345/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

345
ZÁKON
zo 4. októbra 2022
o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
inšpekciu v sociálnych veciach,
b)
pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti inšpekcie v sociálnych veciach.
§ 2
Inšpekcia v sociálnych veciach
(1)
Inšpekcia v sociálnych veciach je
a)
dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov1) pri
1.
poskytovaní sociálnych služieb v rozsahu
1a.
plnenia povinností poskytovateľa sociálnej služby ustanovených osobitným predpisom,2)
1b.
plnenia povinnosti vykonávať činnosti, ktoré majú charakter sociálnej služby, len na základe ich zápisu do registra sociálnych služieb podľa osobitného predpisu,2)
2.
poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v rozsahu plnenia povinnosti
2a.
používať priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na účel ustanovený v rozsahu priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia osobitným predpisom,3)
2b.
poskytovať pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu4) alebo peňažný príspevok na opatrovanie,5) v kvalite a rozsahu zodpovedajúcim účelu ustanovenému v rozsahu priznaného peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo peňažného príspevku na opatrovanie osobitným predpisom,3)
3.
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v rozsahu plnenia
3a.
povinností pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších povinností podľa osobitného predpisu,6)
3b.
povinnosti vykonávať činnosti, ktoré majú charakter opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,6) na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, len na základe udelenej akreditácie,
b)
vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.1)
(2)
Inšpekcia v sociálnych veciach sa vykonáva voči dozorovanému subjektu, ktorým na účely tohto zákona je
a)
poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,2)
b)
fyzická osoba,
1.
ktorej bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,3)
2.
ktorá poskytuje pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu4) alebo peňažný príspevok na opatrovanie,5)
c)
osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,6) okrem obce a vyššieho územného celku pri výkone ich samosprávnej pôsobnosti,
d)
osoba, u ktorej je dôvodný predpoklad, že vykonáva činnosti, ktoré
1.
sú neoprávneným poskytovaním sociálnej služby podľa osobitného predpisu,2)
2.
majú charakter opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,6) na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, bez udelenej akreditácie (ďalej len „neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“).
(3)
Vykonávaním inšpekcie v sociálnych veciach nie sú dotknuté kontrolné, preskúmavacie, dozorné alebo dohliadacie oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.7)
§ 3
Pôsobnosť ministerstva v oblasti inšpekcie v sociálnych veciach
(1)
Ministerstvo
a)
vykonáva inšpekciu v sociálnych veciach,
b)
má právo zúčastniť sa konania vo veciach
1.
podľa osobitných predpisov,8) v ktorom je účastníkom konania osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. a) a c),
2.
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,3)
c)
je povinné uplatniť si právo zúčastniť sa konania vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,3) ak v tejto veci správny orgán koná na základe rozhodnutia kasačného súdu a ak účastník tohto konania o to ministerstvo požiada,
d)
vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje
1.
plán dozornej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
2.
hodnotiacu správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
3.
podrobnosti postupu pri uplatňovaní tohto zákona a osobitných predpisov1) v súvislosti s výkonom inšpekcie v sociálnych veciach,
e)
zverejňuje na svojom webovom sídle výsledky inšpekčnej činnosti,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo na výkon právomocí podľa odseku 1 zriadi útvar inšpekcie v sociálnych veciach (ďalej len „útvar”) ako samostatný organizačný útvar. Ministerstvo vytvára podmienky na samostatný, nezávislý a nestranný výkon právomocí útvaru podľa odseku 1.
(3)
Na vykonávanie inšpekcie v sociálnych veciach ministerstvo zriaďuje a zrušuje pracoviská útvaru mimo sídla ministerstva a určuje územný obvod ich pôsobnosti.
Výkon dozoru
§ 4
(1)
Ak tento zákon neustanovuje v § 5 až 8 inak, pri výkone dozoru sa primerane postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.9)
(2)
Ministerstvo vykonáva dozor z vlastnej iniciatívy
a)
na základe plánu dozornej činnosti,
b)
mimo plánu dozornej činnosti, ak je to potrebné na
1.
preverenie plnenia povinností dozorovaného subjektu,
2.
základe oznámenia na výkon dozoru (ďalej len „oznámenie“).
§ 5
Oznámenie
(1)
Oznámenie musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a)
identifikačné údaje oznamovateľa, a to:
1.
meno, priezvisko a adresu oznamovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu dozorovaného subjektu,
c)
opis skutočností, na základe ktorých oznamovateľ oznamuje neplnenie povinností v rozsahu podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(2)
Oznámenie sa posudzuje podľa obsahu.
(3)
Ak oznámenie nemá predpísané náležitosti, ministerstvo oznamovateľa
a)
vyzve, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, nedostatky oznámenia odstránil,
b)
poučí o tom,
1.
ako je potrebné nedostatky oznámenia odstrániť a
2.
že ak nedostatky oznámenia v určenej lehote neodstráni, ministerstvo dozor nezačne.
(4)
Ministerstvo utají totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak ministerstvo
a)
plní povinnosť upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa podľa osobitného predpisu,6)
b)
poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom.10)
(5)
Podaním oznámenia nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov.
(6)
Ak ministerstvo zistí, že oznámenie je podľa svojho obsahu
a)
podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, oznamovateľa poučí o správnom postupe,
b)
oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah oznámenia nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne postúpi oznámenie alebo jeho časť príslušnému orgánu11) a o tomto postupe informuje oznamovateľa.
(7)
Ministerstvo písomne upovedomí oznamovateľa o
a)
začatí dozoru a po jeho skončení písomne upovedomí oznamovateľa o výsledkoch vykonaného dozoru,
b)
dôvodoch nezačatia dozoru vrátane poučenia o možnosti podať sťažnosť voči takémuto postupu.
