351/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

351
ZÁKON
zo 4. októbra 2022
o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
v oblasti prístupnosti služieb1) pre osoby so zdravotným postihnutím
1.
požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím,
2.
povinnosti poskytovateľov služieb,
3.
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím,
4.
správne delikty v oblasti plnenia požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad sprístupňovaním určených výrobkov na trh.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na služby poskytované spotrebiteľom,2) ktorými sú
a)
služby poskytované v rámci služieb leteckej osobnej dopravy, autobusovej dopravy, železničnej osobnej dopravy a vodnej osobnej dopravy, ak odsek 2 písm. a) neustanovuje inak, a to
1.
webové sídla,
2.
služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií,
3.
elektronické lístky a služby elektronického predaja lístkov,
4.
poskytovanie informácií o dopravných službách vrátane cestovných informácií v reálnom čase; ak sú informácie poskytované prostredníctvom informačných interaktívnych obrazoviek, tento zákon sa vzťahuje na služby poskytované prostredníctvom informačných interaktívnych obrazoviek umiestnených na území Slovenskej republiky,
5.
služby poskytované prostredníctvom interaktívnych samoobslužných terminálov umiestnených na území Slovenskej republiky okrem tých, ktoré sú inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí a železničných vozidiel,
b)
finančné služby,
c)
elektronické knihy a špecializovaný softvér a
d)
služby informačnej spoločnosti.3)
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
služby poskytované v rámci služieb mestskej dopravy, prímestskej dopravy a regionálnej dopravy podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu,
b)
obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o
1.
online mapy a služby mapovania, pri ktorých sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu,
2.
obsah nevytvorený alebo nefinancovaný poskytovateľom služby alebo subjektom nachádzajúcim sa pod kontrolou poskytovateľa služby.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na služby poskytované mikropodnikom.4)
(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu5) pre poskytovateľa služby, ktorý je orgánom riadenia podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Požiadavky na prístupnosť elektronických komunikačných služieb, služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám a služby tiesňovej komunikácie smerovanej na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ pre osoby so zdravotným postihnutím, povinnosti poskytovateľov týchto služieb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť týchto služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovujú osobitné predpisy.7)
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)
osoba so zdravotným postihnutím je osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré vo vzájomnom pôsobení s rôznymi prekážkami môžu brániť jej plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými,
b)
poskytovateľ služby je osoba, ktorá poskytuje alebo ponúka poskytovanie služby spotrebiteľom na trhu Slovenskej republiky,
c)
služba leteckej osobnej dopravy je komerčná služba leteckej osobnej dopravy8) poskytovaná leteckým dopravcom pri odlete z letiska alebo prílete na letisko nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky alebo pri tranzite cez územie Slovenskej republiky vrátane služby leteckej osobnej dopravy poskytovanej leteckým dopravcom s prevádzkovou licenciou vydanou podľa osobitného predpisu9) pri odlete z letiska nachádzajúceho sa v krajine, ktorá nie je členským štátom Európskej únie ani štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
d)
služba autobusovej dopravy je služba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,10)
e)
služba železničnej osobnej dopravy je služba poskytovaná železničným podnikom, ktorý má udelenú licenciu podľa osobitného predpisu,11)
f)
služba vodnej osobnej dopravy je služba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,12)
g)
služba mestskej dopravy a prímestskej dopravy je služba mestskej a prímestskej železničnej dopravy, autobusovej dopravy, autokarovej dopravy, dopravy metrom, električkovej dopravy alebo trolejbusovej dopravy, ktorej účelom je splnenie dopravných potrieb miest a aglomerácií vrátane dopravných potrieb medzi mestami a aglomeráciami a oblasťami, ktoré ich obklopujú,
h)
služba regionálnej dopravy je služba regionálnej železničnej dopravy, autobusovej dopravy, autokarovej dopravy, dopravy metrom, električkovej dopravy alebo trolejbusovej dopravy, ktorej účelom je splnenie dopravných potrieb na území vyššieho územného celku,
i)
elektronický lístok je systém, v ktorom sa nárok cestovať vo forme cestovného lístka, predplateného cestovného lístka alebo cestovného kreditu ukladá elektronicky na fyzický cestovný preukaz alebo iné zariadenie namiesto toho, aby boli vytlačené ako listinný cestovný lístok,
j)
služba elektronického predaja lístkov je systém, v ktorom sa cestovné lístky predávajú online prostredníctvom interaktívnej výpočtovej schopnosti a kupujúcemu sa dodávajú v elektronickej podobe, aby mohli byť vytlačené v listinnej podobe alebo zobrazené pri cestovaní pomocou mobilného zariadenia s interaktívnou výpočtovou kapacitou,
k)
interaktívna výpočtová schopnosť je funkcia, ktorou sa podporuje interakcia človek – zariadenie a ktorá umožňuje spracovanie a prenos údajov, hlasu alebo videa alebo akúkoľvek ich kombináciu,
l)
finančná služba je finančná služba poskytovaná spotrebiteľovi vo forme
1.
