346/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. b) až l), n) a o) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete vyhlášky sa slová „§ 59 písm. b) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 59 písm. b) až l), n) a o)“ a za slovo „zákonov“ sa vkladajú slová „v znení zákona č. 58/2022 Z. z.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenami l) až t), ktoré znejú:
„l)
náležitosti žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly,
m)
kritériá určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu,
n)
požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,
o)
podrobnosti o kontrole úplnosti a stavu výberu,
p)
požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a na vyhodnotenie štatistickej výberovej skúšky,
q)
náležitosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej skúšky,
r)
podrobnosti o štatistickej výberovej skúške,
s)
náležitosti dokladu o predĺžení času platnosti overenia a
t)
náležitosti zamietacieho listu.“.
3.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Štatistická kontrola
Štatistická kontrola sa môže vykonať pri druhoch určených meradiel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B.
§ 4b
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
typ určeného meradla a základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, ktoré sa vzťahujú k danému typu určeného meradla,
c)
značku schváleného typu, číslo certifikátu ES (EÚ) skúšky typu alebo číslo certifikátu ES (EÚ) preskúmania návrhu,
d)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel zo základného súboru,
e)
informáciu o adrese súčasného umiestnenia určených meradiel zo základného súboru,
f)
počet kusov a zoznam výrobných čísel určených meradiel v základnom súbore,
g)
predbežný termín kontroly výberu, ak je dohodnutý,
h)
čestné vyhlásenie, že základný súbor ani jeho časť neboli podrobené štatistickej kontrole s negatívnym výsledkom,
i)
čestné vyhlásenie, že určené meradlá zo základného súboru neboli podrobené štatistickej výberovej skúške v inom základnom súbore.
§ 4c
Kritériá určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu
(1)
Základný súbor tvoria určené meradlá od jedného výrobcu, rovnakého typu s rovnakými technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami.
(2)
Určené meradlo, ktoré je zaradené do jedného základného súboru, nie je možné zaradiť do iného základného súboru.
(3)
Rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel zo základného súboru sa môže líšiť najviac o jeden rok.
(4)
Základný súbor obsahuje najmenej 500 kusov určených meradiel.
(5)
Počet určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, sa určuje podľa veľkosti základného súboru.
(6)
Určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber, sa určia prostredníctvom náhodných poradových čísel.
§ 4d
Požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber
(1)
Pri určených meradlách, ktoré tvoria výber a náhradný výber, počas skladovania, prepravy alebo inej manipulácie
a)
nie je možné vykonať zásah do určených meradiel, ktorým je najmä oprava, údržba a nastavenie,
b)
je potrebné zamedziť preklopeniu, nárazu, pádu a neprimeraným otrasom určených meradiel.
(2)
Určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber, je možné dodať na štatistickú kontrolu len spoločne.
(3)
Dodací list určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
typ dodaného určeného meradla, základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, ktoré sa vzťahujú k danému typu určeného meradla a počet určených meradiel,
c)
dátum expedície určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,
d)
zoznam určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, ktorý obsahuje najmä výrobné čísla určených meradiel, rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel a stav počítadla, kde posledná číslica počítadla je informatívna.
(4)
Výber a náhradný výber sa označujú viditeľne nápisom „určené meradlá na štatistickú kontrolu“.
§ 4e
Kontrola úplnosti a stavu výberu
(1)
Určené meradlo sa vyradí z výberu, ak
a)
je poškodené tak, že je predpoklad, že nemá niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre overenie určeného meradla,
b)
je zjavné, že nemá požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nie je porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka, alebo
c)
má poškodenú, porušenú, nečitateľnú, sfalšovanú alebo chýbajúcu overovaciu značku alebo zabezpečovaciu značku alebo má odstránené, porušené alebo nečitateľné označenie zhody, doplnkové metrologické značenie a číslo notifikovanej osoby alebo zabezpečovaciu značku výrobcu.
(2)
O vyradení určeného meradla z výberu podľa odseku 1 písm. c) sa vyhotoví zápis.
(3)
Vyradené určené meradlo z výberu alebo určené meradlo, ktoré nie je dodané, sa nahradí určeným meradlom z náhradného výberu.
(4)
Ak je celkový počet určených meradiel vo výbere, ktoré nie sú dodané alebo ktoré sú vyradené podľa odseku 1, vyšší ako počet určených meradiel v náhradnom výbere, štatistická kontrola sa ukončí ako nevyhovujúca.
