335/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

335
ZÁKON
z 5. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 78 odsek 1 znie:
„(1)
Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
a)
paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok,
b)
za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci nebol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
c)
za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
d)
za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.“.
2.
V § 78 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, určí sadzbu preddavku na poplatok v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram, liter alebo dm3 komunálnych odpadov.
(3)
Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa odseku 1 alebo sadzbu preddavku na poplatok podľa odseku 2, uplatní sa dolná hodnota sadzby poplatku podľa odseku 1 písm. a).“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3.
V § 78 ods. 4 sa za slovo „súčet“ vkladá slovo „predpokladaných“.
4.
V § 78 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
5.
V § 78 ods. 5 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „neváženom“, slovo „výšky“ sa nahrádza slovom „sadzby“ a slová „písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
6.
V § 79 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Obec môže v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností určiť
a)
paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok,
b)
poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
c)
poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu,
d)
poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
e)
poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu.
(2)
Paušálny poplatok podľa odseku 1 písm. a) obec vypočíta ako
a)
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať; ak obec určila paušálnu sadzbu poplatku v sume za kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu kalendárnych dní poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období,
b)
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c); ak obec určila paušálnu sadzbu poplatku v sume za kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu kalendárnych dní poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období.“.
7.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa odseku 1 písm. b) sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(7)
Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu podľa odseku 1 písm. c) sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(8)
Poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa odseku 1 písm. d) sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a odváženého množstva drobného stavebného odpadu v kilogramoch.“.
8.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79a
Určenie poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu
(1)
Ak je v obci, jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec určí v zdaňovacom období preddavok na poplatok ako súčin sadzby preddavku na poplatok podľa § 78 ods. 2, frekvencie odvozov a nosnosti alebo objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
(2)
Obec pri zúčtovaní preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu postupuje podľa odsekov 3 až 6.
(3)
Obec vedie evidenciu skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu vyjadreného v kilogramoch za každé zdaňovacie obdobie a za každú zbernú nádobu, ktorá je zapojená do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu.
(4)
Obec po skončení zdaňovacieho obdobia spočíta všetky náklady súvisiace s činnosťami a nákladmi podľa § 77 ods. 1 a 9 v eurách (ďalej len „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“), ktoré obci vznikli v príslušnom zdaňovacom období.
(5)
Ak je na území celej obce zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu, a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku podľa § 83 ods. 2 za predpokladu ich splnenia poplatníkom. Výsledná suma podľa tretej vety sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Postup podľa § 98a ods. 4 sa použije, len ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie.
(6)
Ak je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu len v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území obce, alebo len pre niektorých poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu zapojenú do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Pre zúčtovanie váženého množstvového zberu komunálneho odpadu obec ďalej postupuje podľa odseku 5 tretej až siedmej vety.“.
9.
§ 81 vrátane nadpisu znie:
㤠81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1)
Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím poplatok podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri neváženom množstvovom zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo neváženom množstvovom zbere komunálnych odpadov môže obec poplatok vyrubiť rozhodnutím alebo všeobecne záväzným nariadením určí spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území, pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený nevážený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo nevážený množstvový zber komunálnych odpadov, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti.
(2)
Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím preddavok na poplatok podľa § 79a ods. 1 na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom použije sadzbu preddavku na poplatok platnú na príslušné zdaňovacie obdobie a zohľadní skutočnosti rozhodujúce pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 ods. 2 platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak má oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť viacero poplatníkov a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí preddavok na poplatok každému z nich do výšky ich podielu na preddavku na poplatok z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti. Súčasne obec v tomto rozhodnutí môže zúčtovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi obce na činnosti nakladania s odpadom prepočítanými na poplatníka podľa § 79a ods. 5 a 6 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok rozhodnutím najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia a najneskôr do dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok zúčtuje. Ak vznikne záporný rozdiel na poplatku podľa § 79a ods. 5, obec vyrubí záporný rozdiel na poplatku rozhodnutím spolu s preddavkom na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie. Vyrubený preddavok na poplatok spolu so záporným rozdielom na poplatku po zúčtovaní preddavku na poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri dohode poplatníkov obec vyrubí preddavok na poplatok a zúčtuje preddavok na poplatok rozhodnutím za všetkých poplatníkov v celkovej sume zástupcovi alebo správcovi určenému spoluvlastníkmi.
(3)
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku alebo preddavku na poplatok rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4)
Ak zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2, nie je po zániku poplatkovej povinnosti povinný platiť preddavok na poplatok podľa § 79a ods. 1; obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok podľa odseku 2 najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkovi, ktorému zanikne poplatková povinnosť, vznikne po zúčtovaní preddavku na poplatok kladný rozdiel na poplatku, obec kladný rozdiel na poplatku vráti v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2; obec postup podľa § 98a ods. 4 neuplatní.
(5)
Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(6)
Obec môže určiť platenie preddavku na poplatok podľa § 79 ods. 1 písm. e) po zohľadnení kladného alebo záporného rozdielu na poplatku v najmenej dvoch rovnomerných sumách. Sumy preddavku na poplatok sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje preddavok na poplatok. Poplatník môže vyrubený preddavok na poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený vo viacerých sumách, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej sumy.“.
10.
V § 82 ods. 1 sa za slová „vráti poplatok“ vkladajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c)“.
11.
V § 82 ods. 2 prvej vete sa za slovo „poplatok“ vkladajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c)“.
12.
V § 82 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.“.
13.
V § 82 ods. 5 sa za číslo „2“ vkladajú slová „a § 83 ods. 2“ a číslo „90“ sa nahrádza číslom „30“.
14.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku alebo sadzby preddavku na poplatok v súlade s § 78 ods. 1 a 2, hodnotu koeficientu, ak má ustanovenú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. a), pri neváženom množstvovom zbere podľa § 79 ods. 1 písm. b) a c) a pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného odpadu podľa § 79 ods. 1 písm. d) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať, a doklady, ktoré má poplatník predložiť pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti. Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť súčasne viacero sadzieb poplatku v členení podľa § 78 ods. 1 písm. a) až d).“.
15.
V § 83 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú všeobecne záväzným nariadením,11) považuje sa nárok za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice poplatníka.“.
16.
V § 83 ods. 3 sa vypúšťajú slová „množstvový zber“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu alebo vážený množstvový zber komunálneho odpadu“.
17.
Za § 104m sa vkladá § 104n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
(1)
Ak poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2022, postupuje sa podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022.
(2)
Obec vyrubí prvýkrát preddavok na poplatok podľa § 81 ods. 2 v zdaňovacom období nasledujúcom po 31. októbri 2022.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.