zmluvy o úvere podľa osobitných predpisov,13)
2.
investičnej služby, investičnej činnosti a vedľajšej služby podľa osobitného predpisu,14)
3.
platobnej služby,15)
4.
služby viazanej na platobný účet16) alebo
5.
elektronických peňazí,17)
m)
elektronická kniha a špecializovaný softvér je služba spočívajúca v poskytnutí digitálnych súborov, ktoré predstavujú elektronickú verziu knihy, ku ktorým možno pristupovať, v ktorých je možné pohybovať sa, čítať a používať ich, a špecializovaný softvér vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií určených na prístup k takýmto digitálnym súborom, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie okrem softvéru elektronickej čítačky.
Požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 4
(1)
Ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak, poskytovaná služba musí spĺňať ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím; ak ide o výrobky použité na poskytnutie služby, požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovené osobitnými predpismi, tým nie sú dotknuté.
(2)
Služba, ktorá je v zhode s harmonizovanými normami18) alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej Únie, spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.
(3)
Služba, ktorá je v zhode s technickými špecifikáciami19) alebo ich časťami, spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa tieto technické špecifikácie alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.
(4)
Ak ide o službu podľa § 2 ods. 1 písm. a), požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím sa považujú za splnené v rozsahu, v ktorom zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa poskytovania prístupných informácií a informácií o prístupnosti ustanoveným osobitnými predpismi.20)
§ 5
(1)
Ak ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím nezahŕňajú jednu alebo viac funkcií vyplývajúcich z poskytovania služby, tieto funkcie musia byť prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti tak, aby v čo najväčšej miere umožnili ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím.
(2)
Ustanovené kritériá funkčnosti možno použiť namiesto konkrétnych technických požiadaviek, ak to pri konkrétnych technických požiadavkách umožňujú ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, pod podmienkou, že
a)
uplatňovanie ustanovených kritérií funkčnosti je v súlade s ustanovenými požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím a
b)
výsledkom poskytovania služby je zhodná alebo lepšia prístupnosť používania osobami so zdravotným postihnutím, ako by bola pri použití konkrétnych technických požiadaviek.
§ 6
Povinnosti poskytovateľa služby
(1)
Poskytovateľ služby je povinný
a)
zabezpečiť, aby boli pri navrhovaní a poskytovaní služby splnené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona,
b)
sprístupniť verejnosti informácie o ustanovených požiadavkách na prístupnosť poskytovanej služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o súlade poskytovanej služby s týmito požiadavkami spôsobom podľa odseku 2,
c)
zabezpečiť, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane poskytovanie služby v súlade s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím aj pri zmene poskytovanej služby alebo zmene požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím,
d)
bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom službu poskytuje, o dôvodoch, prečo poskytovaná služba nie je v súlade s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o nápravných opatreniach podľa písmena e),
e)
najneskôr do jedného roka odo dňa informovania o nápravných opatreniach podľa písmena d) prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť súlad poskytovanej služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím,
f)
na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu dohľadu dokumentáciu a všetky informácie potrebné na preukázanie súladu poskytovanej služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím v štátnom jazyku a potrebnú súčinnosť pri každom nápravnom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad poskytovanej služby s požiadavkami na jej prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
(2)
Poskytovateľ služby je povinný informácie podľa odseku 1 písm. b)
a)
uviesť vo všeobecných podmienkach na poskytovanie služby alebo v obdobnom dokumente v rozsahu:
1.
všeobecný opis služby v prístupných formátoch,
2.