§ 6
Osobitné ustanovenia o poverení na výkon dozoru a prizvanej osobe
(1)
Dozor vykonáva štátny zamestnanec, ktorý je na výkon štátnej služby zaradený v útvare, na základe písomného poverenia vedúceho zamestnanca útvaru (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(2)
Štátny zamestnanec podľa odseku 1 musí spĺňať kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
(3)
Písomné poverenie na výkon dozoru obsahuje
a)
identifikačné údaje dozorovaného subjektu, a to
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno a priezvisko povereného zamestnanca,
c)
predmet dozoru,
d)
obdobie, za ktoré sa má dozor vykonať,
e)
odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky ministerstva so štátnym znakom,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca útvaru oprávneného na udelenie písomného poverenia,
g)
meno a priezvisko prizvanej osoby, ak je na výkon dozoru prizvaná.
§ 7
Osobitné ustanovenia o právach a povinnostiach povereného zamestnanca pri výkone dozoru
(1)
Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru oprávnený
a)
vstúpiť aj bez súhlasu do obydlia dozorovaného subjektu podľa § 2 ods. 2 písm. d) a do obydlia fyzickej osoby, ktorej dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. d) prvého bodu neoprávnene poskytuje sociálnu službu, ak možno dôvodne predpokladať, že v obydlí sa nachádza fyzická osoba, ktorá je neoprávneným poskytovaním sociálnej služby alebo neoprávneným vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vystavená ohrozeniu života a zdravia, a ak je to nevyhnutné a nie je možné účel dosiahnuť inak,
b)
hovoriť bez prítomnosti tretej osoby s
1.
prijímateľom sociálnej služby,
2.
fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia; to neplatí ak si táto osoba uplatní právo podľa § 8 ods. 3,
3.
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, na opatrovanie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
4.
osobným asistentom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
5.
fyzickou osobou, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
6.
fyzickou osobou, pre ktorú sa vykonáva činnosť, u ktorej je dôvodný predpoklad, že je neoprávnene poskytovanou sociálnou službou alebo neoprávnene vykonávaným opatrením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu dozoru, a to po predchádzajúcom upovedomení dozorovaného subjektu a ďalších dotknutých osôb; vyhotovené záznamy možno využiť iba na účely súvisiace s výkonom dozoru a na účely iných konaní vedených podľa osobitných predpisov,1)
d)
uložiť dozorovanému subjektu povinnosť prijať neodkladné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, pri ktorých možno dôvodne predpokladať vystavenie osoby, voči ktorej dozorovaný subjekt plní povinnosti podľa osobitných predpisov,1) ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
(2)
Vstup do obydlia podľa odseku 1 písm. a) je možný len v súvislosti s oprávnením Policajného zboru podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Pri vstupe do obydlia je poverený zamestnanec povinný dbať na česť a ľudskú dôstojnosť fyzických osôb v obydlí, zdržať sa zásahu do základných práv a slobôd fyzických osôb v obydlí nad mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu výkonu dozoru a ukončiť výkon tohto oprávnenia bezodkladne po tom, ako sa splní jeho účel.
(4)
Poverený zamestnanec je povinný zabezpečiť obrazovo-zvukový záznam zo vstupu do obydlia podľa odseku 1 písm. a) a výkonu dozoru v ňom, a to po predchádzajúcom upovedomení dozorovaného subjektu a ďalších dotknutých osôb.
(5)
Poverený zamestnanec doručí oznámenie o vykonaní vstupu do obydlia podľa odseku 1 písm. a) vlastníkovi obydlia, ak nebol prítomný v obydlí.
(6)
Uplatnenie oprávnenia odseku 1 písm. d) sa vykoná ústne. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. d) sa doručí bezodkladne. Na konanie o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. d) sa vzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu podľa tretej vety možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia; odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok a odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.
§ 8
Osobitné ustanovenia o právach a povinnostiach dozorovaného subjektu pri výkone dozoru
(1)
Dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. d) nemá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. b) nemá povinnosť predložiť ministerstvu písomnú správu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dozoru a príčin ich vzniku.
(2)
Dozorovaný subjekt je povinný
a)
prijať neodkladné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 7 ods. 1 písm. d),
b)
splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku prijaté podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. b) prvého bodu má právo, aby bola pri výkone dozoru prítomná osoba, ktorú si s jej súhlasom sám zvolil. Poučenie o práve podľa prvej vety je súčasťou oznámenia o začatí dozoru.
§ 9
Podanie podnetu ministerstva na iný príslušný orgán
Ak ministerstvo pri výkone dozoru zistí
a)
nedostatky pri poskytovaní sociálnej služby a na vyvodenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky nemá právomoc, podá na príslušný orgán podnet na vykonanie kontroly, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,14)
b)
nedostatky pri poskytovaní sociálnej služby, u ktorých možno predpokladať, že odôvodňujú začatie konania o výmaze z registra sociálnych služieb, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania o výmaze z registra sociálnych služieb,
c)
nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci poskytovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie alebo osobným asistentom, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania vo veci odňatia peňažného príspevku na opatrovanie alebo peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
d)
neúčelné poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania vo veci odňatia opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo podnet na začatie konania vo veci vrátenia peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo jeho pomernej časti,
e)
nedostatky pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na vyvodenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky nemá právomoc,
1.
podá na príslušný orgán podnet na vykonanie kontroly, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,14)
2.
podá podnet na začatie konania vo veci zrušenia akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6)
f)
skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne podá príslušnému orgánu11) oznámenie o týchto skutočnostiach.
