313/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

313
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11d odsek 5 znie:
„(5)
Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na
a)
ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas v rozsahu vyššom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 676 eur,
b)
kratší pracovný čas v rozsahu rovnom alebo nižšom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 338 eur.“.
2.
V § 11d ods. 7 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
3.
V § 11d ods. 9 tretia veta znie: „Ak sa ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1 preukáže, že žiadateľ podmienky podľa prvej vety nesplnil, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.“.
4.
V § 11d ods. 12 sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „15. decembra“.
5.
Za § 11f sa vkladá § 11g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do piatich dní odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 9,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 7,
c)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 11d ods. 12.
(2)
Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 1 doručených ministerstvu do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády sa dokončí podľa nariadenia vlády v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.