337/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
ZÁKON
z 5. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 395/2009 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 83/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj použiť symbol zapísaného označenia pôvodu výrobku uvedený v prílohe č. 2; to sa nevzťahuje na poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok a liehovinu.“.
2.
V § 12 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem § 6 ods. 1 a 2“.
3.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Zapísané zemepisné označenie výrobku je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku podľa § 15.
(3)
Osoba podľa odseku 2 môže na výrobku uviesť údaj, že ide o zapísané zemepisné označenie výrobku, ako aj použiť symbol zapísaného zemepisného označenia výrobku uvedený v prílohe č. 3; to sa nevzťahuje na poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok a liehovinu.“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, za ktorú sa vkladajú prílohy č. 2 a 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.