Zodpovednosť za porušovanie povinností
§ 10
Správny delikt
(1)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
ten, kto
1.
bez vážneho dôvodu sťažuje výkon dozoru tým, že si neplní povinnosti dozorovaného subjektu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,9)
2.
neprijal neodkladné opatrenia podľa § 8 ods. 2 písm. a),
b)
dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. a) a c), ak v určenej lehote
1.
neprijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
2.
nepredložil ministerstvu písomnú správu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
3.
nesplnil opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku podľa § 8 ods. 2 písm. b),
4.
neprepracoval opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku ani po dodatočnej výzve ministerstva,
5.
nepredložil ministerstvu písomnú správu o prepracovaných opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku ani po dodatočnej výzve ministerstva,
6.
nepredložil ministerstvu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
dozorovaný subjekt podľa § 2 ods. 2 písm. d), ak vykonáva činnosť, ktorou je neoprávnene poskytovaná sociálna služba alebo neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2)
Ministerstvo
a)
môže uložiť za správny delikt podľa
1.
odseku 1 písm. a) prvého bodu pokutu do 500 eur alebo, ak ide o opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), v úhrne do 5 000 eur,
2.
odseku 1 písm. b) druhého bodu, štvrtého bodu až šiesteho bodu pokutu do 2 000 eur,
b)
uloží za správny delikt podľa
1.
odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) prvého bodu a tretieho bodu a za správny delikt v oblasti sociálnych služieb15) pokutu do 5 000 eur,
2.
odseku 1 písm. c) pokutu do 20 000 eur a zakáže dozorovanému subjektu vykonávať činnosť, ktorou je neoprávnene poskytovaná sociálna služba alebo neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 2 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, rozsah následkov správneho deliktu, opakované spáchanie toho istého správneho deliktu alebo na spáchanie viacerých správnych deliktov.
(4)
Pokutu za správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti,
b)
odseku 1 písm. c) a za správny delikt v oblasti sociálnych služieb možno uložiť do dvoch rokov odo dňa ukončenia dozoru, ktorým bolo zistené porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa ukončenia tohto dozoru.
(5)
Na konanie o uložení pokuty za správny delikt a na konanie vo veci zákazu vykonávať činnosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa vzťahuje správny poriadok. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze vykonávať činnosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu, nemá odkladný účinok.
(6)
Ak sa dozorovaný subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, ministerstvo rozhodne o uložení pokuty za správny delikt a o zákaze vykonávať činnosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu v jednom konaní.
(7)
Pokuta za správny delikt je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
Zverejňovanie výsledkov inšpekčnej činnosti
(1)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje výsledok inšpekčnej činnosti, ktorým je
a)
záznam z vykonaného dozoru alebo protokol o výsledku vykonaného dozoru,
b)
právoplatné rozhodnutie vo veci uloženia pokuty podľa § 10 ods. 2 písm. b) prvého bodu a právoplatné rozhodnutie vo veci uloženia pokuty a zákazu vykonávať činnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b) druhého bodu,
c)
písomná správa o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dozoru a príčin ich vzniku a písomná správa o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Ministerstvo zverejní výsledky inšpekčnej činnosti podľa
a)
odseku 1 písm. a) do siedmich dní odo dňa ukončenia dozoru,
b)
odseku 1 písm. b) do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia,
c)
odseku 1 písm. c) do siedmich dní odo dňa doručenia správy.
(3)
Výsledky inšpekčnej činnosti sa zverejňujú bez uvedenia osobných údajov.
(4)
Účelom zverejňovania výsledkov inšpekčnej činnosti je
a)
zvyšovanie informovanosti o povinnostiach poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, osobných asistentov a osôb, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ustanovených osobitnými predpismi1) a o ich plnení,
b)
transparentnosť výkonu inšpekčnej činnosti.
§ 12
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ministerstvo na účel výkonu inšpekcie v sociálnych veciach a na účel konania podľa § 10 spracúva o osobách uvedených v odseku 2 osobné údaje podľa odseku 3 v rozsahu potrebnom na výkon inšpekcie v sociálnych veciach a na rozhodnutie v konaní podľa § 10 v súlade s osobitným predpisom.16)
(2)
Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a)
dozorovanom subjekte,
b)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu dozorovaného subjektu,
c)
zamestnancovi dozorovaného subjektu, ktorého sa výkon inšpekcie v sociálnych veciach týka,
d)
prizvanej osobe,
e)
inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na výkon inšpekcie v sociálnych veciach.
(3)
Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o osobách uvedených v odseku 2, sú
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
údaj o pobyte,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
telefónne číslo a elektronická adresa,
e)
údaj o zdraví,
f)
údaj o príjmových, majetkových a sociálnych pomeroch,
g)
údaj o rodinnom stave,
h)
ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel výkonu inšpekcie v sociálnych veciach a na účel rozhodnutia v konaní podľa § 10.
(4)
Ministerstvo vedie obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy podľa § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 4. Tieto záznamy sa používajú výlučne na účely uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 4, podľa ktorých sa riadi lehota uloženia záznamov. Po uplynutí tejto lehoty sa záznamy vymažú. Záznamy sú aspoň raz ročne kontrolované na účely zistenia, či neobsahujú údaje a informácie, ktoré nie sú pre dosiahnutie účelu potrebné; nepotrebné záznamy alebo ich časti sa vymažú alebo anonymizujú. Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy môžu byť sprístupňované príslušným orgánom podľa § 5 ods. 4. Práva dotknutých osôb podľa osobitného predpisu17) tým nie sú dotknuté. Ministerstvo príjme primerané technické a organizačné opatrenia zaručujúce bezpečnosť záznamov; ministerstvo uchováva a sprístupňuje záznamy výlučne v šifrovanej podobe. Osobné údaje zachytené na zázname je zakázané zverejňovať.