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje,
3.
opis spôsobu, akým služba spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím,
b)
sprístupniť v písomnej forme a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím,
c)
poskytnúť počas celej doby poskytovania služby.
§ 7
Zásadná zmena a neprimeraná záťaž
(1)
Ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatňujú v rozsahu, v akom ich plnenie
a)
nevyžaduje významnú zmenu služby, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu jej základnej povahy, alebo
b)
nepredstavuje podľa ustanovených kritérií neprimeranú záťaž pre poskytovateľa služby.
(2)
Poskytovateľ služby je povinný posúdiť uplatňovanie požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím v rozsahu podľa odseku 1 a výsledok tohto posúdenia uchovávať päť rokov od posledného poskytnutia služby. Poskytovateľ služby je na žiadosť príslušného orgánu dohľadu povinný mu poskytnúť kópiu posúdenia vrátane výsledku tohto posúdenia.
(3)
Poskytovateľ služby, ktorý požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím uplatňuje v rozsahu podľa odseku 1 písm. b), obnoví posúdenie tohto uplatňovania so zreteľom na každú kategóriu alebo typ služby
a)
pri zmene ponúkanej služby,
b)
na žiadosť príslušného orgánu dohľadu a
c)
každých päť rokov od posledného posúdenia.
(4)
Odsek 1 písm. b) sa nevzťahuje na poskytovateľa služby, ktorý prijal finančné prostriedky zo zdrojov, ktoré nie sú jeho vlastnými zdrojmi, určené na účel zlepšenia prístupnosti služby pre osoby so zdravotným postihnutím.
(5)
Poskytovateľ služby, ktorý vo vzťahu k poskytovanej službe uplatňuje požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím v rozsahu podľa odseku 1, písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom sa služba poskytuje.
Dohľad
§ 8
(1)
Orgánom dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona a nad dodržiavaním povinností poskytovateľa týchto služieb je Slovenská obchodná inšpekcia.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia v rámci dohľadu podľa odseku 1
a)
kontroluje
1.
plnenie požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím,
2.
dodržiavanie povinností poskytovateľa služby,
b)
prešetruje podnety týkajúce sa nesúladu služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím,
c)
zverejňuje správu o svojej činnosti podľa písmen a) a b),
d)
koná vo veci správnych deliktov podľa § 10.
(3)
Na výkon dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,21) ak odsek 2 alebo § 10 neustanovujú inak.
§ 9
Dohľad nad sprístupňovaním určených výrobkov na trh, ak ide o určené výrobky podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorý ustanovuje požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu.22)
§ 10
Správne delikty
(1)
Poskytovateľ služby sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nezabezpečil splnenie požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
nesprístupnil informácie podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c)
nezaviedol postupy podľa § 6 ods. 1 písm. c),
d)
neinformoval príslušný orgán dohľadu a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom sa služba poskytuje, podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)
neprijal nápravné opatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. e),
f)
neposkytol príslušnému orgánu dohľadu informácie, dokumentáciu alebo potrebnú súčinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(2)
Orgán dohľadu môže uložiť pokutu od 200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac do
a)
výšky 6 000 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
výšky 20 000 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) až e),
c)
výšky 30 000 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Orgán dohľadu upustí od uloženia pokuty za správny delikt podľa odseku 2 za konanie podľa odseku 1 písm. a) a c), ak poskytovateľ služby
a)
príjme nápravné opatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. e) alebo
b)
preukáže, že plnenie dotknutej povinnosti je v rozpore s § 7 ods. 1.
§ 11
Splnomocňujúce ustanovenie
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
a)
požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa § 4 ods. 1,
b)
kritériá funkčnosti podľa § 5 ods. 1,
c)
kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže podľa § 7 ods. 1 písm. b).
§ 12
Prechodné ustanovenie
(1)
Na službu poskytovanú na základe zmluvy uzatvorenej do 28. júna 2025 sa do skončenia doby platnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 28. júna 2030, nevzťahujú požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona.
(2)
Požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona sa nevzťahujú na obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o
a)
vopred zaznamenané médiá založené na čase uverejnené pred 28. júnom 2025,
b)
formáty kancelárskych súborov uverejnené pred 28. júnom 2025,
c)
webové sídla a mobilné aplikácie, ktoré sa považujú za archívy, ak obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný alebo editovaný po 28. júni 2025.
