34/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

34
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. februára 2022,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov sa mení takto:
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

P. č. Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov číselníka
1. 1.3.158.00165387.100.10.3 Stav kategorizácie
2. 1.3.158.00165387.100.10.9 Povolenie viacnásobnej preskripcie
3. 1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov
4. 1.3.158.00165387.100.10.30 Okolnosti merania krvného tlaku
5. 1.3.158.00165387.100.10.35 Druh očkovaní
6. 1.3.158.00165387.100.10.58 Druhy nežiaducich reakcií
7. 1.3.158.00165387.100.10.66 Typy krvných skupín
8. 1.3.158.00165387.100.10.67 Typ platiteľa zdravotného poistenia
9. 1.3.158.00165387.100.10.68 Dôvod ukončenia zdravotného poistenia
10. 1.3.158.00165387.100.10.77 Typ zdravotného poistenia
11. 1.3.158.00165387.100.10.91 Spôsob úhrady za dietetické potraviny
12. 1.3.158.00165387.100.10.92 Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôcky
13. 1.3.158.00165387.100.10.93 Typ vzorky alebo biologického materiálu
14. 1.3.158.00165387.100.10.96 Skupiny limitov dietetických potravín
15. 1.3.158.00165387.100.10.104 Spôsob úhrady za liek
16. 1.3.158.00165387.100.10.112 Skratky výrobcov dietetických potravín
17. 1.3.158.00165387.100.10.114 Typy doplňujúcich informácií
18. 1.3.158.00165387.100.10.115 Anatomické miesta
19. 1.3.158.00165387.100.10.117 Fázy menštruačného cyklu
20. 1.3.158.00165387.100.10.118 Kategória výsledku laboratórneho vyšetrenia
21. 1.3.158.00165387.100.10.121 Spôsob odberu laboratórnej vzorky
22. 1.3.158.00165387.100.10.122 Transportné obaly laboratórnej vzorky
23. 1.3.158.00165387.100.10.123 Urgentnosť vyšetrenia
24. 1.3.158.00165387.100.10.126 Druh zdravotníckych pomôcok a implantátov
25. 1.3.158.00165387.100.10.132 Metódy merania krvného tlaku
26. 1.3.158.00165387.100.10.145 Aplikačná forma dietetickej potraviny
27. 1.3.158.00165387.100.10.157 Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýl
28. 1.3.158.00165387.100.10.158 Alergény
29. 1.3.158.00165387.100.10.159 Prejavy nežiaducich reakcií
30. 1.3.158.00165387.100.10.171 Spôsoby určenia dátumu pôrodu
31. 1.3.158.00165387.100.10.211 Merná jednotka zdravotníckej pomôcky
32. 1.3.158.00165387.100.10.248 Mikroorganizmus
33. 1.3.158.00165387.100.10.37 Typ odbornej činnosti
34. 1.3.158.00165387.100.10.32 Charakter očkovania
35. 1.3.158.00165387.100.10.36 Typ očkovania
36. 1.3.158.00165387.100.10.116 Dôvod nevykonania očkovania
37. 1.3.158.00165387.100.10.120 Reakcie po očkovaní
38. 1.3.158.00165387.100.10.4 Stav registrácie
39. 1.3.158.00165387.100.10.10 Skupina omamných a psychotropných látok
40. 1.3.158.00165387.100.10.13 Lieková forma
41. 1.3.158.00165387.100.10.22 Typ liekového upozornenia
42. 1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém
43. 1.3.158.00165387.100.10.90 Spôsob podania
44. 1.3.158.00165387.100.10.94 Viazanosť na lekársky predpis
45. 1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov
46. 1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok
47. 1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov
48. 1.3.158.00165387.100.10.164 Originalita lieku
49. 1.3.158.00165387.100.10.197 Skupiny liekovej formy
50. 1.3.158.00165387.100.10.198 Farmaceutická surovina
51. 1.3.158.00165387.100.10.201 Typ doplňujúceho údaja kontraindikácie
52. 1.3.158.00165387.100.10.202 Hodnotenie interakcie
53. 1.3.158.00165387.100.10.203 Hodnotenie kontraindikácie
54. 1.3.158.00165387.100.10.204 Kvalita zdroja
55. 1.3.158.00165387.100.10.206 Typ dávkovania
56. 1.3.158.00165387.100.10.207 Typ doplňujúceho údaja interakcie
57. 1.3.158.00165387.100.10.208 Typ liekovej alergie
58. 1.3.158.00165387.100.10.209 Závažnosť varovania interakcie
59. 1.3.158.00165387.100.10.212 Trieda zdravotníckej pomôcky
60. 1.3.158.00165387.100.10.237 Indikácia
61. 1.3.158.00165387.100.10.24 Zoznam zdravotníckej techniky
62. 1.3.158.00165387.100.10.25 Zoznam diagnóz
63. 1.3.158.00165387.100.10.27 Funkcia zdravotníckeho pracovníka
64. 1.3.158.00165387.100.10.29 Typ kontaktnej osoby
65. 1.3.158.00165387.100.10.31 Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácie
66. 1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť
67. 1.3.158.00165387.100.10.38 Druh zariadenia v zdravotníctve
68. 1.3.158.00165387.100.10.39 Odborné zameranie v zariadení
69. 1.3.158.00165387.100.10.40 Zdravotnícke povolanie
70. 1.3.158.00165387.100.10.41 Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve
71. 1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky
72. 1.3.158.00165387.100.10.87 Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku
73. 1.3.158.00165387.100.10.95 Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
74. 1.3.158.00165387.100.10.119 Typ platiteľa za laboratórne vyšetrenie
75. 1.3.158.00165387.100.10.149 Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie v zdravotníctve
76. 1.3.158.00165387.100.10.151 Právny vzťah zdravotníckeho pracovníka
77. 1.3.158.00165387.100.10.155 Typ indikátora kvality
78. 1.3.158.00165387.100.10.156 Oblasti indikátora kvality
79. 1.3.158.00165387.100.10.188 Základná jednotka pre zdravotnícku informatiku
80. 1.3.158.00165387.100.10.189 Typ jednotky pre zdravotnícku informatiku
81. 1.3.158.00165387.100.10.190 Predpona pre zdravotnícku informatiku
82. 1.3.158.00165387.100.10.191 Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatiku
83. 1.3.158.00165387.100.10.213 Typ identifikačného predmetu
84. 1.3.158.00165387.100.10.222 Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
85. 1.3.158.00165387.100.10.223 Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
86. 1.3.158.00165387.100.10.225 Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolania
87. 1.3.158.00165387.100.10.226 Zaradenie do evidenčného počtu
88. 1.3.158.00165387.100.10.228 Titul pred menom zdravotníckeho pracovníka
89. 1.3.158.00165387.100.10.229 Titul za menom zdravotníckeho pracovníka
90. 1.3.158.00165387.100.10.230 Profesijný titul zdravotníckeho pracovníka
91. 1.3.158.00165387.100.10.231 Druh licencie zdravotníckeho pracovníka
92. 1.3.158.00165387.100.10.232 Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencie
93. 1.3.158.00165387.100.10.235 Typ odborného zástupcu v zdravotníctve
94. 1.3.158.00165387.100.10.236 Typ zákonného zástupcu
95. 1.3.158.00165387.100.10.245 Zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia
96. 1.3.158.00165387.100.10.249 Dostupnosť lieku v Slovenskej republike
97. 1.3.158.00165387.100.10.250 Dostupnosť lieku v lekárni
98. 1.3.158.00165387.100.10.251 Spôsob platby
99. 1.3.158.00165387.100.10.252 Spôsob doručenia
100. 1.3.158.00165387.100.10.253 Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamu
101. 1.3.158.00165387.100.10.254 Typ klinického údaja
102. 1.3.158.00165387.100.10.255 Sesterské diagnózy
103. 1.3.158.00165387.100.10.256 Modalita zobrazovacieho vyšetrenia
104. 1.3.158.00165387.100.10.257 Dôvod prístupu k zdravotnej dokumentácií
105. 1.3.158.00165387.100.10.259 Spôsob zaradenia zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania
106. 1.3.158.00165387.100.10.260 Spôsob ukončenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
107. 1.3.158.00165387.100.10.261 Typ prihlasovateľa zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania
108. 1.3.158.00165387.100.10.262 Dôvod prerušenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v odbore
109. 1.3.158.00165387.100.10.263 Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
110. 1.3.158.00165387.100.10.264 Typ dokladu o získanej odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
111. 1.3.158.00165387.100.10.265 Dôvod pracovnej neschopnosti
112. 1.3.158.00165387.100.10.267 Vitalita
113. 1.3.158.00165387.100.10.323 Objednávanie – dôvod ukončenia
114. 1.3.158.00165387.100.10.324 Objednávanie – vyšetrenie
115. 1.3.158.00165387.100.10.325 Dohody o zastupovaní
116. 1.3.158.00165387.100.10.326 Dohody o zdravotnej starostlivosti
Príloha č. 2
k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
PREBERANÉ ČÍSELNÍKY