(5)
Ministerstvo na účely podľa odseku 1 získava osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
§ 13
Súčinnosť
(1)
Orgány verejnej moci a iné osoby, ktorých činnosť súvisí s výkonom činnosti dozorovaných subjektov, sú povinné poskytovať ministerstvu ním požadovanú súčinnosť na účely výkonu inšpekcie v sociálnych veciach. Orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať ministerstvu na účely inšpekcie v sociálnych veciach ním požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie, ktoré získali pri svojej činnosti. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti alebo ak by sprístupnenie alebo poskytnutie informácií bolo v rozpore s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Policajný zbor a orgány činné v trestnom konaní nie sú povinné poskytnúť a sprístupniť požadované informácie, ktorých poskytnutím alebo sprístupnením by mohlo byť zmarené plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov.18)
(2)
Policajný zbor je oprávnený poskytnúť poverenému zamestnancovi a prizvanej osobe na základe písomnej žiadosti ochranu pri vykonávaní dozoru, ak bol výkon dozoru zmarený, alebo z konania alebo charakteru osoby, voči ktorej výkon dozoru smeruje, vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. 334/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 2 sa slová „dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „inšpekciu v sociálnych veciach“.
Čl. III
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 418/2021 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 72 písmeno b) znie:
„b)
rozhoduje o
1.
udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie,
2.
pokute za správny delikt podľa § 92,“.
2.
V § 72 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 84 písmeno c) znie:
„c)
dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie; ak sa u akreditovaného subjektu vykonáva inšpekcia v sociálnych veciach69a) alebo dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,69b) akreditácia nezanikne skôr ako dňom skončenia inšpekcie v sociálnych veciach69a) alebo dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,69b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 69a a 69b znejú:
69a) Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
69b) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 85 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
mu boli oznámené závažné nedostatky alebo opakované nedostatky alebo neplnenie povinností zistené pri výkone inšpekcie v sociálnych veciach,69a)“.
5.
V § 85 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa u akreditovaného subjektu vykonáva inšpekcia v sociálnych veciach69a) alebo dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,69b) ministerstvo preruší do ich skončenia konanie o zrušení akreditácie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
§ 89a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonal opatrenia podľa § 32 ods. 6 a centrum podľa odseku 1 nevykonáva z tohto dôvodu pobytové opatrenia súdu.“.
7.
§ 89b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že
a)
centrum podľa odseku 1 požiadalo o zrušenie akreditácie a akreditácia nezanikla dňom doručenia žiadosti o zrušenie akreditácie z dôvodu uvedeného v § 84 písm. c),
b)
ministerstvo prerušilo konanie podľa § 85 ods. 3 začaté podľa § 85 ods. 1 písm. a) a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nevydáva odporúčania na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody v tomto centre.“.
8.
Desiata časť vrátane nadpisu znie:
„DESIATA ČASŤ
KONTROLA VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A SPRÁVNE DELIKTY
§ 91
Subjekty podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) a c) postupujú pri vykonávaní kontroly opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov;
72) tým nie sú dotknuté kontrolné, preskúmavacie, dozorné alebo dohliadacie oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.
§ 92
(1)
Správneho deliktu sa dopustí akreditovaný subjekt, ktorý poruší povinnosť podľa
a)
§ 83 ods. 5 písm. a), b), e), f) a i) a § 86,
b)
§ 83 ods. 5 písm. c), d), g) a h).
(2)
Ministerstvo za správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) uloží pokutu do 5 000 eur,
b)
odseku 1 písm. b) môže uložiť pokutu do 5 000 eur.
(3)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 2 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, rozsah následkov správneho deliktu, opakované spáchanie toho istého správneho deliktu alebo na spáchanie viacerých správnych deliktov.
(4)
Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Pokuta za správny delikt je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
72) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 345/2022 Z. z.“.
9.
Za § 100ac sa vkladá § 100ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Kontrola úrovne vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a konanie o uložení pokuty za správny delikt podľa § 92 v znení účinnom do 31. októbra 2022, ktoré neboli skončené do 31. októbra 2022, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.“.
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z. , zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z. , zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 45 ods. 2 sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „alebo ministerstvo pri výkone inšpekcie v sociálnych veciach podľa osobitného predpisu47e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47e znie:
47e) Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „kontrolnú činnosť vo veciach sociálnych služieb“.
2.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálna služba,“ vkladajú slová „rodné číslo, ak je pridelené,“.
3.
V § 9 odsek 8 znie:
„(8)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2. Povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby uvedené v prílohe č. 2
a)
I. oblasti 1.15 kritéria sa nevzťahuje na sociálnu službu poskytovanú ambulantnou formou a na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 28, § 41 až 47 a § 52 až 60,
b)
III. oblasti sa nevzťahuje na sociálnu službu poskytovanú terénnou formou a na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 42 až 47, § 52 až 55 a § 57.“.
4.
V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „písm. A“.
5.
Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Neoprávnené poskytovanie sociálnej služby je vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby podľa § 12, ak sa tieto činnosti
a)
poskytujú fyzickej osobe, rodine alebo komunite podľa § 2,
b)
vykonávajú ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu a
c)
vykonávajú bez zápisu do registra, ak sa zápis do registra vyžaduje.
(3)
Za neoprávnené poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 2 sa nepovažuje poskytovanie starostlivosti o deti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre sociálnu službu uvedenú v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b, ak sa táto starostlivosť poskytuje zároveň cieľovej skupine detí, ktoré presahujú vekovú hranicu ustanovenú týmto zákonom, a percentuálny podiel týchto detí presiahne 75 %.“.
6.
V § 64 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slová „prechodný pobyt“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo, ak je pridelené,“.
7.
V § 66 písmeno a) znie:
„a)
identifikačné údaje poskytovateľa sociálnej služby, a to:
1.
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, právna forma a kontaktné údaje, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, druh oprávnenia na podnikanie a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu,
3.
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,“.
8.
V § 68 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).
9.
V § 68 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa u poskytovateľa sociálnej služby vykonáva inšpekcia v sociálnych veciach33d) alebo dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,33e) vyšší územný celok preruší do ich skončenia konanie o výmaze z registra. Ak vyšší územný celok vyzve ministerstvo alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na oznámenie skutočnosti, či sa u poskytovateľa sociálnej služby, o ktorého výmaze z registra sa koná, vykonáva inšpekcia v sociálnych veciach33d) alebo dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,33e) vyšší územný celok preruší od podania výzvy do oznámenia tejto skutočnosti konanie o výmaze z registra.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33d a 33e znejú:
33d) Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33e) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená d) až i).
