312/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

312
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 8. septembra 2022,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím šieste regulačné obdobie od 1. januára 2023,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena alebo platí cena,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
f)
fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
g)
regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 6 ods. 3 až 9,
h)
odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorej sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla,
i)
objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla1) podľa skutočnej spotreby tepla v roku t-2, ak sa v zmluve o dodávke a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom; do objednaného množstva tepla sa nezarátava vlastná spotreba tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,2)
j)
plánovanou generálnou opravou pravidelná komplexná obnova projektovanej funkčnosti zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo zariadenia na využívanie geotermálnej energie,
k)
opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účel uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,
l)
údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, pri ktorých sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok,
m)
modernizáciou úprava, pri ktorej sa zvýši vybavenosť, úžitkové vlastnosti a rozšíri sa použiteľnosť zariadenia,
n)
rekonštrukciou úprava, ktorou sa zmení účel použitia, technické parametre alebo nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti zariadenia; za zmenu technických parametrov sa nepovažuje zámena použitého materiálu pri dodržaní porovnateľných vlastností zariadenia,
o)
decentralizovaným zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla určené na vykurovanie, chladenie, spoločnú prípravu teplej vody alebo iné využitie výlučne pre objekt spotreby tepla, v ktorom je umiestnené.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
výrobu a dodávku tepla,
b)
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
distribúciu a dodávku tepla.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za
a)
výrobu a dodávku tepla,
b)
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
distribúciu a dodávku tepla.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú:
a)
primeraná výška nákladov na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla, alebo potrebného množstva nakupovaného tepla, pričom v návrhu ceny je maximálna výška nákladov určená podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení3) pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla alebo podľa ukazovateľov energetickej účinnosti pri povinnosti zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa osobitného predpisu;4) pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie sa za primeranú výšku nákladov považuje maximálna cena za jednotkový energetický obsah v palive v eurách/kWh v cene tepla určenej alebo schválenej,
b)
primeraná výška nákladov na elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, na palivo na vlastnú spotrebu tepla vykazovanú v rámci overovania hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení na výrobu tepla súvisiacu s výrobou tepla, ktorá nie je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,
c)
osobné náklady,5) ktorých maximálna výška na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov je ustanovená v odseku 10,
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;6) pri poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného zákona7) a pri skleníkových plynoch náklady vypočítané ako množstvo spotrebovaných ton CO2 maximálne do výšky vypočítanej podľa odsekov 6 a 7 vynásobené cenou určenou ako aritmetický priemer denných uzatváracích cien (settlement price) oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle za produkt EU Emission Allowances – Spot Market v eurách na tony CO2 za kalendárny mesiac, v ktorom sa nákup emisných kvót realizoval, pričom platí, že súčet súčinov nakúpeného množstva emisných kvót a kúpnej ceny emisných kvót nesmie byť vyšší ako súčet súčinov nakúpeného množstva emisných kvót a aritmetického priemeru denných uzatváracích cien v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa nákup emisných kvót realizoval,
e)
náklady na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v termínoch podľa osobitného predpisu a náklady na vykonanie energetického auditu v termíne podľa osobitného predpisu,
f)
odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku,8) o ktorých regulovaný subjekt účtuje, pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku,9)
g)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku vo výške rovnomerných odpisov z jeho kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku určenej znaleckým posudkom pre hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do účtovníctva regulovaného subjektu po 15. júli 2011,
h)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, pričom pri hmotnom majetku sa považujú za ekonomicky oprávnené náklady odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu pred 15. júlom 2011,
i)
náklady na obstaranie hmotného majetku, ktorý má samostatné prevádzkové určenie, dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok, jeho obstarávacia cena je nižšia ako vstupná cena podľa osobitného predpisu10) a je používaný výhradne na regulovanú činnosť,