P. č. Kód číselníka Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov
1. CL000056 1.3.158.00165387.100.10.42 Právna forma organizácie
2. CL000023 1.3.158.00165387.100.10.43 Regionálna štatistická územná jednotka 3 – kraj
3. CL000024 1.3.158.00165387.100.10.44 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres
4. CL000025 1.3.158.00165387.100.10.45 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec
5. CL000086 1.3.158.00165387.100.10.51 Krajina OSN
6. CL004001 1.3.158.00165387.100.10.53 Identifikátor
7. CL004004 1.3.158.00165387.100.10.54 Príbuzenský stav
8. CL003003 1.3.158.00165387.100.10.55 Pohlavie
9. CL004002 1.3.158.00165387.100.10.56 Rodinný stav
10. CL004003 1.3.158.00165387.100.10.57 Existenčný stav
11. CL000063 1.3.158.00165387.100.10.59 Titul za menom
12. CL010109 1.3.158.00165387.100.10.63 Typ zainteresovanej osoby
13. CL010139 1.3.158.00165387.100.10.75 Druh adresy
14. CL004005 1.3.158.00165387.100.10.76 Typ telefónneho čísla
15. CL000062 1.3.158.00165387.100.10.86 Titul pred menom
16. 1.3.158.00165387.100.10.150 PSČ
17. CL010138 1.3.158.00165387.100.10.205 Jednotka meny
18. CL005205 1.3.158.00165387.100.10.239 Ekonomická činnosť
19. CL010010 1.3.158.00165387.100.10.240 Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010
20. 0036 1.3.158.00165387.100.10.241 Druh vlastníctva
21. 0069 1.3.158.00165387.100.10.242 Orgány ústrednej štátnej správy
22. CL010136 1.3.158.00165387.100.10.243 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
23. 1.3.158.00165387.100.10.244 Fakulty
24. 140 1.3.158.00165387.100.10.266 Stupeň dosiahnutého vzdelania
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.