11.
V § 79 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
12.
V § 79 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
pokute podľa § 101 ods. 3,“.
13.
V § 79 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa bod 2e.
14.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
15.
V § 81 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 65“.
16.
V § 91 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zastavenia činností osobe uvedenej v § 99 ods. 5,“.
17.
V § 91 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 a 102“.
18.
V § 92 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.
19.
V § 94d odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 79 ods. 1 písm. e),
b)
poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
c)
vedenie evidencií v informačnom systéme sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. f),
d)
plnenie úloh správcu informačného systému sociálnych služieb.“.
20.
V § 94d ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) až h).
21.
V § 94d ods. 3 písm. f) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
22.
V § 94d ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,“.
23.
Jedenásta časť vrátane nadpisu znie:
„JEDENÁSTA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 98
(1)
Kontrolnou činnosťou vo veciach sociálnych služieb podľa tohto zákona je kontrola
a)
zariadení zriadených alebo založených obcou alebo vyšším územným celkom v rozsahu pôsobnosti obce podľa § 80 písm. i) a j) a vyššieho územného celku podľa § 81 písm. i) a j),
b)
plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby v rozsahu pôsobnosti vyššieho územného celku podľa § 81 písm. r),
c)
účelnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 10, v rozsahu pôsobnosti vyššieho územného celku podľa § 81 písm. u),
d)
hospodárenia prijímateľa finančného príspevku
1.
podľa § 76, § 77, § 78a ods. 8 a § 78aa ods. 5 v rozsahu pôsobnosti obce podľa § 80 písm. k) až p) a vyššieho územného celku podľa § 81 písm. l) až o) a písm. s) až u),
2.
podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa v rozsahu pôsobnosti ministerstva podľa § 79 ods. 2 písm. b) a d).
(2)
Pri vykonávaní kontroly podľa odseku 1 obec, vyšší územný celok a ministerstvo postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti56) a podľa osobitných predpisov.57) Vykonávaním kontroly podľa odseku 1 nie je dotknutá kontrolná pôsobnosť iných orgánov podľa osobitných predpisov.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
24.
§ 101 znie:
㤠101
(1)
Správneho deliktu v oblasti sociálnych služieb sa poskytovateľ sociálnej služby dopustí, ak
a)
poruší povinnosť podľa § 8 ods. 11,
b)
pri poskytovaní sociálnej služby poruší povinnosti podľa § 9 ods. 1, 4 až 7 a § 10,
c)
nevykoná, nezabezpečí a neutvorí podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorú poskytuje,
d)
pri určovaní úhrady za sociálnu službu nepostupuje podľa § 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu službu neuplatňuje § 73 ods. 1 až 12,
e)
pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1, 2, 6 až 8, 14 až 20.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
poskytovateľ sociálnej služby, ak poruší povinnosť podľa § 105b ods. 2 a 3,
b)
obec, ak poruší povinnosť podľa § 105b ods. 4,
c)
vyšší územný celok, ak poruší povinnosť podľa § 105b ods. 4.
(3)
Ministerstvo uloží za správny delikt podľa odseku 2 pokutu do 2 000 eur.
(4)
Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinnosti podľa odseku 2, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti podľa odseku 2.
(5)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 3 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, rozsah následkov správneho deliktu a opakované spáchanie toho istého správneho deliktu.
(6)
Pokuta za správny delikt je príjmom štátneho rozpočtu.“.
25.
§ 102 sa vypúšťa.
26.
Trinásta časť sa vypúšťa.
Doterajšia štrnásta časť až sedemnásta časť sa označujú ako trinásta časť až šestnásta časť.
27.
V § 105a ods. 2 písm. c) bode 1a. a druhom bode sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
28.
V § 105a ods. 2 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.
29.
V § 105a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
30.
V § 105a sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
ďalšie údaje, ktoré súvisia s poskytovaním finančnej podpory.“.
31.
V § 105a sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
32.
V § 105b ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prvého bodu“ a slovo „februára“ sa nahrádza slovom „apríla“.
33.
V § 105b ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
34.
V § 105b ods. 4 písm. a) sa slovo „februára“ nahrádza slovom „apríla“.
35.
V § 105c ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „rodného čísla,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a adresy miesta poskytovania iného druhu sociálnej služby, ak cieľovou skupinou fyzických osôb, ktorým sa táto sociálna služba poskytuje, sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), a poskytovateľ tejto sociálnej služby požiada príslušný vyšší územný celok o utajenie miesta jej poskytovania“.
36.
V § 105c ods. 4 druhej vete sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
37.
V § 110aq ods. 11 celom texte sa slovo „2022“ nahrádza slovom „2023“.
38.
Za § 110aq sa vkladá § 110ar, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110ar
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
(1)
Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré neboli skončené do 31. októbra 2022, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.
(2)
Konanie o uložení pokuty poskytovateľovi sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, za nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. októbra 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.
(3)
Konanie o pokute za správny delikt, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. októbra 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.
(4)
Ministerstvo do 31. decembra 2022 vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, spolu s dosiahnutou úrovňou kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C v znení účinnom do 31. októbra 2022. Na tieto účely ministerstvo spracúva o osobách podľa § 94d ods. 2 písm. f) až h) v znení účinnom do 31. októbra 2022 osobné údaje podľa § 94d ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2022. Ustanovenie § 110aq ods. 10 sa od 1. novembra 2022 neuplatňuje.“.
39.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 448/2008 Z. z.
Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby

I. Oblasť: PROCEDURÁLNE PODMIENKY

1.1 Kritérium: Účel a obsah poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľovi sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme vypracovanú a zverejnenú strategickú víziu, poslanie a hodnoty, z ktorých vychádza, ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a aktívne ju napĺňa a realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potenciálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnej služby s potrebami prijímateľov sociálnej služby.
