318/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2022 do 28.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

318
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 22. septembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. a), c), d), e), g), k), m), q), t), u), v), y), z), aa), ab) a ac) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., vyhlášky č. 371/2016 Z. z., vyhlášky č. 181/2020 Z. z., a vyhlášky č. 424/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) dvanásty bod znie:
„12.
identifikačným číslom, označeným skratkou EIC, šestnásťmiestny kód prideľovaný podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, vydávaný lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel alebo ním splnomocnenou osobou,“.
2.
V § 2 písm. a) pätnásty bod znie:
„15.
maximálnou rezervovanou kapacitou v mieste pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré je odberným miestom, maximálna hodnota výkonu, ktorý prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje užívateľovi sústavy na pripojenie a ktorú užívateľ distribučnej sústavy nesmie prekročiť, pričom na napäťovej úrovni
15.1.
vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy,
15.2.
nn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota hlavného ističa v ampéroch; pre odberné miesta na napäťovej úrovni nn vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dohodnutá v nižšej hodnote, ako je maximálna rezervovaná kapacita,“.
3.
V § 2 písm. a) sa za bod 15. dopĺňajú nové body 16. a 17., ktoré znejú:
„16.
maximálnou rezervovanou kapacitou v mieste pripojenia do sústavy, ktoré je odovzdávacím miestom, kapacita, ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje užívateľovi sústavy v odovzdávacom mieste a ktorú užívateľ sústavy nesmie prekročiť, pričom jej hodnota je rovnaká ako celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia alebo sústavy zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, ak sa jej hodnota neurčuje podľa osobitného predpisu;3aa) prevádzkovateľ sústavy a užívateľ sústavy v odovzdávacom mieste sa môžu zmluvne dohodnúť aj na inej hodnote maximálnej rezervovanej kapacity, pričom takto zmluvne dohodnutá hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre zariadenie alebo sústavu zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, zodpovedá technicky dosiahnuteľnému výkonu, ktorý je možné dodať do sústavy,
17.
maximálna rezervovaná kapacita v mieste pripojenia do sústavy, ktoré je súčasne odberným miestom aj odovzdávacím miestom, sa určuje podľa pätnásteho a šestnásteho bodu samostatne pre odbernú časť a samostatne pre odovzdávaciu časť,“.
Doterajšie body 16. až 43. sa označujú ako body 18. až 45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) § 27 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
4.
V § 2 písm. a) tridsiatydeviaty bod znie:
„39.
vydavateľom identifikačných čísel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území splnomocnený združením prevádzkovateľov prideľovať a evidovať identifikačné čísla (EIC) podľa štandardu združenia prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverený organizátor krátkodobého trhu s elektrinou; lokálny vydavateľ identifikačných čísel určuje postup pri určovaní identifikačných čísel (EIC) odberných miest a odovzdávacích miest podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,“.
5.
V § 5 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom. Ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu požadovanú novým užívateľom distribučnej sústavy.
(10)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy bez navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu.“.
7.
V § 7 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Jednotná technická špecifikácia pre výmenu údajov ďalej upravuje procesy, výmenu dát a fakturáciu súvisiacu s dodávkou poslednej inštancie.“.
8.
V § 7 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „V lehote najneskôr päť pracovných dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie alebo účinnosťou rámcovej distribučnej zmluvy dodávatelia elektriny vykonajú kontrolu funkčnosti nových komunikačných protokolov podľa novej technickej špecifikácie; prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav pri kontrole poskytnú dodávateľom elektriny potrebnú súčinnosť.“.
9.
V § 8 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zachovanie hodnoty preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie, v ktorom predpokladá porovnateľnú spotrebu elektriny ako v predchádzajúcom zúčtovacom období, až do návrhu zmeny preddavkových platieb.“.
10.
V § 8 ods. 5 posledná veta znie: „Zachovanie rozpisu preddavkových platieb alebo zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi elektriny v domácnosti.“.
11.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak počas kalendárneho roka koncový odberateľ elektriny požiada dodávateľa elektriny o uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo dodatku k existujúcej zmluve o dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom určenú pre odberateľov elektriny, ktorí sú zraniteľnými odberateľmi,15aa) koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti poskytne dodávateľovi elektriny údaje o histórii spotreby elektriny v odberných miestach za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je nižšia ako 30 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny mimo domácnosti je podmienkou dodávky elektriny zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby ich preukázania sa koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:
15aa) § 2 písm. k) tretí a štvrtý bod zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
13.