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom vlastník účtuje a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac do výšky 30 eur/kW regulačného príkonu z prenajatého zariadenia na výrobu a rozvod tepla okrem nákladov za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku vo vlastníctve iného regulovaného subjektu, ktorý podniká na základe povolenia na podnikanie,11) ak prenájom vznikol na základe zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky,
k)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche umiestnené tepelné zariadenie vo vlastníctve alebo v nájme regulovaného subjektu, ktoré sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške 38 eur/m2 podlahovej plochy za rok; nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou a dodávkou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva a produktov odsírenia najviac vo výške 16 eur/m2 plochy za rok,
l)
náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení vrátane osobných nákladov zamestnancov vykonávajúcich opravy a údržbu tepelných zariadení okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu;12) náklady na plánované generálne opravy môžu byť rozložené rovnomerne počas nasledujúcich piatich rokov, ak to regulovaný subjekt uvedie v návrhu ceny tepla,
m)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky13) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo úrok z prevádzkového úveru na refinancovanie nákladov na nákup paliva,
n)
úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo úrok z prevádzkového úveru na refinancovanie nákladov na nákup paliva maximálne vo výške 3,5 % ročne,
o)
náklady na poistenie hmotného majetku regulovaného subjektu, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,
p)
prevádzkové náklady na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývoja14) súvisiacich s výkonom regulovanej činnosti v tepelnej energetike vo výške schválenej úradom.
(2)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými výrobnými kapacitami; nevyužitými výrobnými kapacitami sú zariadenia na výrobu tepla, ktoré nie je potrebné prevádzkovať na zabezpečenie zmluvne dohodnutého ročného množstva tepla dodávaného z iného zariadenia na výrobu tepla v tej istej sústave tepelných zariadení,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,15)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
k)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,21)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté žiakom stredných odborných škôl a študentom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,24)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu, náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,25)
af)
náklady na palivo a nakupované teplo súvisiace s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla z dôvodu nedodržania normatívnych ročných účinností, ktoré boli východiskom na určenie alebo schválenie maximálnej ceny tepla,
ag)
odpisy z časti obstarávacej hodnoty hmotného majetku, ktorá bola obstaraná z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, bezodplatným prevodom hmotného majetku alebo investíciou v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva,
ah)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku odpredaného a následne prenajatého pôvodnému vlastníkovi alebo za opätovný prenájom prenajatého hmotného majetku a nehmotného majetku,
ai)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
aj)
náklady na investíciu na obnovu tepelných zariadení, ktorých vynaložením sa nezabezpečí udržanie alebo zlepšenie energetickej efektívnosti,26)
ak)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(3)
Celkové ekonomicky oprávnené variabilné náklady sú
a)
variabilné náklady na priamy materiál, ktoré zahŕňajú náklady na nákup paliva, pri zemnom plyne vrátane všetkých zložiek, náklady na nákup elektriny, z ktorej sa priamo teplo vyrába, a variabilné náklady na nákup tepla do maximálnej výšky určenej podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení staršom ako 30 dní pred podaním návrhu ceny alebo podľa ukazovateľov energetickej účinnosti pri povinnosti zabezpečiť vykonanie energetického auditu, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla v roku t,
b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady v primeranej výške na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu alebo geotermálnu vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu nespálených zvyškov paliva a produktov odsírenia, poplatky za znečisťovanie ovzdušia podľa odseku 1 písm. d) a náklady na nákup emisných kvót podľa odseku 1 písm. d).
(4)
Maximálna výška ceny za sadzbu odobraného množstva zemného plynu bez nákladov na prepravu plynu, distribúciu plynu a uskladňovanie zemného plynu a bez spotrebnej dane zo zemného plynu na rok t v eurách/kWh CZPt sa vypočíta podľa vzorca

CZPt = (1,15 × CETHEt)/1000,
kde
CETHEt je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars produktu THE Calendar + 1 v eurách na megawatthodinu za kalendárny mesiac, v ktorom sa nákup zemného plynu na základe zmluvy uskutočnil alebo dohodol, pričom platí, že súčet súčinov nakúpeného množstva zemného plynu a dohodnutej ceny zemného plynu v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa nákup zemného plynu uskutočnil alebo dohodol, nesmie byť vyšší ako súčet súčinov nakúpeného množstva zemného plynu a aritmetického priemeru denných cien CETHEt v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa nákup zemného plynu uskutočnil alebo dohodol.
