344/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

344
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. augusta 2022,
o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. ae) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 230/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)
Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú
a)
stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu,
b)
odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu,
c)
stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu.
(2)
Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa nakladá so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.
§ 2
Minimálny rozsah zmluvných podmienok
[k § 77 ods. 3 písm. d) zákona]
Rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej
a)
druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať,
b)
spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa,
c)
plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, a
d)
oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu.
§ 3
Požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií
[k § 17 ods. 1 písm. n) zákona]
(1)
Pri prevádzkovaní stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje počas celej doby prevádzky splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z týchto dokladov:
a)
vyhlásenie o parametroch1) vypracované na základe certifikátu zhody systému riadenia výroby vydaného podľa osobitného predpisu,2)
b)
SK vyhlásenie o parametroch3) vypracované na základe SK certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu vydaného podľa osobitného predpisu4) alebo
c)
nepovinný certifikát na výrobok neuvedený v osobitnom predpise5) vydaný podľa podnikovej normy, technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(2)
Pri prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 na každom mieste prevádzky a počas celej doby prevádzky na uvedenom mieste.
(3)
Činnosť prevádzky zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorá preukáže splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov podľa odseku 1 sa považuje za recykláciu v súlade s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona.
§ 4
Technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie
stavebných odpadov a odpadov z demolácií
[k § 17 ods. 1 písm. o) zákona]
Pri prevádzke mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje počas činnosti zariadenia v intraviláne obce aj plnenie
a)
prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitného predpisu,6)
b)
všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa osobitného predpisu.7)
§ 5
Špecifické požiadavky na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie ako vedľajší produkt
[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona]
(1)
Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak je vykonaný podrobný geologický prieskum územia,8) ktorého súčasťou sú odbery a analýzy zeminy realizované nezávislým akreditovaným subjektom,9) ktoré spĺňajú limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa osobitného predpisu9) a územie, na ktorom sa uskutočňujú stavebné práce, nie je súčasťou lokality registrovanej v informačnom systéme environmentálnych záťaží.
(2)
Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak nebol uplatnený postup podľa odseku 1, len ak je deklarované, že spĺňajú na základe odberu a analýzy uskutočneného nezávislým akreditovaným subjektom limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál je vedľajším produktom, musí obsahovať najmenej
a)
identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri
1.
fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
2.
právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
b)
oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu fotokópiou dokladu v prílohe,
c)
identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej číslo parcely, adresa a špecifikácia stavby,
d)
druh a množstvo vedľajšieho produktu, ku ktorému sa údaje vzťahujú,
e)
výsledky analýz podľa odseku 1 alebo splnenie podmienky podľa odseku 2.
§ 6
Špecifické požiadavky na odstránenú asfaltovú zmes pre zaradenie ako vedľajší produkt
[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona]
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
asfaltovou zmesou homogénna zmes zložená z prírodného alebo umelého kameniva, plniva, cestného alebo modifikovaného asfaltového spojiva a ďalších prísad, prímesí a zložiek, ktoré sa používajú na jej výrobu,
b)
odstránenou asfaltovou zmesou asfaltová zmes získaná z odfrézovaných alebo iným spôsobom odstránených asfaltových vrstiev pozemných komunikácií, dopravných a iných plôch.
(2)
Odstránenú asfaltovú zmes je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak je k dispozícii dokumentácia, ktorá obsahuje najmenej vyhlásenie o parametroch asfaltovej zmesi, ktorá je použitá pri výstavbe.
(3)
Odstránenú asfaltovú zmes, inú ako podľa odseku 2, je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak spĺňa, že
a)
nie je znečistená inou látkou ako tou, ktorá sa používa na jej výrobu, aplikáciu, alebo pri bežnej prevádzke; toto znečistenie je prípustné, ak neohrozuje možnosť využitia odstránenej asfaltovej zmesi bežným spôsobom,
b)
nie je znečistená dechtom,
c)
sú uskutočnené reprezentatívne odbery vzoriek a následné analýzy parametrov nezávislým akreditovaným subjektom.
(4)
Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že odstránená asfaltová zmes je vedľajším produktom musí obsahovať najmenej
a)
identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri
1.
fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
2.
právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
b)
oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu fotokópiou dokladu v prílohe,
c)
identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej číslo pozemnej komunikácie a kilometer, adresu miesta odstránenia alebo špecifikáciu stavby,
d)
množstvo vedľajšieho produktu, ku ktorému sa údaje vzťahujú,
e)
vyhlásenie o parametroch použitej asfaltovej zmesi z výstavby pri postupe podľa odseku 2,
f)
protokol o uskutočnenom vzorkovaní a o laboratórnych skúškach alebo ich fotokópia pri postupe podľa odseku 3. 
§ 7
Špecifické požiadavky na odstránené stavebné materiály pre zaradenie ako vedľajší produkt
[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona]
(1)
Odstránené stavebné materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nie sú znečistené nebezpečnými látkami, je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak spĺňajú, že
a)
ide o prírodnú látku alebo vec, ktorá je oddelená od stavby, ktorej je pôvodne súčasťou,
b)
pri ich ďalšom použití sa nevyžaduje overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku,4) ani nie je určeným výrobkom,11)
c)
sú následne po odstránení priamo použiteľné ako nekonštrukčné časti stavby.
(2)
Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že odstránený stavebný materiál je vedľajším produktom obsahuje najmenej
a)
druh a množstvo vedľajšieho produktu,
b)
identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej v rozsahu adresa miesta a špecifikácia stavby,
c)
identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri
1.
fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
2.
právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa,
d)
oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu alebo o jeho potrebe fotokópiou dokladu v prílohe.
§ 8
Obsah ohlásenia
[k § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona]
(1)
Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vrátane fotodokumentácie.
(2)
Ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie.
§ 9
Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.12)
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Budaj v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
Odstránené stavebné materiály, stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré sa
oddelene zhromažďujú

1.
Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné na účely plnenia cieľov podľa prílohy č. 3 časti VI. zákona pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať:
a)
podlahové konštrukcie,
b)
sanitárna technika,
c)
sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu),
d)
drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami,
e)
dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov,
f)
betónové konštrukcie,
g)
tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky,
h)
strešné škridle,
i)
keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika,
j)
asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami,
k)
zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami,
l)
štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami,
m)
sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami,
n)
konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky,
o)
plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) – okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.,
p)
plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC,
q)
penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky,
r)
minerálna vlna, ktorá neobsahuje nebezpečné látky.
2.
Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:
a)
nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál,
b)
odstránená asfaltová zmes,
c)
odstránené stavebné materiály.
3.
Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami:
a)
izolačné materiály s obsahom azbestu,
b)
stavebné materiál s obsahom azbestu,
c)
sklo, plasty a drevo, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami,
d)
asfaltová zmes – katalógové číslo 17 03 01,
e)
zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami,
f)
štrk zo železničného zvršku znečistený nebezpečné látky,
g)
penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami,
h)
minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami,
i)
iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami,
j)
stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami,
k)
stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť,
l)
stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB,
m)
zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistené nebezpečnými látkami,
n)
iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými látkami,
o)
stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené,
p)
škvara obsahujúca alebo znečistená nebezpečnými látkami,
q)
elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami),
r)
chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení aj s čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi,
s)
materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné ako asfaltové zmesi uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01,
t)
stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
1)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 21. 2. 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky (Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. 3. 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011) v platnom znení.
3)
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
4)
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky 237/2009 Z. z.
7)
Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
Príloha č. 1 a 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky 26/2021 Z. z.
10)
Napríklad § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
12)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).