348/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 25. októbra 2022,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov šiesty bod znie:

2.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa vypúšťajú slová „1107 Sociálna ochrana“ a trinásty bod.
3.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní šiestom bode sa slová „Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 2-04 Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o práci“ nahrádzajú slovami „Značka štátneho štatistického zisťovania: Práca 2-04 Názov štátneho štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:
4.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní sa vypúšťa trinásty bod.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní tridsiatom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „a jeho závodov“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní tridsiatom bode písm. b) sa za slovom „mzdy“ vypúšťa čiarka a slová „vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách“.
7.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní šesťdesiatomšiestom bode písm. c) sa vypúšťajú slová:
8.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa vypúšťajú štyridsiatyštvrtý až štyridsiatyšiesty bod.
9.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní sa vypúšťajú štyridsiatyštvrtý až štyridsiatyšiesty bod.
10.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodeviatom bode písmeno a) znie:
a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania
Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných predajných cenách pohonných látok v Slovenskej republike, ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu (Eurostat).“.
11.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodeviatom bode písmeno c) znie:
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:
47.30.0 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.
Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú predaj stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu konečným spotrebiteľom.“.

12.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodesiatom bode písmeno a) znie:
a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania
Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru (IEA) a pre Európsku komisiu (Eurostat).“.

13.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodesiatom bode písmeno c) znie:


c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:
19.20.0
– Výroba rafinovaných ropných produktov,
06.10.0
– Ťažba ropy,
06.20.0
– Ťažba zemného plynu,
46.71.0
– Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,
49.50.1
– Potrubná doprava plynu,
49.50.2
– Potrubná doprava ropy a
52.10.0
– Skladovanie a uskladňovanie.“.
14.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole sa slová „1. VYBR_ODPAD Údaje o“ nahrádzajú slovami „2. VYBR_ODPAD Údaje o predchádzaní vzniku odpadov,“.
15.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov V. kapitole druhom bode písm. c) sa za slovo „mesačne“ vkladajú slová „(nevzťahuje sa na štatistiky o migrácii)“.
16.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole druhom bode názov administratívneho zdroja údajov znie: „Údaje o predchádzaní vzniku odpadov, vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu“.
17.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole druhom bode písmená a) a b) znejú:
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému pri tvorbe štatistík o vzniku a nakladaní s odpadmi.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja údajov
Údaje o spotrebe ľahkých plastových tašiek, odpadoch z elektrických zariadení a elektronických zariadení, odpadoch z obalov, vozidlách po dobe životnosti, použitých batériách a akumulátoroch, stavebnom odpade a odpade z demolácií, komunálnom odpade, potravinovom odpade, odpadových olejoch a preprave odpadu.“.
18.
V celom texte vyhlášky sa slová „v poľnohospodárskom registri“ nahrádzajú slovami „v registri fariem“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Peter Peťko v. r.