(5)
Ekonomicky oprávneným nákladom je náklad na zemný plyn so zmluvne dohodnutou cenou vo výške podľa odseku 4 pre rok t počas celého trvania platnosti zmluvnej ceny.
(6)
Ekonomicky oprávnené náklady na nákup emisných kvót sa určia ako rozdiel nákladov na emisné kvóty vypočítané z výroby tepla s najlepšou dostupnou technológiou (BAT) a bezodplatne pridelených emisných kvót. Emisné kvóty s technológiou BAT sa vypočítajú z vyrobeného tepla, emisných faktorov pre palivá, výhrevnosti použitých palív a účinnosti použitých technológií, ktorá je
a)
0,85 pre kotol spaľujúci uhlie,
b)
0,80 pre kotol spaľujúci ťažký vykurovací olej,
c)
0,90 pre kotol spaľujúci zemný plyn,
d)
0,70 pre kotol spaľujúci biomasu,
e)
0,75 pre spaľovací motor a plynovú turbínu.
(7)
Ak sa teplo vyrába rôznymi technológiami, ekonomicky oprávnené náklady na emisné kvóty s technológiou BAT sú súčtom nákladov vypočítaných z vyrobeného tepla podľa spotreby jednotlivých palív, emisných faktorov pre palivá, výhrevnosti použitých palív a účinností pre jednotlivé technológie podľa odseku 6.
(8)
Pri výrobe tepla zo slnečnej energie, geotermálnej energie, aerotermálnej energie alebo z elektriny vyrobenej zo slnečnej energie sa do variabilných nákladov zahrnie najmenej 30 % z ekonomicky oprávnených celkových nákladov na výrobu tepla z týchto zdrojov a ostatné náklady tvoria fixné náklady.
(9)
Celkové ekonomicky oprávnené fixné náklady zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, náklady regulovanej zložky fixných nákladov v rozsahu podľa prílohy č. 1 a ostatné ekonomicky oprávnené fixné náklady v primeranej výške na poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a na zákonné prehliadky, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného úveru a úroky z prevádzkového úveru.
(10)
Maximálna výška nákladov regulovanej zložky fixných nákladov podľa odseku 9 v návrhu ceny na rok t sa určí
a)
pre prvý návrh v regulačnom období v rozsahu podľa prílohy č. 1 a celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch
1.
do 300 kW vrátane, maximálne 21 000 eur,
2.
nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 61,5 eur/kW,
3.
nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 215 250 eur + 44 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
4.
nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 290 050 eur + 43,5 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
5.
nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 629 350 eur + 37 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
6.
nad 21 000 kW, maximálne 925 350 eur + 30,5 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW,
b)
pre ďalšie roky regulačného obdobia v rozsahu podľa prílohy č. 1 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch, pričom hodnoty podľa písmena a) sa vynásobia medziročne hodnotou
1 + (JPI/100),
pričom, ak JPI < 0, na výpočet sa použije hodnota JPI = 0,
kde
JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v percentách.