§ 4f
Požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a na vyhodnotenie štatistickej výberovej skúšky
(1)
Štatistická výberová skúška pozostáva zo skúšky určeného meradla z výberu, potvrdenia zhody určeného meradla z výberu so schváleným typom a zhody určeného meradla z výberu s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh určeného meradla na základe preberacieho plánu štatistickej výberovej skúšky.
(2)
Určené meradlá z výberu, ktoré vyhoveli štatistickej výberovej skúške, sa považujú za vyhovujúce.
(3)
Štatistická výberová skúška je vyhovujúca, ak určené meradlá z výberu, ktoré vyhoveli, spĺňajú kritérium prijatia podľa preberacieho plánu štatistickej výberovej skúšky pre daný druh určeného meradla.
(4)
Ak sa štatistická výberová skúška považuje za vyhovujúcu, určené meradlá zo základného súboru sa považujú za vyhovujúce okrem určených meradiel z výberu, ktoré sú na základe štatistickej výberovej skúšky nevyhovujúce alebo sú vyradené podľa § 4e ods.1.
§ 4g
Náležitosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej skúšky
Výsledky štatistickej výberovej skúšky sa zaznamenajú do skúšobného protokolu, ktorý obsahuje
a)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
b)
identifikačné údaje žiadateľa o štatistickú kontrolu,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
výrobné číslo a rok výroby určeného meradla,
e)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok, v ktorom je vykonané posúdenie zhody určených meradiel,
f)
informáciu o použitom etalóne,
g)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
h)
stav počítadla určeného meradla pri začiatku a pri ukončení štatistickej výberovej skúšky,
i)
hodnotu chyby pri jednotlivých skúškach výberu,
j)
výsledok štatistickej výberovej skúšky,
k)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky a
l)
iný údaj, ak je potrebný.
§ 4h
Náležitosti dokladu o predĺžení času platnosti overenia
(1)
Doklad o predĺžení času platnosti overenia obsahuje
a)
identifikačné údaje ústavu,
b)
evidenčné číslo dokladu o predĺžení času platnosti overenia a dátum jeho vystavenia,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
údaje o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v prílohe č. 26 alebo v prílohe č. 49 alebo osobitným predpisom,2a)
f)
počet určených meradiel v základnom súbore,
g)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel,
h)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
i)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
j)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky,
k)
výsledok štatistickej kontroly,
l)
čas, o ktorý sa predĺži čas platnosti overenia,
m)
odtlačok pečiatky ústavu a meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu,
n)
iný údaj, ak je potrebný.
(2)
Prílohou k dokladu o predĺžení času platnosti overenia je zoznam výrobných čísel určených meradiel, ktoré tvoria základný súbor, zoznam určených meradiel, ktoré sú vyradené podľa § 4e ods. 1 alebo ktoré nevyhovujú pri štatistickej výberovej skúške a skúšobný protokol.
§ 4i
Náležitosti zamietacieho listu
(1)
Zamietací list obsahuje
a)
identifikačné údaje ústavu,
b)
evidenčné číslo zamietacieho listu a dátum jeho vystavenia,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
údaje o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v prílohe č. 26 alebo v prílohe č. 49 alebo osobitným predpisom,2a)
f)
počet určených meradiel v základnom súbore,
g)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel,
h)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
i)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
j)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky,
k)
výsledok štatistickej kontroly,
l)
odtlačok pečiatky ústavu a meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu,
m)
iný údaj, ak je potrebný.
(2)
Prílohou k zamietaciemu listu je zoznam výrobných čísel určených meradiel, ktorých čas platnosti overenia sa nepredlžuje na základe negatívneho výsledku štatistickej výberovej skúšky, zoznam určených meradiel, ktoré sú vyradené podľa § 4e ods. 1 alebo ktoré nevyhovujú pri štatistickej výberovej skúške a skúšobný protokol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.“.
4.
V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Národnou overovacou značkou je overovacia značka ústavu alebo overovacia značka autorizovanej osoby na výkon overovania určených meradiel (ďalej len „overovacia značka autorizovanej osoby“).
(2)
Overovaciu značku ústavu tvoria dvojkríž a tri vrcholy umiestnené v kruhu s evidenčným číslom 0.“.
5.
V § 7 ods. 3 a prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová „alebo určenej organizácie“.
6.
V § 7 ods. 6 sa za slovom „ústavu“ vypúšťa čiarka a slová „určenej organizácie“.
7.
V § 7 ods. 8 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „a určenej organizácie“.
8.
V prílohe č. 1 nadpis znie: „A. DRUHY URČENÝCH MERADIEL“.
9.
V prílohe č. 1 položke 2.1.5 v druhom stĺpci sa za slovo „staticky“ vkladajú slová „triedy presnosti III a IIII“.