V § 14 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:
„(1)
V jednotnom registri EIC kódov, ktorý je vedený v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, sa evidujú tieto typy identifikačných čísiel:
a)
EIC kód typu X na označenie účastníkov trhu s elektrinou,
b)
EIC kód typu Y na označenie bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, sústavy, priameho vedenia, bilančnej oblasti,
c)
EIC kód typu W na označenie zariadenia na výrobu elektriny, generátora zariadenia na výrobu elektriny, rozhrania sústav, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a sústavy, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a priameho vedenia, virtuálneho prepojenia odberných miest a odovzdávacích miest na výpočet koncovej spotreby,
d)
EIC kód typu Z na označenie meracích bodov alebo virtuálnych meracích bodov vrátane odberných miest a odovzdávacích miest, strát elektriny v sústave a entít priradených generátoru alebo zariadeniu na výrobu elektriny.
(2)
Každému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvný vzťah, pridelí identifikačné číslo EIC organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou eviduje ku každému identifikačnému číslu EIC účastníka trhu s elektrinou všetky identifikačné čísla EIC jeho odberných miest a odovzdávacích miest.“.
Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 11.
14.
V § 17 odsek 13 znie:
„(13)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
predbežné denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná denne do 10:30 h za predchádzajúci deň na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, náhradných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C a hodnôt strát v sústave; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 h,
b)
denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 10:30 h druhého pracovného dňa po ukončení obchodného dňa na báze hodnôt predbežného denného zúčtovania odchýlok korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 h,
c)
dekádne zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do troch pracovných dní od ukončenia prvej dekády, do troch pracovných dní od ukončenia druhej dekády a do troch pracovných dní od ukončenia mesiaca na báze hodnôt denného zúčtovania odchýlok korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky dekádneho vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia,
d)
mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, skutočných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C a hodnôt strát elektriny v sústave korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky mesačného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia,
e)
konečné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca na báze hodnôt pre mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť korigované na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky konečného mesačného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia.“.
15.
V § 17 odsek 22 znie:
„(22)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou platbu podľa odseku 8, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry.“.
16.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v minútovom rozlíšení“.
17.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vypracuje technickú špecifikáciu na výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia“), ktorá upravuje spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania informácií účastníkov trhu s elektrinou a potrebných dát v súvislosti s trhovými procesmi, fakturáciou a poskytovaním nameraných údajov.
(8)
Technická špecifikácia je záväzná pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a účastníka trhu s elektrinou. Technickú špecifikáciu a pravidlá komunikácie s informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmien v technickej špecifikácii a informuje o tom dotknutých účastníkov trhu. Účastník trhu je oprávnený do 10 dní po uverejnení návrhu doručiť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou svoje pripomienky. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí pripomienky a výsledok vyhodnotenia spolu s odôvodnením uverejní do 20 dní po termíne na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou 30 dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytne účastníkovi trhu potrebnú súčinnosť pri testovaní zmien technickej špecifikácie tak, že účastník trhu môže otestovať zmeny technickej špecifikácie najneskôr 5 pracovných dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie.
(10)
Postup podľa odseku 9 sa neuplatní pri zmene alebo doplnení v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia úradu, pričom organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejní zmenu technickej špecifikácie 30 dní pred jej účinnosťou.“.
18.
V § 31 odsek 6 znie:
„(6)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vyrovnávaciu platbu, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na úhradu záväzku, najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry.“.
19.
V § 32 odsek 20 znie:
„(20)
Dodávateľ elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, v rozsahu, štruktúre a spôsobom určenými v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a)
informáciu, či odberné miesto alebo odovzdávacie mieste je registrované na zraniteľného odberateľa elektriny v štruktúre podľa osobitného predpisu,25c)
b)
identifikačné údaje odberateľa elektriny, ktorému dodáva elektrinu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
25c) § 2 písm. k) prvý, tretí a piaty bod zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
20.
V § 33 ods. 2 sa za slovo „uplynulom“ vkladajú slová „šesťmesačnom“.
21.
V § 33 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nemôže od subjektu zúčtovania jednostranne požadovať dodatočné finančné zabezpečenie, ktoré je nad rámec vyplývajúci zo zaradenia subjektu zúčtovania do hodnotiacej skupiny. Subjekt zúčtovania môže dobrovoľne alebo po dohode s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zložiť finančné zabezpečenie vo vyššej ako požadovanej hodnote.“.