(11)
Maximálna výška ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov podľa odseku 9 na rok t sa vypočíta podľa vzorca

M
F
N
t
=
M
F
N
t
-
n
×
1
+
J
P
I
-
X
100
+
Y
+
(
R
R
P
t
×
C
F
Z
t
-
n
)
,
pričom, ak (JPI – X) < 0, na výpočet maximálnej výšky ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI – X) = 0,
kde
a)
MFNt je maximálna výška ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok t, pričom, ak sa predkladajú dva samostatné návrhy spoločnej ceny podľa § 7 ods. 2, platí, že súčet maximálnej výšky MFNt pre samostatnú spoločnú cenu tepla na všetky odberné miesta zo sústav tepelných zariadení a maximálnej výšky MFNt pre samostatnú spoločnú cenu tepla pre decentralizované zdroje tepla nesmie byť vyšší ako výška MFNt vypočítaná, ak by sa ceny podľa § 7 ods. 2 neuplatňovali,
b)
MFNt-n je výška ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-n,
c)
X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách, ktorého hodnota na regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 2 %,
d)
RRPt je údaj, ktorý predstavuje kladný rozdiel regulačného príkonu odberných zariadení, ktoré boli pripojené do sústavy tepelných zariadení a regulačného príkonu odberných zariadení, ktoré boli odpojené zo sústavy tepelných zariadení v období od roku t-n, v ktorom bola schválená alebo určená cena cenovým rozhodnutím; ak sa jedno odberné miesto rozdelilo na viaceré odberné miesta, potom RRPt = 0,
e)
CFZt-n je schválená alebo určená cena fixnej zložky ceny tepla bez primeraného zisku v roku t-n,
f)
Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na modernizáciu, rekonštrukciu alebo výstavbu nového tepelného zariadenia na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,27) ak cieľom je zvýšenie energetickej účinnosti tepelných zariadení alebo zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla alebo distribúcii tepla, náklady na ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla alebo náklady na generálnu opravu zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo zariadenia na využívanie geotermálnej energie na základe technickej správy projektovanej funkčnosti zariadenia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

Y
=
I
N
a
v
x
0,125
+
I
N
a
d
x
0,05
+
(
G
O
x
0,2
)
M
F
N
t
-
n
,
kde
1.
INav sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu, ekologizáciu a výstavbu zariadenia na výrobu tepla po odčítaní príspevku poskytnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie; pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa náklady INav vypočítajú z celkových nákladov na modernizáciu, rekonštrukciu alebo výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených koeficientom delenia nákladov βq,
2.
INad sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu tepelných zariadení na distribúciu tepla a na výstavbu prepojenia tepelných zariadení na distribúciu tepla, po odčítaní príspevku poskytnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,
3.
GO sú náklady na plánovanú generálnu opravu zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na základe predpisu výrobcu alebo zariadenia na využívanie geotermálnej energie; pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa náklady GO vypočítajú z celkových nákladov na GO zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených koeficientom delenia nákladov βq.
(12)
Na prvý rok regulačného obdobia sa hodnota MFNt-n vypočíta ako rozdiel výšky celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách schválených alebo určených v cenovom rozhodnutí platnom ku dňu podania návrhu ceny na rok 2023 a výšky regulovanej zložky fixných nákladov schválených alebo určených v cenovom rozhodnutí platnom ku dňu podania návrhu ceny na rok 2023.
(13)
Odsek 12 sa uplatňuje pre regulovaný subjekt, ktorý v sústave tepelných zariadení dodával teplo v roku 2022.
(14)
Ak regulovaný subjekt prevzal zariadenia na výrobu tepla a rozvod tepla od regulovaného subjektu, ktorému teplo dodával alebo od ktorého teplo odoberal, a bude ich prevádzkovať v ďalšom období, maximálna výška ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vypočíta podľa odseku 11, ku ktorej sa pripočítajú fixné náklady na prevzaté zariadenia na výrobu tepla a rozvod tepla alebo fixné náklady na nakupované teplo vo výške z predchádzajúceho obdobia.
(15)
Faktor investičného rozvoja Y podľa odseku 11 zahŕňa aj náklady vlastníka na modernizáciu, rekonštrukciu alebo výstavbu zariadenia na výrobu tepla alebo distribúciu tepla na prenajatom tepelnom zariadení.
