316/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

316
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. septembra 2022
o kategorizácii ústavnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 2 a § 45 ods. 6 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Programový profil pre každú úroveň nemocnice je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Spôsob určenia medicínskej služby:
a)
ak mal pacient v deň prijatia na hospitalizáciu vek najviac 28 dní, medicínska služba sa určí podľa skupiny klasifikačného systému, do ktorej bol hospitalizačný prípad zaradený, a zdravotného výkonu podľa prílohy č. 2,
b)
ak bol hospitalizačný prípad zaradený do skupiny podľa klasifikačného systému začínajúcej na písmeno „W“, medicínska služba sa určí podľa skupiny klasifikačného systému, do ktorej bol hospitalizačný prípad zaradený, a diagnózy podľa prílohy č. 3,
c)
ak bol pacientovi počas hospitalizácie poskytnutý zdravotný výkon pri vykázanej diagnóze, ktorý zodpovedá kombinácii výkonu a diagnózy podľa prílohy č. 4, medicínska služba sa určí podľa kombinácie hlavného výkonu, diagnózy, veku pacienta a lokalizácie výkonu podľa prílohy č. 4,
d)
ak bol pacientovi počas hospitalizácie poskytnutý zdravotný výkon pri vykázanej diagnóze, ktorý zodpovedá kombinácii výkonu a diagnózy podľa prílohy č. 5, medicínska služba sa určí podľa kombinácie hlavného výkonu a diagnózy podľa prílohy č. 5,
e)
ak bola pacientovi počas hospitalizácie vykázaná kombinácia hlavnej a vedľajšej diagnózy, ktorá zodpovedá kombinácii hlavnej a vedľajšej diagnózy podľa prílohy č. 6, medicínska služba sa určí podľa kombinácie hlavného výkonu a diagnózy podľa prílohy č. 6,
f)
ak bol pacientovi počas hospitalizácie poskytnutý zdravotný výkon na pracovisku s definovanou odbornosťou, ktorý zodpovedá kombinácii výkonu a odbornosti podľa prílohy č. 7, medicínska služba sa určí podľa kombinácie hlavného výkonu a odbornosti podľa prílohy č. 7,
g)
ak mal pacient 18 rokov alebo menej a bol mu počas hospitalizácie poskytnutý ako hlavný výkon zdravotný výkon zo zoznamu podľa prílohy č. 8, medicínska služba sa určí podľa prílohy č. 8,
h)
ak mal pacient viac ako 18 rokov a bol mu počas hospitalizácie poskytnutý ako hlavný výkon zdravotný výkon zo zoznamu v prílohe č. 9, medicínska služba sa určí podľa prílohy č. 9,
i)
v prípadoch iných ako podľa písmena a) až g) sa pre pacientov vo veku 18 rokov alebo menej medicínska služba určí podľa hlavnej diagnózy podľa prílohy č. 10; ak hlavná diagnóza pre hospitalizáciu nebola určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za hlavnú diagnózu sa považuje diagnóza pri prepustení pacienta,
j)
v prípadoch iných ako podľa písmena b) až f) a h), sa pre pacientov vo veku viac ako 18 rokov medicínska služba určí podľa hlavnej diagnózy podľa prílohy č. 11; ak hlavná diagnóza pre hospitalizáciu nebola určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za hlavnú diagnózu sa považuje diagnóza pri prepustení pacienta.
(2)
Medicínske služby určené podľa spôsobu určenia medicínskej služby podľa prílohy č. 12, ktoré sa môžu vykonať spolu s medicínskymi službami určenými podľa spôsobu určenia podľa odseku 1, sú
a)
medicínske služby z Programu urgentnej medicíny,
b)
medicínske služby z Programu perioperačnej medicíny,
c)
medicínske služby z Programu perioperačnej medicíny pre deti,
d)
medicínske služby z Programu rehabilitačnej a doliečovacej starostlivosti,
e)
medicínska služba „Identifikácia mŕtveho darcu orgánov“.
§ 3
Zoznam medicínskych služieb a zaradenie medicínskej služby do programu v rozsahu kódu medicínskej služby, názov medicínskej služby, spôsob určenia medicínskej služby podľa § 2, úroveň medicínskej služby a označenie, či je medicínska služba povinná, nepovinná alebo doplnková (ďalej len „povinnosť medicínskej služby“), časová dostupnosť ústavnej starostlivosti a minimálny počet medicínskych služieb, ktoré sa musia v nemocnici alebo u poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonať alebo ktoré musí lekár vykonať v kalendárnom roku, sú uvedené v prílohe č. 13.
§ 4
Indikátory kvality pre ústavnú zdravotnú starostlivosť sú uvedené v prílohe č. 14.
§ 5
Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb podľa § 44 ods. 2 písm. b) a c) zákona sú uvedené v prílohe č. 15.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 316/2022 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 316/2022 Z. z.