349/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1d sa vkladajú § 1e a 1f, ktoré znejú:
㤠1e
Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za október 2022 zvýši o 70 eur na nezaopatrené dieťa narodené od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022.
§ 1f
Suma náhradného výživného podľa osobitného predpisu,6) na ktoré má nárok nezaopatrené dieťa, ktorému nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa za október 2022 zvýši o 100 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) § 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 489/2021 Z. z.“.
2.
Za § 11b sa vkladá § 11ba, ktorý znie:
㤠11ba
Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa za október 2022 zvýši o 100 eur. Zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi16) podľa prvej vety nepatrí domácnosti, ktorej vznikol nárok na zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi16) podľa § 11b.“.
3.
§ 11c sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zvýšenie sumy náhradného výživného podľa § 1f.“.
4.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 11b“ vkladajú slová „a 11ba“.
5.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zvýšenie sumy náhradného výživného podľa § 1f.“.
6.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:
㤠17b
(1)
Suma peňažného príspevku na kompenzáciu sa za november 2022 zvýši o 100 eur, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím38a) nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ak ide o
a)
peňažný príspevok na prepravu,
b)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie,
c)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
d)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla alebo
e)
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)
Ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nárok na viac peňažných príspevkov na kompenzáciu uvedených v odseku 1, suma podľa odseku 1 sa zvýši len pre jeden peňažný príspevok na kompenzáciu.
(3)
Zvýšenie peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne bez potreby preukázania výdavkov na prepravu podľa osobitného predpisu.38b)
(4)
Písomné rozhodnutie o zvýšení sumy peňažného príspevku na kompenzáciu podľa odseku 1 sa nevyhotovuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a a 38b znejú:
38a) § 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38b) § 36 ods. 4 a 5 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťajú slová „o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 28. októbra 2022.
Eduard Heger v. r.