(16)
Pre výpočet maximálnej výšky ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov MFNt podľa odseku 11 súvisiacich s faktorom investičného rozvoja Y uplatnených v cene tepla na rok t po zúčtovaní ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 8 platí, že faktor Y sa vypočíta len zo skutočne zaradeného nového dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku do účtovníctva regulovaného subjektu alebo vlastníka dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku. Ak sa opatrenia súvisiace s faktorom investičného rozvoja Y uplatneného v cene tepla na rok t nerealizovali, po zúčtovaní ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 8 sa použije na výpočet výšky maximálnych ekonomicky oprávnených fixných nákladov MFNt podľa odseku 11 hodnota Y = 0.
(17)
Po skončení roku t sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla prerozdelí medzi jednotlivé odberné miesta odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca
kde
a)
Pn je platba odberateľa na odbernom mieste v eurách,
b)
RPt je regulačný príkon odberného miesta odberateľa v roku t vypočítaný podľa § 6 ods. 4, 5 a 9 v kilowattoch,
c)
CFZ je skutočná fixná zložka ceny tepla v eurách za kilowatt maximálne do výšky schválenej ceny,
d)
QSKn je skutočná dodávka tepla na odberné miesto odberateľa v roku t v kilowatthodinách,
e)
z je počet odberných miest odberateľov bez odberných miest odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne v decentralizovanom zdroji tepla, skončili odber tepla v roku t a odberateľov, ktorí odobrané teplo ďalej dodávajú odberateľom za schválenú alebo určenú cenu.
(18)
Ak má regulovaný subjekt dohodnutý na výpočet regulačného príkonu podľa § 6 ods. 5 a 9 aj iný počet hodín ako 5 300, prerozdelenie ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vykoná pre každú skupinu odberateľov s rovnakým počtom hodín na výpočet regulačného príkonu primerane podľa odseku 17.
(19)
V zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla28) sa ekonomicky oprávnené náklady na výrobu tepla určia tak, že k osobitným nákladom na výrobu tepla v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z prílohy č. 2 sa pripočíta časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla z prílohy č. 3 prislúchajúca výrobe tepla podľa odseku 21, ktorá sa vypočíta vynásobením jednotlivých položiek spoločných nákladov v prílohe č. 4 koeficientom delenia. Do osobitných nákladov na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu elektriny a tepla sa zahrnú len náklady na zariadenia, ktoré by neboli inštalované, keby sa vyrábala len elektrina, napríklad čerpadlá vykurovacej vody, čerpadlá kondenzátu pary na vykurovanie, redukčné stanice.
(20)
Spoločné množstvo paliva na výrobu elektriny a tepla sa určí
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary zo súčtu normatívneho množstva paliva na dodávku tepla a normatívneho množstva paliva spotrebovaného na výrobu elektriny vypočítaného z množstva vyrobenej elektriny a merného množstva tepla potrebného na výrobu elektriny (GJ/MWh),
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom z účinnosti výroby elektriny a množstva vyrobenej elektriny.
(21)
Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla energetickou metódou. Spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa nevyrábala elektrina, napríklad generátor, parná turbína vrátane kondenzátora, čerpadlá turbínového kondenzátu, chladiace čerpadlá, chladiace veže a potrubia, vyvedenie a transformácia vyrobenej elektriny. Koeficienty delenia nákladov pripadajúce na výrobu tepla βq sa vypočítajú
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary podľa vzorca
kde
1.
Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v megawatthodinách,
2.
Qv je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách,
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom podľa vzorca
kde
1.
Es je svorková výroba elektriny v megawatthodinách,
2.
Qv je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách.
(22)
Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji a náklady súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa vyhodnocujú osobitne.
(23)
Ak regulovaný subjekt vykonáva aj neregulovanú činnosť, do ostatných ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) piateho bodu zákona a neregulovanej činnosti najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých tržieb z regulovanej činnosti k celkovým tržbám v roku t-2.