22.
Nadpis § 34 znie: „Spôsob určenia a použitia finančnej zábezpeky“.
23.
Doterajší text v § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak hodnota finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania klesne pod požadovanú hodnotu v dôsledku použitia finančnej zábezpeky organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na uhradenie záväzku subjektu zúčtovania alebo v dôsledku prepočtu hodnoty finančnej zábezpeky spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania na doplnenie finančnej zábezpeky do troch pracovných dní. Ak finančná zábezpeka subjektu zúčtovania nie je dostatočná na úhradu záväzku subjektu zúčtovania, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania na úhradu zvyšnej časti záväzku do troch pracovných dní. Ak subjekt zúčtovania nedoplní finančnú zábezpeku a pri nedostatočnej finančnej zábezpeky neuhradí zvyšnú časť záväzku do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou vyzvaný na doplnenie finančnej zábezpeky a pri nedostatočnej finančnej zábezpeky na úhradu zvyšnej časti záväzku, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci obchodný deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky.
(3)
Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky podľa odseku 2 oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená, bilančnú skupinu a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informáciu o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Do odberných miest a odovzdávacích miest v bilančnej skupine subjektu zúčtovania, ktorému je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, sa nasledujúcim dňom po ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky začína dodávka poslednej inštancie.“.
24.
Nadpis § 36 znie: „Dodávka poslednej inštancie v elektroenergetike“.
25.
V § 36 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na obdobie trvania dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom sa preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie určujú podľa obchodných podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich výška sa určí na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 8 ods. 5.“.
26.
V § 36 odsek 16 znie:
„(16)
Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. Ak odberateľ elektriny v domácnosti počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupuje podľa odsekov 14, 15 a 18, po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním určené platby podľa odchodných podmienok dodávky elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny.“.
27.
V § 36 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17)
Ak je pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti uplatňovaná cena elektriny za dodávku elektriny pri dodávke poslednej inštancie vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa elektriny, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto cenu za dodávku poslednej inštancie uplatní pre odberateľa elektriny v domácnosti v celom rozsahu. Ak cena elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti cenu elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vo výške podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny počas dodávky poslednej inštancie pre odberateľa elektriny v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatňuje v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti 50 % z rozdielu medzi skutočne uplatnenou cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.“.
Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 18 až 22.
28.
V § 36 odsek 18 znie:
„(18)
Ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby za dodávku elektriny poslednej inštancie alebo za dodávku elektriny, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny. Ustanovenia o prerušení distribúcie elektriny a obchodné podmienky dodávateľa poslednej inštancie sa použijú primerane.“.
29.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23)
Ak nastane dodávka poslednej inštancie, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy vykoná k rozhodujúcemu dátumu zmeny z dôvodu začiatku dodávky poslednej inštancie odpočet určeného meradla v závislosti od typu merania podľa § 2 písm. c) prvého až tretieho bodu a mimoriadnu fakturáciu nad rámec štandardného fakturačného cyklu, ktorý vykonáva do začiatku dodávky poslednej inštancie pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta a najneskôr do piatich pracovných dní zašle údaje o spotrebe v elektronickej forme prostredníctvom technickej špecifikácie na výmenu dát dodávateľovi poslednej inštancie. Údaje o spotrebe elektriny podľa predchádzajúcej vety obsahujú najmä stav určeného meradla ku dňu začiatku dodávky poslednej inštancie a údaje o poslednej známej alebo predpokladanej celkovej spotrebe elektriny v poslednom štandardnom fakturačnom cykle, ktorý vykonáva do začatia dodávky poslednej inštancie, vrátane časového vymedzenia tohto cyklu.“.
30.
V § 37 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednal, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa elektriny pri uzatváraní zmluvy,“.
31.
V § 37 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
cenu za dodávku elektriny alebo spôsob výpočtu ceny za dodávku elektriny,“.
32.
V § 37 sa odsek 6 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
úpravu práv a povinností zmluvných strán podľa § 7 ods. 9, ak ide o rámcovú distribučnú zmluvu.“.
33.
V § 37 sa odsek 7 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
úpravu práv a povinností zmluvných strán podľa § 13 ods. 4.“.
34.
V § 40 odsek 6 znie:
„(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom prepravnú kapacitu pre požadované vstupné body alebo výstupné body v lehotách uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.