§ 13
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z. a zákona č. 319/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. III
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 176/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je edukačná publikácia vydaná v elektronickej podobe, na vzdelávanie v školách sa môže používať, len ak spĺňa požiadavky na prístupnosť podľa osobitného predpisu.14aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:
14aa) § 4 ods. 1 zákona č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. VI
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. VII
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. VIII
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 82 ods. 5 sa za slová „väčšine koncových užívateľov,“ vkladajú slová: „ako aj o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a kritériách neprimeranej záťaže podniku,“.
2.
Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83a
Požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
(1)
Poskytovateľ verejne dostupnej služby je povinný poskytovať službu v súlade s požiadavkami na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad podľa § 82 ods. 5.
(2)
Poskytovateľ verejne dostupnej služby je na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný
a)
zabezpečiť, aby ním ponúkané a poskytované služby boli v súlade s požiadavkami na prístupnosť podľa odseku 1 počas celej doby ich poskytovania, a to aj vtedy, ak sa zmenia tieto požiadavky na prístupnosť, harmonizované normy90a) alebo technické špecifikácie,90b) na ktorých základe sa vyhlasuje, že služba spĺňa požiadavky na prístupnosť, alebo sa zmení povaha poskytovanej služby,
b)
poskytovať informácie o súlade služby s požiadavkami na prístupnosť v písomnej forme a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím počas celej doby ponuky a poskytovania služby,
c)
uchovávať informácie podľa písmena b) počas celej doby poskytovania služby,
d)
bezodkladne informovať úrad o tom, že služba prestala spĺňať požiadavky na prístupnosť,
e)
na základe odôvodnenej žiadosti úradu, poskytnúť mu všetky informácie a dokumenty potrebné na preukázanie zhody služby s požiadavkami na prístupnosť v štátnom jazyku.
(3)
Požiadavky na prístupnosť podľa odseku 1 alebo ich časti sa považujú za splnené, ak je služba poskytovaná v súlade s harmonizovanými normami90a)alebo ich časťami, ktoré upravujú požiadavky na prístupnosť a ktoré boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
(4)
Požiadavky na prístupnosť podľa odseku 1 alebo ich časti sa považujú za splnené, ak je služba poskytovaná v súlade s technickými špecifikáciami90b)alebo ich časťami, ktoré upravujú požiadavky na prístupnosť.
(5)
Plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatní v rozsahu, v ktorom predstavuje
a)
zásadnú zmenu služby, ktorá by mala za následok zmenu základnej povahy služby a
b)
neprimeranú záťaž pre poskytovateľa verejne dostupnej služby podľa kritérií posúdenia neprimeranej záťaže ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad podľa § 82 ods. 5.
(6)
Ak ide o poskytovateľa verejne dostupnej služby, ktorý používa finančné prostriedky z verejných zdrojov, alebo súkromných zdrojov, ktoré nie sú jeho vlastnými zdrojmi a ktoré sa poskytujú na účely zlepšenia prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ustanovenie odseku 5 písm. b) sa na neho nevzťahuje.
(7)
Poskytovateľ verejne dostupnej služby je povinný vykonať analýzu o splnení podmienok podľa odseku 5 vrátane rozsahu ich splnenia, ktorú spolu so súvisiacou dokumentáciu uchováva päť rokov od posledného poskytnutia služby. Dokumenty podľa prvej vety je poskytovateľ verejne dostupnej služby povinný poskytnúť úradu na základe žiadosti v určenej lehote.
(8)
Analýzu podľa odseku 7 vykoná poskytovateľ verejne dostupnej služby raz za päť rokov alebo vtedy, ak dôjde k zmene služby alebo ak o to požiada úrad.
(9)
Povinnosti uvedené v tomto paragrafe sa nevzťahujú na poskytovateľa verejne dostupnej služby, ktorým je mikropodnik, ani na poskytovanie služieb komunikácie stroj-stroj (M2M).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 90a a 90b znejú:
90a) Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
90b) Čl. 2 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.“.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. IX
Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
práva a povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
2.
Nadpis ôsmej časti znie:
MULTIMODÁLNY PRÍSTUP A SLUŽBY MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU“.
3.