(24)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady na nákup paliva, ktorých výška sa vypočíta z nameraného množstva tepla na odbernom mieste použitím ukazovateľov energetickej účinnosti2) alebo použitím vyšších ukazovateľov energetickej účinnosti a skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť pri zemnom plyne maximálnu výšku podľa odseku 4 alebo náklady na nákup tepla, ktorých výška sa vypočíta z nameraného množstva tepla na odbernom mieste použitím ukazovateľov energetickej účinnosti alebo použitím vyšších ukazovateľov energetickej účinnosti a ceny nakupovaného tepla, náklady na nákup elektriny, z ktorej sa teplo priamo vyrába, náklady regulovanej zložky fixných nákladov podľa odseku 10, náklady na skleníkové plyny podľa odseku 1 písm. d) a zostávajúce ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi.
(25)
Pri určení výšky ekonomicky oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. p) sa vychádza z hodnotenia projektov predložených na schválenie regulovaným subjektom v návrhu ceny. V cenovom konaní na základe hodnotenia projektov úradom sa určí výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývoja nesmie presiahnuť 1 000 000 eur za regulovaný subjekt a regulačne obdobie.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 18 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy
a)
1 euro za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 65 eur/kW do 200 eur/kW vrátane,
b)
2,50 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je nad 200 eur/kW do 370 eur/kW vrátane,
c)
4,00 eurá za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 370 eur/kW.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive a ktorý predloží na rok t návrh ceny, ktorej variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0900 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 270 eur/kW.
(3)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt v návrhu spoločnej ceny tepla pre decentralizované zdroje tepla podľa § 7 ods. 2, ktorý predloží samostatný návrh spoločnej ceny tepla pre decentralizované zdroje tepla podľa § 7 ods. 2, ktorej variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0700 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 200 eur/kW.
(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý vyrába, distribuuje a dodáva teplo výlučne koncovým odberateľom29) a ktorý predloží na rok t návrh ceny, ktorej fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 150 eur/kW.
(5)
Výška primeraného zisku podľa odsekov 1 a 2 v cene tepla po zúčtovaní podľa § 8 ods. 1 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva pri zemnom plyne maximálne do výšky podľa § 4 ods. 4 alebo skutočnej ceny nakupovaného tepla, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení platných na rok t alebo podľa vypočítaných ukazovateľov energetickej účinnosti a výhrevnosti paliva a neprekročila výšku 0,0900 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 270 eur/kW a regulovaný subjekt pri výrobe tepla využíva obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive.
(6)
Výška primeraného zisku podľa odsekov 1 a 3 v samostatnej spoločnej cene tepla pre decentralizované zdroje tepla podľa § 7 ods. 2 po zúčtovaní podľa § 8 ods. 1 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva pri zemnom plyne maximálne do výšky podľa § 4 ods. 4, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení platných na rok t alebo podľa ukazovateľov energetickej účinnosti a výhrevnosti paliva a neprekročila výšku 0,0700 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 200 eur/kW.
(7)
Výška primeraného zisku podľa odsekov 1 a 4 v cene tepla po zúčtovaní podľa § 8 ods. 1 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva pri zemnom plyne maximálne do výšky podľa § 4 ods. 4, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení platných na rok t alebo podľa ukazovateľov energetickej účinnosti a výhrevnosti paliva, fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 150 eur/kW a regulovaný subjekt vyrába, distribuuje a dodáva teplo výlučne koncovým odberateľom.
§ 6
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)
Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou30) z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,31) v ktorom je dodávateľ podľa osobitného predpisu32) povinný dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami.
(2)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určuje na objednané množstvo tepla a uplatňuje sa za namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu a uplatňuje sa v eurách na kilowatt regulačného príkonu odberného zariadenia.
(3)
Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení podľa vzorca
kde
a)
RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,
b)
RPVkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch určený podľa odseku 4,
c)
RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia v ktorom sa časť tepla využíva v priemyselnom procese, v kilowattoch určených podľa odseku 5,
d)
RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne v decentralizovanom zdroji tepla v kilowattoch určený podľa odseku 6,
e)
x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.
