
„(7)
Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal spolu aspoň 80 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel, ak získal aspoň 70 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. V ostatných prípadoch uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.“.
2.
V § 8c sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Uchádzač, ktorý na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel, je na základe prihlášky s poznámkou o takomto hodnotení oprávnený pokračovať v špeciálnej správcovskej skúške v najbližšom termíne. Ak uchádzač, ktorý pokračuje v špeciálnej správcovskej skúške podľa predchádzajúcej vety, nezíska počet bodov podľa odseku 7 prvej vety, platí, že na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
3.
V § 8c odsek 9 znie:
„(9)
Špeciálna komisia zapíše výsledok špeciálnej správcovskej skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, mená a priezviská členov špeciálnej komisie, deň a miesto konania špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet získaných bodov za jednotlivé časti špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet bodov získaný na špeciálnej správcovskej skúške a podpisy členov špeciálnej komisie. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného osvedčenia o absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky a tvorí súčasť skúškového spisu uchádzača. Záznam o počte bodov pridelených uchádzačovi jednotlivými členmi špeciálnej komisie je neverejný a v zalepenej obálke tvorí súčasť skúškového spisu každého uchádzača.“.
4.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Uchádzač, ktorý sa zúčastnil na špeciálnej správcovskej skúške do 31. októbra 2022 a získal celkovo aspoň 90 bodov, sa považuje za uchádzača, ktorý na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Viliam Karas v. r.