10.
V prílohe č. 1 položke 2.1.7 v druhom stĺpci sa za slovo „presnosti“ vkladajú slová „III a“.
11.
V prílohe č. 1 položke 2.1.8 druhý stĺpec znie: „Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1; 2; 5 a 10 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C, D, E a F pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav“.
12.
V prílohe č. 1 položke 8.10 v siedmom stĺpci sa číslo „65“ nahrádza číslom „64“.
13.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou B., ktorá vrátane nadpisu znie:
„B. DRUHY URČENÝCH MERADIEL, PRI KTORÝCH JE MOŽNÉ VYKONAŤ ŠTATISTICKÚ KONTROLU
Položka určeného
meradla
podľa prílohy
č. 1 časti A.
Druh určeného meradla Predĺženie času platnosti overenia v rokoch Príloha
1.3.20 Plynomer membránový vrátane plynomeru s teplotnou korekciou
a) s membránami z prírodného materiálu do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m3 a
b) so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane
o 5 26
4.1 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie striedavého prúdu o 5 49
4.2 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu o 4 49
4.3 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia o 4 49
4.4 Jednofázový a viacfázový statický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie alebo na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu o 4 49
“.
14.
V prílohe č. 2 časti B. sa obrázok č. 5 nahrádza novým obrázkom č. 5:
15.
V prílohe č. 2 časti C. bod 1.1 znie:
„1.1
Lícna strana zabezpečovacej značky opravára alebo zabezpečovacej značky montážnika je znázornená na obrázku č. 16 a tvorí ju identifikačný znak opravára alebo montážnika, ktorý nahradí písmeno Y, a číslo, ktoré označuje číselnú hodnotu a ktoré nahradí číslo 00.“.
16.
V prílohe č. 2 časti C. sa obrázok č. 16 nahrádza novým obrázkom č. 16:
17.
V prílohe č. 2 časti C. sa obrázok č. 18 nahrádza novým obrázkom č. 18:
18.
V prílohe č. 2 časti D. sa na konci pripája táto veta: „Na lícnej strane preukazu inšpektora je miesto pre fotografiu inšpektora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.“.
19.
V prílohe č. 2 časti D. sa obrázok č. 19 nahrádza novým obrázkom č. 19:
20.
V prílohe č. 26 časti A. sa za bod 1.8 vkladajú body 1.9 až 1.13, ktoré znejú:
„1.9
Na predĺženie času platnosti overenia plynomeru podľa bodu 1.3 písm. a), ktorý je uvedený na trh alebo do používania podľa národného schválenia typu a národného prvotného overenia, a plynomeru podľa bodu 1.4 sa použije preberací plán štatistickej výberovej skúšky jedným výberom podľa časti B. siedmeho bodu.
1.10
Pri plynomere podľa bodu 1.3 písm. a), ktorý je uvedený na trh alebo do používania podľa národného schválenia typu a národného prvotného overenia, sa štatistická výberová skúška vykoná v rozsahu skúšky pri následnom overení podľa časti B.
1.11
Pri plynomere podľa bodu 1.4 sa štatistická výberová skúška vykoná v rozsahu skúšky podľa § 27 ods. 6 zákona.
1.12
Pri štatistickej výberovej skúške sa vykoná meranie v dvoch bodoch meracieho rozsahu plynomera 0,1 Qmax a Qmax.
1.13
Hodnota najväčšej dovolenej chyby pri štatistickej výberovej skúške pre triedu presnosti 1 je ± 1,5 % a pre triedu presnosti 1,5 je ± 2,75 %.“.
21.
V prílohe č. 26 sa časť B. dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Preberací plán štatistickej výberovej skúšky
7.1
Štatistická výberová skúška jedným výberom sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom podľa tabuľky č. 11a.
7.2
Počet kontrolovaných určených meradiel sa musí rovnať rozsahu výberu podľa preberacieho plánu.
7.3
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je
a)
menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu,
b)
väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 11a
Počet určených
meradiel v
základnom
súbore [ks]
Počet určených
meradiel
vo výbere
[ks]
Počet chybných určených meradiel [ks] Počet určených meradiel v náhradnom výbere [ks]
Kritérium prijatia [ks] Kritérium zamietnutia [ks]
500 – 1 200 50 1 2 10
1 201 – 3 200 80 3 4 16
3 201 – 10 000 125 5 6 25
10 001 – 35 000 200 10 11 40
“.
22.