(4)
Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla do odberného zariadenia v roku 2021 osobitne pre teplo na vykurovanie a osobitne pre teplo v teplej úžitkovej vode v kilowatthodinách a počtu hodín 5 300. Takto vypočítaný regulačný príkon platí celé regulačné obdobie.
(5)
Regulačný príkon odberného zariadenia, v ktorom sa časť tepla využíva v priemyselnom procese, sa vypočíta podľa odseku 4 a počtu hodín 8 000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak.
(6)
Regulačný príkon odberného zariadenia, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody vyrábal odberateľ tepla v roku 2021 samostatne v decentralizovanom zdroji tepla, sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla do odberného zariadenia v roku 2021 osobitne pre teplo na vykurovanie a osobitne pre teplo v teplej úžitkovej vode v kilowatthodinách a počtu hodín 3 500; takto vypočítaný regulačný príkon platí do konca regulačného obdobia.
(7)
Regulačný príkon odberného zariadenia, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne v novom decentralizovanom zdroji tepla vybudovanom po roku 2021, sa vypočíta ako podiel predpokladaného ročného množstva tepla osobitne pre teplo na vykurovanie a osobitne pre teplo v teplej úžitkovej vode na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín 3 500; takto vypočítaný regulačný príkon platí do konca regulačného obdobia.
(8)
Regulačný príkon odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže určiť aj dohodou.
(9)
Regulačný príkon pripojeného nového odberného zariadenia na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa vypočíta ako podiel predpokladaného ročného množstva tepla na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín 5 300, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. Regulačný príkon pripojeného nového odberného zariadenia, v ktorom sa časť tepla využíva v priemyselnom procese, sa vypočíta ako podiel predpokladaného ročného množstva tepla na rok t a počtu hodín 8 000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak; takto vypočítaný regulačný príkon platí do konca regulačného obdobia.
§ 7
Podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny tepla a s ním súvisiacich regulovaných činností sa predkladá v rozsahu prílohy č. 5 ako spoločná cena tepla na všetky odberné miesta v rámci obce alebo jej časti. Ak dodávku tepla zabezpečuje regulovaný subjekt vo viac ako jednej obci vo všetkých územných obvodoch vyšších územných celkov, možno predložiť návrh spoločnej ceny tepla pre územný obvod vyššieho územného celku.
(2)
Návrh ceny podľa odseku 1 sa môže predložiť v rozsahu prílohy č. 5 aj ako samostatná spoločná cena tepla na všetky odberné miesta zo sústav tepelných zariadení33) a samostatná spoločná cena tepla pre decentralizované zdroje tepla.
(3)
Súčasťou návrhu ceny sú tieto podklady:
a)
výpočet položky 3.1 – Regulovaná zložka fixných nákladov podľa prílohy č. 1,
b)
zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla podľa prílohy č. 6,
c)
údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení podľa prílohy č. 7,
d)
zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla podľa prílohy č. 8,
e)
výpočet nákladov na palivo podľa prílohy č. 9,
f)
zmluva na nákup paliva na rok t a výpočet výslednej výšky ceny plynu,
g)
oznámenie o predložení návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona s cenou navrhovanou odberateľom tepla, ktorým sa teplo dodáva a ktorí sú držiteľmi povolenia na rozvod tepla,
h)
výška nákladov na investičný rozvoj a na generálnu opravu, termín ukončenia prác a popis rozsahu a lokalizácia stavebných prác pri uplatnení faktora investičného rozvoja Y podľa § 4 ods.11,
i)
výpočet faktora investičného rozvoja Y na náklady podľa § 4 ods. 11,
j)
vyhlásenie vlastníka tepelného zariadenia o výške nákladov na investície, ak ide o uplatnenie faktora investičného rozvoja Y podľa § 4 ods. 15,
k)
pri výpočte faktora investičného rozvoja Y právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a pri generálnej oprave zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a pri generálnej oprave zariadenia využívajúceho geotermálnu energiu technická správa projektovanej funkčnosti,
l)
údaje o plánovaných nákladoch a skutočných nákladoch podľa § 4 ods. 1 písm. p) projektu výskumu a vývoja podľa prílohy č. 21,
m)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny, ak podklady uvedené v písmenách a) až l) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
(4)
Súčasťou návrhu ceny pre zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú okrem podkladov podľa odseku 3 aj
a)
údaje o osobitných nákladoch na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu elektriny a tepla podľa prílohy č. 2,
b)
údaje o vypočítaných nákladoch na výrobu tepla zo spoločných nákladov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla podľa prílohy č. 3 po delení spoločných nákladov podľa § 4 ods. 21,
c)
údaje o spoločných nákladoch na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu elektriny a tepla podľa prílohy č. 4,
d)
údaje o nákladoch na výrobu tepla zo zdrojov bez kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa prílohy č. 10,
e)
doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla podľa prílohy č. 11.