V ôsmej časti sa doterajšie § 53 až 60 označujú ako prvá hlava, ktorej nadpis znie „MULTIMODÁLNY PRÍSTUP“ a dopĺňa sa druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
SLUŽBY MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU
§ 60a
Vymedzenie služby multimodálneho prístupu
Služba multimodálneho prístupu je služba poskytujúca prístup k obsahovej službe prenášaná elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie vrátane všetkých poskytovaných prvkov najmä titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasové komentovanie pre nevidiacich, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka, ktoré sú výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie multimodálneho prístupu podľa § 53 až 56; služba multimodálneho prístupu zahŕňa najmä elektronických programových sprievodcov, webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehrávačov, ako aj služby hybridnej televízie.
§ 60b
Povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu
(1)
Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu je povinný zabezpečiť
a)
elektronického programového sprievodcu, ktorý je vnímateľný, ovládateľný, zrozumiteľný, spoľahlivý a poskytuje informácie o jeho dostupnosti a prístupnosti pre nepočujúcich a nevidiacich,
b)
aby sa multimodálny prístup poskytoval v plnej miere v primeranej kvalite na účel presného zobrazenia dobre synchronizovaného so zvukom a obrazom, pričom sa umožní používateľovi ovládať ich zobrazovanie a používanie.
(2)
Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu je povinný vypracovať informácie na posúdenie splnenia povinností podľa odseku 1, ktoré obsahujú najmä
a)
všeobecný opis služby multimodálneho prístupu v prístupných formátoch,
b)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba multimodálneho prístupu funguje a
c)
opis spôsobu, akým služba multimodálneho prístupu spĺňa požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Informácie podľa odseku 2 je poskytovateľ služby multimodálneho prístupu povinný sprístupniť verejnosti v písomnej aj zvukovej podobe, a to spôsobom, ktorý je prístupný aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu uchováva tieto informácie po celý čas poskytovania služby.
(4)
Na poskytovateľa služby multimodálneho prístupu sa vzťahujú práva a povinnosti poskytovateľa služby podľa osobitného predpisu.32a)
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na poskytovateľa služby multimodálneho prístupu, ktorý je mikropodnikom.32b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
32a) Zákon č. 351/2022 Z. z. o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32b) § 2 ods. 3 zákona č. 351/2022 Z. z.“.
4.
V § 109 ods. 1 sa za slová „poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu“ vkladá čiarka a slová „poskytovania služieb multimodálneho prístupu“.
5.
V § 109 ods. 2 sa za slová „služieb na požiadanie“ vkladá čiarka a slová „a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu“ sa nahrádzajú slovami „poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu a poskytovanie služieb multimodálneho prístupu“.
6.
V § 109 ods. 3 písm. c) sa za slová „služieb na požiadanie“ vkladá čiarka a slová „a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu“ sa nahrádzajú slovami „poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu a poskytovania služieb multimodálneho prístupu“.
7.
V § 140 ods. 4 sa číslica „145“ nahrádza číslicou „145a“.
8.
Za § 145 sa vkladá nový § 145a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠145a
Pokuty ukladané poskytovateľom služby multimodálneho prístupu
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi služby multimodálneho prístupu od 100 eur do 3 000 eur, ak nesplnil povinnosť podľa § 60b.“.
9.
Za § 242 sa vkladá § 242a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠242a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. júna 2025
(1)
Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu môže poskytovať túto službu do 28. júna 2030 pomocou výrobkov, ktoré používal na poskytovanie tejto služby pred 28. júnom 2025.
(2)
Zmluvy o poskytovaní služby multimodálneho prístupu uzatvorené pred 28. júnom 2025 môžu v nezmenenej forme pokračovať až do skončenia doby ich platnosti, nie však dlhšie ako do 28. júna 2030.“.
10.
Príloha sa dopĺňa bodom 13, ktorý znie:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha k zákonu č. 351/2022 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
3)
§ 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
4)
Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003).
5)
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
7)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 2 písm. l) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006) v platnom znení.
9)
§ 37 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
11)
§ 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
12)
Čl. 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
13)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
16)
§ 2 ods. 36 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
17)
§ 80 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
18)
Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
19)
Čl. 2 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
20)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004), nariadenie (ES) č. 1107/2006 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007), nariadenie (EÚ) č. 1177/2010, nariadenie (EÚ) č. 181/2011.
21)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.