1.2 Kritérium: Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby nemôže odoprieť prístup k sociálnej službe fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom, na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia a veku. Každému, kto žiada o poskytnutie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnych služieb, je sociálna služba poskytnutá v súlade so zákonom alebo mu je poskytnuté sociálne poradenstvo o možnostiach zabezpečenia sociálnej služby alebo potrebnej podpory iným subjektom. Žiadnemu prijímateľovi sociálnej služby nie je poskytovaná sociálna služba proti jeho vôli alebo len na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia a veku. Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie.
1.3 Kritérium: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74. Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. Prijatie a poskytovanie sociálnej služby je založené na slobodnom a informovanom rozhodnutí prijímateľa sociálnej služby (vrátane súhlasu so zmluvnými podmienkami upravenými zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb vyjadreného jej podpisom). Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nevyjadrila súhlas s poskytovaním sociálnej služby alebo nepristúpila k podpisu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálne poradenstvo.
1.4 Kritérium: Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby
Štandard: Odborné činnosti vymedzené pre daný druh sociálnej služby sa vykonávajú metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje inovatívne overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborní zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby majú dostatočné a rôznorodé zručnosti a znalosti pri poskytovaní odborných činností určených zákonom pre daný druh sociálnej služby vrátane sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sú o nastavených postupoch a pravidlách informovaní. Podpora prijímateľov pobytovej sociálnej služby a ich rodín, blízkych osôb alebo opatrovníkov je orientovaná na podporu nezávislého života a začlenenie do komunity. Zamestnanci poskytovateľa pobytovej sociálnej služby sú informovaní o dostupnosti a úlohe komunitných služieb a zdrojov na podporu nezávislého života a začlenenia do komunity. Prijímateľom sociálnej služby je sprostredkovaná možnosť konzultovať a využiť podporu iných odborných pracovníkov z príslušných profesií a oblastí, ak si to sami želajú.
1.5 Kritérium: Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby pri poskytovaní všetkých druhov sociálnych služieb. Sociálne služby uvedené v § 26, § 27, § 33 až 40 a § 57 sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby. Každý prijímateľ sociálnej služby má komplexný individuálny plán, ktorý obsahuje jeho ciele (najmä vo fyziologickej, sociálnej, psychickej, kultúrnej a spirituálnej oblasti) a želania, ale aj ciele v oblasti aktivizácie, vzdelávania a zamestnávania, ktoré smerujú k podpore nezávislého života, podpore duševného zdravia alebo k prevencii voči zhoršeniu súčasného stavu. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor na to, aby pri všetkých rozhodnutiach poskytol prijímateľovi potrebnú podporu a rešpektoval jeho preferencie a želania. Poskytovateľ pobytovej sociálnej služby využíva všetky možnosti na uľahčenie prechodu prijímateľa pobytovej sociálnej služby ku komunitnému spôsobu života v prirodzenom prostredí. Individuálny plán reflektuje rozhodnutia a preferencie prijímateľa sociálnej služby v oblasti podpory, efektívne sa realizuje a je pravidelne prehodnocovaný a aktualizovaný prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby tak, aby bol zrozumiteľný prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine a podpornej komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje osobné preferencie prijímateľa sociálnej služby pri výbere kľúčového pracovníka v procese individuálneho plánovania. Počet prijímateľov sociálnej služby, ktorých v procese individuálneho plánovania podporuje a sprevádza jeden kľúčový pracovník poskytovateľa sociálnej služby, zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory.
V procese individuálneho plánovania poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v príprave plánu vopred vyslovených želaní, ktorý špecifikuje starostlivosť, podporu a možnosti nezávislého života podľa preferencií prijímateľa sociálnej služby v situácii, keď mu zdravotný stav v budúcnosti neumožní komunikovať svoje voľby a preferencie.
1.6 Kritérium: Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby a sieťovanie ďalšej podpory
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje každému prijímateľovi sociálnej služby prístup k rôznym druhom aktivizácie, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie prijímateľa a ktorých prostredníctvom môže rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a zručnosti v oblasti zamestnávania, vzdelávania alebo v iných oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote. Rozvoj zručností je prispôsobený osobným preferenciám prijímateľa sociálnej služby, jeho veku, zdravotnému stavu a individuálnym schopnostiam a môže obsahovať aj rozvoj každodenných zručností vrátane úkonov starostlivosti o seba. Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby v založení a rozvíjaní ich podpornej sociálnej siete a udržiavaniu kontaktu s členmi svojej sociálnej siete tak, aby im uľahčil nezávislý život a začlenenie sa do komunity. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje podporu v prepájaní a sieťovaní prijímateľov sociálnej služby, ich rodín a blízkych osôb v súlade s ich predstavami. Poskytovateľ sociálnej služby podporuje alebo zabezpečuje prijímateľom sociálnej služby prepojenie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími podpornými službami v komunite (napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, agentúry podporovaného zamestnávania, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, školy, sociálna poisťovňa, psychoterapie a iné).
1.7 Kritérium: Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne podporuje prijímateľa sociálnej služby pri realizácii jeho práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V prípade potreby zdravotných výkonov, ktoré nie je možné poskytovať v zariadení, má poskytovateľ pobytovej sociálnej služby vypracovaný postup pre zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnej služby. Poskytovateľ pobytovej sociálnej služby zabezpečuje alebo realizuje pravidelné vzdelávanie v oblasti zdravia zamerané najmä na zmierňovanie dopadov socioekonomických determinantov zdravia, poskytovanie informácií a konzultácií o zdravom životnom štýle a správnych hygienických návykoch a preventívne aktivity zamerané na zachytenie chorôb vo včasnom štádiu predovšetkým prostredníctvom skríningu.
1.8 Kritérium: Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia.
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií.
Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých hrozí riziko porušovania základných ľudských práv a slobôd a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb (napríklad rizikový plán).