V prílohe č. 30 bod 1.2 znie:
„1.2
Váhy s neautomatickou činnosťou sa podľa spôsobu použitia členia na váhy s neautomatickou činnosťou
a)
triedy presnosti I, II alebo III okrem váh uvedených v písmenách b) až d),
b)
triedy presnosti III alebo IIII na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky,
c)
triedy presnosti I alebo II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a na váženie pri príprave liekov na predpis v lekárni a pri analýze v lekárskom laboratóriu alebo farmaceutickom laboratóriu,
d)
triedy presnosti III alebo IIII určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, stavebnej sutiny a podobných materiálov a na váženie malty a betónu.“.
23.
V prílohe č. 31 sa bod 4.1.1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
5,
f)
10.“.
24.
V prílohe č. 31 sa bod 4.1.2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
E,
f)
F.“.
25.
V prílohe č. 31 bode 4.1.4 Tabuľka č. 1 znie:
Tabuľka č. 1
Trieda presnosti
pre zaťaženie
jednotlivej
nápravy a
pre zaťaženie skupiny náprav
Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla
0,2 0,5 1 2 5 10
A x x
B x x x
C x x x
D x x x
E x x x
F x
“.
26.
V prílohe č. 31 bode 4.2.1.1 Tabuľke č. 2 sa na konci pripájajú tieto riadky:
5 ± 2,5 %
10 ± 5,00 %
“.
27.
V prílohe č. 31 bode 4.2.1.2.1 Tabuľke č. 3 sa na konci pripájajú tieto riadky:
E ± 2,00 %
F ± 4,00 %
“.
28.
V prílohe č. 31 bode 4.2.1.2.2 Tabuľke č. 4 sa na konci pripájajú tieto riadky:
E ± 4,00 %
F ± 8,00 %
“.
29.
V prílohe č. 31 bode 4.2.2 Tabuľke č. 5 tretí riadok znie:
30.
V prílohe č. 31 bode 4.3.1 Tabuľka č. 6 znie:
Tabuľka č. 6
Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla d [kg] Najmenší počet dielikov Najväčší počet dielikov
0,2 ≤ 5 500 5 000
0,5 ≤ 10
1 ≤ 20
2 ≤ 50 50 1 000
5 ≤ 100
10 ≤ 200
“.
31.
V prílohe č. 31 bode 4.4 Tabuľke č. 7 tretí riadok znie:

32.
V prílohe č. 31 piatom bode písm. n) prvý až tretí bod znejú:
„1.
trieda presnosti 0,2; 0,5; 1; 2; 5 alebo 10,
2.
trieda presnosti pre zaťaženie jednotlivej nápravy A, B, C, D, E alebo F, ak typ váh na váženie cestného vozidla je schválený aj na meranie zaťaženia jednotlivej nápravy,
3.
trieda presnosti pre zaťaženie skupiny náprav A, B, C, D, E alebo F, ak typ váh na váženie cestného vozidla je schválený aj na meranie zaťaženia skupiny náprav,“.
33.
V prílohe č. 31 bode 7.1 písm. d) sa na konci vypúšťajú tieto slová: „ak je to potrebné,“.
34.
V prílohe č. 31 bod 7.6 znie:
„7.6
Rozsah skúšok pri schvaľovaní typu
Špecifikácie a rozsah technických skúšok, ktoré sa vykonajú pri schvaľovaní typu, sú určené v technickej norme alebo v inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
35.
V prílohe č. 35 bode 1.2 písm. a) sa vypúšťa slovo „mechanický“ a vypúšťa sa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
36.
V prílohe č. 35 sa za bod 2.2 vkladá bod 2.3, ktorý znie:
„2.3
Ak tachograf pri následnom overení nevyhovie požiadavkám podľa bodu 2.1, môže ústav alebo autorizovaná osoba vykonať výmenu nevyhovujúceho tachografu za tachograf rovnakého druhu s vykonaním následného overenia.“.
37.
V prílohe č. 35 bod 3.1 znie:
„3.1
Následné overenie tachografu pozostáva
a)
z vonkajšej obhliadky tachografu, príslušenstva tachografu a vozidla, v ktorom je tachograf inštalovaný, stavu plomby a evidencie plomby podľa osobitných predpisov,43)
b)
z merania tlaku pneumatiky kolesa,
c)
z merania hĺbky dezénu pneumatiky kolesa,
d)
z merania skutočného obvodu pneumatiky kolesa,
e)
z merania charakteristického koeficientu vozidla w a nastavenia konštanty tachografu k,
f)
zo skúšky ubehnutej vzdialenosti,
g)
zo skúšky udávanej rýchlosti,
h)
zo skúšky uplynutého času a
i)
z funkčnej skúšky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
43) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26. 5. 2016) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/548 z 23. marca 2017, ktorým sa stanovuje štandardné tlačivo pre písomné vyhlásenie o odstránení alebo poručení plomby tachografu (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2017), zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení zákona č. 177/2018 Z. z.“.
