314/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. septembra 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu (ďalej len „tlačivo“) sa vyhotovuje s rozmerom 148 mm × 210 mm.
(2)
Číslo tlačiva tvorí kombinácia šesťmiestneho čísla a troch písmen.
(3)
Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom (ďalej len „osobitné tlačivo“) sa vyhotovuje s rozmerom 148 mm × 210 mm.
(2)
Šikmý modrý pruh na osobitnom tlačive smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.
(3)
Číslo osobitného tlačiva tvorí kombinácia šesťmiestneho čísla a troch písmen.
(4)
Vzor osobitného tlačiva je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Tlačivo a osobitné tlačivo tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva alebo osobitného tlačiva je určený pre lekáreň, jedna kópia je určená pre vlastníka zvieraťa alebo držiteľa zvieraťa a druhá kópia je určená pre veterinárneho lekára, ktorý tlačivo alebo osobitné tlačivo vyplní.
§ 4
(1)
Evidencia osobitných tlačív sa vedie v knihe na evidenciu osobitných tlačív (ďalej len „kniha osobitných tlačív“). Vzor knihy osobitných tlačív je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Údaje uvedené v knihe osobitných tlačív sa nesmú dodatočne meniť. Chybné údaje sa opravujú osobitnou poznámkou o oprave; poznámku o oprave podpisuje osoba, ktorá opravu vykoná.
(3)
Strany v knihe osobitných tlačív sa číslujú a viažu šitím.
(4)
Na titulnej strane knihy osobitných tlačív sa uvedie
a)
označenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, adresa sídla a odtlačok úradnej pečiatky,
b)
dátum, od ktorého sa evidencia začína a ktorým sa evidencia končí,
c)
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis osoby zodpovednej za vedenie knihy osobitných tlačív, dátum začatia a skončenia jej poverenia na vedenie knihy osobitných tlačív potvrdený podpisom riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
(5)
Kniha osobitných tlačív sa uchováva najmenej desať rokov, a to tak, že k nej okrem osoby zodpovednej za jej vedenie a okrem riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy nemá prístup iná osoba.
§ 5
Tlačivo a osobitné tlačivo vyhotovené do 31. októbra 2022 možno použiť do 30. júna 2023.
§ 6
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 100/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 622/2002 Z. z. o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Samuel Vlčan v. r.