35.
V § 40 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.“.
36.
V § 40 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uplatňuje sa, ak nie je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.
37.
V § 45 ods. 3 sa slovo „uvedený“ nahrádza slovom „uvedeného“.
38.
V § 47 odsek 15 znie:
„(15)
Ak účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou, nedostane časť zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity z dôvodu prerušenia prepravy plynu prevádzkovateľom prepravnej siete, platba za prepravu plynu sa vypočíta na základe cenového rozhodnutia vydaného úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete.“.
39.
V § 49 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
smer toku plynu.“.
40.
V § 56 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po uskutočnenej zmene dodávateľa plynu, začatí dodávky plynu poslednej inštancie alebo po výmene dodávateľa plynu a ukončení dodávky plynu poslednej inštancie“.
41.
V § 56 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa plynu spojených s poskytnutou službou prepravy plynu,“.
42.
V § 56 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa zaradenia odberného miesta odberateľa plynu do tarify prevádzkovateľa distribučnej siete,“.
43.
V § 56 ods. 7 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa spojených so službou uskladnenia plynu v zásobníkoch.“.
44.
V § 56 ods. 8 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „podľa odseku 7 písm. b) a c)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa odseku 7 písm. a) a d).“.
45.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak počas kalendárneho roka koncový odberateľ plynu mimo domácnosti požiada dodávateľa plynu o uzavretie zmluvy o dodávke plynu alebo dodatku k existujúcej zmluve o dodávke plynu za cenu regulovanú úradom určenú pre odberateľov plynu, ktorí sú zraniteľnými odberateľmi,15aa) poskytne dodávateľovi plynu údaje o histórii spotreby plynu v odberných miestach za predchádzajúci rok, ktorá je nižšia ako 100 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi plynu zo strany koncového odberateľa plynu okrem domácnosti je podmienkou dodávky plynu zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby ich preukázania sa koncový odberateľ plynu okrem domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa.“.
46.
V § 61 ods. 4 písm. a) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo podľa odseku 9 písm. a)“ a v písm. b) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „alebo podľa odseku 9 písm. b)“.
47.
V § 61 ods. 8 písm. a) a b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
48.
V § 65 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
aukčným predajom prepravnej kapacity,48a)
e)
uplatňovaním mechanizmov pre riadenie preťaženia.48b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48a a 48b znejú:
48a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/459.
48b) Rozhodnutie Komisie č. 2012/490/EÚ z 24. augusta 2012 o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 231, 28. 8. 2012).“.
49.
V § 65 odsek 3 znie:
„(3)
Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti pri zmluvnom preťažení rieši prevádzkovateľ prepravnej siete podľa postupov riadenia preťaženia pri čo najväčšom zohľadnení obchodovania s prepravnou kapacitou na sekundárnom trhu a využívaní prerušiteľnej kapacity. Pri fyzickom preťažení uplatňuje prevádzkovateľ prepravnej siete mechanizmy nediskriminačného a transparentného prideľovania prepravnej kapacity pri zohľadnení integrity siete a bezpečnosti dodávok48c) podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48c znie:
48c) Príloha II čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).“.
50.
V § 68 odsek 3 znie:
„(3)
Podmienky obchodného vyvažovania prepravnej siete a spôsob vyrovnania odchýlok užívateľa prepravnej siete sú podľa osobitného predpisu48d) upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48d znie:
48d) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27. 3. 2014).“.
51.
Nadpis § 76 znie: „Dodávka poslednej inštancie v plynárenstve“.
52.
V § 76 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Dodávateľovi plynu poslednej inštancie a úradu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj zoznam a identifikácia dotknutých odberných miest, informácie o tarifnej skupine, zmluvnom ročnom množstve distribuovaného plynu a dennej distribučnej kapacity dohodnutej pre odberné miesto. Dodávateľovi plynu poslednej inštancie poskytne prevádzkovateľ distribučnej siete aj informáciu o spotrebe plynu v odberných miestach dotknutých odberateľov plynu za posledných 12 mesiacov v členení po jednotlivých mesiacoch, ktorú má prevádzkovateľ distribučnej siete k dispozícií. Odberateľovi plynu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj informácia o možnostiach skončenia dodávky poslednej inštancie.“.
53.
V § 76 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Dodávateľ poslednej inštancie na trvanie dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom určuje preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie podľa obchodných podmienok dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich výšku určuje na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 57 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.