38.
V prílohe č. 35 sa za bod 3.1 vkladajú nové body 3.2 a 3.3, ktoré znejú:
„3.2
Meranie tlaku pneumatiky sa vykonáva na kolesách hnacej nápravy.
3.3
Meranie hĺbky dezénu sa vykonáva na kolesách hnacej nápravy.“.
Doterajšie body 3.2 až 3.8 sa označujú ako body 3.4 až 3.10.
39.
V prílohe č. 35 bode 3.6.1 sa slovo „prevodovky“ nahrádza slovom „pohybu“ a za slová „0,3 %“ sa vkladajú slová „strednej hodnoty“.
40.
V prílohe č. 35 bode 3.9 sa na konci pripája táto veta: „Najväčšia dovolená chyba uplynulého času digitálneho tachografu sa neustanovuje, ak osobitný predpis43) neustanovuje inak.“.
41.
V prílohe č. 35 sa za bod 3.10.4 vkladá nový bod 3.10.5, ktorý znie:
„3.10.5
kontroly technických údajov z tachografu a karty súvisiacich s výsledkami z merania a skúšok podľa osobitných predpisov.43)“.
42.
V prílohe č. 35 bod 4.2.1 znie:
„4.2.1
Pri používaní automatickej metódy merania má meracia dráha dĺžku najmenej 40 m, pričom 20 m je etalónový úsek meracej dráhy vyznačený pevne inštalovanými optickými závorami a čiarami začiatku merania 0 m a konca merania 20 m a zvyšný úsek meracej dráhy je priestor bezprostredne pred meracou dráhou a za meracou dráhou, ktorý sa používa na zabezpečenie podmienky konštantnej rýchlosti vozidla pri skúške za podmienky, že rozbeh vozidla na zabezpečenie jeho konštantnej rýchlosti je najmenej 5 m pred čiarou začiatku merania a je vyznačený čiarou.“.
43.
V prílohe č. 35 bode 4.2.2 sa za slovo „čiaru“ vkladajú slová „v mieste kolesa hnacej nápravy zo strany vodiča“.
44.
V prílohe č. 35 piaty bod znie:
5. Záznam z merania
Výsledkom skúšok podľa bodu 3.1 je záznam z merania, ktorý sa uchováva podľa § 41 ods. 1 písm. g) zákona spolu s údajmi z tachografu a karty použitej pri overovaní podľa bodu 3.10.5, ktoré sa uchovávajú počas platnosti overenia tachografu. Ak sa pri následnom overení podľa bodu 3.1 písm. a) zistí poškodenie plomby, k záznamu merania podľa prvej vety sa prikladá tlačivo podľa osobitných predpisov.43)“.
45.
V prílohe č. 49 sa časť A. dopĺňa bodmi 1.8 až 1.10, ktoré znejú:
„1.8
Na predĺženie času platnosti overenia elektromeru podľa bodu 1.2 písm. a), ktorý je uvedený na trh alebo do používania podľa národného schválenia typu a národného prvotného overenia, a elektromeru podľa bodu 1.3 sa použije preberací plán štatistickej výberovej skúšky jedným výberom podľa desiateho bodu.
1.9
Pri elektromere podľa bodu 1.2 písm. a), ktorý je uvedený na trh alebo do používania podľa národného schválenia typu a národného prvotného overenia, sa štatistická výberová skúška vykoná v rozsahu skúšky pri následnom overení podľa tejto prílohy.
1.10
Pri elektromere podľa bodu 1.3 sa štatistická výberová skúška vykoná v rozsahu skúšky podľa § 27 ods. 6 zákona.“.
46.
V prílohe č. 49 sa časť B. dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Preberací plán štatistickej výberovej skúšky
10.1
Štatistická výberová skúška jedným výberom sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom podľa tabuľky č. 21.
10.2
Počet kontrolovaných určených meradiel sa musí rovnať rozsahu výberu podľa preberacieho plánu.
10.3
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je
a)
menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu,
b)
väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 21
Počet určených meradiel v základnom súbore [ks] Počet určených meradiel vo výbere [ks] Počet chybných určených meradiel [ks] Počet určených meradiel v náhradnom výbere [ks]
Kritérium prijatia [ks] Kritérium zamietnutia [ks]
500 – 1 200 50 1 2 10
1 201 – 3 200 80 3 4 16
3 201 – 10 000 125 5 6 25
10 001 – 35 000 200 10 11 40
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Katarína Surmíková Tatranská v. r.