353/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

353
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3a ods. 1 písm. c) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 3a ods. 1 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.
3.
V § 3a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
ktorá je nezaopatreným dieťaťom,2ac) na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne, ak prijímateľom súdom určeného výživného je
1.
rodič tohto dieťaťa,
2.
plnoleté nezaopatrené dieťa,
f)
ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov; starostlivosť nahrádzajúca starostlivosť rodičov je
1.
zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,2ad)
2.
pestúnska starostlivosť,2ae)
3.
poručníctvo,2af) ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,
4.
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,2ag) ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe podľa prvého bodu až tretieho bodu,
g)
pre ktorú sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, okrem fyzickej osoby, pre ktorú sa vykonával resocializačný program a v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 sa poskytovanie starostlivosti skončilo
1.
dovŕšením plnoletosti alebo
2.
ukončením poskytovania starostlivosti na základe dohody s centrom po dovŕšení plnoletosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ac až 2ag znejú:
2ac) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2ad) § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2ae) § 48, § 50 až 52 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2af) § 56 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z.
2ag) § 360 a § 365 Civilného mimosporového poriadku.“.
4.
V § 3b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného, podáva jednu žiadosť o dotáciu podľa § 3a ods. 1 písm. e) za všetky maloleté nezaopatrené deti.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 3b sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podľa § 3a ods. 1 písm. e) až g) podanú po 31. decembri 2022 sa neprihliada.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.