Pri poskytovaní sociálnej služby má poskytovateľ sociálnej služby určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia. Všetky použitia netelesných a telesných obmedzení je poskytovateľ sociálnej služby povinný hlásiť v súlade s týmto zákonom. Prijímatelia sociálnej služby nie sú vystavení izolácii alebo obmedzujúcim prostriedkom. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje prioritne alternatívne riešenia namiesto používania izolácie alebo obmedzenia a zamestnanci sú vyškolení v deeskalačných technikách, krízovej intervencii, plánovaní rizík a predchádzaniu utrpenia prijímateľov sociálnej služby alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov. Nastavenie deeskalačných techník, techník na zvládanie krízy je realizované a konzultované s prijímateľmi sociálnej služby tak, aby boli identifikované spúšťače a faktory, ktoré môže vnímať prijímateľ sociálnej služby ako nápomocné v predchádzaní kríz. Zároveň je nutné, aby boli definované preferované metódy, techniky a postupy krízovej intervencie. Preferované metódy, techniky a postupy krízovej intervencie identifikované konkrétnym prijímateľom sociálnej služby sú okamžite dostupné pri vzniku krízy a sú súčasťou jeho individuálneho plánu.
1.9 Kritérium: Ochrana pred zlým zaobchádzaním
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má spracované a realizuje preventívne opatrenia a postupy na zabránenie mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu v súlade s čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a ostatným formám zlého zaobchádzania. Zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby zaobchádzajú s prijímateľmi sociálnej služby ľudsky, dôstojne a s úctou. Žiadny prijímateľ sociálnej služby nie je vystavený akejkoľvek forme týrania, ponižujúceho zaobchádzania, zneužívania alebo iným formám zlého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby má prijaté náležité opatrenia, aby nedochádzalo k žiadnym formám týrania, zanedbávania, zneužívania alebo zlého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby pomáha prijímateľom sociálnej služby, ktorí boli týraní, zanedbávaní alebo zneužívaní, získať potrebnú podporu. Voči osobe, o ktorej bolo preukázané, že týra, zneužíva alebo zanedbáva prijímateľov je vyvodená disciplinárna a iná právna zodpovednosť.
1.10 Kritérium: Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (najmä prostredie, starostlivosť, strava a podobne), využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby informuje a sprístupní prijímateľom sociálnej služby mechanizmy/spôsoby nastavené pre vyjadrenie ich názorov a pripomienok k poskytovaniu služieb a ich zlepšovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovanej a zabezpečovanej sociálnej služby. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnou službou prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytovanú sociálnu službu. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť. Poskytovateľ informuje prijímateľov sociálnej služby o postupoch podávania podnetov a sťažností na báze dôvery, taktiež o možnosti využiť pomoc orgánov a inštitúcií, ktoré na základe platných právnych predpisov pôsobia v oblasti ochrany a podpory ľudských práv alebo v oblasti ochrany práva všeobecne. Poskytovateľ sociálnej služby informuje prijímateľov sociálnej služby o možnostiach využiť právne poradenstvo a v prípade záujmu umožní prístup k právnym zástupcom a vytvorí podmienky na stretávanie sa s nimi v súkromí.
1.11 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb a schopností
Štandard: Záujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom, podľa ich individuálnych potrieb a schopností. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby, využíva formy verbálnej komunikácie, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie. Komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania. Poskytovateľ sociálnej služby v zrozumiteľnej forme poskytuje jasné a vyčerpávajúce informácie prijímateľom sociálnej služby a ich blízkym osobám o podpore a starostlivosti a sprostredkúva im informácie o podpore v oblasti zdravia tak, aby im bolo umožnené realizovať slobodné a informované rozhodnutia.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu o poskytovanie sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej dostupnosti a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby odborní zamestnanci ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
1.12 Kritérium: Právo slobodne komunikovať a právo na nenarušovanie osobného priestoru
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby umožní, aby prijímatelia sociálnej služby mohli slobodne a bez cenzúry využívať u poskytovateľa dostupné komunikačné prostriedky (telefón, email a internet). Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľov sociálnej služby na súkromie pri komunikácii. Poskytovateľ sociálnej služby vytvorí podmienky na to, aby prijímatelia sociálnej služby mohli komunikovať v jazyku, ktorý si sami zvolia a sprostredkuje im potrebnú podporu tak, aby mohli vyjadriť svoje potreby a želania. Poskytovateľ sociálnej služby umožní prijímateľom pobytovej sociálnej služby prijímať návštevy v primeranom čase a rešpektuje ich preferencie pri výbere osôb, s ktorými chcú udržiavať kontakt. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby sa môžu voľne pohybovať v objekte poskytovateľa sociálnej služby (mimo priestorov vyhradených výlučne pre personál) tak, aby právo iných osôb na nenarušovanie osobného priestoru nebolo porušené. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby môžu vzájomne komunikovať a stretávať sa vrátane komunikovania a stretávania sa s osobami opačného pohlavia.
1.13 Kritérium: Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby pri napĺňaní ich práva na nezávislý spôsob života v komunite s primeranou podporou. Poskytovateľ sociálnej služby informuje prijímateľov sociálnej služby o možnostiach zabezpečenia finančných prostriedkov nevyhnutných pre nezávislý život v komunite a poskytuje im podporu pri ich získavaní. Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri získaní a udržaní bezpečného, finančne dostupného a prijateľného bývania v komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri využití práva na prístup ku vzdelávaniu, profesijnému rozvoju a získavaniu platených pracovných príležitostí.
Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby v zapojení sa do politického a verejného života a podporuje ich pri uplatňovaní ich volebného práva a účasti v politických, náboženských a spoločenských organizáciách a v organizáciách zastupujúcich záujmy cieľových skupín prijímateľov sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby informuje, sprostredkúva a podporuje prijímateľov sociálnej služby pri využívaní spoločenských, kultúrnych, náboženských a voľnočasových aktivít v komunite, ktoré si sami prijímatelia sociálnych služieb vybrali.