(5)
Návrh ceny podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 a podklady podľa odseku 3 a odseku 4 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.34) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 11 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
(6)
Pri zmene cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona sa návrh na zmenu cenového rozhodnutia predkladá podľa odseku 1 alebo odseku 2 a obsahuje podklady primerane podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.
(8)
Na webovom sídle úradu sa zverejňujú spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím údaje podľa § 14 ods. 12 zákona, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny, a to:
a)
celkové údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch,
b)
celkové údaje o rozsahu investícií,
c)
údaje o primeranom zisku.
§ 8
Termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov započítaných
do ceny tepla
(1)
Po skončení roku t sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla a primeraný zisk podľa § 5 na rok t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 24. Finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, a nákladov nad primeraný zisk podľa § 5 sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vyhotovenia dobropisu.
(2)
Výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky. Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 12 až 15 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 16 až 20 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(3)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení roku t do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; finančné prostriedky sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, výška skutočných nákladov podľa odseku 2 sa predkladá do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Každému ďalšiemu dodávateľovi v sústave tepelných zariadení sa čas zúčtovania plánovaných nákladov a termín predloženia skutočných nákladov podľa odseku 2 predlžuje o 15 dní.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.
(2)
Po skončení regulačného roka 2022 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté vo variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla platnej na rok 2022 na ekonomicky oprávnené náklady vrátane primeraného zisku podľa doterajšieho predpisu.
(3)
Výška zisku v schválenej alebo určenej cene tepla na rok 2022 nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny paliva v roku 2022 maximálne do výšky podľa doterajšieho predpisu a skutočnej ceny nakupovaného tepla podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a výhrevnosti paliva platných pre rok 2022 a neprekročila 0,0450 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 170 eur/kW a regulovaný subjekt pri výrobe tepla využíva obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive.
(4)
Výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok 2022 sa na účely zúčtovania predkladá v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 13 až 16 doterajšieho predpisu a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 17 až 21 doterajšieho predpisu do 31. marca 2023.
(5)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, každému ďalšiemu dodávateľovi v sústave tepelných zariadení sa termín na vykonanie zúčtovania plánovaných nákladov za rok 2022 podľa odseku 2 a termín predloženia skutočných nákladov za rok 2022 podľa odseku 4 predlžuje o 15 dní.
(6)
Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2023 do 31. decembra 2022, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2023 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2022; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a vyhlášky č. 298/2021 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. septembra 2022 okrem § 10, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2023.
Andrej Juris v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 312/2022 Z. z.
1)
§ 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 184/2011 Z. z.
2)
§ 2 písm. b), § 6 ods. 1 a príloha č. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.
3)
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
4)
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 419/2016 Z. z.
5)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 4 a 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
8)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 ods.1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.
21)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 59 ods. 13 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení
opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
25)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
28)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 2 písm. s) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
34)
§ 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.