54.
V § 76 odsek 9 znie:
„(9)
Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže skončiť skôr, ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie ku dňu skončenia dodávky poslednej inštancie vyhotoví faktúru za dodávku poslednej inštancie na základe fyzického odpočtu alebo použitím diagramu, o ktoré dodávateľ poslednej inštancie požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete; ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, môže dodávateľ poslednej inštancie faktúru za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie podľa jeho obchodných podmienok.“.
55.
V § 76 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak je pre koncového odberateľa plynu v domácnosti uplatňovaná sadzba za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto sadzbu za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie uplatní pre odberateľa plynu v domácnosti v celom rozsahu. Ak sadzba za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie vyššia od maximálnej sadzby za odobratý plyn pri najdrahšom druhu tarify regulovanej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie vyššia o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa plynu v domácnosti sadzbu za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie v hodnote podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu poslednej inštancie pre odberateľa plynu v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa plynu v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatní v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ plynu v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi plynu v domácnosti vráti 50 % sumy rozdielu medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke plynu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.
(11)
Ak odberateľ plynu v domácnosti počas trvania dodávky poslednej inštancie neuzavrie zmluvu o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá plyn z distribučnej siete a za ten riadne uhrádza dodávateľovi poslednej inštancie ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov od prevádzkovateľa distribučnej siete.“.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 16.
56.
V § 77 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dohodol, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa plynu pri uzatváraní zmluvy.“.


57.
V § 77 ods. 2 písmene f) sa vypúšťajú slová „vrátane ustanovenia, že návrh zmeny ceny oznámi dodávateľ plynu odberateľovi plynu najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty podľa písmena k)“.
59.
Za § 79b sa vkladá § 79c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. septembra 2022
Odberateľ plynu v domácnosti, ktorý počas trvania dodávky poslednej inštancie neuzavrel zmluvu o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a trojmesačná lehota dodávky plynu poslednej inštancie uplynula do 29. septembra 2022, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe, produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov prevádzkovateľa distribučnej siete.“.

60.
V prílohe č. 6 časti B odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby za odchýlky so subjektom zúčtovania na základe denného, dekádneho, mesačného a konečného vyhodnotenia odchýlok podľa § 17 ods. 13.
(2)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať denné vyhodnotenie odchýlok do piatich dní odo dňa oznámenia ich výsledkov.
(3)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať dekádne vyhodnotenie odchýlok do piatich dní odo dňa oznámenia ich výsledkov.“.
61.
V prílohe č. 9 časti F ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nemôže od dodávateľa elektriny jednostranne požadovať dodatočné finančné zabezpečenie, ktoré je nad rámec skupín A až D podľa odseku 7. Dodávateľ elektriny môže na dobrovoľne alebo po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zložiť finančné zabezpečenie vo vyššej ako požadovanej hodnote.“.
62.
V prílohe č. 9 časti F ods. 7 písm. b) sa číslo „60“ nahrádza číslom „50“.
63.
V prílohe č. 9 časti F ods. 7 písm. c) sa číslo „80“ nahrádza číslom „50“ a číslo „20“ sa nahrádza číslom „30“.
64.
Príloha č. 9 časť F sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri predčasnom ukončení rámcovej distribučnej zmluvy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený vyhotoviť faktúru za posledné zúčtovacie obdobie do 15 dní od ukončenia rámcovej distribučnej zmluvy so splatnosťou 15 kalendárnych dní.“.


65.
Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 12
k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU NA OBCHODNÉ VYVAŽOVANIE
DISTRIBUČNEJ SIETE

Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca
R = P + Kp,
kde
R – referenčná cena plynu v eurách za MWh,
P – cena plynu produktu THE uverejnená na webovom sídle http://www.powernext.com/spot-market-data v časti Day-Ahead and Weekend v grafe European Gas Spot Index v riadku THE, deň pred dňom finančného vyrovnania na obchodné vyvažovanie podľa § 61 ods. 4,
Kp – koeficient prepravy plynu, ktorý je určený 1,20 eura/MWh.“.

66.
V prílohe č. 13 sa odsek 4 písm. a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
proces výmeny dodávateľa elektriny pri začiatku a ukončení dodávky poslednej inštancie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2022 okrem čl. I bodov 6. a 12., § 76 ods. 7 v bode 52. a bodu 58., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2023.
Andrej Juris v. r.