Prijímateľom sociálnej služby sú ponúkané pravidelné a plánované, vekovo vhodné a primerané aktivity v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a aj v komunite.
1.14 Kritérium: Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľov sociálnej služby pri uplatňovaní spôsobilosti na právne úkony alebo im sprostredkuje možnosť iniciovať konanie o prinavrátení spôsobilosti na právne úkony. Zamestnanci zaobchádzajú a komunikujú s prijímateľmi sociálnej služby vždy s rešpektom a úctou, pričom uznávajú ich schopnosť porozumieť informáciám, rozhodovať sa. Podpora pri rozhodovaní a spolupráca s rodinou a dôverníkom je prevažujúci model.
1.15 Kritérium: Dôverník v sociálnych službách
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby, okrem poskytovateľa sociálnej služby poskytovanej ambulantnou formou alebo sociálnej služby uvedenej v § 28, § 41 až 47 a § 52 až 60, umožní prijímateľovi sociálnej služby využiť jeho právo na určenie dôvernej osoby, s ktorou môže konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jej podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych, finančných a ďalších záležitostiach. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje voľbu tejto osoby prijímateľom sociálnej služby a rešpektuje aj autoritu nominovanej podpornej osoby tak, aby boli rozhodnutia prijímateľa sociálnej služby efektívne komunikované a realizované.
II. Oblasť: PERSONÁLNE PODMIENKY

2.1 Kritérium: Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby
Štandard: Zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby sú vyškolení a majú aj písomné informácie o základných ľudských právach a slobodách, sú oboznámení s národnými a medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardmi. Odborní zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby majú dostatočné a rôznorodé zručnosti a znalosti v poskytovaní sociálnej služby, poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sú informovaní, vzdelávaní a podporovaní v oblasti ľudských práv a slobôd.
2.2 Kritérium: Štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady na ich plnenie sú v súlade s § 84. Počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám.
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnej služby. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnej služby, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.
2.3 Kritérium: Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Štandard: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu jeho pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu tohto plánu.
2.4 Kritérium: Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
Štandard: Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne naplňovanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnej služby a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnej služby a efektívne využívanie ekonomických zdrojov. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný pre každého odborného zamestnanca písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie (ďalej len „individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca“). Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz za dva roky. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
2.5 Kritérium: Program supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31, § 32, § 33, § 34 až 41, § 52 až 55 a § 57 má písomne vypracovaný program supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni externej supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou alebo individuálnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje priebežne počas roka pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.
III. Oblasť: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

3.1 Kritérium: Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové, technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
Štandard: Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť hygienickými zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú druhu, poslaniu a účelu sociálnej služby, počtu a potrebám prijímateľov sociálnej služby a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.
Priestory poskytovateľa sociálnej služby sú v dobrom technickom stave, sú prístupné pre všetky osoby v zmysle univerzálneho navrhovania. Osvetlenie priestorov poskytovateľa sociálnej služby, vykurovanie a vetranie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hygienické zariadenia umožňujú dostatok súkromia a sú oddelené pre mužov a pre ženy. Prijímatelia sociálnej služby majú nepretržitý prístup k hygienickým zariadeniam. Prijímatelia sociálnej služby s telesným postihnutím/imobilizačným syndrómom majú zabezpečený, prispôsobený a bezbariérový prístup k hygienickým zariadeniam.
3.2 Kritérium: Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru.
Štandard: Priestory určené na bývanie poskytujú prijímateľom pobytovej sociálnej služby dostatočný životný priestor v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a umožňujú mu realizovať jeho právo na nenarušovanie osobného priestoru. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby (okrem sociálnej služby poskytovanej v nocľahárni) si môžu samostatne uzamykať izby, okrem prípadu, ak by podľa individuálneho plánu prijímateľa uplatnenie tohto práva predstavovalo ohrozenie života alebo zdravia prijímateľa. Muži, ženy, deti a seniori majú k dispozícii oddelené spálne s výnimkou partnerov, rodičov a detí. Prijímatelia sociálnej služby si určujú slobodne harmonogram dňa. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby si môžu uschovávať osobné veci a majú dostupný vlastný uzamykateľný priestor na ich uloženie.
3.3 Kritérium: Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje ich potrebám a preferenciám
Štandard: Strava a nezávadná pitná voda sú k dispozícii v dostatočnom množstve, v dobrej kvalite a sú primerané kultúrnym preferenciám, zdravotným potrebám a požiadavkám prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Strava sa pripravuje za primeraných podmienok a priestory pre stravovanie sú kultúrne, vhodné a odrážajú stravovacie zvyklosti v komunite. Prijímatelia pobytovej sociálnej služby nosia vlastné oblečenie a obuv, ktoré vyhovuje ich potrebám a osobným preferenciám. Ak si prijímatelia pobytovej sociálnej služby nevedia alebo nemôžu zabezpečiť oblečenie a obuv, je im zabezpečené oblečenie a obuv, ktoré zodpovedá ich potrebám a osobným preferenciám vrátane kultúrnych, a je vhodné pre dané ročné obdobie a vykonávané aktivity.
3.4 Kritérium: Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stimulujúce prostredie priaznivé pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby. Dispozícia objektov poskytovateľa sociálnej služby vedie k interakcii medzi prijímateľmi sociálnej služby a zamestnancami, medzi prijímateľmi sociálnej služby a návštevníkmi a medzi prijímateľmi sociálnej služby navzájom. Poskytovateľ sociálnej služby má špecificky navrhnuté priestory/miestnosti pre voľnočasové aktivity prijímateľov sociálnej služby.
3.5 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov. Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom s výnimkou darov nepatrnej hodnoty, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru.
“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 4 až 13 a čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 22 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Trestný poriadok.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
13)
§ 12 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
§ 101 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 345/2022 Z. z.
16)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 12 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok.